MICROSOFTOVI LICENČNI POGOJI ZA PROGRAMSKO OPREMO

MICROSOFT DYNAMICS 365 ZA ANDROID

PROJECT FINDER MOBILE ZA MICROSOFT DYNAMICS 365 ZA ANDROID

 

Ti licenčni pogoji so pogodba med vami in družbo Microsoft Corporation (ali enim od njenih lastniško povezanih podjetij). Veljajo za programsko opremo, navedeno zgoraj, in morebitne Microsoftove storitve ali posodobitve programske opreme (razen če s temi storitvami ali posodobitvami dobite nove ali dodatne pogoje; v tem primeru ti drugi pogoji veljajo za v prihodnje in ne spreminjajo vaših ali Microsoftovih pravic glede programske opreme pred posodobitvijo ali storitev). ČE RAVNATE SKLADNO S TEMI LICENČNIMI POGOJI, IMATE SPODAJ NAVEDENE PRAVICE. ČE UPORABLJATE TO PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE TE POGOJE.

1.    PRAVICE DO NAMESTITVE IN UPORABE:

a.    Namestitev in uporaba. V naprave z operacijskim sistemom Android, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom, lahko namestite in v njih uporabljate poljubno število izvodov programske opreme izključno za vašo uporabo s temi Microsoftovimi programi ali storitvami:

·         Microsoft Dynamics CRM; ali

·         Microsoft Dynamics 365.

b.    Programska oprema drugih proizvajalcev. Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.

2.    ZBIRANJE PODATKOV: ČE PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE ZA POVEZOVANJE S SPLETNIMI STORITVAMI MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE ALI MICROSOFT DYNAMICS 365, SE Z NAMESTITVIJO PROGRAMSKE OPREME STRINJATE S PRENOSOM ID-JA, DODELJENEGA VAŠI ORGANIZACIJI, IN ID-JA, DODELJENEGA KONČNEMU UPORABNIKU, MICROSOFTU ZA NAMENE OMOGOČANJA POVEZAV MED VEČ NAPRAVAMI ALI IZBOLJŠANJE STORITEV MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE ALI MICROSOFT DYNAMICS 365 ONLINE OZIROMA PROGRAMSKE OPREME. Programska oprema lahko zbira podatke o vas in vaši uporabi programske opreme in jih pošlje Microsoftu. Microsoft lahko te podatke uporabi za zagotavljanje storitev ter izboljšanje svojih izdelkov in storitev. Vaše morebitne pravice do zavrnitve sodelovanja so opisane v dokumentaciji izdelka. Nekatere funkcije v programski opremi lahko omogočajo zbiranje podatkov od uporabnikov vaših programov, ki dostopajo do programske opreme ali jo uporabljajo. Če te funkcije uporabite za omogočanje zbiranja podatkov v svojih programih, morate ravnati skladno z upoštevno zakonodajo, vključno s tem, da pridobite morebitno potrebno soglasje uporabnikov, in imeti jasno viden pravilnik o zasebnosti, ki uporabnike točno obvešča o tem, kako uporabljate, zbirate in drugim posredujete njihove podatke. Več o Microsoftovem zbiranju in uporabi podatkov lahko preberete v dokumentaciji izdelka in v Microsoftovi izjavi o zasebnosti na strani http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=310138. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi upoštevnimi določili Microsoftove izjave o zasebnosti.

3.    OBSEG LICENCE: Programska oprema se licencira in ne prodaja. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Programsko opremo lahko uporabljate samo tako, kot to izrecno dovoljuje ta pogodba, razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic. Ravnati morate skladno z vsemi tehničnimi omejitvami v programski opremi, ki omogočajo, da programsko opremo uporabljate le na določene načine. Prepovedano je

·         obiti tehnične omejitve v programski opremi;

·         izvajati obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme, razen v obsegu, kot ga kljub tej omejitvi izrecno dovoljuje upoštevna zakonodaja,

·         izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev;

·         programsko opremo objaviti, da bi jo lahko kopirali drugi;

·         programsko opremo dajati v najem ali zakup oziroma jo posojati;

·         programsko opremo ali to pogodbo prenesti kateri koli tretji osebi; ali

·         programsko opremo uporabljati za ponujanje komercialnih storitev gostovanja programske opreme.

