LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

PRIKLJUČEK IOT ZA MICROSOFT DYNAMICS 365


Ti licenčni pogoji so pogodba med vami in družbo Microsoft Corporation (ali enim od njenih lastniško povezanih podjetij). Veljajo za programsko opremo, navedeno zgoraj, in morebitne Microsoftove storitve ali posodobitve programske opreme (razen če s temi storitvami ali posodobitvami dobite nove ali dodatne pogoje; v tem primeru ti drugi pogoji veljajo za v prihodnje in ne spreminjajo vaših ali Microsoftovih pravic glede programske opreme pred posodobitvijo ali storitev). ČE RAVNATE SKLADNO S TEMI LICENČNIMI POGOJI, IMATE SPODAJ NAVEDENE PRAVICE. ČE UPORABLJATE TO PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE TE POGOJE.

1.    PRAVICE DO NAMESTITVE IN UPORABE:

a)    Splošno: Namestite in uporabljate lahko poljubno število izvodov programske opreme.

b)    Programska oprema tretjih oseb: Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki se vam licencirajo v okviru te pogodbe ali pod pogoji, ki veljajo zanje. Morebitni licenčni pogoji, obvestila in potrditve za programe tretjih oseb so morda na voljo v priloženi datoteki z obvestili. Tudi če za te komponente veljajo druge pogodbe, veljajo spodnja zavrnitev, omejitve in izključitve glede odškodnin do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

2.    ZBIRANJE PODATKOV: Programska oprema lahko zbira podatke o vas in vaši uporabi programske opreme in jih pošlje Microsoftu. Microsoft lahko te podatke uporabi za zagotavljanje storitev ter izboljšanje svojih izdelkov in storitev. Vaše morebitne pravice do zavrnitve sodelovanja so opisane v dokumentaciji izdelka. Nekatere funkcije v programski opremi lahko omogočajo zbiranje podatkov od uporabnikov vaših programov, ki dostopajo do programske opreme ali jo uporabljajo. Če te funkcije uporabite za omogočanje zbiranja podatkov v svojih programih, morate ravnati skladno z upoštevno zakonodajo, vključno s tem, da pridobite morebitno potrebno soglasje uporabnikov, in imeti jasno viden pravilnik o zasebnosti, ki uporabnike točno obvešča o tem, kako uporabljate, zbirate in drugim posredujete njihove podatke. Več o Microsoftovem zbiranju in uporabi podatkov lahko preberete v dokumentaciji izdelka in v Microsoftovi izjavi o zasebnosti na strani https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi upoštevnimi določili Microsoftove izjave o zasebnosti.

3.    KODA ZA DISTRIBUCIJO: Programska oprema morda vsebuje kodo, ki vam jo je dovoljeno distribuirati (tj. dati na voljo tretjim osebam) v programih, ki jih razvijete, kot je opisano v tem razdelku.

a)    Pravice do distribucije: Če so koda in preskusne datoteke, opisane v nadaljevanju, vključene s programsko opremo, jih je dovoljeno distribuirati.

i.      Vzorčna koda: Obliko izvorne in predmetne kodo katere koli »vzorčne« kode lahko kopirate, spreminjate in distribuirate.

ii.    Distribucija s strani tretjih oseb: Distributerjem vaših programov lahko dovolite kopiranje in distribucijo katere koli te kode za distribucijo, za katero se odločite, da jo boste distribuirali s svojimi programi.

b)    Zahteve za distribucijo: za vso kodo, ki jo distribuirate, velja naslednje:

i.      v svojih programih ji morate dodati pomembno primarno funkcionalnost;

ii.    od distributerjev in zunanjih končnih uporabnikov morate zahtevati, da se strinjajo s pogoji, ki kodo in Microsoft ščitijo vsaj toliko kot ta pogodba;

iii.   Microsoft morate odškodovati vseh zahtevkov za odškodnino, povezanih z distribucijo ali uporabo vaših programov, vključno z odvetniškimi honorarji, ter ga pred njimi braniti in zanje prevzeti odgovornost, razen če morebitni zahtevek temelji izključno na nespremenjeni kodi za distribucijo.

c)    Omejitve distribucije: prepovedano je:

i.      Microsoftovih blagovnih znamk ali celostne podobe v svojem programu ne smete uporabljati na način, ki nakazuje, da je Microsoftov ali da ga ta priporoča; ali

ii.    izvorne kode morebitne kode za distribucijo ne smete spreminjati ali distribuirati na tak način, da za kateri koli njen del velja licenca, ki določa, da je treba kodo za distribucijo ali kateri koli drugi del programske opreme oziroma kakršno koli Microsoftovo intelektualno lastnino razkriti ali distribuirati v obliki izvorne kode ali da imajo drugi pravico do njenega spreminjanja.

4.    OBSEG LICENCE: Programska oprema se licencira in ne prodaja. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi daje več pravic, ne smete (in nimate nobene pravice do tega):

a)    poskušati obiti morebitne tehnične omejitve v programski opremi, ki dovoljuje uporabo programske opreme samo na določen način;

b)    izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme;

c)    odstraniti, pomanjšati, blokirati ali spremeniti morebitnih obvestil Microsofta ali njegovih dobaviteljev v programski opremi;

d)    programske opreme uporabljati na protizakonit način ali za ustvarjanje in širjenje zlonamerne programske opreme; ali

e)    programske opreme deliti z drugimi, je objavljati, distribuirati ali posojati (razen morebitne kode za distribucijo ob upoštevanju pogojev zgoraj), programske opreme dajati na voljo kot samostojne gostujoče rešitve, ki jo lahko uporabljajo drugi, ali programske opreme ali te pogodbe prenesti kateri koli tretji osebi.

