Pregled konfiguracije odjemalskega diagnostičnega pisanja dnevnika

Odjemalsko diagnostično pisanje dnevnika Unified Service Desk lahko konfigurirate na dva načina:

 • z uporabo zapisa nastavitev spremljanja sprememb in diagnostike, ki se ustvari in upravlja v območju Unified Service Desk aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement;

 • z ročnim vnašanjem sprememb v datoteko UnifiedServiceDesk.exe.config. To datoteko je potem treba distribuirati na vsako namizje, kjer želite uporabljati odjemalsko diagnostično pisanje dnevnika Unified Service Desk.

  Poleg tega lahko konfigurirate diagnostično pisanje dnevnika posebej za izjeme, do katerih lahko pride v odjemalcu rešitve Unified Service Desk.

Konfiguriranje odjemalskega diagnostičnega pisanja dnevnika Unified Service Desk

Ta razdelek opisuje, kako ročno konfigurirati diagnostično pisanje dnevnika v rešitvi Unified Service Desk. Namesto uporabe tukaj opisanega postopka priporočamo uporabo funkcije nastavitve spremljanja sprememb in diagnostike, ki omogoča centralizirano skrbništvo diagnostike in možnost povezave poslušalca po meri. Več informacij: Konfiguracija spremljanja sprememb in diagnostike v programu Unified Service Desk

Pomembno

Ta tema opisuje, kako spremeniti lastnosti odjemalskega pisanja dnevnika.

Pisanje dnevnika lahko omogočite s pomočjo konfiguracijske datoteke UnifiedServiceDesk.exe.config, ki je na voljo v namestitvenem imeniku odjemalca za program Unified Service Desk v računalniku. Za konfiguracijo vrste pisanja dnevnika in lokacije dnevniške datoteke programa Unified Service Desk:

 1. Odprite konfiguracijsko datoteko UnifiedServiceDesk.exe.config za urejanje. Če ste odjemalca za rešitev Unified Service Desk namestili na privzeto lokacijo, bo ta datoteka običajno na voljo na: C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement USD\USD.

 2. Pojdite v razdelek <switches> v datoteki:

  <switches> 
  <!--  
     Possible values for switches: Off, Error, Warning, Information, Verbose 
      Verbose:   includes Error, Warning, Info, Trace levels 
      Information: includes Error, Warning, Info levels 
      Warning:   includes Error, Warning levels 
      Error:    includes Error level 
   --> 
    <add name="EventTopicSwitch" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Uii.Common.Logging" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.CrmServiceClient" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics" value="Error"/> 
    <add name="Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.CommonUtility.UserProfileManager" value="Error"/> 
    <add name="UnifiedServiceDesk.KPIControl" value="Error"/> 
  </switches> 
  
  
 3. V razdelku <switches> določite vir pisanja dnevnika (na primer EventTopicSwitch) in nato določite raven pisanja dnevnika (na primer Error). Razdelek <switches> nadzoruje ravni pisanja dnevnika za različne vire. Pisanje dnevnika napak je privzeto omogočeno za vsa stikala:

  • Informacije o virih pisanja dnevnika, ki so na voljo, najdete v razdelku Viri pisanja dnevnika v nadaljevanju te teme.

  • Informacije o vrednostih, ki jih lahko določite za vsak vir pisanja dnevnika, najdete v razdelku Ravni pisanja dnevnika v nadaljevanju te teme.

 4. Za konfiguracijo lokacije dnevniških datotek, njihove največje velikosti in delovanja obnove pojdite v razdelek <shareListeners> v datoteki.

