Osnovne usluge za OfficeEssential services for Office

Napomena

Da biste videli listu Office proizvoda koji su obuhvaćeni ovim informacijama o privatnosti, pogledajte članak „Dostupne kontrole privatnosti za Office proizvode“.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Office se sastoji od aplikacija klijentskog softvera i povezanih iskustava dizajniranih tako da vam omogućavaju da efikasnije kreirate, komunicirate i sarađujete.Office consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Iako možete da kontrolišete mnoga povezana iskustva koja su dostupna vama ili, ako ste administrator organizacije, vašim korisnicima, postoji i skup usluga koje su od suštinske važnosti za funkcionisanje sistema Office, te stoga ne mogu biti onemogućene.While you can control many of the connected experiences that are available to you, or to your users if you're the admin in your organization, there are a set of services that are essential to how Office functions and therefore cannot be disabled. Na primer, usluga licenciranja koja potvrđuje da ste ispravno licencirani da koristite Office.For example, the licensing service that confirms that you are properly licensed to use Office. Neophodni podaci o ovim uslugama prikupljaju se i šalju korporaciji Microsoft, bez obzira na bilo koje druge postavke smernica za privatnost koje ste konfigurisali.Required service data about these services is collected and sent to Microsoft, regardless of any other privacy-related policy settings that you have configured.

Dodatne informacije potražite u sledećim člancima:For more information, see the following:

Ako ste administrator organizacije, možda će vas zanimati i sledeće:If you're the admin for your organization, you might also be interested in the following:

Lista osnovnih usluga za OfficeList of essential services for Office

Sledeća tabela sadrži listu osnovnih usluga za Office i njihov opis.The following table provides a list of the essential services for Office and a description of each service.

UslugaService OpisDescription
Potvrda identitetaAuthentication Potvrda identiteta je usluga koja se nalazi na bilo kom uređaju i koja potvrđuje vaš korisnički identitet u sistemu Office.Authentication is a cross-platform service that validates your Office user identity. Ona je potrebna za prijavljivanje u Office, aktiviranje Office licence, pristup vašim datotekama koje su uskladištene u oblaku i za pružanje doslednog iskustva u svim Office sesijama i uređajima. It is required to enable you to sign in to Office, activate your Office license, access your files stored in the cloud, and provides a consistent experience across Office sessions and your devices.
Klikni i pokreniClick-to-Run „Klikni i pokreni“ je tehnologija instaliranja koja se koristi za instalaciju i ažuriranje sistema Office na operativnom sistemu Windows.Click-to-Run is the installation technology used to install and update Office on Windows. Ona proverava da li postoje nove verzije sistema Office, a kada nova verzija postane dostupna, preuzima je i instalira.It checks for new versions of Office, and when a new version is available, downloads and installs it. „Klikni i pokreni“ će otkrivati potrebu za preuzimanjem i instaliranjem Office ispravki, kao i bezbednosnih zakrpi. Click-to-Run will detect the need for, perform the download of, and install Office updates, including security updates.
Usluga poboljšane konfiguracije (UPK)Enhanced Configuration Service (ECS) UPK omogućava korporaciji Microsoft da ponovo konfiguriše instalacije sistema Office, a da vi ne morate ponovo da ga instalirate.ECS provides Microsoft the ability to reconfigure Office installations without the need for you to redeploy Office. Koristi se za kontrolu postepenog objavljivanja funkcija i ažuriranja, dok se uticaj objavljivanja nadgleda preko dijagnostičkih podataka koji se prikupljaju.It is used to control the gradual rollout of features or updates, while the impact of the rollout is monitored from diagnostic data being collected. Takođe se koristi i za smanjivanje bezbednosnih problema i problema performansi uz pomoć funkcija ili ažuriranja.It is also used to mitigate security or performance issues with a feature or update. Osim toga, UPK podržava promene u konfiguraciji koje se odnose na dijagnostičke podatke kako bi se obezbedilo prikupljanje odgovarajućih događaja.In addition, ECS supports configuration changes related to diagnostic data to help ensure that the appropriate events are being collected.
LicenciranjeLicensing Licenciranje je usluga zasnovana na tehnologiji oblaka koja održava vašu Office aktivaciju tokom novih instalacija i čuva licencu na vašim uređajima nakon aktivacije.Licensing is a cloud-based service that supports your Office activation for new installations and maintains the license on your devices after Office has been activated. Ona registruje svaki od vaših uređaja i aktivira Office, provera status vaše pretplate na sistem Office i upravlja vašom šifrom proizvoda.It registers each of your devices and activates Office, checks the status of your Office subscription, and manages your product keys.
Microsoft AutoUpdate (MAU)Microsoft AutoUpdate (MAU) Microsoft AutoUpdate (MAU) predstavlja tehnologiju koja se koristi za ažuriranje Microsoft aplikacija za macOS, na primer za Office.Microsoft AutoUpdate (MAU) is the technology used to update Microsoft applications produced for macOS, such as Office. MAU otkriva potrebu za ispravkama za aplikacije, kao i bezbednosnim ispravkama, preuzima ih i instalira.MAU will detect the need for, perform the download of, and install application updates, including security updates.
Sinhronizovanje programa OneNoteOneNote sync OneNote za Mac podržava samo beležnice uskladištene na internetu u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.OneNote for Mac only supports notebooks stored on the internet in OneDrive or SharePoint Online. OneNote za Mac neprestano sinhronizuje sve beleške korisnika sa uslugom OneDrive ili SharePoint Online.OneNote for Mac continually syncs all of the user's notes with OneDrive or SharePoint Online. To korisnicima omogućava otvaranje, pregled i uređivanje beležnica na svim uređajima tako da su njihove beležnice uvek ažurne.This lets users open, view, and edit their notebooks on all their devices so their notebooks are always up to date.
Konfiguracija uslugaServices Configuration Konfiguracija usluga pruža mogućnost ažuriranja postavki konfiguracije za Office da bi se omogućile ili onemogućile funkcije klijenta.Services Configuration provides the ability to make updates to Office configuration settings to enable or disable client features. Ova funkcija se poziva svaki put kada se pokrene Office aplikacija i pruža detalje o ostalim konfiguracijama i uslugama sistema Office.It is called every time an Office application is started and provides details about other Office configurations and services. Konfiguracija usluga takođe kontroliše koje usluge su određene kao osnovne.Services Configuration also controls which services are designated as essential services.
Telemetrija Telemetry Usluga telemetrije se koristi za prikupljanje dijagnostičkih podataka iz Office aplikacija.The Telemetry service is used to collect diagnostic data from Office applications. Ona omogućava prikupljanje dijagnostičkih podataka koje generiše Office, i obaveznih i opcionalnih.It enables the collection of the diagnostic data generated by Office, both required and optional diagnostic data. Takođe je odgovorna za delimično prikupljanje neophodnih podataka o usluzi za Office.It is also responsible for the collection of some required service data for Office.

Događaji i polja sa podacima za osnovne usluge za OfficeEvents and data fields for essential services for Office

Odeljci u nastavku pružaju sledeće informacije:The next sections provide the following information:

 • Listu događaja za svaku osnovnu usluguA list of events for each essential service
 • Opis svakog događajaA description of each event
 • Listu polja sa podacima u svakom događajuA list of data fields in each event
 • Opis svakog polja sa podacimaA description of each data field

Događaji potvrde identitetaAuthentication events

Ovi događaji dijagnostičkih podataka se prikupljaju kada Office pokuša da preuzme token potvrde identiteta, ili tiho ili putem upita.These diagnostic data events are collected when Office attempts to acquire an authentication token, either silently or through prompting.

Office.Android.MSAGuestToAADOffice.Android.MSAGuestToAAD

Ovaj događaj pomaže u razumevanju koliko korisnika se traži za unošenje lozinke za lični nalog, dok pristupaju radnom resursu, jer bi njihov lični nalog mogao da bude validan zakupac gosta na poslu.This event helps in understanding how many users are getting prompted for providing personal account password, while accessing work resource, as their personal account could be a valid guest to work account's tenant.

Ovi podaci nam pomažu da shvatimo koliko korisnika prolazi kroz muku zbog ponovnog pokretanja zahteva da prioritetno dobiju AAD tokene tiho na osnovu tvrdnje Microsoft računa SAML (Securiti Assertion Markup Language).This data helps us understand how many users are going through the pain of sign in re-prompts to prioritize AAD token acquisition silently based on a Microsoft account SAML (Security Assertion Markup Language) assertion.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Tag - Označava da je korisnik dobio poziv za prijavu za lični nalog, dok je pristupao resursima radnog naloga.Tag - Indicates that user got sign-in prompt for personal account, while accessing work account resource.

Office.Identity.FbaPromptWin32Office.Identity.FbaPromptWin32

Prikuplja se kada Office prikaže korisniku Forms-Based-Auth upit za prijavljivanje zasnovan na formularu za potvrdu identiteta.Collected when Office shows the user a Forms-Based-Auth sign-in prompt.

Pored tihog preuzimanja tokena, upit za potvrdu identiteta se koristi da se odredi da li se korisnik nalazi u statusu neispravne potvrde identiteta, što bi za korisnika značilo da je stanje klijenta van mreže, a u najgorem slučaju, neispravna potvrda identiteta može sprečiti preuzimanje licence i dovesti do potpuno neupotrebljivog klijenta.Along with silent token acquisitions, authentication prompts are used to determine if user is in a broken authentication state which, for the user, results in what is essentially an Offline Client state, or in the worst case, broken authentication may prevent license acquisition and result in a completely unusable client.

Upiti za prijavljivanje zasnovani na formularu za potvrdu identiteta (FBA – Forms-Based-Auth) se koriste u nekim scenarijima za lokalnu potvrdu identiteta i uglavnom se trudimo da se to ne dešava jer bi svi trebalo da koriste modernu identifikaciju (modern-Auth) zbog bezbednosnih ranjivosti koje se odnose na FBA.Forms-Based-Auth (FBA) sign-in prompts are used for some on-premises authentication scenarios and typically we want to make sure this isn't happening, as everyone should be using Modern-Auth because of security vulnerabilities associated with FBA.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AuthScheme - šema koja se koristi za potvrdu identitetaAuthScheme - the authentication scheme used

 • DocumentUrlHash - šifrovani URL zahteviDocumentUrlHash - an encrypted URL requesting

 • EndTag - oznaka gde je završen FBA obrazacEndTag - the tag where FBA form is completed

 • Flags - zastareloFlags - Obsolete

 • EndTag - oznaka gde počinje FBA obrazacFlowTag - the tag where FBA form is started

 • LastError - vraćanje koda greškeLastError – the error code returned

 • PromptEndTime - vreme kada je upit završenPromptEndTime - the time when then prompt ended

 • PromptStartTime - vreme kada je upit započetPromptStartTime - the time when the prompt started

 • Rezultat - da li je potvrda identiteta uspelaResult - whether the authentication succeeded

 • SessionEndTime - vreme kada je sesija događaja završenaSessionEndTime – the time when the event session ended

 • Timeout - vreme kada je upit istekaoTimeout - the time when the prompt timed out

Office.Identity.SignOutEventOffice.Identity.SignOutEvent

Prikuplja se kada se korisnik odjavi sa sistema Office.Collected when a user signs out of Office.

Saznanje da se korisnik odjavio omogućava klasifikaciju ostalih događaja, kao što su upiti, na način na koji se očekuje kako bi se pravilno izračunala njihova pouzdanost / metrička spremnost otpreme i da bi se izbeglo upozorenje i vraćanje na prethodne verzije zasnovano na lažnoj premisi da korisnik ima neočekivane probleme sa upitima za potvrdu identiteta.Knowing the user is signed-out makes it possible to classify other events, such as prompts, as expected, so those events can be correctly computed in reliability / ship-readiness metrics and avoid alerting or rolling back builds on the faulty premise that the user is experiencing unexpected sign-in prompts.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • FlowEndTime - vreme kada je aktivnost odjave završenaFlowEndTime - the time when the sign out action ended

 • FlowEndTime - vreme kada je aktivnost odjave započetaFlowStartTime - the time when the sign out action started

 • IdentityErrorState - bilo koji status greške identiteta prilikom odjaveIdentityErrorState - any identity error state during sign out

 • IdentityHashedUniqueId - odjava šifrovanog ID identitetaIdentityHashedUniqueId - the encrypted identity ID being signed out

 • IdentityProviderType - odjava dobavljača identitetaIdentityProviderType - the identity provider of the identity being signed out

 • IdentityUniqueID - odjava ID identitetaIdentityUniqueID - the identity ID being signed out

 • SessionEndTime - vreme kada je sesija događaja završenaSessionEndTime - the time when the event session ended

 • SignOutUserAction - ukazuje na to da je korisnik započeo radnju odjavljivanjaSignOutUserAction - Indicates the user initiates the sign out action

Office.Identity.SspiPromptWin32Office.Identity.SspiPromptWin32

Prikuplja se kada Office prikaže korisniku Windows SSPI upit za prijavljivanje.Collected when Office shows the user a Windows SSPI sign-in prompt. Pored tihog preuzimanja tokena, upiti za potvrdu identiteta određuju da li se korisnik nalazi u statusu neispravne potvrde identiteta, što bi značilo da je stanje klijenta van mreže.Along with silent token acquisitions, authentication prompts determine whether a user is in a broken authentication state, which results in an Offline Client state. Neispravna potvrda identiteta može sprečiti preuzimanje licence i dovesti do potpuno neupotrebljivog klijenta.Broken authentication may prevent license acquisition and result in a completely unusable client.

Windows SSPI upiti se koriste za potvrdu identiteta sa sistemom Exchange (za sinhronizaciju e-pošte) kada korisnikovi Exchange resursi nisu podešeni za višestruke potvrde identiteta.Windows SSPI prompts are used for authenticating with Exchange (for mail synchronizing) when the user's Exchange resource hasn't been set up for multi-factor authentication.

Ovi događaji, zajedno sa događajima prostora Office.MATS, koriste se za sledeće svrhe:These events, along with the Office.MATS namespace events, are used for the following purposes:

1) Utvrđivanje da li klijent može uspešno da pribavi token potvrde identiteta ili se nalazi u neispravnom stanju potvrde identiteta.1) Identify whether clients can successfully obtain an authentication token or have entered a broken authentication state.

2) Procenjivanje da li su promene koje su se desile u klijentu ili uslugama dovele do kritičnih regresija u korisničkom iskustvu potvrde identiteta i pouzdanosti.2) Evaluate whether changes that have occurred on the client or services have resulted in critical regressions in the user's authentication experience and reliability

3) Kada dođe do greške, ovi signali emituju bitne kodove grešaka odgovornih komponenata (kôd Office klijenta, biblioteke potvrde identiteta, upravne usluge) i mogu se koristiti za trijažu, dijagnozu i ublažavanje.3) When failures occur, these signals emit important failure codes from the responsible component (Office client code, authentication libraries, or authority services) which can be used for triage, diagnosis and mitigation

4) Ovi signali napajaju razne spremnosti otpreme i nadgledanja ispravnosti koja šalju upozorenja da bi naši inženjeri mogli brzo da odreaguju i da smanje vreme ublažavanja kritičnih grešaka koje blokiraju korisnika.4) These signals power various ship readiness and health monitors which fire alerts so our engineers can engage quickly and reduce the time to mitigation of critical user-blocking failures

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AllowSavedCreds - da li je novi akreditiv stalanAllowSavedCreds - whether the new credential is persisted

 • AuthScheme - šema koja se koristi za potvrdu identitetaAuthScheme - the authentication scheme used

 • CredsSaved - da li je novi akreditiv sačuvan.CredsSaved - whether the new credential is saved

 • DocumentUrlHash - šifrovani URL zahteviDocumentUrlHash - the encrypted URL requesting

 • EndTag - oznaka gde je upit završen.EndTag - the tag where the prompt ended

 • NewIdentity_ErrorState – da li je novi identitet važećiNewIdentity_ErrorState – whether the new identity is valid

 • NewIdentity_HashedUniqueId - novi šifrovani ID identiteta kada se upit završiNewIdentity_HashedUniqueId - the encrypted new identity ID after prompt is completed

 • NewIdentity_ProviderType - novi dobavljač identiteta kada se upit završiNewIdentity_ProviderType - the new identity provider after the prompt is completed

 • NewIdentity_HashedUniqueId - novi šifrovani ID kada se upit završiNewIdentity_UniqueID - the new identity ID after the prompt is completed

 • OutStatus – da li je izlaz upita važećiOutStatus - whether the prompt output is valid

 • PromptEndTime - vreme kada je upit završenPromptEndTime - the time when the prompt ended

 • PromptFailedTag - oznaka koja označava neuspešnost SSPI upitaPromptFailedTag - the tag that indicates SSPI prompt failure

 • PromptFlow - oznaka koja poziva SSPI upitPromptFlow - the tag that invoked the SSPI prompt

 • PromptStartTime - vreme kada je upit započetPromptStartTime - the time when the prompt started

 • Proxy - ako se koristi proxyProxy - if proxy is used

 • ServerHash - šifrovana adresa serveraServerHash - the encrypted server address

 • SessionEndTime - vreme kada je sesija događaja završenaSessionEndTime - the time when the event session ended

 • Timeout - vreme kada je upit istekaoTimeout - the time when the prompt is timed out

 • UiMessage - poruka korisničkog interfejsa u upitu UiMessage - the UI message in the prompt

 • UserNameHash - šifrovano korisničko imeUserNameHash - the encrypted user name

Office.Identity.Win32PromptOffice.Identity.Win32Prompt

Prikuplja se kada Office prikaže korisniku upit za prijavljivanje za višestruku potvrdu identiteta.Collected when Office shows the user a multi-factor authentication sign-in prompt. Pored tihog preuzimanja tokena, upiti za potvrdu identiteta određuju da li se korisnik nalazi u statusu neispravne potvrde identiteta, što bi značilo da je stanje klijenta van mreže.Along with silent token acquisitions, authentication prompts determine whether a user is in a broken authentication state, which results in an Offline Client state. Neispravna potvrda identiteta može sprečiti preuzimanje licence i dovesti do potpuno neupotrebljivog klijenta.Broken authentication may prevent license acquisition and result in a completely unusable client.

Ovi događaji, zajedno sa događajima prostora Office.MATS, koriste se za sledeće svrhe:These events, along with the Office.MATS namespace events, are used for the following purposes:

1) Utvrđivanje da li klijent može uspešno da pribavi token potvrde identiteta ili se nalazi u neispravnom stanju potvrde identiteta.1) Identify whether clients can successfully obtain an authentication token or have entered in to a broken authentication state.

2) Procenjivanje da li su promene koje su se desile u klijentu ili uslugama dovele do kritičnih regresija u korisničkom iskustvu potvrde identiteta i pouzdanosti.2) Evaluate whether changes that have occurred on the client or services have resulted in critical regressions in the user's authentication experience and reliability

3) Kada dođe do greške, ovi signali emituju bitne kodove grešaka odgovornih komponenata (kôd Office klijenta, biblioteke potvrde identiteta, upravne usluge) i mogu se koristiti za trijažu, dijagnozu i ublažavanje.3) When failures occur, these signals emit important failure codes from the responsible component (Office client code, authentication libraries, or authority services) which can be used for triage, diagnosis and mitigation

4) Ovi signali napajaju razne spremnosti otpreme i nadgledanja ispravnosti koja šalju upozorenja da bi naši inženjeri mogli brzo da odreaguju i da smanje vreme ublažavanja kritičnih grešaka koje blokiraju korisnika.4) These signals power various ship readiness and health monitors which fire alerts so our engineers can engage quickly and reduce the time to mitigation of critical user-blocking failures.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AdalWAMUsed - oznaka koja ukazuje na rezultat ako se koristi ADAL-atop-WAMAdalWAMUsed – the tag that indicates result if ADAL-atop-WAM is used

 • CallTag - oznaka koja ukazuje na poziv korisničkog interfejsa za prijavljivanjeCallTag – the tag that indicates the caller of sign in UI

 • Context - kontekst za upita za prijavljivanjeContext - the sign in context for the prompt

 • EndTagIdentityProviderRequested - oznaka gde je zatražen dobavljač identitetaEndTagIdentityProviderRequested - the tag where the identity provider is requested

 • HrdShownTag - oznaka gde se prikazuje HDR dijalog za prijavljivanjeHrdShownTag - the tag where the HRD sign in dialog is shown

 • IdentityProviderResulted - tip dobavljača identiteta koji se zahtevaIdentityProviderResulted - the identity provider type it is requesting

 • IdPFlowTag - oznaka koja ukazuje na rezultat zahteva identitetaIdPFlowTag - the tag that indicates the identity request result

 • LastLoginDelta - vreme proteklo od poslednjeg uspešnog prijavljivanjaLastLoginDelta - the time delta from last successful login

 • NewIdentity_ ErrorState – da li je novi identitet važeći nakon završenog upitaNewIdentity_ErrorState - whether the identity is valid after prompt

 • NewIdentity_ProviderType - novi tip dobavljača identiteta nakon završenog upitaNewIdentity_ProviderType - the new identity provider type after prompt

 • NewIdentity_HashedUniqueId - novi dobijeni ID identiteta nakon završenog upitaNewIdentity_UniqueID - the new identity ID returned after prompt

 • PromptCorrelation - Upit ID korelacije za dijagnostičke svrhePromptCorrelation - the prompt correlation ID for diagnostic purpose

 • PromptEndTime - vreme kada je upit završenPromptEndTime - the time when the prompt ended

 • PromptStartTime - vreme kada je upit započetPromptStartTime – the time when the prompt started

 • SessionEndTime - vreme kada je sesija događaja završenaSessionEndTime - the time when the event session ended

 • ShowUIResult - vraćeni kôd rezultata iz upita korisničkog interfejsaShowUIResult – the result code returned from the prompt UI

 • StartTag - oznaka gde počinje upit Win32StartTag – the tag where Win32 prompt started

 • Timeout - vreme kada je upit istekaoTimeout - the time when the prompt is timed out

 • WasIdentitySignedOut – da li je korisnik je odjavljenWasIdentitySignedOut - whether the user is signed out

Office.MATS.actionofficewin32, Office.MATS.actionofficewinrtOffice.MATS.actionofficewin32, Office.MATS.actionofficewinrt

Sledeći opisi se odnose na događaje Win32 i WinRT (ime zavisi od platforme)The following description applies for both Win32 and WinRT events (the name depends on platform.)

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se prikuplja kada Office pokuša da preuzme token potvrde identiteta, ili tiho ili putem upita.Microsoft Auth Telemetry System (MATS) is collected when Office attempts to acquire an authentication token, either silently or through prompting. Kada pokušaj preuzimanja ne uspe, šalju se i informacije o grešci.When acquisition attempts fail, error information is included. Ovi događaji pomažu korisnicima da izbegnu unošenje neispravne identifikacije tako što će:These events help our users avoid entering broken authentication states by:

1) Utvrditi da li klijent može uspešno da pribavi token potvrde identiteta ili se nalazi u neispravnom stanju potvrde identiteta.1) Identifying whether clients can successfully obtain an authentication token or have entered a broken authentication state.

2) Proceniti da li su promene koje su se desile u klijentu ili uslugama dovele do kritičnih regresija u korisničkom iskustvu potvrde identiteta i pouzdanosti.2) Evaluate when changes occur on the client or services, whether they result in critical regressions in the user's authentication experience and reliability

3) Kada dođe do greške, ovi signali emituju bitne kodove grešaka odgovornih komponenata (kôd Office klijenta, biblioteke potvrde identiteta, upravne usluge) i mogu se koristiti za trijažu, dijagnozu i ublažavanje.3) When failures occur, these signals emit important failure codes from the responsible component (Office client code, authentication libraries, or authority services) which can be used for triage, diagnosis and mitigation

4) Ovi signali napajaju razne spremnosti otpreme i nadgledanja ispravnosti koja šalju upozorenja da bi naši inženjeri mogli brzo da odreaguju i da smanje vreme ublažavanja kritičnih grešaka.4) These signals power various ship readiness and health monitors which fire alerts so our engineers can engage quickly and reduce the time to mitigation of critical failures.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Actiontype - koja biblioteka potvrde identiteta se koristiActiontype - Which authentication library is used

 • Appaudience - da li je aplikacija napravljena za internu ili spoljnu upotrebuAppaudience - Is the app build for internal or external use

 • Appforcedprompt - da li aplikacija poništava keš i nameće pojavljivanje upitaAppforcedprompt - Did the app override cache and force a prompt to be shown

 • Appname - ime aplikacije koja potvrđuje identitetAppname - Name of the application doing authentication

 • Appver - verzija aplikacije koja potvrđuje identitetAppver - Version of the application doing authentication

 • Askedforcreds - da li aplikacija traži od korisnika da unese akreditive za ovu radnjuAskedforcreds - Did the application ask the user to enter credentials for this action

 • Authoutcome - da li je pokušaj potvrde identiteta uspešan, neuspešan ili otkazan.Authoutcome - Did the authentication attempt succeed, fail, or was canceled

 • Blockingprompt - da li aplikacija izbacuje upit koji zahteva interakciju korisnikaBlockingprompt - Did the application throw a prompt requiring user interaction

 • Correlationid - GUID koji se koristi za spajanje sa uslužnim podacimaCorrelationid - GUID used for joining with services data

 • Count - broj događaja u slučaju agregacijeCount - Count of events in cases of aggregation

 • Data_accounttype - nalog potrošača ili organizacijeData_accounttype - Consumer or organizational account

 • Devicenetworkstate - da li je korisnik bio na mrežiDevicenetworkstate - Was the user online

 • Deviceprofiletelemetryid - Anonimni ID uređaja koji se koristi za merenje utiska pri radu sa uređajemDeviceprofiletelemetryid - Anonymous device ID used to measure device experience

 • Duration - Koliko vremena je bilo potrebno za potvrdu identitetaDuration - How long the authentication took

 • Duration_Max – Ako je ovaj signal agreriran, maksimalno trajanje bilo kog agreriranog događaja.Duration_Max - If this signal is aggregated, the maximum duration of any aggregated event.

 • Duration_Min – Ako je ovaj signal agreriran, minimalno trajanje bilo kog agreriranog događaja.Duration_Min - If this signal is aggregated, the minimum duration of any aggregated event.

 • Duration_Sum – Ako je ovaj signal agreriran, zbir trajanja svih agreriranih događaja.Duration_Sum - If this signal is aggregated, the sum of the durations of all the aggregated events.