4.    DOKUMENTACIJA: Dokumentacijo lahko kopirate in uporabljate samo za svoje interne referenčne namene.

5.    OMEJITVE GLEDE IZVOZA: Za programsko opremo veljajo izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Ta zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Za dodatne informacije obiščite (aka.ms/exporting).

6.    PODPORNE STORITVE: Microsofta ta pogodba ne obvezuje k zagotavljanju kakršnih koli podpornih storitev za programsko opremo. Vsa podpora je na voljo »kakršna je«, »z vsemi napakami« in brez vsakršnega jamstva. Če pri uporabi te programske opreme naletite na kakršne koli težave ali če imate kakršna koli vprašanja o njeni uporabi, vključno z vprašanji o pravilniku o zasebnosti vašega podjetja, se obrnite na skrbnika za IT v podjetju. Ne obrnite se na Microsoft, lastnika trgovine s programi, omrežnega operaterja ali izdelovalca naprave.

7.    CELOTNA POGODBA: Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in podporne storitve, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in podporne storitve.

8.    UPOŠTEVNA ZAKONODAJA:

a.    Združene države Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o navzkrižju zakonodaj. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov in zakonov o nelojalni konkurenci, ter za prekrške velja zakonodaja zvezne države, v kateri živite.

b.    Zunaj Združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, veljajo zakoni te države.

9.    PRAVICE POTROŠNIKOV, OBMOČNE RAZLIKE: Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi, imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Posebej in ločeno od vašega odnosa z Microsoftom imate morda tudi pravice glede entitete, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja teh drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi. Če ste programsko opremo na primer dobili na enem od območij, navedenih spodaj, ali če velja zavezujoča državna zakonodaja, za vas veljajo ta določila:

a)    Avstralija. V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva in nič v tej pogodbi ni namenjeno spreminjanju teh pravic.

b)    Kanada. Če ste to programsko opremo pridobili v Kanadi, lahko prejemanje posodobitev izklopite tako, da izklopite funkcijo za samodejne posodobitve, prekinete povezavo naprave z internetom (toda, ko jo spet vzpostavite, bo programska oprema spet začela preverjati, ali so na voljo posodobitve, in jih nameščati) ali odstranite programsko opremo. V morebitni dokumentaciji izdelka je morda navedeno tudi, kako izklopiti posodobitve za vašo napravo ali programsko opremo.

c)    Nemčija in Avstrija.

(i)         Jamstvo. Ustrezno licencirana programska oprema bo v bistveni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. Vendar pa Microsoft ne daje nobenih pogodbenih jamstev za licencirano programsko opremo.

(ii)        Omejitev odgovornosti. V primeru namernega dejanja, hude malomarnosti, zahtevkov na podlagi zakona o odgovornost proizvajalca in v primeru smrti ali telesnih poškodb, je Microsoft odgovoren skladno z upoštevno zakonodajo.

Ob upoštevanju prejšnjega stavka (ii) bo Microsoft odgovoren samo za majhno malomarnost, če Microsoft krši take materialne pogodbene obveznosti, katerih izpolnitev omogoča ustrezno izvajanje te pogodbe, in bi njihova kršitev ogrozila namen te pogodbe in skladnost z njo, na katero se pogodbena stranka lahko nanaša (t. i. »temeljne obveznosti«). V drugih primerih majhne malomarnosti Microsoft ne bo odgovoren za majhno malomarnost.

10. ZAVRNITEV JAMSTVA. PROGRAMSKA OPREMA SE LICENCIRA »KAKRŠNA JE« IN TVEGANJE, POVEZANO Z NJENO UPORABO, JE VAŠE. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO S TISTIMI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN IN ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

11. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO. ČE IMATE NE GLEDE NA PREJŠNJO ZAVRNITEV JAMSTVA KAKRŠNO KOLI OSNOVO ZA POVRNITEV ŠKODE, LAHKO OD MICROSOFTA IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV ZAHTEVATE LE NEPOSREDNO ŠKODO V ZNESKU DO 5,00 USD. POVRNJENA VAM NE MORE BITI NOBENA DRUGA ŠKODA, VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO OZIROMA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

Ta omejitev velja za (a) vse, kar je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb in programi tretjih oseb, ter (b) zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge nepogodbene odškodninske odgovornosti oziroma katerega koli drugega zahtevka ter v vsakem primeru v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedena omejitev ali izključitev za vas morda ne velja, če vaša zvezna država, provinca ali država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.