  <sharedListeners> 
    <add name="fileListener" 
     type="Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.DynamicsFileLogTraceListener, Microsoft.Xrm.Tooling.Connector" 
    BaseFileName="UnifiedServiceDesk" 
    Location="LocalUserApplicationDirectory" MaxFileSize ="52428800" MaxFileCount="10"/> 
    <add name="USDDebugListener" type="Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics.UsdTraceListener, Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics" /> 
    <add name="ADALListener" 
    type="Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.DynamicsFileLogTraceListener, Microsoft.Xrm.Tooling.Connector" 
    BaseFileName="ADAL" 
     Location="LocalUserApplicationDirectory" MaxFileSize ="52428800" MaxFileCount="10"/> 
  </sharedListeners> 
  

  Razdelek <sharelisteners> nadzoruje lokacijo in vrsto dnevnikov, ki so ustvarjeni za program Unified Service Desk. fileListener bo privzeto ustvaril datoteko z imenom UnifiedServiceDesk.log v imeniku c:\Users\<UserName\AppData\Roaming\Microsoft\UnifiedServiceDesk\<Version in USDDebugListener bo ustvaril dogodke na zavihku Zavihek rezultatov iskanja napak na strani gostujočega kontrolnika Iskalnik napak.

 5. Če želite spremeniti lokacijo datoteke UnifiedServiceDesk.log, spremenite vrednost parametra Location.

 6. Nov dnevnik rešitve Unified Service Desk je privzeto ustvarjen, potem ko velikost trenutne dnevniške datoteke preseže 52,42 MB. Privzeto se hkrati vzdržuje do 10 dnevniških datotek, preden je najstarejša dnevniška datoteka izbrisana.

  • Če želite spremeniti velikost dnevniške datoteke rešitve Unified Service Desk, spremenite vrednost parametra MaxFileSize v bajtih.

  • Če želite spremeniti število vzdrževanih dnevnikov pred izbrisom najstarejšega, spremenite vrednost parametra MaxFileCount. Če je vnesena nula (0), bo obnavljajoče pisanje dnevnikov onemogočeno in vsi dnevniki odjemalca rešitve Unified Service Desk bodo shranjeni.

 7. Pisanje dnevnika datoteke in iskalnika napak je privzeto omogočeno za vse vire. Če želite dodati ali odstraniti poslušalca iz diagnostičnega vira, v razdelku <sources> poiščite zahtevani vir in nato spremenite razdelek <listeners> vira tako, da vključite želenega poslušalca.

  Če želite na primer dodati pisanje dnevnika dogodkov za program Unified Service Desk, dodajte poslušalca pisanja dnevnika viru Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.

  <source name="Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk" switchName="Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk" switchType="System.Diagnostics.SourceSwitch"> 
    <listeners> 
      <add name="fileListener"/> 
      <add name="USDDebugListener" /> 
      <add name="eventLogListener" type="System.Diagnostics.EventLogTraceListener" initializeData="USD"/> 
    </listeners> 
  </source> 
  

  Zdaj bodo dogodki posredovani dnevniku dogodkov Windows z oznako »USD«, skupaj z datoteko in iskalcem napak. Če želite več informacij o diagnostičnih poslušalcih, glejte razdelek Poslušalci diagnostičnih dnevnikov v nadaljevanju te teme.

Viri diagnostičnih dnevnikov

V naslednji tabeli so navedeni pogosti viri dnevnikov odpravljanja težav.

Ime vira Opis
EventTopicSwitch Podroben vir pisanja dnevnika programa User Interface Integration (UII) za nadzorovanje prometa s sporočili znotraj UII.
Microsoft.Uii.Common.Logging Splošen vir dnevnika programa UII za sporočila, ki jih posreduje UII.
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl Vir dnevnika za proces vpisa v program Customer Engagement. Ta vir bo posredoval splošne ali podrobne diagnostične informacije o proceduri vpisa.
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.CrmServiceClient Vir dnevnika za vse interakcije na ravni podatkov programa Customer Engagement. Ta vir bo posredoval vse interakcije s programom Customer Engagement, izjeme in časovne razporeditve.
Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility Vir dnevnika za zahteve za podatke spletnega vira prek povezave vmesnika programa Customer Engagement.
Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk Vir dnevnika za osnovno funkcionalnost programa Unified Service Desk. Ta vir dnevnika bo posredoval dejanja in dogodke, ki so v programu Unified Service Desk osrednji.
Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics Vir dnevnika za procesor za zagon in nalaganje programa Unified Service Desk. Ta vir bo posredoval dejanja in dogodke, ki so del inicializacije in zagona programov UII in Unified Service Desk.
Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.CommonUtility.UserProfileManager Vir dnevnika za dejanja, ki komunicirajo s sistemom uporabniškega profila. To je del sistema predpomnjenja. Več informacij: Konfiguracija predpomnjenja odjemalca za program za posrednika

Med viri dnevnikov lahko preklapljate, da odpravite in osamite težave ali informacije znotraj programa Unified Service Desk.