 • EndTime - Kada je događaj potvrde identiteta završenEndtime - When the authentication event ended

 • Error - Kôd greške ako potvrda identiteta nije uspelaError - Error code if the authentication failed

 • Errordescription - Kratak opis greškeErrordescription - Brief description of the error

 • Errorsource - Da li je došlo do greške u usluzi, biblioteci potvrde identiteta ili aplikacijiErrorsource - Did the error come from service, authentication library, or application

 • Identityservice - Da li je aktiviran nalog Microsoft usluge (MSA) ili usluge Azure Active Directory (AAD)Identityservice - Was Microsoft Service Account (MSA) or Azure Active Directory (AAD) service invoked

 • Interactiveauthcontainer - Koji tip upita je prikazanInteractiveauthcontainer - What type of prompt was shown

 • Issilent - Da li je upit prikazanIssilent - Was a prompt shown

 • Microsoft_ADAL_adal_version - Verzija biblioteke potvrde identiteta usluge Azure Active Directory (ADAL)Microsoft_ADAL_adal_version - Version of the Azure Active Directory Authentication Library (ADAL)

 • Microsoft_ADAL_api_error_code - Kôd greške kod pokušaja potvrde identiteta koji emituje biblioteka potvrde identitetaMicrosoft_ADAL_api_error_code - Error code emitted by authentication library for this authentication attempt

 • Microsoft_ADAL_api_id - API aktivacija za ovaj pokušaj potvrde identitetaMicrosoft_ADAL_api_id - API invoked for this authentication attempt

 • Microsoft_ADAL_authority - URL autoriteta usluge Azure Active Directory koji je odgovoran za potvrdu identiteta korisnikaMicrosoft_ADAL_authority – Azure Active Directory authority URL responsible for authenticating the user

 • Microsoft_ADAL_authority_type - Potrošač / ugovor o pružanju Microsoft usluga (MSA) naspram organizacije / Azure Active Directory (AAD), trenutno uvek AADMicrosoft_ADAL_authority_type – Consumer / Microsoft Service Agreement (MSA) vs organizational / Azure Active Directory (AAD); currently always AAD

 • Microsoft_ADAL_authority_validation_status - Pokazuje da li je potvrda identiteta završena na strani uslugeMicrosoft_ADAL_authority_validation_status – Tells whether authentication completed on the service-side

 • Microsoft_ADAL_broker_app - Pokazuje da li je ADAL koristio posrednika za potvrdu identitetaMicrosoft_ADAL_broker_app - Tells whether ADAL used a broker for authentication

 • Microsoft_ADAL_broker_app_used - Prikazuje ime posrednika (npr. Windows Account Management)Microsoft_ADAL_broker_app_used – Tells the name of the broker (e.g., Windows Account Management)

 • Microsoft_ADAL_broker_version - Prikazuje verziju posrednika ako je korišćenMicrosoft_ADAL_broker_version - Tells the version of the broker if used

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count - Broj keš događaja koje je ADAL izvršio prilikom preuzimanja tokenaMicrosoft_ADAL_cache_event_count - Number of cache events ADAL performed while retrieving token

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_max - Ako je signal prikupljen, prikazuje maksimalan broj keš događaja u bilo kom skupu događaja.Microsoft_ADAL_cache_event_count_max - If this signal is aggregated, max cache events of any one of the aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_min - Ako je signal prikupljen, prikazuje minimalan broj keš događaja u bilo kom skupu događajaMicrosoft_ADAL_cache_event_count_min - If this signal is aggregated, min cache events of any one of the aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_sum - Ako je signal prikupljen, prikazuje zbir keš događaja iz svih skupova događajaMicrosoft_ADAL_cache_event_count_sum - If this signal is aggregated, sum of the cache events of all the aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_count - Koliko puta je API čitao keš diska.Microsoft_ADAL_cache_read_count - How many times the API read from the disk cache. Prisutno je ako postoji makar jedno očitavanje.Present if there was at least one read.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_error_count - Koliko puta je čitanje keš diska bilo neuspešnoMicrosoft_ADAL_cache_read_error_count - How many times the disk cache read failed. Prisutno je ako postoji makar jedan neuspeh. Is present if there was at least one failure.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_error - Kôd greške ADAL.Microsoft_ADAL_cache_read_last_error - ADAL error code. Prisutan je ako postoji makar jedan neuspeh u očitavanju.Present if there was at least one read failure.

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_system_error - Kôd sistemske greške.Microsoft_ADAL_cache_read_last_system_error - System error code. Prisutan je ako postoji makar jedan neuspeh u očitavanju.Is present if there was at least one read failure.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_count - Koliko puta je API pisao na keš disku.Microsoft_ADAL_cache_write_count - How many times the API wrote to the disk cache. Prisutno je ako postoji makar jedno pisanje.Present if there was at least one write.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_error_count - Koliko puta je pisanje na keš disku bilo neuspešnoMicrosoft_ADAL_cache_write_error_count - How many times the disk cache-write failed. Prisutno je ako postoji makar jedan neuspeh. Present if there was at least one failure.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_error - Kôd greške ADAL.Microsoft_ADAL_cache_write_last_error - ADAL error code. Prisutan je ako postoji makar jedan neuspeh u pisanju.Present if there was at least one write failure.

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_system_error - Kôd sistemske greške.Microsoft_ADAL_cache_write_last_system_error - System error code. Prisutan je ako postoji makar jedan neuspeh u pisanju.Present if there was at least one write failure.

 • Microsoft_ADAL_client_id - Heš ID aplikacije AADMicrosoft_ADAL_client_id - Hashed AAD app ID

 • Microsoft_ADAL_extended_expires_on_setting - Obaveštenje u obliku tačno/netačno koje prikazuje da li token ima produženo trajanje.Microsoft_ADAL_extended_expires_on_setting - True/false telling if the token has an extended lifetime.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count - Broj HTTP poziva koje je uputio ADALMicrosoft_ADAL_http_event_count - Count of HTTP calls made by ADAL.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_max - Ako je signal prikupljen, prikazuje maksimalan broj HTTP poziva koje je uputio ADAL u bilo kom skupu događaja. Microsoft_ADAL_http_event_count_max - If this signal is aggregated, max HTTP calls made by ADAL of any aggregated event.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_min - Ako je signal prikupljen, prikazuje minimalan broj HTTP poziva koje je uputio ADAL u bilo kom skupu događaja.Microsoft_ADAL_http_event_count_min - If this signal is aggregated, min HTTP calls made by ADAL of any aggregated event.

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_sum - Ako je signal prikupljen, prikazuje zbir HTTP poziva koje je uputio ADAL iz svih skupova događaja.Microsoft_ADAL_http_event_count_sum - If this signal is aggregated, sum of the HTTP calls made by ADAL of all the aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_is_silent_ui - Obaveštenje u obliku tačno/netačno koje ukazuje na to da li je ADAL prikazao korisnički interfejs (upit). Microsoft_ADAL_is_silent_ui - True/false telling if UI was shown (prompt) by ADAL.

 • Microsoft_ADAL_is_successful - Obaveštenje u obliku tačno/netačno koje ukazuje na to da li je ADAL API uspešan.Microsoft_ADAL_is_successful - True/false telling if ADAL API succeeded.

 • Microsoft_ADAL_logging_pii_enabled - Obaveštenje u obliku tačno/netačno koje ukazuje na to da li je omogućen ADAL režim potpunog evidentiranja.Microsoft_ADAL_logging_pii_enabled - True/false telling if ADAL full logging mode is enabled. Ovi podaci se evidentiraju lokalno, ne emituju se telemetrijski.This data is only logged locally, not emitted in telemetry.

 • Microsoft_ADAL_oauth_error_code – Kôd greške protokola OAuth koji je vratila usluga.Microsoft_ADAL_oauth_error_code – OAuth protocol error code returned by the service.

 • Microsoft_ADAL_prompt_behavior - Prijavljivanje ili nijedan od HTTP parametara nije prosleđeno da bi se odredilo da li korisnički interfejs može da bude prikazan.Microsoft_ADAL_prompt_behavior - log-in or none HTTP parameter passed to service to specify if user interface can be shown.

 • Microsoft_ADAL_request_id - Transakcioni GUID za zahtev koji ADAL emituje usluzi.Microsoft_ADAL_request_id - Transactional GUID for the request emitted by ADAL to the service.

 • Microsoft_ADAL_response_code - HTTP kôd odgovora od usluge.Microsoft_ADAL_response_code - HTTP response code from the service.

 • Microsoft_ADAL_response_time - Koliko vremena je bilo potrebno da se usluga vrati na ADAL.Microsoft_ADAL_response_time - How long it took service to return to ADAL.

 • Microsoft_ADAL_response_time_max - Ako je signal prikupljen, prikazuje maksimalno vreme iz bilo kog skupa događaja koje je bilo potrebno da se ADAL vrati iz svoje API.Microsoft_ADAL_response_time_max - If the signal is aggregated, the max time it took ADAL to return from its API among any of the aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_response_time_min - Ako je signal prikupljen, prikazuje minimalno vreme iz bilo kog skupa događaja koje je bilo potrebno da usluga odgovori ADAL-u.Microsoft_ADAL_response_time_min - If the signal is aggregated, the min time it took the service to respond to ADAL among any of the aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_response_time_sum - Ako je signal prikupljen, prikazuje zbir vremena iz svih skupova događaja koje je bilo potrebno da se ADAL vrati iz svoje API.Microsoft_ADAL_response_time_sum - If the signal is aggregated, the sum of the time it took ADAL to return from its API among all aggregated events.

 • Microsoft_ADAL_rt_age - Rok trajanja tokena za osvežavanjeMicrosoft_ADAL_rt_age – Age of the refresh token

 • Microsoft_ADAL_server_error_code - Kôd greške koji je vratio serverMicrosoft_ADAL_server_error_code - Error code returned by the server

 • Microsoft_ADAL_server_sub_error_code - Kôd podgreške koji je vratio server da bi se razjasnilo zašto zahtev nije uspeo.Microsoft_ADAL_server_sub_error_code - Sub error code returned by the server to help disambiguate why the request failed.

 • Microsoft_ADAL_spe_ring - Objašnjenje u obliku tačno/netačno koje ukazuje na to da li je korisnik koristio Secure Production Enterprise (samo za zasposlene u korporaciji Microsoft).Microsoft_ADAL_spe_ring - True/false telling if the user was using the Secure Production Enterprise inner ring (Microsoft employees only).

 • Microsoft_ADAL_start_time - Vreme kada je upućen poziv ADAL APIMicrosoft_ADAL_start_time – Time the ADAL API call was made

 • Microsoft_ADAL_stop_time - Vreme kada je vraćen poziv ADAL APIMicrosoft_ADAL_stop_time - Time the ADAL API call returned

 • Microsoft_ADAL_telemetry_pii_enabled - Objašnjenje u obliku tačno/netačno koje ukazuje na to da li je omogućen potpuni telemetrijski ADAL režim.Microsoft_ADAL_telemetry_pii_enabled - True/false telling if ADAL full telemetry mode is enabled. Ime je pogrešno jer se ne emituje PII/EUII.The name is a misnomer, as no PII/EUII is emitted.

 • Microsoft_ADAL_tenant_id - GUID identifikacija zakupca kojoj autorizovani korisnika pripada.Microsoft_ADAL_tenant_id - GUID identifying the tenant that the authenticated user belongs to.

 • Microsoft_ADAL_token_acquisition_from_context - Opisuje kako se ponaša ADAL na osnovu tokena iz konteksta potvrde identiteta.Microsoft_ADAL_token_acquisition_from_context - Describes the ADAL behavior based on the tokens in the authentication context.

 • Microsoft_ADAL_token_type - Ili token za osvežavanje (RT) ili token za osvežavanje različitih resursa (MRRT).Microsoft_ADAL_token_type – Either refresh token (RT) or multi-resource refresh token (MRRT).

 • Microsoft_ADAL_ui_event_count - Broj upita koji se prikazuju korisniku.Microsoft_ADAL_ui_event_count - Count of prompts shown to the user. Mogu biti i tihi.May have been silent.

 • Microsoft_ADAL_user_cancel - Tačno/netačno ako je prozor korisničkog interfejsa otkazan.Microsoft_ADAL_user_cancel - True / false if the user interface window was canceled.

 • Microsoft_ADAL_was_request_throttled – True / false koji označava da li je ADAL ograničio ovaj događaj zbog previše zahteva.Microsoft_ADAL_was_request_throttled – True / false indicating if this event was throttled by ADAL due to too many requests.

 • Microsoft_ADAL_x_ms_request_id - Dodatni zahtev koji je obezbedio ID za ADAL uslugu u HTTP zaglavlju.Microsoft_ADAL_x_ms_request_id – Additional request ID provided in HTTP header to service by ADAL.

 • Platform - Win32/WinRT/Android/iOS/MacPlatform - Win32/WinRT/Android/iOS/Mac

 • Promptreasoncorrelationid – Za upite, ovo je ID korelacije drugog događaja koji objašnjava zašto korisnik možda vidi upit za potvrdu identiteta.Promptreasoncorrelationid – For prompts, this is the correlation id of another event which explains why the user might be seeing an authentication prompt.

 • Resource – Resurs za koji korisnik zahteva token, kao što su Exchange ili SharePoint.Resource – The resource that the user is requesting a token for, such as Exchange or SharePoint.

 • Scenarioid - GUID.Scenarioid – GUID. Različiti događaji mogu da pripadaju samo jednom scenariju, npr. on može da dodaje novi nalog, ali postoji više različitih upita koji se javljaju kao deo tog scenarija.Multiple events may belong to a single scenario, e.g. the scenario may be adding a new account but there are multiple prompts that occur as part of that scenario. Ovaj ID omogućava da se korelacija dogodi.This ID enables correlation to happen.

 • Scenarioname – Ime scenarija kojem pripada ovaj događaj autentifikacije.Scenarioname – The name of the scenario which this authentication event belongs to.

 • Sessionid - GUID identifikacija za pokretanje sesijeSessionid - GUID identifying the boot session

 • Skdver - Verzija SDK MATS klijenta koja se koristi za sačinjavanje ovih podatakaSkdver - Version of MATS client SDK used to produce this data

 • Starttime - Vreme kada je pozvana akcija*pokretanja MATS APIStarttime - Time at which the Start*Action MATS API was called

 • Tenantid - GUID identifikacija zakupca kojoj autorizovani korisnika pripada (u slučajevima kada to nije ADAL).Tenantid - GUID identifying the tenant the authenticated user belongs to (in non-ADAL cases).

 • Uploadid - Jedinstveni GUID za ovaj događaj koji se koristi za uklanjanje duplikataUploadid - Unique GUID for this event, used for de-duping

 • Wamapi - Određuje koji je WAM API pozvanWamapi - Identifies which WAM API is called

 • Wamtelemetrybatch - Trenutno nekorišćeno.Wamtelemetrybatch - Currently unused. U budućnosti će omogućiti WAM komponenti da odašilje dodatne informacije koje se tiču događaja potvrde identiteta.In the future, allows the WAM component to dispatch additional information regarding the authentication event.

Office.MATS.OneAuth.ActionMicrosoftOfficeWin32Office.MATS.OneAuth.ActionMicrosoftOfficeWin32

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se prikuplja kada Office pokuša da preuzme token potvrde identiteta, ili tiho ili putem upita.Microsoft Auth Telemetry System (MATS) is collected when Office attempts to acquire an authentication token, either silently or through prompting. Kada pokušaj preuzimanja ne uspe, šalju se i informacije o grešci.When acquisition attempts fail, error information is included. Ovi događaji pomažu korisnicima da izbegnu unošenje neispravne identifikacije tako što će:These events help our users avoid entering broken authentication states by:

 1. Utvrditi mogu li klijenti uspešno da nabave token za potvrdu identiteta iz usluge ili su prešli u stanje neispravne potvrde identiteta.Identifying whether clients can successfully obtain an authentication token from the service, or have entered a broken authentication state.

 2. Proceniti da li su promene koje su se desile u klijentu ili uslugama dovele do kritičnih regresija u korisničkom iskustvu potvrde identiteta i pouzdanosti.Evaluate when changes occur on the client or services, whether they result in critical regressions in the user's authentication experience and reliability

 3. Kada dođe do greške, ovi signali emituju bitne kodove grešaka odgovornih komponenata (kôd Office klijenta, biblioteke potvrde identiteta, upravne usluge) i mogu se koristiti za trijažu, dijagnozu i ublažavanje.When failures occur, these signals emit important failure codes from the responsible component (Office client code, authentication libraries, or authority services) which can be used for triage, diagnosis and mitigation

 4. Ovi signali napajaju razne spremnosti otpreme i nadgledanja ispravnosti koja šalju upozorenja da bi naši inženjeri mogli brzo da odreaguju i da smanje vreme ublažavanja kritičnih grešaka.These signals power various ship readiness and health monitors which fire alerts so our engineers can engage quickly and reduce the time to mitigation of critical failures.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Accounttype – vrsta naloga koji se koristi za taj događaj potvrde identiteta, na primer, potrošački ili organizacijski.Accounttype - Type of the account used for this authentication event, for example, consumer or organizational.

 • ActionName – neslužbeni naziv za taj događaj, ako je naveden.Actionname - Friendly name for this event, if one was provided.

 • Actiontype – određuje vrstu korišćene biblioteke za potvrdu identiteta.Actiontype - Specifies the type of authentication library in use.

 • Appaudience - da li je aplikacija napravljena za internu ili spoljnu upotrebuAppaudience - Is the app build for internal or external use

 • Appforcedprompt - da li aplikacija poništava keš i nameće pojavljivanje upitaAppforcedprompt - Did the app override cache and force a prompt to be shown

 • Appname - ime aplikacije koja potvrđuje identitetAppname - Name of the application doing authentication

 • Appver - verzija aplikacije koja potvrđuje identitetAppver - Version of the application doing authentication

 • Askedforcreds - da li aplikacija traži od korisnika da unese akreditive za ovu radnjuAskedforcreds - Did the application ask the user to enter credentials for this action

 • Authoutcome - da li je pokušaj potvrde identiteta uspešan, neuspešan ili otkazan.Authoutcome - Did the authentication attempt succeed, fail, or was canceled

 • Blockingprompt - da li aplikacija izbacuje upit koji zahteva interakciju korisnikaBlockingprompt - Did the application throw a prompt requiring user interaction

 • Correlationid – identifikator koji se upotrebljava za spajanje podataka o ovom pojedinačnom događaju sa servisnim podacimaCorrelationid - Identifier used to join information regarding this individual event with services data

 • Count – ukupan broj grupisanih radnji prijavljenih u ovom jednom događaju podataka.Count - The total number of aggregated actions reported in this one data event.

 • Devicenetworkstate – označava je li uređaj povezan s internetom.Devicenetworkstate - Is the device connected to the internet.

 • Deviceprofiletelemetryid – anonimni ID uređaja koji se koristi za merenje iskustva autentičnosti i pouzdanosti uređaja.Deviceprofiletelemetryid - Anonymous device ID used to measure device-wide authentication experience and reliability.

 • Duration - Koliko vremena je bilo potrebno za potvrdu identitetaDuration - How long the authentication took

 • duration_max – maksimalno trajanje bilo kojeg od grupisanih događajaduration_max - Max duration of any one of the aggregated events

 • duration_min – min trajanje bilo kojeg od grupisanih događajaduration_min - Min duration of any one of the aggregated events

 • duration_sum – zbir trajanja svih grupisanih događajaduration_sum - Sum of the duration of all the aggregated events

 • endtime – vreme završetka događaja potvrde identitetaendtime - When the authentication event ended

 • error – kôd greške ako potvrda identiteta nije uspelaerror - Error code if the authentication failed

 • errordescription – kratak opis greškeerrordescription - Brief description of the error

 • errorsource – da li je došlo do greške u usluzi, biblioteci potvrde identiteta ili aplikacijierrorsource - Did the error come from service, authentication library, or application

 • eventtype – izveštava li ovaj događaja o tački podataka potvrde identiteta ili događaju greške kvaliteta podataka.eventtype - Is this event reporting an authentication datapoint, or a data quality error event. Koristi se za merenje kvaliteta podataka.Used to measure data quality.

 • from_cache – Bulov izraz koji predstavlja je li zapis iz keš memorije jezgra WAM-a ili dodatakfrom_cache - Boolean representing whether the record is from the WAM core cache, or the plugin

 • hasadaltelemetry – označava da li je Azure Active Directory biblioteka potvrde identiteta (ADAL) obezbedila telemetriju za ovaj događaj.hasadaltelemetry - Indicates whether the Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) provided telemetry for this event.

 • Identityservice - Da li je aktiviran nalog Microsoft usluge (MSA) ili usluge Azure Active Directory (AAD)Identityservice - Was Microsoft Service Account (MSA) or Azure Active Directory (AAD) service invoked

 • Interactiveauthcontainer - Koji tip upita je prikazanInteractiveauthcontainer - What type of prompt was shown

 • Issilent – označava je li prikazan upit ili je to bio tihi (pozadinski) događaj potvrde identiteta.Issilent - Was a prompt shown or was this a silent (background) authentication event.

 • Microsoft_ADAL_adal_version – verzija biblioteke Azure Active Directory Authentication Library (ADAL)Microsoft_ADAL_adal_version - Version of the Azure Active Directory Authentication Library (ADAL)

 • Microsoft_ADAL_api_error_code – šifra greške koju je biblioteka za potvrdu identiteta poslala za ovaj pokušaj potvrde identitetaMicrosoft_ADAL_api_error_code - Error code emitted by authentication library for this authentication attempt

 • Microsoft_ADAL_api_id – API koji je pozvan za taj pokušaj potvrde identitetaMicrosoft_ADAL_api_id - API invoked for this authentication attempt

 • Microsoft_ADAL_application_name – naziv aplikacije/procesa koji koristi ADAL.Microsoft_ADAL_application_name - The name of the application / process using ADAL.

 • Microsoft_ADAL_application_version – verzija aplikacije koja koristi ADAL.Microsoft_ADAL_application_version - The version of the application using ADAL.

 • Microsoft_ADAL_authority – URL izdavaoca certifikata za Azure Active Directory koji je odgovoran za potvrdu identiteta korisnikaMicrosoft_ADAL_authority - Azure Active Directory authority URL responsible for authenticating the user

 • Microsoft_ADAL_authority_type – potrošački / Microsoft ugovor o usluzi (MSA) ili organizacijski / Azure Active Directory (AAD); trenutno uvek AADMicrosoft_ADAL_authority_type - Consumer / Microsoft Service Agreement (MSA) vs organizational / Azure Active Directory (AAD); currently always AAD

 • Microsoft_ADAL_authority_validation_status– označava da li je potvrda identiteta sprovedena na strani uslugeMicrosoft_ADAL_authority_validation_status - Tells whether authentication completed on the service-side

 • Microsoft_ADAL_broker_app – označava da li je ADAL koriš'en kao posrednik za proveru identitetaMicrosoft_ADAL_broker_app - Tells whether ADAL used a broker for authentication

 • Microsoft_ADAL_broker_app_used – označava naziv posrednika (npr. Windows Account Management)Microsoft_ADAL_broker_app_used - Tells the name of the broker (e.g., Windows Account Management)

 • Microsoft_ADAL_broker_version – označava verziju posrednika ako se koristiMicrosoft_ADAL_broker_version - Tells the version of the broker if used

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count – broj događaja keš memorije koje je ADAL sproveo tokom preuzimanja tokenaMicrosoft_ADAL_cache_event_count - Number of cache events ADAL performed while retrieving token

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_max – ako je signal grupni, označava maksimalni broj događaja keš memorije za bilo koji grupni događajMicrosoft_ADAL_cache_event_count_max - If this signal is aggregated, max cache events of any one of the aggregated events

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_min – ako je signal grupni, označava minimalni broj događaja keš memorije za bilo koji grupni događajMicrosoft_ADAL_cache_event_count_min - If this signal is aggregated, min cache events of any one of the aggregated events

 • Microsoft_ADAL_cache_event_count_sum – ako je signal grupni, označava zbir događaja keš memorije svih grupnih događajaMicrosoft_ADAL_cache_event_count_sum - If this signal is aggregated, sum of the cache events of all the aggregated events

 • Microsoft_ADAL_cache_read_count – označava koliko je puta API čitao iz keš memorije diska.Microsoft_ADAL_cache_read_count - How many times the API read from the disk cache. Postoji ako je došlo barem do jednog čitanjaPresent if there was at least one read

 • Microsoft_ADAL_cache_read_error_count – predstavlja broj neuspešnih čitanja iz keš memorije diska.Microsoft_ADAL_cache_read_error_count - How many times the disk cache read failed. Postoji ako je barem jedno bilo neuspešnoIs present if there was at least one failure

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_error – ADAL šifra greške.Microsoft_ADAL_cache_read_last_error - ADAL error code. Postoji ako čitanje barem jednom nije uspeloPresent if there was at least one read failure

 • Microsoft_ADAL_cache_read_last_system_error – šifra greške sistema.Microsoft_ADAL_cache_read_last_system_error - System error code. Postoji ako čitanje barem jednom nije uspeloIs present if there was at least one read failure

 • Microsoft_ADAL_cache_write_count – označava koliko je puta API pisao u keš memoriju diska.Microsoft_ADAL_cache_write_count - How many times the API wrote to the disk cache. Postoji ako je došlo barem do jednog pisanjaPresent if there was at least one write

 • Microsoft_ADAL_cache_write_error_count – predstavlja broj neuspešnih pisanja u keš memoriju diska.Microsoft_ADAL_cache_write_error_count - How many times the disk cache-write failed. Postoji ako je barem jednom bilo neuspešnoPresent if there was at least one failure

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_error– ADAL šifra greške.Microsoft_ADAL_cache_write_last_error - ADAL error code. Postoji ako pisanje barem jednom nije uspeloPresent if there was at least one write failure

 • Microsoft_ADAL_cache_write_last_system_error – šifra greške sistema.Microsoft_ADAL_cache_write_last_system_error - System error code. Postoji ako pisanje barem jednom nije uspeloPresent if there was at least one write failure

 • Microsoft_ADAL_client_id – raspršeni ID aplikacije usluge Azure Active DirectoryMicrosoft_ADAL_client_id - Hashed Azure Active Directory app ID

 • Microsoft_ADAL_device_id – ID lokalnog uređaja koji generiše ADAL.Microsoft_ADAL_device_id - ADAL-generated local device id.

 • Microsoft_ADAL_error_domain – domen/komponenta koja je generisala šifru greške.Microsoft_ADAL_error_domain - The domain/component which generated the error code.

 • Microsoft_ADAL_error_protocol_code – šifra greške protokola OAuth koju je vratila usluga, snimio ADAL.Microsoft_ADAL_error_protocol_code - OAuth protocol error code returned by the service, recorded by ADAL.