5.    OMEJITVE GLEDE IZVOZA: Ravnati morate v skladu z vso domačo ter mednarodno izvozno zakonodajo in s predpisi, ki veljajo za programsko opremo, kar vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Če želite več informacij o omejitvah glede izvoza, obiščite https://aka.ms/exporting.

6.    PODPORNE STORITVE: Microsofta ta pogodba ne obvezuje k zagotavljanju kakršnih koli podpornih storitev za programsko opremo. Vsa podpora je na voljo »kakršna je«, »z vsemi napakami« in brez vsakršnega jamstva.

7.    PRENEHANJE: Ne da bi posegal v katere koli druge pravice, lahko Microsoft to pogodbo prekliče, če ne ravnate v skladu s katerim koli od njenih pogojev ali določil. V tem primeru morate uničiti vse izvode programske opreme in vse njene sestavne dele.

8.    CELOTNA POGODBA: Ta pogodba in morebitni drugi pogoji, ki jih Microsoft morda določi za dodatke, posodobitve ali programe tretjih oseb, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo.

9.    UPOŠTEVNA ZAKONODAJA IN KRAJ REŠEVANJA SPOROV: Če ste programsko opremo pridobili v Združenih državah ali Kanadi, razlaganje te pogodbe, vse zahtevke glede njene kršitve in vse druge (vključno s tistimi na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov, nelojalni konkurenci in nepogodbeni odškodninski odgovornosti) ureja zakonodaja zvezne države ali province, v kateri živite (oziroma, če gre za podjetje, kjer imate sedež), in sicer ne glede na načela glede navzkrižij zakonodaj. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, velja zakonodaja te države. Če velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi in Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo zveznega sodišča v okraju King zvezne države Washington glede vseh sodnih sporov. Če ne velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi in Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo vrhovnega sodišča v okraju King zvezne države Washington glede vseh sodnih sporov.

10. PRAVICE POTROŠNIKOV, OBMOČNE RAZLIKE: Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi, imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Posebej in ločeno od vašega odnosa z Microsoftom imate morda tudi pravice glede entitete, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja teh drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi. Če ste programsko opremo na primer dobili na enem od območij, navedenih spodaj, ali če velja zavezujoča državna zakonodaja, za vas veljajo ta določila:

a)    Avstralija: V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva in nič v tej pogodbi ni namenjeno spreminjanju teh pravic.

b)    Kanada: Če ste to programsko opremo pridobili v Kanadi, lahko prejemanje posodobitev izklopite tako, da izklopite funkcijo za samodejne posodobitve, prekinete povezavo naprave z internetom (toda, ko jo spet vzpostavite, bo programska oprema spet začela preverjati, ali so na voljo posodobitve, in jih nameščati) ali odstranite programsko opremo. V morebitni dokumentaciji izdelka je morda navedeno tudi, kako izklopiti posodobitve za vašo napravo ali programsko opremo.

c)    Nemčija in Avstrija:

i.    Jamstvo: Ustrezno licencirana programska oprema bo v bistveni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. Vendar pa Microsoft ne daje nobenih pogodbenih jamstev za licencirano programsko opremo.

ii.   Omejitev odgovornosti: V primeru namernega dejanja, hude malomarnosti, zahtevkov na podlagi zakona o odgovornost proizvajalca in v primeru smrti ali telesnih poškodb, je Microsoft odgovoren skladno z upoštevno zakonodajo.

Ob upoštevanju prejšnjega stavka ii. bo Microsoft odgovoren samo za majhno malomarnost, če krši take materialne pogodbene obveznosti, katerih izpolnitev omogoča ustrezno izvajanje te pogodbe, in bi njihova kršitev ogrozila namen te pogodbe in skladnost z njo, na katero se pogodbena stranka lahko zanaša (t. i. »temeljne obveznosti«). V drugih primerih majhne malomarnosti Microsoft ne bo odgovoren za majhno malomarnost.

11. ZAVRNITEV JAMSTVA: PROGRAMSKA OPREMA SE LICENCIRA »KAKRŠNA JE« IN TVEGANJE, POVEZANO Z NJENO UPORABO, JE VAŠE. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO S TISTIMI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN IN ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

12. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO: ČE IMATE NE GLEDE NA PREJŠNJO ZAVRNITEV JAMSTVA KAKRŠNO KOLI OSNOVO ZA POVRNITEV ŠKODE, LAHKO OD MICROSOFTA IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV ZAHTEVATE LE NEPOSREDNO ŠKODO V ZNESKU DO 5,00 USD. POVRNJENA VAM NE MORE BITI NOBENA DRUGA ŠKODA, VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO OZIROMA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

Ta omejitev velja za (a) vse, kar je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb in programi tretjih oseb, ter (b) zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge nepogodbene odškodninske odgovornosti oziroma katerega koli drugega zahtevka ter v vsakem primeru v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedena omejitev ali izključitev za vas morda ne velja, če vaša zvezna država, provinca ali država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.