Ravni diagnostičnega pisanja dnevnika

Na voljo je več različnih ravni pisanja dnevnika. S tem, ko povečate raven pisanja dnevnikov, pa se ustvari in v dnevniških datotekah shrani več podatkov.

Raven dnevnika Opis
Izklopljeno Onemogoči vse dogodke iz tega vira.
Napaka Posreduje le dogodke napak.
Opozorilo Posreduje dogodke napak in opozoril.
Informacije Posreduje dogodke napak, opozoril in informacij.
Podrobno Posreduje dogodke napak, opozoril, informacij in podrobnosti.
ActivityTracing Posreduje dogodke napak, opozoril, informacij in podrobnosti ter sledenje dejavnosti (imena metod). Opomba: ActivityTracing je na voljo le za nekatere vire.
Vsa Posreduje vse dogodke, ki jih sproži sistem.

Poslušalci diagnostičnih dnevnikov

Poslušalci diagnostičnih dnevnikov se uporabljajo za ciljno iskanje rezultata diagnostičnih dnevnikov v datotekah, dnevniku dogodkov in drugih virih. Vsi diagnostični viri so privzeto povezani tako s privzetimi poslušalci (iskalnik napak) kot s poslušalci datotek (besedila). Konfigurirate lahko dodatne poslušalce dnevnikov za diagnostično pisanje dnevnikov za program Unified Service Desk. Če želite več informacij o privzetih poslušalcih .NET, glejte:

Ogled diagnostične dnevniške datoteke

Diagnostično pisanje dnevnika je privzeto omogočeno za odjemalski program rešitve Unified Service Desk. Dnevniška datoteka UnifiedServiceDesk-<date>.log za zapisovanje napak pri delovanju v odjemalskem programu je na voljo na naslednji lokaciji v odjemalskem računalniku: c:\Users\<UserName> \AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement Unified Service Desk\<Version>. Dnevniška datoteka se ustvari, ko prvič naletite na napako v odjemalskem programu.

V primeru napake gostujočega kontrolnika se v dnevniške datoteke zabeležijo podrobne informacije o izjemi, na primer informacije o izvornem gostujočem kontrolniku, ki je povzročil izjemo, skupaj s podrobnostmi o izjemi. Upoštevajte, da se ne zabeleži celotna koda JavaScript, ki je povzročila izjemo. Zabeleži se samo koda z napako skupaj z opisom izjeme.

V nadaljevanju je primer zabeleženih podrobnosti izjeme.

Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics  Error  2  12/27/2016 11:54:15 AM Origin:AppdomianUnhandledException, IsFatal:True 
Source: DemoControl 
Target: Void throwExceptionMethod() 
Exception: Exception in custom control 
StackTrace:  at DemoControl.USDControl.throwExceptionMethod() 
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) 
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) 
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) 
  at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 

Proces spremljanja rešitve Unified Service Desk

Proces nadziranja rešitve Unified Service Desk (usdmp.exe) je storitev, ki nenehno nadzira stanje rešitve Unified Service Desk in po 5 sekundah privzeto prekine vse primerke procesa brskalnika, ki se ne odzivajo in zaradi katerih se rešitev Unified Service Desk preneha odzivati. Če se primerek procesa brskalnika ne odziva, program Unified Service Desk pa je odziven, primerek procesa brskalnika ne bo prekinjen. Za več informacij o spreminjanju trajanja splošne možnosti ProcessTerminationThreshold za prekinitev procesa brskalnika glejte razdelek Možnosti upravljanja v rešitvi Unified Service Desk.