 • Microsoft_ADAL_extended_expires_on_setting – vrednost true/false koja označava ima li token produžen životni vekMicrosoft_ADAL_extended_expires_on_setting - True/false telling if the token has an extended lifetime

 • Microsoft_ADAL_http_event_count – broj HTTP zahteva koje generiše ADAL.Microsoft_ADAL_http_event_count - Number of HTTP requests generated by ADAL.

 • Microsoft_ADAL_idp – Dobavljač identiteta (IDP) koji koristi ADAL.Microsoft_ADAL_idp - The Identity Provider (idp) used by ADAL.

 • Microsoft_ADAL_network_event_count – broj mrežnih poziva koje je uputio ADALMicrosoft_ADAL_network_event_count - Count of network calls made by ADAL

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_max – ako je taj signal grupni, označava maksimalni broj http poziva koje je uputio ADALMicrosoft_ADAL_http_event_count_max - If this signal is aggregated, max of http calls made by ADAL

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_min – ako je taj signal grupni, označava minimalni broj http poziva koje je uputio ADALMicrosoft_ADAL_http_event_count_min - If this signal is aggregated, min of http calls made by ADAL

 • Microsoft_ADAL_http_event_count_sum – ako je taj signal grupni, označava zbir poziva koje je uputio ADALMicrosoft_ADAL_http_event_count_sum - If this signal is aggregated, sum of http calls made by ADAL

 • Microsoft_ADAL_network_event_count_max – ako je taj signal grupni, označava maksimalni broj mrežnih poziva koje je ADAL uputio za bilo koji grupni događajMicrosoft_ADAL_network_event_count_max - If this signal is aggregated, max network calls made by ADAL of any aggregated event

 • Microsoft_ADAL_network_event_count_min – ako je taj signal grupni, označava minimalni broj mrežnih poziva koje je ADAL uputio za bilo koji grupni događajMicrosoft_ADAL_network_event_count_min - If this signal is aggregated, min network calls made by ADAL of any aggregated event

 • Microsoft_ADAL_network_event_count_sum – ako je taj signal grupni, označava zbir mrežnih poziva koje je ADAL uputio za bilo koji grupni događajMicrosoft_ADAL_network_event_count_sum - If this signal is aggregated, sum of the network calls made by ADAL of all the aggregated events

 • Microsoft_ADAL_is_silent_ui – vrednost true/false koja označava je li ADAL prikazao korisnički interfejs (upit)Microsoft_ADAL_is_silent_ui - True/false telling if UI was shown (prompt) by ADAL

 • Microsoft_ADAL_is_successfull – vrednost true/false koja označava je li API ADAL-a uspeo (MacOS)Microsoft_ADAL_is_successfull - True/false telling if ADAL API succeeded (MacOS)

 • Microsoft_ADAL_is_successful – vrednost true/false koja označava je li API ADAL-a uspeoMicrosoft_ADAL_is_successful - True/false telling if ADAL API succeeded

 • Microsoft_ADAL_logging_pii_enabled – vrednost true/false koja označava je li omogućen način rada za potpuno zapisivanje za ADAL.Microsoft_ADAL_logging_pii_enabled - True/false telling if ADAL full logging mode is enabled. Ti se podaci beleže samo lokalno i ne šalju se u telemetrijuThis data is only logged locally, not emitted in telemetry

 • Microsoft_ADAL_ntlm – vrednost true/false koja označava je li ADAL upotrebio osnovnu aut. (NTLM).Microsoft_ADAL_ntlm - True/false telling if ADAL used basic auth (NTLM).

 • Microsoft_ADAL_oauth_error_code – šifra greške protokola OAuth koju je vratila uslugaMicrosoft_ADAL_oauth_error_code - OAuth protocol error code returned by the service

 • Microsoft_ADAL_prompt_behavior – prijava ili parametar koji nije mrežni prosleđen usluzi kojim se određuje može li se prikazati korisnički interfejsMicrosoft_ADAL_prompt_behavior - log-in or none network parameter passed to service to specify if user interface can be shown

 • Microsoft_ADAL_request_id – transakcijski GUID za zahtev koji je ADAL poslao usluziMicrosoft_ADAL_request_id - Transactional GUID for the request emitted by ADAL to the service

 • Microsoft_ADAL_response_code – kôd mrežnog odgovora iz uslugeMicrosoft_ADAL_response_code - network response code from the service

 • Microsoft_ADAL_response_time – vreme koje je bilo potrebno usluzi da odgovori ADAL-u.Microsoft_ADAL_response_time - How long it took service to return to ADAL

 • Microsoft_ADAL_response_time_max – ako je signal grupni, maksimalno vreme koje je ADAL-u bilo potrebno da se vrati iz API-ja u bilo kojem od grupnih događajaMicrosoft_ADAL_response_time_max - If the signal is aggregated, the max time it took ADAL to return from its API among any of the aggregated events

 • Microsoft_ADAL_response_time_min – ako je signal grupni, označava minimalno vreme koje je usluzi bilo potrebno da odgovori ADAL-u u bilo kojem od grupnih događajaMicrosoft_ADAL_response_time_min - If the signal is aggregated, the min time it took the service to respond to ADAL among any of the aggregated events

 • Microsoft_ADAL_response_time_sum – ako je signal grupni, označava zbir vremena koje je ADAL-u bilo potrebno da se vrati iz API-ja za sve skupne događaje.Microsoft_ADAL_response_time_sum - If the signal is aggregated, the sum of the time it took ADAL to return from its API among all aggregated events

 • Microsoft_ADAL_rt_age– starost tokena za osvežavanjeMicrosoft_ADAL_rt_age - Age of the refresh token

 • Microsoft_ADAL_server_error_code – šifra greške koju je vratio serverMicrosoft_ADAL_server_error_code - Error code returned by the server

 • Microsoft_ADAL_server_sub_error_code – podšifra greške koju je server vratio, a služi za utvrđivanje zašto zahtev nije uspeoMicrosoft_ADAL_server_sub_error_code - Sub error code returned by the server to help disambiguate why the request failed

 • Microsoft_ADAL_spe_info – vrednost true/false koja određuje je li korisnik koristio sigurni unutrašnji krug produkcijskog korporacijskog okruženja (samo za Microsoft zaposlene).Microsoft_ADAL_spe_info - True/false telling if the user was using the Secure Production Enterprise inner ring (Microsoft employees only)

 • Microsoft_ADAL_spe_ring – vrednost true/false koja određuje je li korisnik koristio sigurni unutrašnji krug produkcijskog korporacijskog okruženja (samo za Microsoft zaposlene).Microsoft_ADAL_spe_ring - True/false telling if the user was using the Secure Production Enterprise inner ring (Microsoft employees only)

 • Microsoft_ADAL_start_time– vreme upućivanja poziva ADAL API-jaMicrosoft_ADAL_start_time - Time the ADAL API call was made

 • Microsoft_ADAL_status – status uspeha/neuspeha celokupnog pozivanja ADAL-aMicrosoft_ADAL_status - Success/Failure status on the overall ADAL invocation

 • Microsoft_ADAL_stop_time – vreme uzvraćanja poziva ADAL API-jaMicrosoft_ADAL_stop_time - Time the ADAL API call returned

 • Microsoft_ADAL_telemetry_pii_enabled– vrednost true/false koja označava je li omogućen način rada za potpunu telemetriju za ADAL.Microsoft_ADAL_telemetry_pii_enabled - True/false telling if ADAL full telemetry mode is enabled. Naziv je pogrešan jer se ne šalje PII/EUIIThe name is a misnomer, as no PII/EUII is emitted

 • Microsoft_ADAL_tenant_id – GUID koji označava klijenta kojem korisnik proverenog identiteta pripadaMicrosoft_ADAL_tenant_id - GUID identifying the tenant that the authenticated user belongs to

 • Microsoft_ADAL_token_acquisition_from_context – opisuje ponašanje ADAL-a u zavisnosti od tokena u kontekstu potvrde identitetaMicrosoft_ADAL_token_acquisition_from_context - Describes the ADAL behavior based on the tokens in the authentication context

 • Microsoft_ADAL_token_frt_status – status tokena za osvežavanje: je li isproban, nije potreban, nije pronađen ili je izbrisan.Microsoft_ADAL_token_frt_status - Status of the refresh token: whether it was tried, not needed, not found, or deleted.

 • Microsoft_ADAL_token_mrrt_status – status MultiResourceRefreshToken: je li isproban, nije potreban, nije pronađen ili je izbrisan.Microsoft_ADAL_token_mrrt_status - Status of the MultiResourceRefreshToken: whether it was tried, not needed, not found, or deleted.

 • Microsoft_ADAL_token_rt_status – status tokena za osvežavanje: je li isproban, nije potreban, nije nađen ili je izbrisan.Microsoft_ADAL_token_rt_status - Status of the refresh token: whether it was tried, not needed, not found, or deleted.

 • Microsoft_ADAL_token_type – token za osvežavanje (RT) ili token za osvežavanje više resursa (MRRT).Microsoft_ADAL_token_type - Either refresh token (RT) or multi-resource refresh token (MRRT)

 • Microsoft_ADAL_ui_event_count – broj upita prikazanih korisniku.Microsoft_ADAL_ui_event_count - Count of prompts shown to the user. Mogu biti i u pozadiniMay have been silent

 • Microsoft_ADAL_user_cancel – vrednost true / false koja označava je li prozor korisničkog interfejsa otkazanMicrosoft_ADAL_user_cancel - True / false if the user interface window was canceled

 • Microsoft_ADAL_x_ms_request_id – dodatni ID zahteva koji ADAL navodi u mrežnom zaglavlju za usluguMicrosoft_ADAL_x_ms_request_id - Additional request ID provided in network header to service by ADAL

 • Microsoft_ADAL_x_client_cpu – informacije o CPU arhitekturi uređajaMicrosoft_ADAL_x_client_cpu - Information regarding the CPU Architecture of the device

 • Microsoft_ADAL_x_client_os – verzija OS-a uređaja.Microsoft_ADAL_x_client_os - The device OS Version.

 • Microsoft_ADAL_x_client_sku – naziv SKU-a OS-a uređaja.Microsoft_ADAL_x_client_sku - The name of the device OS SKU.

 • Microsoft_ADAL_x_client_ver – verzija biblioteke ADAL-a.Microsoft_ADAL_x_client_ver - The version of the ADAL library.

 • MSAL_all_error_tags – sve oznake grešaka s kojima se susrela Microsoft Authentication Library (MSAL) za vreme toka potvrde identiteta.MSAL_all_error_tags - All error tags the Microsoft Authentication Library (MSAL) encountered during the authentication flow.

 • MSAL_api_error_code – ako MSAL naiđe na grešku u OS-u, ovde su uskladištene šifre grešaka platforme.MSAL_api_error_code - If MSAL encounters an error bubbled up from the OS, platform error codes are stored here.

 • MSAL_api_error_context – niz koji sadrži dodatne čoveku čitljive pojedinosti o zadnjoj grešci na koju je MSAL naišla.MSAL_api_error_context - String containing additional human readable details about the last error MSAL encountered.

 • MSAL_api_error_tag – jedinstveni niz za mesto u kodu gde se pojavila ta greška.MSAL_api_error_tag - Unique string for the place in code where this error occurred.

 • MSAL_api_name – naziv API-ja MSAL najvišeg nivoa koji je pozvan za pokretanje ovog toka potvrde identiteta.MSAL_api_name - Name of the MSAL top level API called to start this authentication flow.

 • MSAL_api_status_code – kôd statusa MSAL vraćen je za taj rezultat toka potvrde identiteta.MSAL_api_status_code - Status code MSAL returned for this authentication flow result.

 • MSAL_auth_flow – koraci koje je MSAL pokušao za vreme tog toka potvrde identiteta (AT, PRT, LRT, FRT, ART, IRT).MSAL_auth_flow - Steps MSAL attempted during this authentication flow (AT, PRT, LRT, FRT, ART, IRT). Odvojen simbolom uspravne crte "|" za jednostavno raščlanjivanje.Separated by the pipe "|" symbol for easy parsing.

 • MSAL_auth_flow_last_error – šifra greške koji smo primili sa servera od 2. do zadnje stavke u AuthFlowu.MSAL_auth_flow_last_error - Error code we received from the server on the 2nd to last item in AuthFlow. (Prim.: If AuthFlow = „PRT|LRT ", greška PRT-a bila bi u AuthFlowLastError).(Ex: if AuthFlow = "PRT|LRT", PRT's error would be in AuthFlowLastError).

 • MSAL_authority_type – označava je li ovaj zahtev za korisnika bio u: AAD, spoljašnji ili MSA.MSAL_authority_type - Was this request for a user in: AAD, Federated, or MSA.

 • MSAL_broker_app_used – označava je li u ovom toku potvrde identiteta korišćena aplikacija posrednika.MSAL_broker_app_used - Was a broker app used in this auth flow.

 • MSAL_client_id – ID klijenta aplikacije za pozivanjeMSAL_client_id - Client ID of the calling application

 • MSAL_correlation_id – jedinstveni GUID za taj događaj, koji se upotrebljava za pridruživanje radnjama u evidencijama klijenta, servera i aplikacija.MSAL_correlation_id - Unique GUID for this event, used to join actions across client, server, and app logs.

 • MSAL_delete_token – popis tokena koji su izbrisani iz keš memorije za vreme tog toka potvrde identiteta.MSAL_delete_token - List of tokens that were deleted from cache during this authentication flow.

 • MSAL_http_call_count – broj HTTP poziva koje je MSAL izvršio za vreme toka potvrde identiteta.MSAL_http_call_count - Number of HTTP calls MSAL made during the authentication flow.

 • MSAL_is_successful – označava je li tok potvrde identiteta bio uspešan.MSAL_is_successful - Was the authentication flow successful.

 • MSAL_last_http_response_code – ako je MSAL izvršio jedan ili više HTTP poziva, to je zadnji kôd odgovora HTTP-a koji smo primili.MSAL_last_http_response_code - If MSAL made one or more HTTP call(s), this is the last HTTP response code we received.

 • MSAL_msal_version – označava niz verzije MSAL, oblik X. X. X + („OneAuth“, „local" ili izvršite raspršivanje).MSAL_msal_version - MSAL's version string, format X.X.X+("OneAuth", "local", or a commit hash).

 • MSAL_read_token – tokeni koji su se pročitali iz keš memorije (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = AT koji je istekao je pročitan, ali odbačen]).MSAL_read_token - Tokens that were read from cache (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = Expired AT was read, but discarded]).

 • MSAL_read_token_last_error – ako je MSAL naišla na grešku prilikom čitanja keš memorije, ovde ćemo skladištiti informacije.MSAL_read_token_last_error - If MSAL encountered an error reading from cache, we'll store info here. (Primer: greška čitanja diska iz OS-a, Keychain greška na MacOS-u).(Ex: Disk read error bubbled from OS, Keychain error on MacOS).

 • MSAL_request_duration – označava koliko je zahtevu trebalo vremena od kada je pozvan API najvišeg nivoa MSAL-a do vraćanja rezultata.MSAL_request_duration - How long the request took from when MSAL's top level API was called, until we returned a result.

 • MSAL_request_id – ID zahteva za zadnji poziv koji smo uneli u Microsoft uslugu sigurnog tokena.MSAL_request_id - Request ID for the last call we made to Microsoft's secure token service.

 • MSAL_server_error_code – označava numeričku šifru greške Microsoft usluge sigurnog tokena ako smo ga primili.MSAL_server_error_code - Microsoft specific secure token service numeric error code if we received one.

 • MSAL_server_spe_ring – informacije o krugu produkcijskog korporacijskog okruženja Microsoft servisa sigurnog tokena, ako smo ga primili.MSAL_server_spe_ring - Microsoft secure token service's Secure Production Enterprise ring info if we received it.

 • MSAL_server_suberror_code – niz podšifre greške Microsoft usluge sigurnog tokena, ako smo je primili.MSAL_server_suberror_code - Microsoft specific secure token service suberror code string if we received one.

 • MSAL_start_time – označava vreme pokretanja zahteva MSALA-a na javnom API-ju najviše razine.MSAL_start_time - Time MSAL request was started at the top level public API.

 • MSAL_stop_time označava vreme u kojem je MSAL dovršila obradu zahteva i vratila rezultat pozivaocu.MSAL_stop_time - Time MSAL finished processing the request and returned a result to the caller.

 • MSAL_tenant_id – označava Microsoft GUID koji prepoznaje klijenta u kojem postoji korisnik.MSAL_tenant_id - Microsoft GUID identifying the tenant the user exists in.

 • MSAL_ui_event_count – označava broj upita korisničkog interfejsa MSAL-a prikazan na ekranu.MSAL_ui_event_count - Number of UI prompts MSAL displayed on screen.

 • MSAL_wam_telemetry – sadrži skup WAM telemetrijskih podataka u nizu JSON koji će se raščlaniti i pretvoriti u polja u ovom dokumentu koja potiču iz WAM-a.MSAL_wam_telemetry - Contains a batch of WAM telemetry data in a JSON string that will be parsed and converted to the fields in this document that are sourced from WAM.

 • MSAL_was_request_throttled – tačno ako je MSAL ograničila ovaj zahtev i sprečila ga da napadne mrežu.MSAL_was_request_throttled - True if MSAL throttled this request and prevented it from hitting network. Ako je ovo ikad tačno, u aplikaciji za pozivanje najverovatnije se nalazi petlja.If this is ever true, there is most likely a loop in the calling app.

 • MSAL_write_token – tokeni koji su pisani u keš memoriji (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = AT koji je istekao je pročitan, ali odbačen]).MSAL_write_token - Tokens that were written to cache (AT, ART, FRT, LRT, IRT, PRT, EAT [EAT = Expired AT was read, but discarded]).

 • MSAL_read_token_last_error – ako je MSAL naišla na grešku prilikom pisanja u keš memoriju, ovde ćemo skladištiti informacije.MSAL_write_token_last_error - If MSAL encountered an error writing to cache, we'll store info here. (Primer: greška čitanja diska iz OS-a, Keychain greška na MacOS-u).(Ex: Disk read error bubbled from OS, Keychain error on MacOS).

 • oneauth_api – API za OneAuth koji je pozvan za taj pokušaj potvrde identiteta.oneauth_api - OneAuth API invoked for this authentication attempt.

 • oneauth_transactionuploadid – GUID koji određuje pojedinačni poziv API-ja za OneAuth.oneauth_transactionuploadid - GUID specifying an individual call to the OneAuth API.

 • oneauth_version – verzija SDK-a za OneAuth.oneauth_version - The version of the OneAuth SDK.

 • Platform – označava platformu OS-a (0: Windows Desktop; 1: Android; 2: iOS; 3: MacOS; 4: UWP)Platform - OS Platform (0: Windows Desktop, 1: Android, 2: iOS, 3: MacOS, 4: UWP)

 • Promptreasoncorrelationid – označava identifikator korelacije koji se može upotrebljavati za traženje prethodnog događaja potvrde identiteta, koji se upotrebljava za objašnjenje zašto je korisnik zatražio potvrdu identiteta.Promptreasoncorrelationid - A correlation identifier that can be used to look up a previous authentication event, which is used to explain why the user was prompted to authenticate.

 • Resource – označava resurs za koji se traži token.Resource - The resource for which a token is requested for.

 • Scenarioid – Veći broj događaja može pripadati jednom scenariju, npr. scenarij možda dodaje novi nalog, ali u sklopu tog scenarija postoji više upita.Scenarioid - Multiple events may belong to a single scenario, e.g. the scenario may be adding a new account but there are multiple prompts that occur as part of that scenario. Ovaj identifikator omogućuje korelaciju tih povezanih događaja.This identifier enables correlation of those related events.

 • Scenarioname – označava naziv scenarija aplikacije u kojem je bila potrebna potvrda identiteta, npr. prvo pokretanje, provera licenciranja, itd.Scenarioname - Name of the application scenario where authentication was required, e.g., first-boot, licensing check, etc.

 • Scope – označava opseg pretraživanja za koji se traži token.Scope - The scope for which a token is requested for.

 • Sdkver – označava verziju biblioteke Microsoft Auth Telemetry System koja se upotrebljava za izradu tih podatakaSdkver - Version of Microsoft Auth Telemetry System library used to produce this data

 • SessionId – označava identifikator sesije pokretanjaSessionid - Identifier for the boot session

 • Starttime – vreme kada je započeo događaj potvrde identiteta.Starttime - Time at which the authentication event began.

 • Tenantid – GUID koji označava klijent kojem korisnik proverene autentičnosti pripada (u slučajevima koji nisu ADAL)Tenantid - GUID identifying the tenant the authenticated user belongs to (in non-ADAL cases)

 • Uploadid – Jedinstveni GUID za ovaj događaj koji se koristi za uklanjanje duplikataUploadid - Unique GUID for this event, used for de-duping

 • wamapi – određuje koji će se API za Windows Web Account Management (WAM) pozvatiwamapi - Identifies which Windows Web Account Management (WAM) API is called

 • wamtelemetrybatch – trenutno se ne koristi.wamtelemetrybatch - Currently unused. Ubuduće će komponenti WAM omogućiti slanje dodatnih informacija o događaju potvrde identitetaIn the future, allows the WAM component to dispatch additional information regarding the authentication event

 • WAM_account_join_on_end – stanje pridruživanja naloga na kraju operacije WAM.WAM_account_join_on_end - Account join state at the end of a WAM operation. Moguće vrednosti: „primary", „secondary“, „not_joined"Possible values: “primary”, “secondary”, “not_joined”

 • WAM_account_join_on_start – stanje pridruživanja naloga na početku operacije WAM.WAM_account_join_on_start - Account join state at the start of a WAM operation. Moguće vrednosti: „primary", „secondary“, „not_joined"Possible values: “primary”, “secondary”, “not_joined”

 • WAM_api_error_code – ako je došlo do odgovora na grešku iz dodatka AAD WAM, to će polje postojati i sadržaće tu šifru greškeWAM_api_error_code - If an error response came from the AAD WAM plugin, this field will exist and will contain that error code

 • WAM_authority – niz koji sadrži URL autoriteta – to bi trebalo da bude login.windows.net korišćena kranja tačkaWAM_authority - String containing the authority url—this should be the login.windows.net endpoint used

 • WAM_broker_version – prisutno kada se upotrebljava WAM, ovo je niz verzije posrednikaWAM_broker_version - Present if WAM was used, this is the broker version string

 • WAM_cache_event_count – označava broj događaja keš memorije u WAM-u unutar operacijeWAM_cache_event_count - The number of WAM cache events within the operation

 • WAM_client_id – identifikator za pridruživanje sa podacima usluge, time se označava klijentska aplikacija.WAM_client_id - Identifier for joining with services data, this identifies the client application.

 • WAM_correlation_id – identifikator za pridruživanje događajima sa podacima uslugeWAM_correlation_id - Identifier for joining events with services data

 • WAM_device_join – označava stanje pridruživanja uređaja; moguće vrednosti su „aadj", „haadj"WAM_device_join - The device join state; possible values are “aadj”, “haadj”

 • WAM_network_event_count – prisutno ako se dogodio najmanje jedan mrežni poziv; broj mrežnih poziva na uslugu za tu operaciju WAMWAM_network_event_count - Present if at least one network call happened; the number of network calls to the service for that WAM operation

 • WAM_network_status – prisutno ako se dogodio najmanje jedan mrežni poziv, sadrži šifru greške HTTP-a ako mrežni zahtev nije uspeo.WAM_network_status - Present if at least one network call happened, contains an HTTP error code if the network request failed.

 • WAM_idp – određuje je li korišćen WAM potrošački ili organizacijski dodatak za potvrdu identiteta.WAM_idp - Specifies if the WAM consumer or organizational auth plugin was used.

 • WAM_is_cached – određuje je li odgovor koji je pružio WAM preuzet iz keš memorije.WAM_is_cached - Specifies if the response provided by WAM was retrieved from cache.

 • WAM_oauth_error_code – sadrži šifru greške koju je usluga vratila kao deo protokola oauth.WAM_oauth_error_code - Contains the error code returned by the service as part of the oauth protocol.

 • WAM_prompt_behavior – određuje je li ovaj upit zatražila aplikacija, ili, može li ovaj zahtev preskočiti pitanja ako može neprimetno potvrditi identitet.WAM_prompt_behavior - Specifies if this prompt is forced by the app, or, if this request might skip prompting if it can silently authenticate.

 • WAM_provider_id – Određuje Microsoftu krajnju tačku za ustanovu koja se koristi za scenarij potvrde identiteta.WAM_provider_id - Specifies the Microsoft endpoint for the authority in use for the auth scenario.

 • WAM_redirect_uri – URI za preusmeravanje registrovan za aplikaciju u usluzi Azure Active Directory.WAM_redirect_uri - The redirect URI registered for the application in Azure Active Directory.

 • WAM_resource – označava resurs za koji se traži token.WAM_resource - The resource for which a token is requested for.

 • WAM_server_error_code – šifra greške koju je usluga vratila u WAM.WAM_server_error_code - The error code returned by the service to WAM.

 • WAM_server_sub_code – dodatna šifra greške koja se upotrebljava za daljnje razbijanje uzroka kvara koji je vratila usluga.WAM_server_sub_code - An additional error code used to further break down the causes for failure, returned by the service.

 • WAM_silent_code – šifra greške koja je naišla na tihi interni pokušaj WAM-a, pre nego što pošalje upit korisniku.WAM_silent_code - The error code encountered by the internal silent attempt WAM makes, prior to prompting the user.

 • WAM_silent_mats – označava neiskorišćeno.WAM_silent_mats - Unused.

 • WAM_silent_message – označava poruku o grešci povezanu sa unutrašnjim tihim pokušajima WAM-a, pre nego što pošalje upit korisniku.WAM_silent_message - The error message associated with the internal silent attempt WAM makes, prior to prompting the user.

 • WAM_silent_status – označava status uspeha/neuspeha za tihi interni pokušaj WAM-a, pre nego što pošalje upit korisniku.WAM_silent_status - The success/fail status for the internal silent attempt WAM makes, prior to prompting the user.

 • WAM_tenant_id – identifikator za klijenta kojem pripada korisnik proverene AAD autentičnosti, ako ga vraća uslugaWAM_tenant_id - An identifier for the tenant the authenticated AAD user belongs to, if returned by the service

 • WAM_ui_visible – prisutno ako je korisniku prikazan najmanje jedan prozor korisničkog interfejsa, bilo ‘true’ ili ‘false’WAM_ui_visible - Present if at least one UI window was shown to the user, either ‘true’ or ‘false’

 • WAM_x_ms_clitelem – prisutno ako usluga vrati zaglavlje “x-ms-clitelem"WAM_x_ms_clitelem - Present if service returns header “x-ms-clitelem"

Office.MATS.OneAuth.TransactionMicrosoftOfficeWin32Office.MATS.OneAuth.TransactionMicrosoftOfficeWin32

Microsoft Auth Telemetry System (MATS) se prikuplja kada Office pokuša da preuzme token potvrde identiteta, ili tiho ili putem upita.Microsoft Auth Telemetry System (MATS) is collected when Office attempts to acquire an authentication token, either silently or through prompting. Ovaj je događaj nadređen jednom ili više ActionMicrosoftOffice događaja, što omogućava grupisanje povezanih događaja.This event is a parent of one or more ActionMicrosoftOffice events, allowing related events to be grouped together. Ovi događaji pomažu korisnicima da izbegnu unošenje neispravne identifikacije tako što će:These events help our users avoid entering broken authentication states by:

 1. Utvrditi mogu li klijenti uspešno da nabave token za potvrdu identiteta iz usluge ili su prešli u stanje neispravne potvrde identiteta.Identifying whether clients can successfully obtain an authentication token from the service, or have entered a broken authentication state.

 2. Proceniti da li su promene koje su se desile u klijentu ili uslugama dovele do kritičnih regresija u korisničkom iskustvu potvrde identiteta i pouzdanosti.Evaluate when changes occur on the client or services, whether they result in critical regressions in the user's authentication experience and reliability

 3. Kada dođe do greške, ovi signali emituju bitne kodove grešaka odgovornih komponenata (kôd Office klijenta, biblioteke potvrde identiteta, upravne usluge) i mogu se koristiti za trijažu, dijagnozu i ublažavanje.When failures occur, these signals emit important failure codes from the responsible component (Office client code, authentication libraries, or authority services) which can be used for triage, diagnosis and mitigation

 4. Ovi signali napajaju razne spremnosti otpreme i nadgledanja ispravnosti koja šalju upozorenja da bi naši inženjeri mogli brzo da odreaguju i da smanje vreme ublažavanja kritičnih grešaka.These signals power various ship readiness and health monitors which fire alerts so our engineers can engage quickly and reduce the time to mitigation of critical failures.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Actiontype – „oneauthtransaction" je jedina vrednost.Actiontype - "oneauthtransaction" is the only value.

 • Appaudience –označava ciljnu skupinu aplikacije (automatizacija, pred proizvodnja ili proizvodnja)Appaudience - Application audience (Automation, Preproduction or Production)

 • Appname – označava naziv aplikacijeAppname - App name

 • Appver– označava verziju aplikacijeAppver - App version

 • Authoutcome - da li je pokušaj potvrde identiteta uspešan, neuspešan ili otkazan.Authoutcome - Did the authentication attempt succeed, fail, or was canceled

 • Correlationid – identifikator koji se upotrebljava za spajanje podataka o ovom pojedinačnom događaju sa servisnim podacimaCorrelationid - Identifier used to join information regarding this individual event with services data

 • Count – označava koliko je puta došlo do greškeCount - Number of times the error occurred

 • Devicenetworkstate – stanje mreže uređajaDevicenetworkstate - Device network state

 • Deviceprofilatelemetryid – ID telemetrije profila uređaja (niz koji koristi MATS za određivanje određenog uređaja)Deviceprofiletelemetryid - Device profile telemetry ID (string used by MATS to identify a specific device)

 • duration_max – označava minimalno trajanje, u milisekundama, transakcija koje se skupljaju na tom signalu.duration_max - Minimum duration, in milliseconds, of the transactions aggregated on this signal.

 • duration_min – označava maksimalno trajanje, u milisekundama, transakcija koje se skupljaju na tom signalu.duration_min - Maximum duration, in milliseconds, of the transactions aggregated on this signal.

 • duration_sum – označava zbir trajanja transakcija koje se skupljaju na tom signalu u milisekundama.duration_sum - Sum of durations, in milliseconds, of the transactions aggregated on this signal.

 • Endtime – označava vreme u kojem se završila transakcija OneAuth.Endtime - Time at which the OneAuth transaction ended.

 • Error – OneAuth kôd statusa.Error - OneAuth status code.

 • Eventtype – označava vrstu događajaEventtype - Event type

 • Issilent – False ako je prikazano korisničko interfejs; true ako je reč o događaju u pozadini.Issilent - False if UI was shown; true if it was a background event.

 • oneauth_api – određuje javni API za OneAuth koji je pozvan.oneauth_api - Specifies the public API of OneAuth that was invoked.

 • oneauth_Domain – ako je poziv API-ja uzrokovao grešku, to je sistemski domen te greške.oneauth_Domain - If the API call resulted in an error, this is the system domain of that error.

 • oneauth_ErrorCode – šifra greške koja predstavlja interno stanje greške za OneAuth.oneauth_ErrorCode - Error code representing the internal error state for OneAuth. Zamenjuje staro polje oneauth_errortag field.Replaces the old oneauth_errortag field.

 • oneauth_errortag – numerički identifikator za red kôda koji je odgovoran za generisanje greške.oneauth_errortag - Numerical identifier for a line of code that was responsible for generating an error.

 • oneauth_ExecutionFlow – niz oznaka koje identifikuju put koda koji je preuzeo ovaj API.oneauth_ExecutionFlow - A series of tags identifying the codepath this API invocation took.

 • oneauth_internalerror – šifra greške koja predstavlja interno stanje greške za OneAuth.oneauth_internalerror - Error code representing the internal error state for OneAuth.

 • oneauth_ServerErrorCode – greška servera vraćena u OneAuth po završetku tog poziva API-ja, ako se naiđe na nju.oneauth_ServerErrorCode - The server error returned to OneAuth at the conclusion of this API call, if one was encountered.

 • oneauth_SystemErrorCode – sistemska greška vraćena u OneAuth po završetku tog poziva API-ja, ako se naiđe na nju.oneauth_SystemErrorCode - The system error returned to OneAuth at the conclusion of this API call, if one was encountered.

 • oneauth_Tag – oznaka OneAuth koja označava konačno mesto u kodu postignuto na kraju ovog poziva API-ja.oneauth_Tag - The OneAuth tag designating the final place in code reached at the conclusion of this API call.

 • oneauth_transactionuploadid – određuje nasumično generisani interni GUID koji se preslikava na određeno pozivanje OneAuth API-ja.oneauth_transactionuploadid - Specifies the randomly-generated internal GUID that maps to the specific invocation of a OneAuth API.

 • oneauth_version – verzija SDK-a za OneAuth.oneauth_version - The version of the OneAuth SDK.

 • Platform – OS (0: Win32; 1: Android; 2: iOS; 3: MacOS; 4: WinRTPlatform - OS Platform (0: Win32, 1: Android, 2: iOS, 3: MacOS, 4: WinRT

 • Scenarioname – naziv scenarija za koji je potrebna potvrda identiteta, a određuje ga aplikacija za pozivanje.Scenarioname - Name of the scenario for which auth is necessary, specified by the calling application.

 • Schemaver– označava verziju šemeSchemaver - Schema Version

 • Sdkver – označava verziju SDK-a MATS-aSdkver - Version of the MATS sdk

 • Sessionid – označava ID sesijeSessionid - Session ID

 • severityError – označava ozbiljnostseverityError - severity

 • startime – označava vreme u kojem je započela transakcija OneAuth.starttime - Time at which the OneAuth transaction began.

 • Timestamp – označava vremensku oznakuTimestamp - Timestamp

 • Type – označava vrstu greškeType - Error type

 • Uploaded – Jedinstveni identifikator za ovaj određeni događaj, u svrhe uklanjanja duplikata.Uploaded - Unique identifier for this particular event, for de-duping purposes.

OneNote.SignIn.SSOExternalAppsAccountFoundOneNote.SignIn.SSOExternalAppsAccountFound

Ovaj događaj se evidentira kada se na listi naloga, koju obezbeđuje TokenSharingManager, nalazi nalog sa važećim tokenom osvežavanja.This event is logged when an account with a valid refresh token is found among the list of accounts provided by TokenSharingManager. Ovaj slučaj je specifičan za jedinstveno prijavljivanje (SSO).This scenario is specific to Single Sign-on (SSO).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AccountType - Evidentira tip nalogaAccountType - Logs the type of account

 • ProviderPackageID - Evidentira ID paketa aplikacije koji je obezbedio ovaj nalogProviderPackageID - Logs the package ID of the app that provided this account

OneNote.SignIn.SSOExternalAppsInvalidAccountOneNote.SignIn.SSOExternalAppsInvalidAccount

Ovaj događaj se evidentira kada dođe do greške prilikom pokušaja pribavljanja tokena osvežavanja za nalog sa liste naloga koju obezbeđuje TokenSharingManager.This event is logged when there was an error when attempting to obtain a refresh token for an account in the list of accounts provided by TokenSharingManager. Ovaj slučaj je specifičan za jedinstveno prijavljivanje (SSO)This scenario is specific to Single Sign-on (SSO)

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • RawError - Evidentira neobrađenu grešku dobijenu prilikom pokušaja pribavljanja tokena osvežavanja za dati nalogRawError - Logs the raw error obtained when attempting to get a refresh token with the given account

OneNote.StickyNotes.FetchTokenCompletedOneNote.StickyNotes.FetchTokenCompleted

Ovaj događaj se evidentira nakon potvrde identiteta, kada je preuzimanje tokena osvežavanja završeno.This event is logged post authentication, once fetching of refresh token is completed.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ErrorMessage - Evidentira poruku o grešci ako preuzimanje tokena nije uspeloErrorMessage - If fetching of token failed, this would log the error message

 • Result - Evidentira rezultat pokušaja preuzimanja tokenaResult - Logs the result of token fetching attempt

 • StickyNoteAccountType - Evidentira tip naloga za koji je aplikacija pokušala da preuzme token osvežavanjaStickyNoteAccountType - Logs type of the account for which the app was trying to fetch refresh token

Događaji „Klikni i pokreni“Click-to-Run events

Office.ClickToRun.BootstrapperOffice.ClickToRun.Bootstrapper

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada korisnik pokreće Office setup.exe da bi izmenio svoje instalirane Office proizvode.Office set up and inventory data collected when the user is running Office setup.exe to modify their installed Office products. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office koju je u potpunosti započeo korisnik, uključujući i preduslovne provere.Used to measure success / failure of a full user-initiated Office installation including pre-requisite checks.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_BootStrapperStateFailure_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_BootStrapperStateFailure_ErrorCode – The error code we failed with

 • Data_BootStrapperStateFailure_ErrorSource - Funkcija koju nismo uspeli da sredimoData_BootStrapperStateFailure_ErrorSource – The function we failed in

 • Data_BootStrapperStateFailure_FailingState - Deo koji nismo uspeli da sredimo u boostrapperbootstrapper-uData_BootStrapperStateFailure_FailingState – The part that we failed in the boostrapperbootstrapper

 • Data_BootStrapperStateFailure_OExceptionType - Vrsta izuzetka koji nismo uspeli da sredimoData_BootStrapperStateFailure_OExceptionType – The type of exception we failed with

 • Data_Culture - Jezičke postavke kojima pokrećemo exe datoteku, npr. en-usData_Culture - the culture we are running this exe with, i.e. en-us

 • Data_HashedOLSToken - sha-256 heš tokena koji nam daje OLS uslugaData_HashedOLSToken - a sha-256 hash of a token the OLS service gives us

 • Data_Platfom - x64 ili x86 instalacijaData_Platform - x64 or x86 install

 • Data_PrereqFailure_Type - Neuspeli preduslov na koji smo naišli, npr. operativni sistem nije podržanData_PrereqFailure_Type – The prerequisite failure we hit, i.e. the operating system is not supported

 • Data_ProductReleaseId – Proizvod koji instaliramo, tj. Microsoft 365 Apps za preduzećeData_ProductReleaseId - Product we're installing, i.e. Microsoft 365 Apps for enterprise

Office.ClickToRun.CorruptionCheckOffice.ClickToRun.CorruptionCheck

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ pokreće proveru oštećenja da bi proverio da li su Office binarne datoteke ispravne.Office set up and inventory data collected when Click-to-Run client is running a corruption check to make sure that Office binaries are correct. Koristi se za merenje oštećenja binarnih datoteka sistema Office i određivanje binarnih datoteka koje su oštećene.Used to measure corruption of Office binaries, and which binaries are corrupt.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_Active – Manifest trenutnog protoka koji proveravamo na diskuData_Active - The current stream manifest we're checking on disk

 • Data_ActivePackages - koje pakete sadrži manifestData_ActivePackages - what packages the manifest contains

 • Data_ActiveVersion - verzija manifestaData_ActiveVersion - the version of the manifest

 • Data_AddFileCount – koliko datoteka dodajemoData_AddFileCount - how many files we're adding

 • Data_AddFileFiles – uzorak datoteka koje dodajemoData_AddFileFiles - a sample of the files we're adding

 • Data_CompressionLevel - kako su datoteke kompresovaneData_CompressionLevel - how the files are compressed

 • Data_CorruptionCheckLevel – koliko detaljno proveravamo oštećenja, fazeData_CorruptionCheckLevel - how deeply we're checking for corruption, stages

 • Data_CorruptSizeCount - koliko datoteka je oštećenoData_CorruptSizeCount - how many files have a corrupt size

 • Data_CorruptSizeFiles - uzorak datoteka koje su oštećeneData_CorruptSizeFiles - a sample of the files that have a corrupted size

 • Data_CorruptSizeCount - koliko datoteka ima oštećenu verzijuData_CorruptVersionCount - how many files have a corrupted version

 • Data_CorruptSizeFiles - uzorak datoteka koje imaju oštećenu verzijuData_CorruptVersionFiles - a sample of the files that have a corrupted version

 • Data_FileBadDigestCount - koliko datoteka nismo uspeli da otvorimoData_FileBadDigestCount - how many files we failed to open

 • Data_FileBadDigestFiles - uzorak datoteka koje nismo mogli da otvorimoData_FileBadDigestFiles - a sample of the files that we were unable to open

 • Data_FileNotSignedCount – datoteke koje nisu potpisaneData_FileNotSignedCount - have many files that aren't signed

 • Data_FileNotSignedFiles – uzorak datoteka koje nisu potpisaneData_FileNotSignedFiles - a sample of the files that aren't signed

 • Data_FileNotTrustedCount – koliko datoteka nije pouzdanoData_FileNotTrustedCount - how many files aren't trusted

 • Data_FileNotTrustedFiles – uzorak datoteka koje nisu pouzdaneData_FileNotTrustedFiles - a sample of the files that we don't trust

 • Data_IncompleteFileCount - koliko datoteka izgleda nepotpunoData_IncompleteFileCount - how many files seem to be incomplete

 • Data_IncompleteFileFiles - uzorak datoteka koje su nepotpuneData_IncompleteFileFiles - a sample of the files that are incomplete

 • Data_KeepFileCount – koliko datoteka ne koristimoData_KeepFileCount - how many files we're not doing anything to

 • Data_KeepFileFiles – uzorak datoteka koje čuvamoData_KeepFileFiles - a sample of files we're keeping

 • Data_KeepIncompleteFileCount – koliko datoteka ne menjamo iako su nepotpuneData_KeepIncompleteFileCount - how many files we're not changing despite them being incomplete

 • Data_KeepIncompleteFileFiles – uzorak datoteka koje čuvamo, a koje su nepotpuneData_KeepIncompleteFileFiles - a sample of the files we're keeping that are incomplete

 • Data_MismatchSizeCount – koliko ima datoteka čija se veličina ne poklapa sa veličinom našeg manifestaData_MismatchSizeCount - how many files have a size that doesn't match our manifest

 • Data_MismatchSizeFiles - uzorak datoteka koje se ne podudaraju u veličiniData_MismatchSizeFiles - a sample of the files that are mismatched in size

 • Data_MismatchVersionCount - koliko datoteka ima verziju koja je drugačija od verzije našeg manifestaData_MismatchVersionCount - how many files that have a version different than our manifest

 • Data_CorruptSizeFiles - uzorak datoteka koje se ne podudaraju u verzijamaData_MismatchVersionFiles - a sample of the files that have mismatched versions

 • Data_MissingFileCount - koliko datoteka nedostajeData_MissingFileCount - how many files seem to be missing

 • Data_IncompleteFileFiles - uzorak datoteka koje nedostajuData_MissingFileFiles - a sample of the files that are missing

 • Data_NotToBeStreamedFileCount – koliko datoteka ne strimujemoData_NotToBeStreamedFileCount - how many files we're not streaming

 • Data_RemoveFileCount – koliko datoteka uklanjamoData_RemoveFileCount - how many files we're removing

 • Data_RemoveFileFiles – uzorak datoteka koje uklanjamoData_RemoveFileFiles - a sample of the files we're removing

 • Data_StreamUnitsMismatchCount – koliko datoteka ima jedinice koje se ne podudaraju sa manifestomData_StreamUnitsMismatchCount - how many files have units that don't match the manifest

 • Data_StreamUnitsMismatchFiles - uzorak datoteka čije se jedinice ne podudaraju u protokuData_StreamUnitsMismatchFiles - a sample of the files that have a stream with units mismatched

 • Data_TimeElapsed - koliko vremena je bilo potrebno za proveru oštećenjaData_TimeElapsed - how long we took to check for corruption

 • Data_UpdateFileCount – koliko datoteka ažuriramoData_UpdateFileCount - how many files we're updating

 • Data_UpdateFileFiles – uzorak datoteka koje dodajemoData_UpdateFileFiles - a sample of the files we're adding

 • Data_Working – novi manifest koji proveravamoData_Working - the new manifest we're checking

 • Data_WorkingVersion - verzija novog manifestaData_WorkingVersion - the version of the new manifest

Office.ClickToRun.MachineMetadataOffice.ClickToRun.MachineMetadata

Podešavanje sistema Office i podaci o zalihama koji pružaju neophodne metapodatke za podešavanje i za zalihe, a koristi se za određivanje tačne osnovne instalacije.Office set up and inventory data that provides necessary metadata for setup and inventory and is used to determine an accurate install base.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_C2RClientVer - Verzija OfficeClickToRun.exe koja se nalazi na računaruData_C2RClientVer – The version of OfficeClickToRun.exe on the machine

 • Data_OfficeBitness - Broj bita na kojima je instaliran Office, x86 ili x64Data_OfficeBitness – The bitness that Office is installed in, x86 or x64

 • Data_OfficeVersion - Verzija instaliranog Office sistemaData_OfficeVersion - The version Office is installed in

 • Data_Sku – SKU koji je instaliran, tj. Microsoft 365 Apps za preduzećeData_Sku - The SKU that's installed, i.e. Microsoft 365 Apps for enterprise

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQM Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SqmMachineID – Unique Machine ID used by Windows SQM Data_SusClientID- Machine Office update identifier

Office.ClickToRun.ODTOffice.ClickToRun.ODT

Podešavanje sistema Office i prikupljeni podaci o zalihama kada IT administrator pokreće „Klikni i pokreni“ setup.exe Alatke za primenu programskog paketa Office da bi izmenio instalirane Office proizvode korisnika.Office set up and inventory data collected when an IT Admin is running the Office Deployment Tool Click-to-Run setup.exe to modify their users' installed Office products. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office koju je u potpunosti započeo IT administrator, uključujući i preduslovne provere.It is used to measure success / failure of full IT Admin initiated Office installations including pre-requisite checks.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_BootStrapperStateFailure_ErrorCode- Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_BootStrapperStateFailure_ErrorCode- The error code we failed with

 • Data_BootStrapperStateFailure_ErrorSource- Funkcija koju nismo uspeli da sredimoData_BootStrapperStateFailure_ErrorSource- The function we failed in

 • Data_BootStrapperStateFailure_FailingState - Deo koji nismo uspeli da sredimo u boot-strapper-uData_BootStrapperStateFailure_FailingState- The part that we failed in the boot-strapper

 • Data_BootStrapperStateFailure_OExceptionType- Vrsta izuzetka koji nismo uspeli da sredimoData_BootStrapperStateFailure_OExceptionType- The type of exception we failed with

 • Data_ConfigurationHost- Host od kog je stigla datoteka configuration.xmlData_ConfigurationHost- The host where the configuration.xml came from

 • Data_ConfigurationId- ID koji dobijamo od datoteke configuration.xmlData_ConfigurationId- The ID we get from a configuration.xml

 • Data_ConfigurationSource- Odakle je stigla datoteka configuration.xmlData_ConfigurationSource- We the configuration.xml came from

 • Data_Culture- Jezičke postavke kojima pokrećemo exe datoteku, npr. en-usData_Culture- the culture we are running this exe with, i.e. en-us

 • Data_HashedOLSToken- sha-256 heš tokena koji nam daje OLS uslugaData_HashedOLSToken- a sha-256 hash of a token the OLS service gives us

 • Data_MigrateArchRequest- ako premeštamo korisnika sa sistema x86 na sistem x64 i obratnoData_MigrateArchRequest- If we are migrating the user from x86 to x64 or vice-versa

 • Data_MigrateArchRequestValid- ako smatramo da je zahtev za premeštanje validanData_MigrateArchRequestValid- If we believe the migrate request is valid

 • Data_Platfom- x64 ili x86 instalacijaData_Platform- x64 or x86 install

 • Data_PlatformMigratedFrom- Početna platforma, npr. x86Data_PlatformMigratedFrom- Starting platform, i.e. x86

 • Data_PlatformMigratedTo- Krajnja platforma, npr. x64Data_PlatformMigratedTo- Ending platform, i.e. x64

 • Data_PrereqFailure_Type- Neuspeli preduslov na koji smo naišliData_PrereqFailure_Type- The prerequisite failure we hit

 • Data_ProductReleaseId – Proizvod koji instaliramo, tj. Microsoft 365 Apps za preduzećeData_ProductReleaseId- Product we're installing, i.e. Microsoft 365 Apps for enterprise

Office.ClickToRun.RepomanLoggerOffice.ClickToRun.RepomanLogger

Izveštaji o statusu novog „Klikni i pokreni“ kanala ažuriranja („Repoman“) i da li uspešno preuzima i primenjuje Office ispravke.Reports on the status for the new Click-to-Run update pipeline ("Repoman") and if it successfully downloads and applies Office updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ApplySucceeded - Tačno ako je kanal uspešno primenio ažuriranje za Office, netačno ako nije.ApplySucceeded - True if the pipeline successfully applied an Office update, false if not.

 • DownloadSucceeded - Tačno ako je kanal uspešno preuzeo ažuriranje za Office, netačno ako nije.DownloadSucceeded - True if the pipeline successfully downloaded an Office update, false if not.

 • ErrorCode - Kod poslednje greške koja se dogodila u „Klikni i pokreni“ kanalu Repoman.ErrorCode - The code of the last error that occurred in the Click-to-Run Repoman pipeline.

 • ErrorDetails - Dodatni detalji o poslednjoj grešci koja se dogodila u „Klikni i pokreni“ kanalu Repoman.ErrorDetails - Additional error details of the last error that occurred in the Click-to-Run Repoman pipeline.

 • ErrorMessage - Poruka o poslednjoj grešci koja se dogodila u „Klikni i pokreni“ kanalu Repoman.ErrorMessage - The message of the last error that occurred in the Click-to-Run Repoman pipeline.

 • OpenStreamSessionSucceeded - Tačno ako kanal uspešno kreira sesiju za striming Office ažuriranja, netačno ako je ne kreira.OpenStreamSessionSucceeded - True if the pipeline successfully creates a session for streaming an Office update, false if not.

 • RepomanErrorMessage - Poruka o grešci primljena od repoman.dll.RepomanErrorMessage - The error message received from the repoman.dll.