Poročanje o diagnostiki napak

Podrobno in celovito pisanje dnevnikov in poročanje, ko pride do napake komponente, programa ali sistema, omogoča lažje ugotavljanje, kdaj in kako se je napaka zgodila. Poleg standardnega zapisa dnevnika se pri poročanju o diagnostiki napak v primeru izjeme v odjemalcu rešitve Unified Service Desk zabeležijo tudi informacije o stanju sistema in programa. Več informacij o izjemah najdete v razdelku Kako rešitev Unified Service Desk obravnava napake programa in sistema.

Mape in datoteke, ustvarjene med izjemo

V primeru izjeme se pri poročanju o diagnostiki napak v lokalnem računalniku ustvari mapa diagnostičnih dnevnikov z imenom DiagnosticsLogs_datum in čas, pri čemer sta datum in čas v obliki leto-mesec-datum_čas, npr. DiagnosticLogs_20170322_173643. Znotraj mape DiagnosticsLogs se ustvarijo naslednje mape in datoteke.

Diagnostična datoteka Opis
UnifiedServiceDesk_dateandtime.log Standardni diagnostični dnevnik, ustvarjen in dodan, ko je odjemalec rešitve Unified Service Desk zagnan. Datoteka vsebuje informacije o pisanju dnevnikov za odjemalca rešitve Unified Service Desk (UnifiedServiceDesk.exe). V primeru izjeme so trenutne datoteke premaknjene v mapo DiagnosticsLogs.
UnifiedServiceDeskMonitoring_date.log Standardni diagnostični dnevnik, ustvarjen in dodan, ko je odjemalec rešitve Unified Service Desk zagnan. Vsebuje informacije o pisanju dnevnikov za proces nadziranja rešitve Unified Service Desk (usdmp.exe). Ta proces nadzira stanje odjemalca rešitve Unified Service Desk. V primeru izjeme so trenutne datoteke premaknjene v mapo DiagnosticsLogs. Več informacij: Proces spremljanja rešitve Unified Service Desk
Dnevniki dogodkov (mape) Mape, ustvarjene v primeru resne ali manj resne izjeme. Vsebuje dnevnike dogodkov programa in sistema Windows ter besedilne datoteke s poročilom o napaki.
ExitReport.txt Izhodni dnevnik, ustvarjene v primeru resne ali manj resne izjeme. Vsebuje informacije o stanju procesa, kot so ime naprave, različica rešitve Unified Service Desk, ID procesa, izhodna koda in čas izhoda.
MachineHealthReport.txt Izhodni dnevnik, ustvarjene v primeru resne ali manj resne izjeme. Vsebuje informacije o stanju sistema, kot so procesor računalnika, operacijski sistem, podrobnosti zaslona, jezik in različica brskalnika.
ProcessReport.csv Izhodni dnevnik, ustvarjene v primeru resne ali manj resne izjeme. Vsebuje celovit seznam vseh procesov, ki so se izvajali v sistemu v času izjeme.
RegistryLog.txt Izhodni dnevnik, ustvarjene v primeru resne ali manj resne izjeme. Vključuje kopijo podključev registra sistema Windows, ki temelji na besedilu, za Internet Explorer.
UnifiedServiceDesk_processId_CrashDump_dateandtime.dmp Ustvari se le v primeru neobravnavane resne izjeme ali ročnega priklica s kombinacijo tipk splošne možnosti ManualDumpShortcut. Ustvari datoteko za izvoz celotnega pomnilnika za UnifiedServiceDesk.exe. Ne pozabite, da za ogled datoteke za izvoz potrebujete orodje za ogled datotek za izvoz Visual Studio ali drugo takšno orodje sistema Windows.

Konfiguriranje poročanja o diagnostiki napak

 1. V spletni aplikaciji pojdite na Nastavitve > Unified Service Desk > Spremljanje sprememb in diagnostika.

 2. Kliknite Novo in izberite Konfiguracija diagnostike.

 3. Izberite ali vnesite vrednosti, ki jih želite, kot so sledenje, spremljanje izhoda in lokacija mape dnevnikov diagnostike. Več informacij: Diagnostika

 4. Kliknite Shrani in zapri.

Glejte tudi

Konfiguracija spremljanja sprememb in diagnostike v programu Unified Service Desk
Podpora za iskanje napak v Unified Service Desk za odpravljanje težav
Težave pri iskanju napak v programu Unified Service Desk