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskConfigureOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskConfigure

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office je primenjuje novo preuzete datoteke.Office set up and inventory data collected when the Office installer is placing newly downloaded files. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacionog programa za Office.Used to measure the success / failure of an Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled - If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts - The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails - Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails - Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da se kôd greške može zanemaritiData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove - what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts - The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID - Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID - identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID - Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskConfigurelightOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskConfigurelight

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office odlučuje koje datoteke će preuzeti.Office set up and inventory data collected when the Office installer is deciding which files need to be downloaded. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID - Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskFinalintegrateOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskFinalintegrate

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office instalira licence i postavke registratora.Office set up and inventory data collected when the Office installer is installing licenses and registry settings. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion  - What version of Office 15 we're updating to

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled - If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion  - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts - The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails - Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails - Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource  - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource  - Where the error took place

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove - what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts - The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID - Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskFontsOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskFonts

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office instalira fontove.Office set up and inventory data collected when the Office installer is installing fonts. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName  - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID   - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID   - Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskInitupdatesOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskInitupdates

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office kreira postavke da bi ažuriranja radila ispravno.Office set up and inventory data collected when the Office installer is creating settings for updates to work properly. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID –- Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID –-  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskIntegrateinstallOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskIntegrateinstall

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office kreira stavke registratora za Office aplikacije. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Office set up and inventory data collected when the Office installer is creating registry entries for the Office applications Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion  - What version of Office 15 we're updating to

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName  - koji scenario je pokrenut. Data_ScenarioName  - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID  - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID  - Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskLastrunOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskLastrun

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office završava instalaciju, kači prečice i kreira konačne postavke registratora.Office set up and inventory data collected when Office installer is finishing the installation, pinning shortcuts and creating final registry settings. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion  - What version of Office 15 we're updating to

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove–  Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove-  what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName  - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName  - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID - Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskMigrateOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskMigrate

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office premešta postavke iz starije verzije sistema Office.Office set up and inventory data collected when the Office Installer is migrating settings from older versions of Office. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion  - What version of Office 15 we're updating to

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts - The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource – - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource – - Where the error took place

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName  - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName  - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID  - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID  - Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID-  identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID-  Machine Office update identifier

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskPublishrsodOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskPublishrsod

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office objavljuje virtuelni registrator za virtuelizaciju AppV sloja.Office set up and inventory data collected when the Office installer is publishing the virtual registry for the AppV virtualization layer. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion  - What version of Office 15 we're updating to

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut, npr. instaliranjeData_ScenarioName - what scenario is running, i.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID - Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskRemoveinstallationOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskRemoveinstallation

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada deinstalacioni program za Office uklanja sa uređaja delove sistema Office.Office set up and inventory data collected when the Office uninstaller is removing parts of Office from the device. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion –  Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion-  What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're  removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID  - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID  - Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskStreamOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskStream

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office preuzima nove datoteke.Office set up and inventory data collected when the Office installer is downloading new files for Office. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion –  Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion -  What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType  - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType  - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled - If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion  - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version  - Office 16 verzijaData_16_Version  - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts - The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts  - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource  - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource  - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove –  Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove-  what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID - identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID - Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.InstallTaskUninstallcentennialOffice.ClickToRun.Scenario.InstallTaskUninstallcentennial

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada instalacioni program za Office deinstalira prethodnu verziju koja je instalirana iz prodavnice.Office set up and inventory data collected when the Office installer is uninstalling a previous version of Office installed from the Store. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha instalacije sistema Office.Used to measure success / failure of Office installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFinalintegrateOffice.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFinalintegrate

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent za popravku sistema Office ponovo objavi .msi datoteke i programske dodatke za Office.Office set up and inventory data collected when the Office repair client republishes .msi files and Office extensions. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha popravke sistema Office.Used to measure success / failure of Office repair.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion –  Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion-  What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da se kôd greške može zanemaritiData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code can be ignored 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFullrepairOffice.ClickToRun.Scenario.RepairTaskFullrepair

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent za popravku sistema Office preuzima najnoviju verziju klijenta „Klikni i pokreni“ da bi pripremio računar za deinstalaciju i ponovnu instalaciju.Office set up and inventory data collected when the Office repair client downloads the latest version of the Click-to-Run client to prepare the computer for uninstall and reinstall. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha popravke sistema Office.Used to measure success / failure of Office repair.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskIntegraterepairOffice.ClickToRun.Scenario.RepairTaskIntegraterepair

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent za popravku sistema Office pokuša da popravi neke poznate problematične stavke registratora.Office set up and inventory data collected when the Office repair client attempts to repair some known troublesome registry entries. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha popravke sistema Office.Used to measure success / failure of Office repair.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da se kôd greške može zanemaritiData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code can be ignored 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.RepairTaskRemoveinstallationOffice.ClickToRun.Scenario.RepairTaskRemoveinstallation

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent za popravku sistema Office ukloni Office sa uređaja tokom popravke da bi ga pripremio za ponovno instaliranje.Office set up and inventory data collected when the Office repair client removes Office from the device to prepare for a reinstall when repairing. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha popravke sistema Office.Used to measure success / failure of Office repair.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion  - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource  - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource  - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove–  Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove-  what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskIntegrateupdateOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskIntegrateupdate

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ ažurira licence po potrebi.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run client updates licenses if necessary. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success / failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskPublishrsodOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskPublishrsod

Podešavanje sistema Office i prikupljanje zaliha kada klijent „Klikni i pokreni“ ažurira postavke registratora za nove binarne datoteke.Office set up and inventory collected when the Click-to-Run client updates registry settings for new binaries. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success / failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateapplyOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateapply

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ zatvara pokrenute aplikacije po potrebi i instalira nove datoteke koje su preuzete.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run client shuts down running apps if needed and installs new files that were downloaded. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success / failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_AvailableVersion to- Koja verzija sistema Office je dostupna za ažuriranjeData_AvailableVersion to- What version of Office is available to update

 • Data_CompletedWithoutActionInfo – Zašto nismo dovršili scenario, npr. aplikacije su bile otvoreneData_CompletedWithoutActionInfo - Why we didn't complete the scenario, i.e. Apps were open

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_CorruptionChecksOnly – Ako samo proveravamo oštećenja, a ne ažuriramoData_CorruptionChecksOnly –- If we're only checking for corruption and not updating

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_HardlinkingException - Izuzetak na koji smo naišli dok smo pokušavali da kreiramo čvrste vezeData_HardlinkingException - The exception we encountered when trying to create hardlinks

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_PackageOperationSuccessful - Istinito ako smo uspešno dovršili zadatak sa Office paketomData_PackageOperationSuccessful - True if we successfully completed our task on the Office package

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID  -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID  -  Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID-  identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID-  Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

 • Data_WorkstationLockState - Istinito ako mislimo da je računar zaključanData_WorkstationLockState - True if we think the computer is locked

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateclientdownloadOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdateclientdownload

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ preuzima svoju noviju verziju.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run client downloads a newer version of itself. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success / failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName- koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName- what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID  - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID  - Unique Machine ID used by Windows SQM

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedetectionOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedetection

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ provera da li je dostupno novo ažuriranje.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run client checks if there is a new update available. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success / failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion - What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_AvailableVersion - Koja verzija sistema Office je dostupna za ažuriranjeData_AvailableVersion - What version of Office is available to update to

 • Data_ComAction – Int koji predstavlja com radnju koju izvršavamoData_ComAction - An int representing a com action we're performing

 • Data_CompletedWithoutActionInfo – Zašto nismo dovršili scenario, npr. aplikacije su bile otvoreneData_CompletedWithoutActionInfo - Why we didn't complete the scenario, i.e. Apps were open

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource  - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource  - Where the error took place

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_PackageUpdateAvailable - Istinito ako je dostupna nova verzija sistema OfficeData_PackageUpdateAvailable - True if we have a new version of Office available

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove –  Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove-  what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID-  identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID-  Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedownloadOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatedownload

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ preuzima novo ažuriranje.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run client is downloading a new update. Koristi se za merenje uspeha / neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success / failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion –  Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion -  What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_AvailableVersion - Koja verzija sistema Office je dostupna za ažuriranjeData_AvailableVersion - What version of Office is available to update to

 • Data_CompletedWithoutActionInfo – Zašto nismo dovršili scenario, npr. aplikacije su bile otvoreneData_CompletedWithoutActionInfo- Why we didn't complete the scenario, i.e. Apps were open

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_CorruptionChecksOnly – Ako samo proveravamo oštećenja, a ne ažuriramoData_CorruptionChecksOnly - If we're only checking for corruption and not updating

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_FoundCorruptFiles - Istinito ako smo pronašli oštećene datotekeData_FoundCorruptFiles - True if we found corrupt files

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_PackageOperationSuccessful - Istinito ako smo uspešno dovršili zadatak sa Office paketomData_PackageOperationSuccessful - True if we successfully completed our task on the Office package

 • Data_PipelineExitCode - Izlazni kôd koji je vratio kanal datotekeData_PipelineExitCode - The exit code our file pipeline returned

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID - Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID - Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID- identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID- Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatefinalizeOffice.ClickToRun.Scenario.UpdateTaskUpdatefinalize

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ obavlja čišćenje nakon ažuriranja i vraća aplikacije koje su prethodno otvorene.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run Client is cleaning up from the update and restoring apps that were previously open. Koristi se za merenje uspeha ili neuspeha ažuriranja sistema Office.Used to measure success or failure of Office update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_15_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 15, npr. CDN ili lokalnoData_15_SourceType - Where the Office 15 source is located, i.e. CDN or Local 

 • Data_15_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za Office 15Data_15_UpdatesEnabled - If Office 15 updates are enabled 

 • Data_15_UpdateVersion –  Na koju verziju sistema Office 15 vršimo ažuriranjeData_15_UpdateVersion-  What version of Office 15 we're updating to 

 • Data_15_Version - Office 15 verzijaData_15_Version - The Office 15 version 

 • Data_16_SourceType - Mesto gde se nalazi izvor za Office 16, npr. CDN ili lokalnoData_16_SourceType - Where the Office 16 source is located i.e. CDN or Local 

 • Data_16_UpdatesEnabled- Ako su omogućena ažuriranja za Office 16Data_16_UpdatesEnabled- If Office 16 updates are enabled 

 • Data_16_UpdateVersion – Na koju verziju sistema Office 16 vršimo ažuriranjeData_16_UpdateVersion - What version of Office 16 we're updating to 

 • Data_16_Version - Office 16 verzijaData_16_Version - The Office 16 version 

 • Data_AddingFixedProducts – Proizvodi koje dodajemoData_AddingFixedProducts- The products we're adding 

 • Data_AddingProducts – Proizvodi čije je dodavanje zatraženoData_AddingProducts - What products we're asked to add 

 • Data_CompletionState - Ako smo završili zadatakData_CompletionState - If we completed the task

 • Data_ErrorCode - Kôd greške koji nismo uspeli da sredimoData_ErrorCode - The error code we failed with 

 • Data_ErrorDetails- Dodatni detalji o grešciData_ErrorDetails- Extra details about an error 

 • Data_ErrorMessage - Poruka o grešci koja prikazuje u čemu je bio problemData_ErrorMessage - An error message on what went wrong 

 • Data_ErrorSource - Gde je došlo do greškeData_ErrorSource - Where the error took place 

 • Data_ExceptionType - Izuzetak koji nismo uspeli da sredimoData_ExceptionType - The exception we failed with 

 • Data_IsErrorCodeIgnorable - Ako je kôd greške koji nismo uspeli da sredimo zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorable - If the error code we failed with is ignorable 

 • Data_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - Ako smatramo da je kôd greške zanemarljivData_IsErrorCodeIgnorableForScenarioHealth - If we believe the error code is ignorable 

 • Data_NewestPackageVersion - Najnovija verzija sistema Office na računaruData_NewestPackageVersion - The newest version of Office on the machine 

 • Data_OldestPackageVersion - Najstarija verzija sistema Office na računaruData_OldestPackageVersion - The oldest version of Office on the machine 

 • Data_ProductsToAdd – Koje Office proizvode dodajemoData_ProductsToAdd - What Office products we're adding 

 • Data_ProductsToRemove – Koje Office proizvode uklanjamoData_ProductsToRemove- what Office products we're removing 

 • Data_RemovingFixedProducts – Proizvodi koje uklanjamoData_RemovingFixedProducts- The products we're removing 

 • Data_RemovingProducts – Proizvodi čije je uklanjanje zatraženoData_RemovingProducts - The products we're asked to remove 

 • Data_ScenarioInstanceID - Jedinstveni GUID za pokretanje scenarijaData_ScenarioInstanceID - A unique GUID for the running scenario 

 • Data_ScenarioName - koji scenario je pokrenut.Data_ScenarioName - what scenario is running. npr. instaliranjei.e. install 

 • Data_ScenarioSubType – Koji tip scenarija smo pokrenuli, npr. deinstaliranje, ponovno instaliranjeData_ScenarioSubType - What type of scenario we're running, i.e. Uninstall, reinstall 

 • Data_SourceType - Gde je naš izvor, npr. CDNData_SourceType - Where our source is, i.e. CDN 

 • Data_SqmMachineID -  Jedinstveni ID računara koji koristi Windows SQMData_SqmMachineID -  Unique Machine ID used by Windows SQM 

 • Data_SusClientID - identifikator ažuriranja za Office na računaruData_SusClientID - Machine Office update identifier 

 • Data_TaskState - Status u kom se nalazi zadatak, kao što je pokrenut ili prekinutData_TaskState - What state the task is in like running or canceled 

 • Data_TotalClientCabSize - Veličina pakovanja našeg klijentaData_TotalClientCabSize - The size of our client cab 

 • Data_TriggeringUI - Šta je aktiviralo korisnički interfejsData_TriggeringUI - What triggered the UI 

 • Data_UpdatesEnabled - Ako su omogućena ažuriranja za OfficeData_UpdatesEnabled - If Office updates are enabled 

 • Data_Version - Office verzijaData_Version - The version of Office 

Office.ClickToRun.TransportOffice.ClickToRun.Transport

Izveštava o radnjama preuzimanja datoteka kako bi se odredilo da li je operacija bila uspešna, tipu preuzimanja i dijagnostičkim informacijama.Reports on the file download actions to determine the success of the operation, type of download performed and diagnostic information.

 • BytesFromGroupPeers – Bajtovi ravnopravnih uređaja u grupi, samo za preuzimanja pomoću optimizacije isporučivanjaBytesFromGroupPeers - Bytes from group peers, only for downloads using Delivery Optimization

 • BytesFromHttp – Bajtovi http protokola, samo za preuzimanja pomoću optimizacije isporučivanjaBytesFromHttp - Bytes from http, only for downloads using Delivery Optimization

 • ByteFromInternetPeers – Bajtovi ravnopravnih uređaja na internetu, samo za preuzimanja pomoću optimizacije isporučivanjaByteFromInternetPeers - Bytes from internet peers, only for downloads using Delivery Optimization

 • BytesFromLanPeers – Bajtovi ravnopravnih uređaja na LAN mreži, samo za preuzimanja pomoću optimizacije isporučivanjaBytesFromLanPeers - Bytes from Lan peers, only for downloads using Delivery Optimization

 • canceledJobs - Broj otkazanih zahteva u sesijicanceledJobs - Number of canceled requests in the session

 • Connected – Pokazuje da li postoji veza sa izvoromConnected - Whether connected to source

 • ErrorCode – Kôd poslednje greškeErrorCode - The code of last error

 • ErrorDetails – Detalji poslednje greškeErrorDetails - The detail of last error

 • ErrorMessage – Poruka poslednje greškeErrorMessage - The message of last error

 • ErrorSource – Izvor poslednje greške, na primer, Connection, LoadFile ili LoadRangeErrorSource - The source of last error, e.g. Connection, LoadFile or LoadRange

 • FailedJob – Broj zahteva u sesiji koji nisu uspeliFailedJob - Number of failed requests in the session

 • FileSize – Veličina resursaFileSize - Size of the resource

 • SourcePathNoFilePath – Izvorna putanja resursa. Izveštava se samo o http izvoru, a filtrira se putanja do lokalne datoteke ili UNC putanjaSourcePathNoFilePath - Source path of the resource only http source is reported, local file path or UNC path is filtered

 • SucceededJobs – Broj uspešnih zahteva u sesijiSucceededJobs - Number of succeeded requests in the session

 • TotalJobs – Ukupan broj zahteva u sesijiTotalJobs - Total number of requests in the session

 • TotalRequestedBytes – Ukupan broj traženih bajtova u sesijiTotalRequestedBytes - Total requested bytes in the session

 • TotalTransferTime – Ukupno vreme prenosa u sesijiTotalTransferTime - Total transfer time in the session

 • TransferredBytes – Ukupan broj prenetih bajtova u sesijiTransferredBytes - Total transferred bytes in the session

 • TransportType – Tip prenosa, na primer (optimizacija isporučivanja u memoriji, HTTP, usluga inteligentnog prenosa u pozadini)TransportType - Type of transport, e.g. (In memory Delivery Optimization, HTTP, Background Intelligent Transfer Service)

Office.ClickToRun.Transport.ExperimentalTransport.PipelineCreateTransportOffice.ClickToRun.Transport.ExperimentalTransport.PipelineCreateTransport

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ kreira protok za prenos da bi preuzeo Office datoteke.Office set up and inventory data collected when the Click-to-Run client is creating a transport stream to download Office files. Koristi se za utvrđivanje ispravnosti raznih tehnologija za prenos (npr. HTTP, BITS, DO), što je od presudnog značaja za ispravno preuzimanje instalacije i ažuriranja za sistem Office.Used for determining the health of various transport technologies (e.g., HTTP, BITS, DO) which is critical to downloading Office properly for installation and updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_IsForeGroundStreaming – Ako emitujemo u prednjem planu ili u pozadiniData_IsForeGroundStreaming – If we're streaming in the foreground or background

 • Data_IsInstallMode – 1 ako instaliramo i preuzimamo datoteke, 0 ako to ne radimoData_IsInstallMode – 1 if we're installing and downloading files, 0 if not

 • Data_SourceProtocol – Ako preuzimamo sa mreže za podatke sadržaja, CDN, sa računara na koji instaliramo, lokalno, ili iz resursa sa lokalne mreže,Data_SourceProtocol – If we're downloading from a content data network, CDN, the machine we're installing on, local, or from a resource on the local area network,

 • Data_Status – Uspešno ili neuspešnoData_Status – Success or failure 

Office.ClickToRun.UpdateStatusOffice.ClickToRun.UpdateStatus

Podešavanje sistema Office i prikupljanje podataka o zalihama kada klijent „Klikni i pokreni“ završava status ažuriranjaOffice set up and inventory data collected when the Click-to-Run client is finishing an update status

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_build - Trenutno instalirana verzija sistema OfficeData_build - Currently installed Office version

 • Data_channel – Kanal na kom se nalazi korisnikData_channel – The channel that the user is on

 • Data_errorCode – Kôd sa celim brojevima koji određuje tip greške ako je do nje došloData_errorCode – An integer code specifying the type of error that occurred, if there was one

 • Data_errorMessage – Niska koja opisuje grešku ako je do nje došloData_errorMessage – A string giving a description of the error that occurred, if there was one

 • Data_status – Kratki status onoga što se dogodili tokom ažuriranja, kao što je uspešnost ili završeno preuzimanjeData_status – A short status of what happened during the update, such as Succeeded or Downloaded

 • Data_targetBuild - - Verzija koju pokušavamo da nadogradimo na OfficeData_targetBuild - -The Office version that we are attempting to update to

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.ApplicationOffice.ClickToRun.UniversalBootstrapper.Application

Izveštava o rezultatu pokušaja potpunog instaliranjaReports the result of the end-to-end installation attempt

 • ErrorCode – Vrednost celog broja povezana sa nekontrolisanim izuzetkomErrorCode – Integer value associated with an unhandled exception

 • ErrorDetails – Niska koja opisuje lokaciju na kojoj je došlo do nekontrolisanog izuzetka (funkcija, datoteka, broj reda, dodatni parametri koji postavlja izbacivač)ErrorDetails – String that describes the location of where an unhandled exception occurred (function, file, line number, additional parameters set by the thrower)

 • ErrorMessage – Niska definisana u trenutku javljanja nekontrolisanog izuzetka koja opisuje prirodu otkazivanjaErrorMessage – String defined at the point where an unhandled exception was thrown, describing the nature of the failure

 • ErrorType – Niska koja opisuje kategoriju nekontrolisanog izuzetkaErrorType – String describing the category of an unhandled exception

 • ExitCode – Vrednost celog broja povezana sa rezultatom pokretanja programa koji se pokreće prilikom pokretanja računara koja označava uspeh naspram određenih tipova otkazivanjaExitCode – Integer value associated with the result of running the bootstrapper, indicating success vs. specific types of failure

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CalculateParametersOffice.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CalculateParameters

Izveštava o radnji koja donosi programske odluke u vezi sa unosom prikupljenim pomoću događaja CollectParametersReports on the action that reason over the input collected using CollectParameters

 • BitField – Vrednost celog broja argumenta BitField koji pokazuje da li je zatražen eksplicitan kanal instalacije/ažuriranja.BitField – Integer value of the BitField argument which tells us whether an explicit installation/update channel requested. Na primer, beta kanal, trenutni kanal (pregled), trenutni kanal, mesečni kanal za preduzeća, polugodišnji kanal za preduzeća (pregled) ili polugodišnji kanal za preduzeća.For example, Beta Channel, Current Channel (Preview), Current Channel, Monthly Enterprise Channel, Semi-Annual Enterprise Channel (Preview), or Semi-Annual Enterprise Channel.

 • ChannelID – Ceo broj koji predstavlja numeričku vrednost izabranog kanala ažuriranja/instalalcije.ChannelID – Integer representing the enum value of the selected update/install channel. Na primer, beta kanal, trenutni kanal (pregled), trenutni kanal, mesečni kanal za preduzeća, polugodišnji kanal za preduzeća (pregled), polugodišnji kanal za preduzeća ili nevažeći.For example, Beta Channel, Current Channel (Preview), Current Channel, Monthly Enterprise Channel, Semi-Annual Enterprise Channel (Preview), Semi-Annual Enterprise Channel, or Invalid.

 • CMDMode – Prepoznatljiva niska, koja odgovara celokupnom prekidaču za režim otkrivenom u cmd argumentima, prebačena je u exe datoteku.CMDMode – The friendly string corresponding to which overall mode switch was detected in the cmd arguments passed to the exe.

 • C2RClientUICulture – Kultura klijenta za verziju „Klikni i pokreni“ koju treba instaliratiC2RClientUICulture – Culture of the C2R Client to install

 • ErrorCode – Vrednost celog broja povezana sa nekontrolisanim izuzetkomErrorCode – Integer value associated with an unhandled exception

 • ErrorDetails – Niska koja opisuje lokaciju na kojoj je došlo do nekontrolisanog izuzetka (funkcija, datoteka, broj reda, dodatni parametri koji postavlja izbacivač)ErrorDetails – String that describes the location of where an unhandled exception occurred (function, file, line number, additional parameters set by the thrower)

 • ErrorMessage – Niska definisana u trenutku javljanja nekontrolisanog izuzetka koja opisuje prirodu otkazivanjaErrorMessage – String defined at the point where an unhandled exception was thrown, describing the nature of the failure

 • ErrorType – Niska koja opisuje kategoriju nekontrolisanog izuzetkaErrorType – String describing the category of an unhandled exception

 • ExcludedApps – Niska koja navodi imena pojedinačnih Office aplikacija za koje je zatraženo da se isključe iz instaliranih Office programskih paketaExcludedApps – String listing the individual Office application names requested to be excluded from the Office suites installed

 • InstalledCabVersion – Već je instalirana verzija 16.0.xxxxx.yyyyy klijenta za Office „Klikni i pokreni“InstalledCabVersion – The "16.0.xxxxx.yyyyy" version of an Office C2R Client already installed

 • InstalledProductVersion – Već je instalirana verzija 16.0.xxxxx.yyyyy Office „Klikni i pokreni“ proizvodaInstalledProductVersion – The "16.0.xxxxx.yyyyy" version of an Office C2R product already installed

 • IsC2RServiceRunning – Bulova zastavica koja pokazuje da li usluga lokalne mašine modernog klijenta za verziju „Klikni i pokreni“ normalno radi na uređajuIsC2RServiceRunning – Boolean flag that indicates whether a modern C2R Client's local machine service is up and running on the device

 • IsElevatedFlagSet – Bulova zastavica koja pokazuje da li je program koji se pokreće prilikom pokretanja računara već pokušao da dobije podizanje na nivo administratoraIsElevatedFlagSet – Boolean flag indicating whether the bootstrapper has already attempted to gain admin elevation

 • IsFireFlyInstalled – Bulova zastavica koja pokazuje da li je trenutno instaliran klijent za Office 2013 RTM C2RIsFireFlyInstalled – Boolean flag indicating whether the Office 2013 RTM C2R Client is currently installed

 • IsFireflyServiceRunning – Bulova zastavica koja pokazuje da li usluga lokalne mašine modernog klijenta za 2013 RTM C2R normalno radi na uređajuIsFireflyServiceRunning – Boolean flag that indicates whether a 2013 RTM C2R Client's local machine service is up and running on the device

 • IsOfficeInstalled – Bulova zastavica koja pokazuje da li je već instaliran moderni klijent za OfficeIsOfficeInstalled – Boolean flag indicating whether a modern Office client is installed already

 • OfficeCultures – Serijalizovana lista Office kultura koje treba instaliratiOfficeCultures – Serialized list of Office cultures to be installed

 • OfficeSourceType – Prepoznatljiva niska povezana sa numeričkom vrednošću instalacionog izvora (CDN, HTTP, UNC, CMBITS, DVD, LOCAL)OfficeSourceType – Friendly string associated with the enum value of the installation source (CDN, HTTP, UNC, CMBITS, DVD, LOCAL)

 • Origin – Vrednost niske koja saopštava koji od podržanih izvora (Portoriko [PR], Singapur [SG], Dablin [DB]) treba koristiti za početni protok instalacijeOrigin – String value telling us which of the supported origins (Puerto Rico [PR], Singapore [SG], Dublin [DB]) should be used for initial installation streaming

 • PlatformFromLink – Niska koja pokazuje podrazumevani broj bitova x86 | x64 | sistema Office zatražen od usluge podešavanja za verziju „Klikni i pokreni“PlatformFromLink – String indicating the requested x86|x64|default bitness of Office requested from the C2R Setup service

 • PlatformOfExistingInstallation – Niska koja pokazuje da li je x86-bitna ili x64-bitna verzija sistema Office već instalirana na uređajuPlatformOfExistingInstallation – String indicating whether x86 vs. X64 Office was already installed on the device

 • PlatformToInstall – Niska koja pokazuje konačnu odluku u vezi sa time da li će se instalirati x86-bitna ili x64-bitna verzija sistema Office.PlatformToInstall – String indicating the final decision on whether x86 vs. X64 Office should be installed. Mogućnosti su: automatsko pokretanje, konfigurisanje, potrošačka verzija, preuzimanje, pomoć i program za pakovanjePossibilities are: autorun, configure, consumer, download, help, packager

 • PRID – Vrednost niske koja predstavlja traženi ID izdanja proizvoda u slučaju korisničke instalacije (na primer, „O365ProPlusRetail“)PRID – String value representing the requested Product Release ID in a consumer installation scenario (for example, "O365ProPlusRetail")

 • PridsToMigrateFromCentennial – Niska Office proizvoda koje treba migrirati iz instalacija prodavnice u uslugu „Klikni i pokreni“PridsToMigrateFromCentennial- String of Office products to migrate from Store installations to Click-To-Run

 • ProductsToAdd – Serijalizovana niska koja daje uputstva klijentu „Klikni i pokreni“ o tome koje kombinacije proizvoda/kultura treba da instaliraProductsToAdd – The serialized string that instructs C2R Client on which Product/Culture combinations it should be installing

 • ProductsToMigrateFromO15C2R - Niska Office proizvoda i jezika koje treba migrirati iz „Klikni i pokreni“ instalacije sistema Office 2013ProductsToMigrateFromO15C2R - String of Office products and cultures to migrate from an Office 2013 Click-To-Run installation

 • ProductsToRemove – Serijalizovana niska koja daje uputstva klijentu za verziju „Klikni i pokreni“ o tome koje kombinacije proizvoda/jezika treba da deinstaliraProductsToRemove – The serialized string that instructs C2R Client on which Product/Culture combinations it should be uninstalling

 • SharedComputerLicensing – Bulova vrednost koja pokazuje da li je IT administrator zatražio podešavanje kako bi se omogućila funkcija „SharedComputerLicensing“SharedComputerLicensing – Boolean indicating whether an IT Admin requested setup to enable the "SharedComputerLicensing" feature

 • ShouldActivate – Bulova vrednost koja pokazuje da li je IT administrator zatražio pokušaj automatskog aktiviranja licenciranja u datoteci configuration.xmlShouldActivate – Boolean indicating whether an IT Admin requested an automatic licensing activation attempt in their configuration.xml

 • ShouldUninstallCentennial - Bulova zastavica koja pokazuje da li treba deinstalirati Office proizvode iz prodavniceShouldUninstallCentennial - Boolean flag indicating whether Office products from the Store should be uninstalled

 • VersionToInstall – Vrednost niske verzije 16.0.xxxxx.yyyyy sistema Office koja se instaliraVersionToInstall – String value of the Office "16.0.xxxxx.yyyyy" version that is being installed

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectEmbeddedSignatureOffice.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectEmbeddedSignature

Izveštava o radnji koja čita označeni unos iz ugrađenog potpisa izvršne datoteke.Reports on the action that reads tagged input from the exe's embedded signature. Ovo je nedokazani koncept koji prethodna iteracija izvršne datoteke setup.exe nije primenila i to je ono na šta se oslanjamo prilikom prenošenja izbora korisnika u vezi sa proizvodom/jezikom/brojem bitova sa veb stranice u proces unutar izvršne datoteke setup.exe.This is an unproven concept the previous iteration of setup.exe did not implement, and is what we're relying on to carry the user's product/language/bitness choices from web page to in-process within setup.exe.

 • ErrorCode – Ceo broj povezan sa nekontrolisanim izuzetkomErrorCode – Integer number associated with an unhandled exception

 • ErrorDetails – Niska koja opisuje lokaciju na kojoj je došlo do nekontrolisanog izuzetka (funkcija, datoteka, broj reda, dodatni parametri koji postavlja izbacivač)ErrorDetails – String that describes the location of where an unhandled exception occurred (function, file, line number, additional parameters set by the thrower)

 • ErrorMessage – Niska definisana u trenutku javljanja nekontrolisanog izuzetka koja opisuje prirodu otkazivanjaErrorMessage – String defined at the point where an unhandled exception was thrown, describing the nature of the failure

 • ErrorType – Niska koja opisuje kategoriju nekontrolisanog izuzetkaErrorType – String describing the category of an unhandled exception

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectParametersOffice.ClickToRun.UniversalBootstrapper.CollectParameters

Izveštava o parametrima koji se koriste za instaliranje sistema OfficeReports the parameters used for the Office installation

 • BitField – Vrednost celog broja argumenta BitField koji pokazuje da li je zatražen eksplicitan kanal instalacije/ažuriranja.BitField – Integer value of the BitField argument which tells us whether an explicit installation/update channel requested. Na primer, beta kanal, trenutni kanal (pregled), trenutni kanal, mesečni kanal za preduzeća, polugodišnji kanal za preduzeća (pregled) ili polugodišnji kanal za preduzeća.For example, Beta Channel, Current Channel (Preview), Current Channel, Monthly Enterprise Channel, Semi-Annual Enterprise Channel (Preview), or Semi-Annual Enterprise Channel.

 • ChannelID – Ceo broj koji predstavlja numeričku vrednost izabranog kanala ažuriranja/instalalcije.ChannelID – Integer representing the enum value of the selected update/install channel. Na primer, beta kanal, trenutni kanal (pregled), trenutni kanal, mesečni kanal za preduzeća, polugodišnji kanal za preduzeća (pregled), polugodišnji kanal za preduzeća ili nevažeći.For example, Beta Channel, Current Channel (Preview), Current Channel, Monthly Enterprise Channel, Semi-Annual Enterprise Channel (Preview), Semi-Annual Enterprise Channel, or Invalid.

 • CMDMode – Prepoznatljiva niska koja odgovara celokupnom prekidaču za režim otkrivenom u cmd argumentima prebačena je u .exe datoteku.CMDMode – The friendly string corresponding to which overall mode switch was detected in the cmd arguments passed to the exe. Mogućnosti su: automatsko pokretanje, konfigurisanje, potrošačka verzija, preuzimanje, pomoć i program za pakovanjePossibilities are: autorun, configure, consumer, download, help, packager

 • C2RClientUICulture – Kultura klijenta za verziju „Klikni i pokreni“ koju treba instaliratiC2RClientUICulture – Culture of the C2R Client to install

 • ErrorCode – Vrednost celog broja povezana sa nekontrolisanim izuzetkomErrorCode – Integer value associated with an unhandled exception

 • ErrorDetails – Niska koja opisuje lokaciju na kojoj je došlo do nekontrolisanog izuzetka (funkcija, datoteka, broj reda, dodatni parametri koji postavlja izbacivač)ErrorDetails – String that describes the location of where an unhandled exception occurred (function, file, line number, additional parameters set by the thrower)

 • ErrorMessage – Niska definisana u trenutku javljanja nekontrolisanog izuzetka koja opisuje prirodu otkazivanjaErrorMessage – String defined at the point where an unhandled exception was thrown, describing the nature of the failure

 • ErrorType – Niska koja opisuje kategoriju nekontrolisanog izuzetkaErrorType – String describing the category of an unhandled exception

 • ExcludedApps – Niska koja navodi imena pojedinačnih Office aplikacija za koje je zatraženo da se isključe iz instaliranih Office programskih paketaExcludedApps – String listing the individual Office application names requested to be excluded from the Office suites installed

 • InstalledCabVersion – Već je instalirana verzija 16.0.xxxxx.yyyyy klijenta za Office „Klikni i pokreni“InstalledCabVersion – The "16.0.xxxxx.yyyyy" version of an Office C2R Client already installed

 • InstalledProductVersion – Već je instalirana verzija 16.0.xxxxx.yyyyy Office „Klikni i pokreni“ proizvodaInstalledProductVersion – The "16.0.xxxxx.yyyyy" version of an Office C2R product already installed

 • IsC2RServiceRunning – Bulova zastavica koja pokazuje da li usluga lokalne mašine modernog klijenta za verziju „Klikni i pokreni“ normalno radi na uređajuIsC2RServiceRunning – Boolean flag that indicates whether a modern C2R Client's local machine service is up and running on the device

 • IsElevatedFlagSet – Bulova zastavica koja pokazuje da li je program koji se pokreće prilikom pokretanja računara već pokušao da dobije podizanje na nivo administratoraIsElevatedFlagSet – Boolean flag indicating whether the bootstrapper has already attempted to gain admin elevation

 • IsFireFlyInstalled – Bulova zastavica koja pokazuje da li je trenutno instaliran klijent za Office 2013 RTM C2RIsFireFlyInstalled – Boolean flag indicating whether the Office 2013 RTM C2R Client is currently installed

 • IsFireflyServiceRunning – Bulova zastavica koja pokazuje da li usluga lokalne mašine modernog klijenta za 2013 RTM C2R normalno radi na uređajuIsFireflyServiceRunning – Boolean flag that indicates whether a 2013 RTM C2R Client's local machine service is up and running on the device

 • IsOfficeInstalled – Bulova zastavica koja pokazuje da li je već instaliran moderni klijent za OfficeIsOfficeInstalled – Boolean flag indicating whether a modern Office client is installed already

 • OfficeCultures – Serijalizovana lista Office kultura koje treba instaliratiOfficeCultures – Serialized list of Office cultures to be installed

 • OfficeSourceType – Prepoznatljiva niska povezana sa numeričkom vrednošću instalacionog izvora (CDN, HTTP, UNC, CMBITS, DVD, LOCAL)OfficeSourceType – Friendly string associated with the enum value of the installation source (CDN, HTTP, UNC, CMBITS, DVD, LOCAL)

 • Origin – Vrednost niske koja saopštava koji od podržanih izvora (Portoriko [PR], Singapur [SG], Dablin [DB]) treba koristiti za početni protok instalacijeOrigin – String value telling us which of the supported origins (Puerto Rico [PR], Singapore [SG], Dublin [DB]) should be used for initial installation streaming

 • PlatformFromLink – Niska koja pokazuje podrazumevani broj bitova x86 | x64 | sistema Office zatražen od usluge podešavanja za verziju „Klikni i pokreni“PlatformFromLink – String indicating the requested x86|x64|default bitness of Office requested from the C2R Setup service

 • PlatformOfExistingInstallation – Niska koja pokazuje da li je x86-bitna ili x64-bitna verzija sistema Office već instalirana na uređajuPlatformOfExistingInstallation – String indicating whether x86 vs. X64 Office was already installed on the device

 • PlatformToInstall – Niska koja pokazuje konačnu odluku u vezi sa time da li će se instalirati x86-bitna ili x64-bitna verzija sistema OfficePlatformToInstall – String indicating the final decision on whether x86 vs. X64 Office should be installed

 • PRID – Vrednost niske koja predstavlja traženi ID izdanja proizvoda u slučaju korisničke instalacije (na primer, „O365ProPlusRetail“)PRID – String value representing the requested Product Release ID in a consumer installation scenario (for example, "O365ProPlusRetail")

 • PridsToMigrateFromCentennial- Niska Office proizvoda koje treba migrirati iz instalacija prodavnice u uslugu „Klikni i pokreni“PridsToMigrateFromCentennial- String of Office products to migrate from Store installations to Click-To-Run

 • ProductsToAdd – Serijalizovana niska koja daje uputstva klijentu „Klikni i pokreni“ o tome koje kombinacije proizvoda/kultura treba da instaliraProductsToAdd – The serialized string that instructs C2R Client on which Product/Culture combinations it should be installing

 • ProductsToMigrateFromO15C2R - Niska Office proizvoda i jezika koje treba migrirati iz „Klikni i pokreni“ instalacije sistema Office 2013ProductsToMigrateFromO15C2R - String of Office products and cultures to migrate from an Office 2013 Click-To-Run installation

 • ProductsToRemove – Serijalizovana niska koja daje uputstva klijentu za verziju „Klikni i pokreni“ o tome koje kombinacije proizvoda/jezika treba da deinstaliraProductsToRemove – The serialized string that instructs C2R Client on which Product/Culture combinations it should be uninstalling

 • SharedComputerLicensing – Bulova vrednost koja pokazuje da li je IT administrator zatražio podešavanje kako bi se omogućila funkcija „SharedComputerLicensing“SharedComputerLicensing – Boolean indicating whether an IT Admin requested setup to enable the "SharedComputerLicensing" feature

 • ShouldActivate – Bulova vrednost koja pokazuje da li je IT administrator zatražio pokušaj automatskog aktiviranja licenciranja u datoteci configuration.xmlShouldActivate– Boolean indicating whether an IT Admin requested an automatic licensing activation attempt in their configuration.xml

 • ShouldUninstallCentennial - Bulova zastavica koja pokazuje da li treba deinstalirati Office proizvode iz prodavniceShouldUninstallCentennial - Boolean flag indicating whether Office products from the Store should be uninstalled

 • VersionToInstall – Vrednost niske verzije 16.0.xxxxx.yyyyy sistema Office koja se instaliraVersionToInstall– String value of the Office "16.0.xxxxx.yyyyy" version that is being installed

Office.ClickToRun.UniversalBootstrapper.ExecuteOffice.ClickToRun.UniversalBootstrapper.Execute

Izveštava o preduzetim radnjama koje utiču na mašinu, koje su odredili podaci iz događaja „CalculateParameters“ u vezi sa kojima su donete programske odlukeReports on the machine-impactful actions taken, as determined by the reasoned-over data from "CalculateParameters"

 • AvailableClientVersionText – Vrednost niske klijenta za verziju 16.0.xxxxx.yyyyy „Klikni i pokreni“ koja se nalazi u XML datoteci opisa verzije, koja se koristi za određivanje toga da li treba ažurirati trenutno instalirani klijent za verziju „Klikni i pokreni“AvailableClientVersionText – String value of the C2R Client "16.0.xxxxx.yyyyy" version found in the Version Descriptor XML, which is used to determine whether a currently installed C2R Client should be updated

 • CleanFireFlyAction – Ima vrednost „tačno“ ako je isplanirano da se zadatak CleanFireFlyAction pokrene tokom ovog instaliranjaCleanFireflyAction – "true" if the CleanFireFlyAction task is scheduled to run during this installation

 • CleanO15Action – Ima vrednost „tačno“ ako je isplanirano da se zadatak CleanO15Action pokrene tokom ovog instaliranjaCleanO15Action – "true" if the CleanO15Action task is scheduled to run during this installation

 • CMDMode – Prepoznatljiva niska koja odgovara celokupnom prekidaču za režim otkrivenom u cmd argumentima prebačena je u .exe datoteku.CMDMode – The friendly string corresponding to which overall mode switch was detected in the cmd arguments passed to the exe. Mogućnosti su: automatsko pokretanje, konfigurisanje, potrošačka verzija, preuzimanje, pomoć i program za pakovanjePossibilities are: autorun, configure, consumer, download, help, packager

 • DeliveryMechanism – GUID „FFNRoot“ izdvojen iz XML datoteke opisa verzije (koju je označio RDX) koji saopštava putem kojih je korisnika/kanala dobijen izvor verzijeDeliveryMechanism – The "FFNRoot" guid extracted from the Version Descriptor XML (stamped by RDX), which tells us which audience/channel the build source came from

 • DownloadC2RClientAction – Ima vrednost „tačno“ ako je isplanirano da se zadatak DownloadC2RClientAction pokrene tokom ovog instaliranjaDownloadC2RClientAction – "true" if the DownloadC2RClientAction task is scheduled to run during this installation

 • ErrorCode – Vrednost celog broja povezana sa nekontrolisanim izuzetkomErrorCode – Integer value associated with an unhandled exception

 • ErrorDetails – Niska koja opisuje lokaciju na kojoj je došlo do nekontrolisanog izuzetka (funkcija, datoteka, broj reda, dodatni parametri koji postavlja izbacivač)ErrorDetails – String that describes the location of where an unhandled exception occurred (function, file, line number, additional parameters set by the thrower)

 • ErrorMessage – Niska definisana u trenutku javljanja nekontrolisanog izuzetka koja opisuje prirodu otkazivanjaErrorMessage – String defined at the point where an unhandled exception was thrown, describing the nature of the failure

 • ErrorType – Niska koja opisuje kategoriju nekontrolisanog izuzetkaErrorType – String describing the category of an unhandled exception

 • ExitCode – Vrednost celog broja povezana sa rezultatom pokretanja izvršne faze programa koji se pokreće prilikom pokretanja računara koja označava uspeh naspram određenih tipova otkazivanjaExitCode – Integer value associated with the result of running the Execute phase of the bootstrapper, indicating success vs. specific types of failure

 • LaunchAction – Ima vrednost „tačno“ ako je isplanirano da se zadatak LaunchAction pokrene tokom ovog instaliranjaLaunchAction – "true" if the LaunchAction task is scheduled to run during this installation

 • LaunchUpdateAction – Ima vrednost „tačno“ ako je isplanirano da se zadatak LaunchUpdateAction pokrene tokom ovog instaliranjaLaunchUpdateAction – "true" if the LaunchUpdateAction task is scheduled to run during this installation

 • PreReqResult – Numerička vrednost celog broja rezultata izvršavanja provera preduslova (prolaz/neuspeh/ponovno pokretanje)PreReqResult – The integer enum value of the result when PreReq checks were performed (pass/fail/re-run)

 • UnexpectedAction – Ima vrednost „tačno“ ako je isplanirano da se zadatak UnexpectedAction (slučaj greške) pokrene tokom ovog instaliranjaUnexpectedAction – "true" if the UnexpectedAction task (an error case) is scheduled to run during this installation

 • VersionToInstall – Vrednost niske verzije 16.0.xxxxx.yyyyy sistema Office koja se instaliraVersionToInstall – String value of the Office "16.0.xxxxx.yyyyy" version that is being installed

Office.ServiceabilityManager.InventoryAddon.HeartbeatOffice.ServiceabilityManager.InventoryAddon.Heartbeat

[Ovaj događaj je uklonjen iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.][This event has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

Ovaj se događaj koristi za sticanje standardnih metapodataka pri svakom pokretanju dodatka Inventory, koji je deo usluge Office Serviceabiliti Manager, a koristi se za informacije o Office inventaru na onim mašinama za koje se IT administrator odlučio.This event is used to acquire standard metadata on each run of the Inventory add-on, which is part of the Office Serviceability Manager and is used for inventory Office information on those machines for which an IT admin has opted in. Metapodaci od specifičnog interesa ovde su ID sesije i koriste se za povezivanje s drugim podacima pohranjenim u oblačnom servisu korisnika.The metadata of specific interest here is the session ID, and it is used for linking to other data stored within a per-tenant cloud service.

Ovaj događaj ne sadrži dodatna polja jer su samo metapodaci relevantni.This event contains no extra fields since only the metadata is relevant.

Office.ServiceabilityManager.InventoryAddon.ResultsOffice.ServiceabilityManager.InventoryAddon.Results

Ovaj događaj se evidentira kada se završi poziv upućen funkciji webservice, obavljen u okviru dodatka, Upravljača Servisiranja Inventara „Klikni i pokreni“, bez obzira na to da li je uspešan ili neuspešan.This event is logged when the call to the webservice made within the Click-to-Run Serviceability Manager Inventory add-on completes, irrespective of whether it succeeds or fails. Ovo je u suštini poslednja operacija u okviru dodatka za praćenje celokupnog statusa operacije.This is essentially the last operation within the add-on to track the overall operation status.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ActionDetail – Dodatni detalji kada dođe do neuspeha.ActionDetail - Additional details for when a failure occurs.

  • Ako HTTP zahtev uspe, ActionDetail će biti 0.If the HTTP request succeeds, ActionDetail will be 0.
  • Ako polje „Result“ nije u redu (tj. nije 0), što znači da zahtev nije poslat, ovo polje će evidentirati kôd unutrašnje greške koji je isti kao polje „Result“.If the Result field is not OK (i.e. not 0), which means that the request is not sent, this field will log the internal error code which is the same as the Result field.
  • Ako je polje „Result“ u redu (tj. 0), što znači da je kôd HTTP odgovora >= 300, ono će evidentirati kôd HTTP odgovora (npr. 404).If the Result field is OK (i.e. 0), which means that the HTTP response code >= 300, it will log the HTTP response code (e.g. 404).
 • Result – Zastavice numeričkog koda greške dobijene iz API-ja za pozivanje Office veb usluge.Result - Numeric error code flags returned by the Office webservice call APIs. – npr. 3 bi značilo da je došlo do problema prilikom pokretanja HTTP zaglavlja.– e.g. 3 would mean that there was a problem initializing the HTTP headers.

 • Type – Dodatne informacije o tipu.Type - Additional type information. U slučaju zaliha, ove informacije navode tip korisnih podataka koji se šalju – npr. kompletni ili samo delta promena.In the case of the Inventory, this information specifies the type of payload being sent – e.g. full or just a delta of changes.

 • WebCallSource - Vrednost nabrajanja (navedena kao ceo broj) koja ukazuje na dodatak „Upravljač servisiranja“, koji je bio izvor poziva:WebCallSource - An enumeration value (specified as an integer) indicating the Serviceability Manager add-on that was the source of the call:

  • Inventar: 0Inventory: 0
  • Konfiguracija inventara: 1Inventory Configuration: 1
  • Smernice za inventar: 2Inventory Policy: 2
  • Status mreže inventara: 3Inventory Network Status: 3
  • Upravljač uslužnošću: 4Serviceability Manager: 4
  • Mogućnost upravljanja: 5Manageability: 5

Office.ServiceabilityManager.WebserviceFailureOffice.ServiceabilityManager.WebserviceFailure

Kad god ne uspe poziv upućen veb usluzi u okviru jednog od Office Serviceability Manager programskih dodataka, ova izjava se evidentira.Whenever a call to a webservice within one of the Office Serviceability Manager add-ins fails, this statement is logged. Do neuspeha može da dođe zbog internih grešaka ili nemogućnosti povezivanja sa veb uslugom.Failures can be due to internal failures or an inability to connect to the webservice.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Add-on - Dodatak „Upravljač servisiranja klikni i pokreni“ u okviru kog je upućen poziv funkciji webservice.Add-on - The Click-to-Run Serviceability Manager add-on from which the webservice call was made. Ovo može da ima vrednosti kao što su inventar, mogućnost upravljanja, itd, kodirani kao numeričke vrednosti.This can have values like inventory, manageability, etc. encoded as a numeric value.

 • Correlation ID - Nasumično generisan GUID koji je specifičan za trenutnu instancu i koji se šalje funkciji webservice za korelaciju poziva između klijenta i servera.Correlation ID - A randomly generated GUID specific to the current instance that is sent to the webservice to correlate calls between the client and the server.

 • ErrorInfo - Informacije o numeričkom kodu greške dobijene iz Office webservice API-ja za pozivanje.ErrorInfo - Numeric error code information returned by the Office webservice call APIs.

 • ErrorMessage – Poruka koja pruža dodatni uvid u neuspeh.ErrorMessage - A message providing further insight into the failure. Svaki tip greške mapira se sa fiksno kodiranom niskom, pri čemu se neki tipovi grešaka potencijalno mapiraju sa više niski, u zavisnosti od konkretne prirode neuspeha.Each error type maps to a hardcoded string, with some error types mapping to potentially multiple strings depending on the specific nature of the failure.

 • Function - Funkcija u kodu u kojoj je obavljen trenutni poziv.Function - The function in the code from which the current call occurred.

 • Status - HTTP statusni kôd dobijen iz poziva upućenog funkciji webservice, npr. 404, 500, itd.Status - The HTTP status code returned by the call to the webservice, e.g. 404, 500, etc.

Događaji usluge poboljšane konfiguracije (ECS)Enhanced Configuration Service (ECS) events

Office.Experimentation.FeatureQueryBatchedOffice.Experimentation.FeatureQueryBatched

Prikuplja informacije o prolazima funkcije / promena čiji je upit poslao izvršeni kôdCollects information about Feature gates/Change gates queried by executed code.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Count - Broj upita o prolazima funkcije u paketnom događajuCount - Number of queried feature gates in this batched event

 • Features - Informacije o prolazu upita.Features - Information about the queried gate.

 • Sequence - Redosled po kojem je izvršen upit o prolazu funkcijeSequence - Order in which FeatureGate was queried

Office.Experimentation.FlightNumberLineOffice.Experimentation.FlightNumberLine

Prikuplja listu o konfiguracijama koje je primio klijent iz usluge ECSCollects the list of configurations received by the client from ECS

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ECSConfigs - Lista konfiguracije ECS odvojena zarezimaECSConfigs - Comma separated list of ECS Configs

 • LockType - Tip FlightManager zaključavanjaLockType - Type of FlightManager lock.

 • TasFlightingVersion - Broj verzijaTasFlightingVersion - Version number

 • TimeToLock - Vreme koje protekne od liblet pokretanja do FlightManager zaključavanjaTimeToLock - Time between liblet initiation and FlightManager lock

 • UnmergedConfigs - Lista konfiguracija koje nisu objedinjeneUnmergedConfigs - List of configurations not merged

Office.Experimentation.TriggerAnalysisOffice.Experimentation.TriggerAnalysis

Ovaj događaj pomaže u analizi opsega korištenja proizvoda i metrika performansi (kao što su padovi, prekidi, itd.) podskupa korisnika ili uređaja koji imaju pravo na korišćenje funkcije, i na taj način pomažu u osiguravanju ispravnog rada proizvoda.This event helps scope analysis of product usage and performance metrics (such as crashes, hangs, etc.) to the subset of users or devices that are eligible to use the feature, thereby helping ensure that the product is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • FeatureGate - Identifikuje skup funkcija za koje je primenjiva analiza okidača.FeatureGate - Identifies the set of features for which the trigger analysis is applicable.

OneNote.FlightDefaultOneNote.FlightDefault

Ovaj događaj se evidentira kada OneNote upita ECS server za vrednosti probnog paketa.This event is logged when OneNote asks ECS server for flight values. Ovo se koristi za omogućavanje eksperimentalnih funkcija korisnicima koji su izabrali da primaju takve probne pakete.This is used to enable experimental features to those users who have opted in for receiving such flights.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ConfigParam - Konfiguracija zbog koje se pristupa vrednostiConfigParam - The config for which the value is being accessed for

Događaji licenciranjaLicensing events

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.AutoRedeemPendingPurchaseResultOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.AutoRedeemPendingPurchaseResult

Kritična inženjerska telemetrija za beeeženje rezultata automatskog pokušaja iskorišćavanja kupovina na čekanju.Critical engineering telemetry to log the result of automatic attempt of trying to redeem pending purchases of a user. Telemetrija proizvoda koja se upotrebljava za usklađivanje podataka o transakcijama kupovine s Microsoft sistemom trgovine radi omogućivanja povezanih pogodnosti pretplate.Product telemetry used for reconciliation of purchase transaction information with Microsoft’s commerce system to enable associated subscription benefits.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EventDate – vremenska oznaka pojavljivanja događajaEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • Result – Int koji označava rezultat nabrajanja operacije.Result – Int denoting the enum result of the operation.

 • SessionID – GUID za povezivanje događaja po sesijiSessionID – GUID to connect events by session

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PaywallUIShownOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.PaywallUIShown

Kritična telemetrija upotrebe kada se korisniku prikazuje kontrola Paywall.Critical Usage telemetry for when Paywall control is shown to the user. Upotrebljava se za razumevanje iskustva kupovine aplikacije za korisnika i optimizaciju istog za buduće verzije.Used to understand the in app purchase experience for the user and optimize the same for future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EventDate – vremenska oznaka pojavljivanja događajaEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • IsModeFRE – Bulov izraz za označavanje vrste iskustva, dijaloga prodaje dodatnih opcija ili SKU biračaIsModeFRE – Boolean to indicate experience type, Upsell dialog or SKU Chooser

 • SessionID – GUID za povezivanje događaja po sesijiSessionID – GUID to connect events by session

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseButtonClickedOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseButtonClicked

Kritična telemetrija upotrebe kako bismo znali kada korisnik klikne na dugme Kupovina.Critical Usage telemetry to know when user clicks on the Purchase Button. Upotrebljava se za zaključivanje o načinu korišćenja i mernim podacima konverzije za korisnike koji pokušaju da kupe pretplatu u aplikaciji.Used to infer the usage pattern and conversion metric for users who attempt to buy a subscription in the app.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EventDate – vremenska oznaka pojavljivanja događajaEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • Isdefaultsk – Bulov izraz koji ukazuje na to pokušava li korisnik kupiti SKU koji se prvi pojavio/zadaniIsDefaultSku – Boolean indicating if user is attempting to purchase the Sku that showed up first/default

 • ProductID – niz koji prepoznaje korisnika pretplate koji pokušava kupiti kako je konfigurisan u trgoviniProductID – String identifying which subscription user is attempting to purchase as configured in the store

 • SessionID – GUID za povezivanje događaja po sesijiSessionID – GUID to connect events by session

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseResultOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.PurchaseResult

Kritična inženjerska telemetrija da biste evidentirali rezultat pokušaja kupovine koji korisnik aktivira ručno.Critical engineering telemetry to log the result of purchase attempt triggered manually by user. Telemetrija proizvoda koja se upotrebljava za usklađivanje podataka o transakcijama kupovine s Microsoft sistemom trgovine radi omogućivanja povezanih pogodnosti pretplate.Product telemetry used for reconciliation of purchase transaction information with Microsoft’s commerce system to enable associated subscription benefits.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EventDate – vremenska oznaka pojavljivanja događajaEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • IsModeFre – Bulov izraz koji ukazuje na to je li kupovina stvorena pomoću ekrana s početnim interfejsom prodaje dodatnih opcija ili SKU biračaIsModeFre – Boolean indicating if purchase was made from upsell FRE screen or Sku Chooser

 • Result – Int koji označava rezultat nabrajanja operacije.Result – Int denoting the enum result of the operation.

 • SessionID – GUID za povezivanje događaja po sesijiSessionID – GUID to connect events by session

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SeeAllFeaturesAnalyticsOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.SeeAllFeaturesAnalytics

Prikupljamo ovu telemetriju upotrebe kako bismo videli koliko vremena korisnik provodi na ekranu „Pogledajte više pogodnosti“.We collect this usage telemetry to see how much time the user spends on the “See more benefits” screen. Podaci se upotrebljavaju za razumevanje upotrebe funkcije „Pogledajte više pogodnosti“ i daljnju optimizaciju iskustva u budućim verzijama.The data is used to understand usage of the “See more benefits” feature and further optimize the experience in future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Duration – Dugi ceo broj koji označava vreme koje je korisnik proveo na ekranu „Vidi sve funkcije“ u milisekundamaDuration - Long integer indicating time spent by user on “See All Features” screen in milliseconds

 • EventDate – vremenska oznaka pojavljivanja događajaEventDate - Timestamp of the event occurrence

 • MostExplored – Ce broj koji označava indeks stavke s najviše promena na popisu aplikacija Microsoft 365 i njihovih funkcijaMostExplored - Integer denoting the index of the most toggled item in a list of Microsoft 365 apps and their features

 • Sessioid – globalno jedinstveni identifikator (GUID) za povezivanje događaja po sesijiSessionID - Globally Unique Identifier (GUID) to connect events by session

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserAnalyticsOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserAnalytics

Telemetrija upotrebe da biste videli koliko vremena korisnik troši na ekranu SKU birača.Usage telemetry to see how much time user spends on SKU Chooser screen. Telemetrija upotrebe da biste videli koliko vremena korisnik troši na ekranu SKU birača.Usage telemetry to see how much time user spends on Sku Chooser screen.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Duration – Dugi ceo broj koji označava vreme koje je korisnik proveo na ekranu SKU birača u milisekundamaDuration – Long integer indicating time spent by user on Sku Chooser screen in milliseconds

 • EventDate – vremenska oznaka pojavljivanja događajaEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • SessionID – GUID za povezivanje događaja po sesijiSessionID – GUID to connect events by session

Office.iOS.Paywall.SKUChooser.BuyButtonTapOffice.iOS.Paywall.SKUChooser.BuyButtonTap

Kritična telemetrija upotrebe prikuplja se kako bi ukazala na to kada korisnik dodiruje dugme Kupi.Critical usage telemetry is collected to indicate when the user taps the Purchase/Buy Button. Podaci se upotrebljavaju za zaključivanje o načinu korišćenja i mernim podacima konverzije za korisnike koji pokušaju da kupe pretplatu u aplikaciji.The data is used to infer the usage pattern and conversion metric for users who attempt to buy a subscription in the app.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • entryPoint – niz – dugme/tok s kojeg je prikazan Paywall.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Kao što je "Premium Upgrade Button" ili „First run flow“Like “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”.

 • isdefaultSKU – Bulova vrednost – ako korisnik kupuje proizvod, preporučili smo mu, prikazujući ga prema podrazumevanim postavkama.isDefaultSKU - Bool – If the user is purchasing the product, we recommended for them, by displaying it by default.

 • productId – niz – ID proizvoda trgovine App-store za koji je dodirnuto dugme KupiproductId - String – App-store product-id of the product for which the Buy Button was tapped

 • toggleCount – Int – koliko je puta korisnik prelazio s jednog prikaza proizvoda na drugi pre nego što je dodirnuo dugme Kupi u trenutnoj sesiji Paywall-a.toggleCount - Int – Number of times the user switched between viewing various products, before they tapped the Buy Button, in the current session of Paywall.

Office.Licensing.AcceptEulaForCurrentLicenseOffice.Licensing.AcceptEulaForCurrentLicense

Ovo se prikuplja kada korisnik postane licenciran i prihvati EULA ugovor za trenutnu licencuThis is collected when the user gets licensed and accepts EULA for the current license

Koristi se za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom ili lošem statusu, za ispravnost sistema i za svrhe dijagnostikovanja ako korisnik prijavi problem na računaruIt is used to detect if the user is in a good state or not, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ACID – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciranACID - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • DwEulaId – Numerički identifikator za tip EULA ugovora koji je korisnik prihvatioDwEulaId – Numeric identifier of the type of EULA that was just accepted by the user

Office.Licensing.ActivationOffice.Licensing.Activation

Kada podesimo licencu na računaru, pokušavamo da je aktiviramo tako što pozivamo uslugu AVS.Post setting up the license on the machine, we attempt to activate the license by calling the AVS service. Ovo izveštava o ishodu poziva za aktivacijuThis reports the result of the activation call

Od suštinskog je značaja za određivanje koliko korisnika nailazi na probleme prilikom aktivacije.It is critical in detecting how many users are facing activation issues. Imamo detektor anomalija koji otkriva bilo koju regresiju.We have anomaly detection to detect any regression. To je izuzetno važno jer zavisimo od spoljašnje usluge AVS, pa nam ovaj signal pokazuje je li stanje naših spoljnih partnera dobro.This is super critical as we have an external dependency on AVS and this signal points whether our external partners are healthy. Takođe se koristi i za dijagnostičke svrhe i ispravnost sistema ako korisnik prijavi problem na računaru.It is also used for diagnostic purposes and system health if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Acid – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciran Acid - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • ReferralData – Identifikator OEM proizvođača koji je instalirao Office na računaruReferralData – Identifier of the OEM that installed Office on the machine

Office.Licensing.ActivationWizardOffice.Licensing.ActivationWizard

Ako iz nekog razloga nismo u mogućnosti da automatski aktiviramo licencu, prikazujemo korisniku čarobnjaka za aktivaciju.If we are not able to automatically activate the license for some reason, we show an activation wizard to the user. Ovo obaveštava da je čarobnjak za aktivaciju prikazan korisniku.This reports that the wizard is being shown to the user. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Ovaj događaj ne prikuplja polja.This event collects no fields.

Office.Licensing.EnforceSignInQualifiedOffice.Licensing.EnforceSignInQualified

Ovo je signal koji nam govori da li je uspešan eksperiment koji smo pokrenuli da bismo nametnuli prijavljivanje korisnika kao deo licenciranja.This is the signal that tells us if the experiment that we are running to enforce user sign as part of licensing is successful. Od suštinskog je značaja za otkrivanje uspešnosti ili neuspešnosti eksperimenta koji nameće prijavljivanje korisnika, što je neophodan korak u nizu modernog licenciranja. This is critical in detecting the success or failure of the experiment that is forcing the users to login which is a required step for the modern licensing stack. Neuspešno prijavljivanje će onemogućiti da korisnici koriste aplikaciju.Failure to sign in will result in the users not being able to use the app.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Qualified - Određuje da li je korisnik kvalifikovan za nametnuto prijavljivanjeQualified – Identifies whether the user qualified for the sign in enforcement

Office.Licensing.ExpirationDialogShownOffice.Licensing.ExpirationDialogShown

Ovo se prikuplja prilikom prikazivanja dijaloga korisniku koji kaže da mu je licenca istekla.This is collected when we show the expiration dialog to the user that says that their license has expired. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • LicNotificationState - Brojač koji nam govori koja vrsta obaveštenja se prikazuje korisnikuLicNotificationState – An enumerator that tells us what kind of notification is being shown to the user

Office.Licensing.FullValidationOffice.Licensing.FullValidation

Ovo se prikuplja pri svakoj sesiji koja izveštava o statusu licence na računaru i greškama koje se prikazuju korisniku zbog kojih nije u mogućnosti da koristi aplikaciju.This is collected on every session that reports the licensing state of the machine and reports the errors that the user is seeing due to which they are not able to use the application. Ovaj događaj ukazuje na to da li je korisnikov računar ispravan ili nije.This event indicates if the user's machine is healthy or not. Za ovaj događaj imamo podešen detektor anomalija da bismo označili da li regresija ili mehanizam aktivacije uzrokuje neispravno ponašanje korisnika.We have anomaly detection set up for this event to indicate if a regression or activation mechanism is causing bad user behavior. Takođe je od suštinske važnosti pri dijagnostikovanju korisničkih problema i za nadgledanje ispravnosti sistema.This is also critical when diagnosing user issues and for monitoring system health.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Acid – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciran Acid – A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • ActivationAttributes – tip mehanizma aktivacije koji korisnik koristi.ActivationAttributes - Type of activation mechanism that the user is using.

 • IsSessionLicensing - Da li je trenutno pokrenuta u režimu aktivacije deljenog računara ili nije.IsSessionLicensing – Whether we are currently running under shared computer activation mode or not

 • LicenseCategory – Kategorija Office licence koju koristi korisnikLicenseCategory – Category of the Office license that the user is using

 • Licenses – Lista sa imenima svih Office licenci koje se nalaze na računaruLicenses – List of names of all the  Office licenses that are present on the machine

 • LicenseStatuses – Status svih Office licenci koje se nalaze na računaruLicenseStatuses – Status of all the Office licenses present on the machine

Office.Licensing.GetEntitlementOffice.Licensing.GetEntitlement

Ovo prikupljamo kad korisnik podešava uređaj, a mi pozivamo uslugu licenciranja da bismo otkrili da li prijavljeni korisnik ima prava na sistem Office ili nema.We collect this when the user is setting up a device and we call our licensing service to detect if the logged in user has an Office entitlement or not. Ovo izveštava o ishodu tog poziva.This reports the result of that call. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu,a nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EntitlementCount - Broj prava koji korisnik posedujeEntitlementCount – Number of entitlements the user has

Office.Licensing.HeartbeatOffice.Licensing.Heartbeat

Prilikom svake sesije proveravamo da li je prošlo 72 sata od poslednje obnove licence i pokušavamo da produžimo rok isteka trenutne licence.On every session we check if 72 hours have passed since the last license renewal and try to extend the expiry of the current license. Ovaj događaj izveštava o uspešnosti ili neuspešnosti poziva koji smo uputili da bismo proverili da li možemo da produžimo rok isteka licence i da korisnikovu instalaciju sistema Office održimo u funkciji.This event reports the success or failure of the call that we make to ensure we can extend the expiry of the license and keep the user's Office installation functional. Od suštinske je važnosti pri dijagnostikovanju korisnikovih problema vezanih za pretplatu i uslugu, kao i za otkrivanje regresija kod korisnika koji su već aktivirali pretplatu.It is critical in diagnosing subscription related issues and service issues for the user and is critical in detecting regressions for already activated subscription users.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Mode - Numeričko predstavljanje paketa licenci za sistem Office koji se koristi na računaruMode – An enumerator representation of the Office licensing stack that is being used on this machine

Office.Licensing.InClientPinRedemption.CallPinRedemptionAPIOffice.Licensing.InClientPinRedemption.CallPinRedemptionAPI

Ova telemetrija prati rezultate servisnog poziva za aktivaciju sistema Office pomoću PIN koda.This telemetry tracks the results of Office's pin redemption service call.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ClientTransactionId - Jedinstveni identifikator pozivanja uslugeClientTransactionId - Unique identifier for the service call.

 • ErrorCategory – Svaki tip greške može da spada u uopšteniju kategoriju, kao što je „Mogućnost ponovnog pokušaja“.ErrorCategory - Each error type can fall into a more general category, such as "Retryable".

 • ErrorType – Razlog neuspeha, kao što je „AlreadyRedeemedByOther“.ErrorType - Reason of failure, such as "AlreadyRedeemedByOther".

 • InAFOFlow – Bulova vrednost koja pokazuje da li se nalazimo u AFO aktivacionom toku.InAFOFlow - A Boolean indicating if we are in the AFO redemption flow.

 • StatusCode – Rezultat pozivanja usluge koji se sastoji od jedne reči, kao što je „Napravljeno“.StatusCode - One-word result of the service call, such as "Created".

 • StatusMessage – Detalji o statusnom kodu, kao što je „Uspešno obezbeđeno“.StatusMessage - Details of the status code, such as 'Successfully provisioned."

 • UsingNulApi - Bulova vrednost koja pokazuje da li se koristi novi paket licenci.UsingNulApi - A Boolean indicating if we are using the new licensing stack.

Office.Licensing.InRFMOffice.Licensing.InRFM

Ako uređaj uđe u režim smanjene funkcionalnosti, šaljemo ovaj signal da bismo naznačili da se računar ne nalazi u ispravnom stanju.If the device enters reduced functionality mode, we send out this signal to indicate that the machine is not in a healthy state. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu,a nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ACID – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciranACID - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • DaysRemaining – Broj dana koji je preostao do isteka trenutne Office licenceDaysRemaining - Number of days remaining before the current Office license expires

 • Mode – Numeričko predstavljanje paketa licenci za sistem Office koji se koristi na računaruMode – An enumerator representation of the Office licensing stack that is being used on this machine

 • ProductName - Ime proizvoda koji korisnik trenutno koristiProductName – Name of the product that the user is currently using

 • Reason - Kôd greške koji ukazuje na razlog trenutnog statusa licenceReason – The error code indicating the reason for the current status of the license

Office.Licensing.InstallKeyOffice.Licensing.InstallKey

Ovo se prikuplja kada pokušavamo da instaliramo ključ na uređaj da bismo licencirali računar.This is collected when we try to install a key on the device to license the machine. Izveštava da li je instalacija uspešna, a ako nije, šalje kôd greške.It reports whether the installation was successful and if it was not then the error code. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Prid - Ime grupe proizvoda za koju se instalira ključPrid – Name of the product group for which a key is being installed

 • SkuId – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji se instalira ključSkuId - A GUID identifier representing the Office product for which a key is being installed

Office.Licensing.InvokeLicenseWizardOffice.Licensing.InvokeLicenseWizard

U slučaju da uočimo probleme s tokom rada aktivacije, pokrećemo čarobnjak za licencu i šaljemo ovaj signal da ukazuje na isto.In case we see problems with the Activation workflow, we trigger a license wizard and send out this signal to indicate the same. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Acid – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciran Acid - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • LicenseStatus – Status Office licence koju korisnik koristiLicenseStatus – Status of the Office license that the user is using

 • MachineKey - Alfanumerički identifikator ključa licence koji je izdat korisnikuMachineKey - An alphanumeric identifier of the license key that was issued to the user

Office.Licensing.LicensingBarOffice.Licensing.LicensingBar

Ako uređaj naiđe na probleme sa licenciranjem i dođe do toga da korisniku prikažemo sabirnicu, šaljemo ovaj signal koji izveštava i o tipu sabirnice koja je prikazana korisniku.If the device is facing licensing issues and we end up showing a busbar to the user, we send out this signal which also reports the type of busbar shown to the user. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.It is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • SuppressNotification - Označava da li smo potisnuli sabirnicu licenciranjaSuppressNotification – Indicates if we suppressed the licensing busbar

 • Title - Naziv sabirnice licenciranja koja je prikazana korisnikuTitle – The title of the licensing busbar that was shown to the user

 • Type - Tip sabirnice licenciranja koja je prikazana korisnikuType – The type of the licensing busbar shown to the user

Office.Licensing.LicExitOfficeProcessOffice.Licensing.LicExitOfficeProcess

Ako dođe do zatvaranja ili pada sistema Office zbog problema sa licenciranjem, šaljemo ovaj signal da bismo to naznačili.If we end up closing or crashing Office due to a licensing issue, we send out this signal to indicate the same. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.It is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExitCode - Unutrašnji kôd koji je izazvao zatvaranje aplikacijeExitCode – The internal code which caused the app to exit

Office.Licensing.LoadIdentityTicketOffice.Licensing.LoadIdentityTicket

U toku pokušaja da se uređaj licencira, aplikacija pokušava da učita korisnikov identitet da bi videla da li korisnik ima pravo na sistem Office.In the process of trying to license the device, the app tries load the user's identity in order to see if the user has Office entitlement or not. Događaj prijavljuje uspeh ili neuspeh istog zajedno s eventualnom šifrom greške.This event reports the success or failure of the same along with the error code. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.It is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • FederationProvider - Niska koja identifikuje dobavljača spoljnog pristupa za trenutno prijavljenog korisnikaFederationProvider – A string that identifies the federation provider for the currently logged in user

 • IdentityProvider - Niska koja identifikuje dobavljača identiteta za trenutno prijavljenog korisnikaIdentityProvider – A string that identifies the identity provider for the currently logged in user

Office.Licensing.LVUX.EULAExplicitCrashOffice.Licensing.LVUX.EULAExplicitCrash

Ovo se prikuplja ako smo korisniku prikazali EULA ugovor, a on je izabrao da ga ne prihvati što je dovelo do pada/zatvaranja aplikacije.This is collected if we showed the EULA to the user and the user chose to not accept it as a result of which we crash/close the app. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.It is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Acid – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciran Acid - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • OptInShown – označava je li dijalog za uključivanje koji se prikazuje prilikom prvog pokretanja aplikacije već prikazanOptInShown – Indicates whether the opt-in dialog shown on the first boot of the app has already been shown

Office.Licensing.NextUserLicensingEligibleOffice.Licensing.NextUserLicensingEligible

Ovaj signal nam pokazuje da li je korisnik kvalifikovan za prelazak na novi paket licenci.This signal tells us if a user is qualified to move to our new licensing stack. Ovo je od suštinske važnosti za određivanje stepena uticaja na postojeće korisnike dok objavljujemo nove pakete licenci i obezbeđivanje da korisnici zadrže funkcionalnost.This is critical to quantify the impact on existing users as we roll out our new licensing stack and make sure that users are not losing functionality.

Ovaj događaj ne prikuplja nikakva polja.This event collects no fields.

Office.Licensing.Nul.Fetcher.FetchModelFromOlsOffice.Licensing.Nul.Fetcher.FetchModelFromOls

Kada je uređaj na modernom paketu licence, trudimo se da datoteku licence preuzmemo direktno iz usluge.When the device is on the modern licensing stack, we try to get a license file directly from the service. Ovaj događaj izveštava o uspešnosti ili neuspešnosti, kao i o kôdu greške kod poziva usluge.This event reports the success or failure along with the error code of that service call. Ključan je za otkrivanje je li korisnik u dobrom stanju na modernom paketu za licenciranje, koristi se u svrhe određivanja stanja sistema i za dijagnostiku ako korisnik prijavi problem s mašinom.It is critical to detect if the user is in a good state on the modern licensing stack, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • MetadataValidationResult - Rezultat provere valjanosti metapodataka licence da bi se proverilo da nisu neovlašćeno promenjeniMetadataValidationResult – Result of the validation of the metadata of the license to verify that it has not been tampered with

 • SignatureValidationResult - Rezultat provere valjanosti potpisa da bi se proverilo da nije neovlašćeno promenjenSignatureValidationResult – Result of the validation of the signature of the license to verify that it has not been tampered with

Office.Licensing.Nul.Validation.FullValidationOffice.Licensing.Nul.Validation.FullValidation

Ovo se prikuplja pri svakoj sesiji uređaja koji je pokrenut na modernom paketu licence.This is collected on every session of a device that is running on the modern licensing stack. Prijavljuje stanje licenciranja mašine i prijavljuje greške koje se korisniku prikazuju i zbog kojih ne može koristiti aplikaciju.It reports the licensing state of the machine and reports the errors that the user is seeing due to which they are not able to use the app. Događaj označava je li korisnikova mašina u dobrom stanju na modernom paketu za licenciranje.This event indicates if the user's machine is healthy on the modern licensing stack. Za ovaj događaj imamo podešen detektor anomalija da bismo označili da li regresija uzrokuje neispravno ponašanje korisnika.We have anomaly detection set up for this event to indicate if a regression is causing bad user behavior. Takođe je od suštinske važnosti pri dijagnostikovanju korisničkih problema i za nadgledanje ispravnosti sistema.This is also critical when diagnosing user issues and for monitoring system health.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Acid – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciran Acid - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • AllAcids - Lista svih GUID proizvoda za koje je korisnik trenutno licenciranAllAcids – List of all the GUIDs of the product that the user is currently licensed for

 • Category – Kategorija Office licence koju korisnik koristiCategory - Category of the Office license that the user is using

 • DaysRemaining – Broj dana koji je preostao do isteka trenutne Office licenceDaysRemaining – Number of days remaining before the current Office license expires

 • LicenseId - Alfanumerički identifikator licence koji je izdat korisnikuLicenseId – An alphanumeric identifier of the license that was issued to the user

 • LicenseType – Tip Office licence koju korisnik koristiLicenseType - Type of the Office license that the user is using

Office.Licensing.OfficeClientLicensing.DoLicenseValidationOffice.Licensing.OfficeClientLicensing.DoLicenseValidation

Ovo su metapodaci licenciranja koji se prikupljaju pri svakom pokretanju i koji izveštavaju o proizvodu, statusu, tipu i drugim svojstvima licence koja su važna za određivanje skupa funkcija dostupnih korisniku.This is licensing metadata that is collected from the device on every boot that reports the license acid, license status, type and other properties of the license that are critical in identifying the features set available to the user. Od suštinske je važnosti za određivanje skupa funkcija koje su dostupne korisniku i da li nedostaje neka funkcionalnost.This is critical in identifying the feature set available to the user and if any functionality is missing for the user. Takođe se koristi i za izračunavanje broja dnevno/mesečno aktivnih korisnika, kao i za različite izveštaje koje koriste razni timovi u svim Office oblastima, jer nam to govori koji tip proizvoda koristi korisnik, da li je u pitanju pretplata na proizvod i da li nedostaje neka bitna funkcionalnost.It is also used for Daily active users/Monthly active user calculations and various other reports by various teams across Office as this tells the type product that the user is using, whether it is a subscription product and whether they are missing any critical functionality.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • FullValidationMode - Režim koji ukazuje na to da se nalazimo u potpunoj validaciji verifikacije licenceFullValidationMode – Mode indicating that we are in full validation of license verification

 • IsRFM - Ukazuje na to da li se korisnik nalazi u režimu smanjene funkcionalnosti ili neIsRFM – Indicates whether the user is in reduced functionality mode or not

 • IsSCA - Ukazuje na to da li se nalazimo u režimu aktivacije deljenog računaraIsSCA – Indicates whether we are running in Shared computer activation mode

 • IsSubscription - Ukazuje na to da li korisnik koristi licencu za pretplatu ili neIsSubscription – Indicates whether the user is using a subscription license or not

 • IsvNext - Ukazuje na to da li koristimo novi moderni paket licenciranja ili neIsvNext – Indicates whether we are using the new modern licensing stack or not

 • LicenseCategory – Kategorija Office licence koju koristi korisnikLicenseCategory - Category of the Office license that the user is using

 • LicenseStatus – Status Office licence koju korisnik koristiLicenseStatus – Status of the Office license that the user is using

 • LicenseType – Tip Office licence koju korisnik koristiLicenseType - Type of the Office license that the user is using

 • LicensingACID – GUID identifikator koji predstavlja Office proizvod za koji je korisnik licenciranLicensingACID - A GUID identifier representing the Office product that the user is licensed for

 • OlsLicenseId - Alfanumerički identifikator licence koji je izdat korisnikuOlsLicenseId - An alphanumeric identifier of the license that was issued to the user

 • SkuIdIsNull – Ukazuje na to da li smo naišli na grešku i ne znamo koji proizvod korisnika pokrećeSkuIdIsNull – Indicates whether we encountered an error and don't know the product that the user is running

 • SlapiIsNull - Ukazuje na to da li smo naišli na problem u popunjavanju jednog od objekata licenciranja SlapiIsNull – Indicates whether we encountered a problem in populating one of the licensing objects

Office.Licensing.OnlineRepairOffice.Licensing.OnlineRepair

Ovaj događaj se pokreće ako iz nekog razloga nismo u mogućnosti da aktiviramo korisnika i moramo da im prikažemo dijalog koji mu traži da se priključi na mrežu i pokuša da prati korake za popravak.If we are not able to activate a user for some reason and have to show them a dialog that asks them to go online and try repair steps, this event is fired. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Ovaj događaj ne prikuplja polja.This event collects no fields.

Office.Licensing.OOBE.TryBuyChoiceOffice.Licensing.OOBE.TryBuyChoice

Korisnicima, koji imaju unapred instaliran Office na novim računarima i koji ne poseduju prava na sistem Office, prikazuje se dijalog pomoću kog mogu da isprobaju, kupe ili unesu šifru proizvoda da bi dobili licencu.Users with pre-installed Office on new machines who have no Office entitlement are shown a dialog through which they can try, buy or enter a product key to get licensed. Ovaj događaj beleži radnju korisnika u dijalogu.This event captures the user action on the dialog. Ovaj događaj se koristi za praćenje korisničke radnje izvršene u dijalogu koji se prikazuje korisnicima bez prava na Office, kod kojih je Office unapred instaliran na računaru, s namerom da pomogne pri utvrđivanju da li korisnik ima licencu ili ne.This event is used to track the user action taken on the dialog shown to users with no Office entitlement where Office was pre-installed on the machine and helps determining if the user is licensed or unlicensed by design.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Buy - Obaveštava da li je korisnik kliknuo na dugme „Kupi“ ili nijeBuy - Tells if the user clicked on the buy button or not

 • ForceAutoActivate - Obaveštava da li treba pokušati aktivaciju u aplikaciji ili neForceAutoActivate - Tells if in-app activation should be attempted or not

 • GoBackToSignIn - Obaveštava da li je korisnik želeo ponovo da se prijavi (verovatno sa drugim nalogom)GoBackToSignIn - Tells if the user wanted to sign in again (possibly with another account)

 • IsPin - Obaveštava da li je korisnik uneo pinIsPin - Tells if the user entered a pin

 • ProductKey - Obaveštava da li je korisnik pokušao da unese šifru proizvodaProductKey - Tells if the user tried to enter a product key

 • Try - Obaveštava da li je korisnik kliknuo na dugme „Isprobaj“ ili nijeTry - Tells if the user clicked on the try button or not

 • UserDismissed – Obaveštava da li je korisnik odbacio dijalog i da li se samim tim nalazi u grejs periodu ili u režimu smanjene funkcionalnosti jer nije izabrao da kupi ili isproba OfficeUserDismissed - This tells if the user dismissed the dialog and thus would be in grace or reduced functionality mode because they didn't choose to buy office or get a trial

Office.Licensing.PurchaseOffice.Licensing.Purchase

[Ovaj događaj je uklonjen iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.][This event has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

Imamo eksperiment u kojem se korisniku nudi mogućnost da isproba i postavi automatsko plaćanje sistema Office direktno iz aplikacije, a da ni u jednom trenutku ne mora da izađe iz aplikacije.We have an experiment that gives the user an option to try and set up autopay for Office directly from an app without ever leaving the context of the app. Ovo izveštava o uspešnosti ili neuspešnosti datog eksperimenta, kao i o kôdu greške. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.This reports the success or failure of that experiment along with the error code It is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • StorePurchaseStatus - Predstavlja kôd greške/uspeha poziva za kupovinu koji je upućen in Windows prodavniceStorePurchaseStatus – Represents the error code/success code of the purchase call that was made through windows store

Office.Licensing.SearchForSessionTokenOffice.Licensing.SearchForSessionToken

Ako se korisnik nalazi u režimu aktivacije deljenog računara, pokušavamo da pronađemo token sesije na računaru koji dozvoljava korisniku da koristi aplikaciju.If the user is running under shared computer activation mode, we try to search for a session token on the machine which allows the user to use the app. Događaj prijavljuje uspeh ili neuspeh scenarija zajedno s eventualnom šifrom greške.This event reports the success or failure of the scenario along with the error code. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu i ne nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.It is critical in detecting if the user is in a good state and not missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • LoadLicenseResult - Predstavlja kôd greške/uspeha za to da li smo bili u mogućnosti da učitamo licence za trenutnog korisnikaLoadLicenseResult – Represents the error code/success code of whether we were able to load the licenses for the current user

 • OpportunisticTokenRenewalAttempted – Ukazuje na to da li smo pokušali da oportunistički obnovimo token korisnikove sesijeOpportunisticTokenRenewalAttempted – Indicates whether we attempted to renew the user's session token opportunistically

 • SetAcidResult - Predstavlja kôd greške/uspeha za to da li smo bili u mogućnosti da podesimo acid na očekivane vrednostiSetAcidResult – Represent the error code/success code of whether we were able to set the acid to the expected value

Office.Licensing.ShowNewDeviceActivationDialogOffice.Licensing.ShowNewDeviceActivationDialog

Prilikom prvog pokretanja Office aplikacije, pokušaćemo da prikažemo dijalog za prijavljivanje koji je unapred popunjen sa akreditivima koje je korisnik upotrebio da bi preuzeo sistem Office.On the first boot of an Office app, we will try to show a sign in dialog pre-populated with the credentials the user employed to download Office. Korisnik zatim može da nastavi prijavljivanje sa tim akreditivima, da koristi druge ili da odbaci dijalog.The user can then continue to sign-in with those credentials, use different credentials or dismiss the dialog. Ovaj događaj izveštava o aktivnosti koju je izvršio korisnik kada mu je prikazan dijalog.This event reports the action taken by the user when presented with this dialog. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu kod modernog paketa licence, za ispravnost sistema i za svrhe dijagnostikovanja ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical for detecting if a user is in a good state on the modern licensing stack, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • UserAction - Identifikator aktivnosti koju je izvršio korisnik kada mu je prikazan dijalog.UserAction – Identifier for the action taken by the user when presented with the dialog.

Office.Licensing.SkuToSkuConversionOffice.Licensing.SkuToSkuConversion

U sklopu licenciranja korisnika, ako treba da promenimo korisnikov SKU iz jednog u drugi, šaljemo ovaj signal zajedno sa kodom uspeha ili neuspeha.As part of licensing the user, if we have to change the user's SKU from one SKU to another, we send this signal out along with the success or failure code. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu, a nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaru.It is critical in detecting if the user is in a good state and missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • DestinationSku - Ime SKU na koji trenutno instalirani proizvod treba da bude konvertovanDestinationSku – Name of the SKU to which the currently installed product should be converted to

 • PendingAcid - Ime proizvoda čija je SKU konverzija na čekanjuPendingAcid – ID of the product for which a SKU conversion is pending

 • SourceSku - Ime prvobitnog SKU koji je instaliran na računaruSourceSku – Name of the original SKU that was installed on the machine

 • UninstallProduct - Ukazuje na to da li će stari proizvod biti deinstaliran u sklopu konverzijeUninstallProduct – Indicates whether the old product will be uninstalled as part of the conversion

Office.Licensing.TelemetryFlow.OLSResultsOffice.Licensing.TelemetryFlow.OLSResults

Kada korisnik nema licencu, upućujemo nekoliko poziva usluzi da bi dobio licencu i aktivirao svoj Office proizvod.When a user is unlicensed, we make several service calls to get the user into a licensed state and to activate their Office product. Ovaj događaj se pokreće prilikom pozivanja Office usluge licenciranja da bi se proverilo da li korisnik poseduje prava.This event gets triggered on calling the Office Licensing Service to check if the user has entitlements. Ovaj događaj se koristi za praćenje ispravnosti korisničkog licenciranja nakon pozivanja Office usluge licenciranja i ispravnosti Office klijenta nakon pokušaja aktivacije sistema Office.This event is going to be used to track the user licensing health after calling the Office Licensing Service and the Office Client health after attempting to get Office activated.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EntitlementPickerShown - Obaveštava da li korisnik poseduje više prava i da li je morao ručno da odabere neko od njih da bi dobio licencuEntitlementPickerShown - Tells if the user had multiple entitlements and if the user had to manually choose from them to get licensed

 • GetAuthResult - Obaveštava o različitim stanjima u kojima se može naći klijent, na primer, ako je dobio praznu šifru proizvoda od Office usluge licenciranja ili ako je posedovao prava za drugi proizvod, a Office treba da se konvertuje u novi proizvodGetAuthResult - Tells various states the client might be in like if they got an empty product key from the Office Licensing Service or if they were entitled for another product and Office needs to be converted to the new product

 • GetEntitlementsCount - Obaveštava o broju prava koji korisnik posedujeGetEntitlementsCount - Tells the number of entitlements the user has

 • GetEntitlementsSucceeded – Obaveštava da li je poziv upućen API usluzi Office licenciranja radi preuzimanja korisničkog prava bio uspešan ili neGetEntitlementsSucceeded - Tells if the call to an Office Licensing Service API to retrieve the user's entitlements succeeded or not

 • GetKeySucceeded - Obaveštava da li je poziv upućen API usluzi Office licenciranja radi preuzimanja šifre bio uspešanGetKeySucceeded - Tells if the call to an Office Licensing Service API to retrieve a key succeeded

 • GetNextUserLicenseResult - Obaveštava da li je moderan paket licenci mogao da funkcioniše i da li je korisnik dobio licencu ili neGetNextUserLicenseResult - Tells if the modern licensing stack was able to work and if the user got licensed or not

 • InstallKeyResult - Obaveštava o različitim razlozima zbog kojih se korisnik može nalaziti u lošem stanju, kao što je neuspela aktivacija ili neuspela instalacija šifreInstallKeyResult - Tells various reasons why the user might be in a bad state like if activation failed or the installation of the key failed

 • NotInitializedBeforeWhileAdding - Ovo je samo informativno i obaveštava da li je događaj dodat u mapu za upravljanje telemetrijom, a da nije izričito urađena registracija za toNotInitializedBeforeWhileAdding - This is just informational and tells if the event was added to a telemetry manager map without explicitly registering for it

 • NotInitializedBeforeWhileSending - Ovo je samo informativno i obaveštava da li je pokušano slanje događaja, a da ranije nije urađena izričita registracija za to u mapi za upravljanje telemetrijomNotInitializedBeforeWhileSending - This is just informational and tells if the event was attempted to be sent without explicitly registering for it in the telemetry manager map before hand

 • SentOnDestruction – Ovo je samo informativno i obaveštava da li je događaj dodat u mapu za upravljanje telemetrijom, a nije izričito poslatSentOnDestruction - This is just informational and tells if the event was added to a telemetry manager map and wasn't sent explicitly

 • Tag - Koristi se da saopšti sa kog mesta u kodu je poslat događajTag - Used for telling where in the code the event was sent from

 • VerifyEntitlementsResult - Obaveštava o različitim stanjima u kojima se može nalaziti korisnik nakon provere valjanosti prava preuzetih iz Office usluge licenciranjaVerifyEntitlementsResult - Tells various states the user might be in after validating the entitlements retrieved from the Office Licensing Service

Office.Licensing.TelemetryFlow.SearchForBindingResultOffice.Licensing.TelemetryFlow.SearchForBindingResult

OEM proizvođači prodaju računare koji dolaze sa sistemom Office (sa jednogodišnjom ili stalnom pretplatom).OEMs sell machines that come with Office (one-year subscriptions or perpetual). Ovi Office proizvodi su plaćeni kada klijent kupi svoj računar.These Office products are paid for when the customer purchases their machine. Mašine koje se podešavaju pomoću određenog reg.ključa (OOBEMode: OEMTA) možda su povezane Office povezivanjem.Machines that are set up with a specific regkey (OOBEMode: OEMTA) might have an Office binding associated with it. Kada na takvim računarima pokrenemo Office, izvršavamo provere usluge da bismo videli da li je pronađen obavezujući Office ugovor za odgovarajući računar.When we boot Office on such machines, we perform service checks to see if an Office binding corresponding to the machine is found.

Ova aktivnost telemetrije prati tačke uspeha i neuspeha u pretraživanju obavezujućeg ugovora da bismo bili sigurni da računari koji ga imaju mogu uspešno da ga preuzmu i da su naše usluge ispravne.This telemetry activity tracks the success and failure points in searching for a binding so that we can ensure that machines that do have a binding can successfully fetch them, and that our services are healthy. Nakon provere sa našim uslugama, ova aktivnost ne prati računare za koje se ispostavi da nemaju nikakav obavezujući ugovor koji je povezan sa njima.This activity does not track machines that turn out to not have any bindings associated with them after we check with our services.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • DexShouldRetry – Signal da smo pronašli problem koji se može ponovo pokušati (internet i nijedan server nisu prestali sa radom)DexShouldRetry - Signal that we’ve hit a retryable issue (no internet or servers are down)

 • GenuineTicketFailure – Obaveštava nas o grešci HRESULT prilikom pokušaja preuzimanja originalnog Windows tiketa/šifre proizvoda (WPK) za računar.GenuineTicketFailure - Tells us the failure HRESULT when trying to get the machine's Windows genuine ticket/product key (WPK).

 • PinValidationFailure - Obaveštava nas zašto nije uspeo proces provere valjanosti pin-a.PinValidationFailure - Tells us why the pin validation process failed. Moguće greške:Possible errors:

  • Blokirana geografska zonaGeoBlocked
  • Nevažeći format InvalidFormat
  • Nevažeći pinInvalidPin
  • Nevažeće stanjeInvalidState
  • Nevažeća verzijaInvalidVersion
  • NepoznatoUnknown
  • IskorišćenoUsed
 • PinValidationResult - Obaveštava nas o rezultatu provere valjanosti pin-a za pin koji nismo uspeli da razbijemo.PinValidationResult - Tells us the pin validation result of a pin that we failed to crack.

 • Pkpn - opseg pkpn-a kome pripada pinPkpn - The pkpn range that the pin belongs to.

 • Success - Pokazuje da smo uspešno preuzeli važeći obavezujući Office ugovor (pin) za računar.Success - Indicates that we successfully fetched a valid Office binding (pin) for the machine.

 • Tag - Obaveštava kada smo prestali da pretražujemo obavezujući ugovor.Tag - Tells us at which step we stopped searching for a binding. Moguće oznake:Possible tags:

  • 0x03113809 Nema internet veze/usluge prilikom provere valjanosti PIN koda0x03113809 No internet/service error while validating pin
  • 0x0311380a Neuspeh provere valjanosti PIN koda, poslato pomoću polja „PinValidationFailure“0x0311380a Pin validation failure, sent with PinValidationFailure field
  • 0x0310410f Uspeh, poslato pomoću polja „Success“0x0310410f Success, sent with Success field
  • 0x0311380d Greške kod kojih je moguć ponovni pokušaj (problemi sa internet vezom, nepoznate greške)0x0311380d Retry-able errors (internet issues, unknown errors)
  • 0x0311380e Greške kod kojih nije moguć ponovni pokušaj (ponuda obavezujućeg ugovora je istekla)0x0311380e Non-retry-able errors (binding offer expired)
  • 0x0311380f Druge greške (licenciranje nije moguće)0x0311380f Other errors (unable to license)
  • 0x03104111 Nije uspelo razbijanje Office pin-a, poslato pomoću polja „PinValidationResult“0x03104111 Failed to crack the Office pin, sent with PinValidationResult field
 • WpkBindingFailure – Obaveštava o kodu greške kod povezivanja Office PIN koda sa WPK-om računara.WpkBindingFailure - Tells us the error code of getting the Office pin bound to the machine's WPK.

Office.Licensing.TelemetryFlow.ShowAFODialogsOffice.Licensing.TelemetryFlow.ShowAFODialogs

Nakon uspešnog pribavljanja važećeg Office pin-a koji je povezan sa računarom sa kojim dolazi Office paket, korisniku prikazujemo dijalog za prijavljivanje ili preuzimanje.After successfully obtaining a valid Office pin bound to a machine pre-bundled with Office, we show the user either a sign-in dialog or a redemption dialog. Kada se preuzme pin, prikazujemo dijalog za EULA ugovor.Once the pin is redeemed, we show the EULA dialog. U sklopu naše modernizacije AFO funkcije, osvežili smo dva dijaloga da bismo preneli više informacija o Office proizvodima koji dolaze sa računarom.As a part of our modernizing AFO feature, we refreshed the two dialogs to convey more information regarding the Office product that comes with the machine. Ova telemetrija služi za praćenje da li funkcija smanjuje korisničke probleme u preuzimanju njihovog proizvoda, tako što prati tok i tačke izlaska iz procesa preuzimanja (koji dijalog je odbačen).This telemetry is to track if our feature successfully reduces user friction in redeeming their product by tracking the flow and exit points of the redemption process (which dialog was dismissed).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ActionActivate – Signal da je korisnik kliknuo na dugme „Aktiviraj“.ActionActivate - Signal that user clicked the “Activate” button.

 • ActionChangeAccount – Signal da je korisnik kliknuo na hipervezu „Koristite drugi nalog“.ActionChangeAccount - Signal that user clicked the “Use a different account” hyperlink.

 • ActionCreateAccount – Signal da je korisnik kliknuo na dugme „Kreiraj nalog“.ActionCreateAccount - Signal that user clicked the “Create account” button.

 • ActionSignIn – Signal da je korisnik kliknuo na dugme „Prijavite se“.ActionSignIn - Signal that user clicked the “Sign in” button.

 • CurrentView – Tip dijaloga koji je korisnik zatvorio.CurrentView - The type of dialog the user closed.

 • DialogEULA – Signal da smo prikazali dijalog „Prihvatite EULA“.DialogEULA - Signal that we showed the ‘Accept EULA’ dialog.

 • DialogRedemption – Signal da smo prikazali dijalog „AFO iskorišćavanje“.DialogRedemption - Signal that we showed the AFO redemption dialog.

 • DialogSignIn – Signal da smo prikazali dijalog „AFO prijavljivanje“.DialogSignIn - Signal that we showed the AFO sign-in dialog.

 • EmptyRedemptionDefaults – Signal da nismo uspeli da dobavimo informacije o podrazumevanom iskorišćavanju.EmptyRedemptionDefaults - Signal that we failed to fetch default redemption information.

 • GetRedemptionInfo – Signal da dobavljamo informacije o demografiji za iskorišćavanje PIN koda.GetRedemptionInfo - Signal that we’re fetching demographic information for pin redemption.

 • MalformedCountryCode – Signal da je pozivni broj za zemlju koji je potreban za iskorišćavanje PIN koda pogrešno uobličen.MalformedCountryCode - Signal that the country code needed for pin redemption is malformed.

 • OExDetails – Detalji o grešci koje dobijemo kada je odbačen dijalog za prijavljivanje sa identitetom.OExDetails - The error details we get back when identity's sign-in dialog was dismissed.

 • OExType – Tip greške koji dobijemo kada je odbačen dijalog za prijavljivanje pomoću identiteta.OExType - The error type we get back when identity's sign-in dialog was dismissed.

 • Tag - Obaveštava nas na kom koraku je korisnik izašao iz AFO procesa preuzimanja.Tag - Tells us at which step the user exits the AFO redemption process. Moguće oznake:Possible tags:

  • 0x0311380b Korisnik je u dijalogu za preuzimanje odbacio dijalog za prijavljivanje pomoću identiteta0x0311380b User dismissed identity's sign-in dialog from redemption dialog
  • 0x0311380c Nije uspelo automatsko učitavanje identiteta nakon korisničkog prijavljivanja iz dijaloga za preuzimanje0x0311380c Failed to auto-load an identity post user sign-in from redemption dialog
  • 0x03113810 Nije uspelo učitavanje demografskih informacija o nalogu (državni kôd, jezik, valuta, ponuda za probnu verziju i željene postavke za reklame)0x03113810 Failed to load the account's demographic information (country code, language, currency, trial offer, and marketing preferences)
  • 0x03113805 Korisnik je u dijalogu za prijavljivanje odbacio dijalog za prijavljivanje pomoću identiteta0x03113805 User dismissed identity's sign-in dialog from sign-in dialog
  • 0x03113806 Nije uspelo automatsko učitavanje identiteta nakon korisničkog prijavljivanja iz dijaloga za prijavljivanje0x03113806 Failed to auto-load an identity post user sign-in from sign-in dialog
  • 0x03113807 Nije uspelo automatsko učitavanje identiteta0x03113807 Failed to auto-load an identity
  • 0x03113811 Korisnik je zatvorio dijalog za prijavljivanje/preuzimanje0x03113811 User closed the sign-in/redemption dialog
  • 0x03113812 Korisnik je zatvorio dijalog za prihvatanje EULA ugovora0x03113812 User closed the accept EULA dialog
  • 0x03113808 Korisnik je prihvatio EULA ugovor0x03113808 User accepted the EULA
  • 0x03113811 Korisnik je zatvorio dijalog0x03113811 User closed a dialog
  • 0x2370e3a0 Korisnik je zatvorio dijalog0x2370e3a0 User closed a dialog
  • 0x2370e3c1 Idi na veb radi iskorišćavanja PIN koda0x2370e3c1 Go to web for pin redemption
  • 0x2370e3a1 Idi na veb radi iskorišćavanja PIN koda0x2370e3a1 Go to web for pin redemption
  • 0x2370e3c0 Petlja sekvence dijaloga do koje je doveo korisnik koji se kretao napred-nazad u toku dijaloga0x2370e3c0 Dialog sequence looped caused by user going back and forth in the dialog flow
  • 0x2370e3a3 Korisnik je kliknuo na hipervezu „Ne sada“, koja preskače AFO ponudu za tu sesiju0x2370e3a3 User clicked “Not now” hyperlink which skips the AFO offer for that session
  • 0x2370e3a2 Korisnik je kliknuo na hipervezu „Nikada ne prikazuj ovo“, koja onemogućava AFO ponudu0x2370e3a2 User clicked on “Never show this to me” hyperlink which disables the AFO offer
 • UseInAppRedemption – Obaveštava nas da li zadržavamo korisnike u aplikaciji radi preuzimanja ili ih prebacujemo na veb da bi iskoristili svoj preuzeti pin (unapred popunjen).UseInAppRedemption - Tells us if we're keeping users in-app for redemption or sending them to the web to redeem their fetched pin (pre-populated).

 • UseModernAFO – Obaveštava nas da li koristimo staro ili novo AFO iskustvo.UseModernAFO - Tells us if we're using the new or old AFO experience.

Office.Licensing.TelemetryFlow.ShowTryBuyDialogForOOBEOffice.Licensing.TelemetryFlow.ShowTryBuyDialogForOOBE

Kada novi računari imaju unapred instaliran sistem Office, a korisnici ne poseduju prava na njega, prikazujemo dijalog koji korisniku daje opciju da isproba, kupi ili unese šifru proizvoda da bi dobio licencu. Ovaj događaj prati da li je dijalog prikazan. When new machines have Office pre-installed and the user doesn't have an entitlement we show a dialog which gives the user the option to try, buy or enter a product key so that the user can get licensed and this event tracks if the dialog was shown. Ovaj događaj nam omogućuje da saznamo da li je dijalog prikazan korisniku kako bi isprobao, kupio ili uneo šifru proizvoda i tako određujemo da li je imao priliku da dobije licencu.This event will help with knowing if the dialog was shown to the user to try, buy or enter the product key and hence will help us determine if the user had the opportunity to get licensed.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ActiveView - Obaveštava o ID dijaloga koji je prikazan korisnikuActiveView - Tells the dialog ID shown to the user

 • CurrentOOBEMode - Obaveštava o unapred instaliranom režimu (režim OOBE, kao što je AFO, OEM, itd.)CurrentOOBEMode - Tells the pre-install mode (OOBE mode such as AFO, OEM etc.)

 • NotInitializedBeforeWhileAdding - Ovo je samo informativno i obaveštava da li je događaj dodat u mapu za upravljanje telemetrijom, a da nije izričito urađena registracija za toNotInitializedBeforeWhileAdding - This is just informational and tells if the event was added to a telemetry manager map without explicitly registering for it

 • SentOnDestruction – Ovo je samo informativno i obaveštava da li je događaj dodat u mapu za upravljanje telemetrijom, a nije izričito poslatSentOnDestruction - This is just informational and tells if the event was added to a telemetry manager map and wasn't sent explicitly

 • ShowTryButton - Obaveštava da li je korisniku prikazano dugme „Isprobaj“ u dijalogu ili neShowTryButton - Tells if the Try Button was shown to the user on the dialog or not

 • Tag - Koristi se da saopšti sa kog mesta u kodu je poslat događajTag - Used for telling where in the code the event was sent from

Office.Licensing.TelemetryFlow.TrialFlowOffice.Licensing.TelemetryFlow.TrialFlow

Ovaj događaj se pokreće kada korisnik bez licence, sa unapred instaliranim sistemom Office na računaru, pokušava da dobije probnu verziju.When an unlicensed user of Office pre-installed on a machine is attempting to get a trial, this event gets triggered. Koristi se da se vidi kojim putem će korisnik ići da bi dobio probnu verziju i da li je došlo do grešaka prilikom njenog preuzimanja putem kupovine u aplikaciji.It is used to see which path the user would follow to get a trial and if there were any errors while getting the trial through in-app purchases. U zavisnosti od korisničke radnje i rezultata kupovine u aplikaciji, korisnik može da ostane bez licence.Depending on the user action and the result of the in-app purchase the user could end up being unlicensed.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • HasConnectivity – Obaveštava da li korisnik ima vezu sa internetom i u slučaju da nema, može koristiti grejs licencu tokom pet dana ili se može naći u režimu smanjene funkcionalnostiHasConnectivity - Tells if the user has internet connectivity and in case there isn't the user might have to use a grace license for five days or may be in reduced functionality mode

 • InAppTrialPurchase – Saopštava da li je probni paket omogućen za pokretanje SDK-a za kupovinu u prodavnici da bi se uhvatio PI i kupila probna verzija unutar aplikacije [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali možda će se i dalje prikazivati u starijim izdanjima.]InAppTrialPurchase - Tells if the flight is enabled for launching the Store Purchase SDK to capture PI and purchase a trial from within the application [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • IsRS1OrGreater - Obaveštava da li je OS verzija novija od verzije RS1 ili ne, pošto SDK za kupovinu u prodavnici treba koristiti samo ako jesteIsRS1OrGreater - Tells if the OS Version is greater than RS1 or not since the Store Purchase SDK should be used only if the OS Version is greater that RS1

 • NotInitializedBeforeWhileAdding: Ovo je samo informativno i obaveštava da li je događaj dodat u mapu za upravljanje telemetrijom, a da nije izričito urađena registracija za toNotInitializedBeforeWhileAdding: This is just informational and tells if the event was added to a telemetry manager map without explicitly registering for it

 • OEMSendToWebForTrial - Obaveštava da li je probni paket omogućen za prebacivanje korisnika na veb da bi preuzeli probnu verzijuOEMSendToWebForTrial - Tells if the flight is enabled to send users to the web to redeem a trial

 • StoreErrorConditions – Saopštava različite uslove u kojima je moguć neuspeh SDK-a za kupovinu u prodavnici [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali možda će se i dalje prikazivati u starijim izdanjima.]StoreErrorConditions - Tells the various conditions under which the Store Purchase SDK could have failed [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • StoreErrorHResult – Saopštava kôd greške koji je dobijen iz SDK-a za kupovinu u prodavnici [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali možda će se i dalje prikazivati u starijim izdanjima.]StoreErrorHResult - Tells the error code returned from the Store Purchase SDK [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • StorePurchaseStatusResult – Saopštava rezultat pozivanja SDK-a za kupovinu u prodavnici i da li je korisnik obavio kupovinu, čime se određuje da li korisnik treba da dobije licencu za korišćenje sistema Office [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali možda će se i dalje prikazivati u starijim izdanjima.]StorePurchaseStatusResult - Tells the result of calling the Store Purchase SDK and if the user made a purchase or not which will help determine if the user should get licensed to use Office [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • Tag – Koristi se da saopšti sa kog mesta u kodu je poslat događajTag - Used for telling where in the code the event was sent from

 • UserSignedInExplicitly – Saopštava da li se korisnik eksplicitno prijavio i u tom slučaju preusmeravamo korisnike na veb za probnu verziju [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali možda će se i dalje prikazivati u starijim izdanjima.]UserSignedInExplicitly - Tells if the user signed in explicitly in which case, we would re-direct users to the web for the trial [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

Office.Licensing.UseGraceKeyOffice.Licensing.UseGraceKey

Ako iz nekog razloga nismo u mogućnosti da licenciramo korisnika, instaliramo „grejs“ ključ i šaljemo signal koji to označava.For some reason if we are unable to license the user, we install a grace key and send out this signal that signifies. Od suštinske je važnosti za određivanje da li se korisnik nalazi u dobrom statusu,a nedostaje mu funkcionalnost, za ispravnost sistema i za dijagnostičke svrhe ako korisnik prijavi problem na računaruIt is critical in detecting if the user is in a good state and missing functionality, used for system health and used for diagnostic purposes if a user reports an issue with their machine

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • OpportunisticTokenRenewalAttempted - Ukazuje na to da smo pokušali oportunističku obnovu za korisnika koji se nalazi u režimu aktivacije deljenog računaraOpportunisticTokenRenewalAttempted – Indicates if we attempted an opportunistic renewal for the user in shared computer activation mode

 • ReArmResult - Ukazuje na rezultat vraća instaliranog ključa u početno stanje, što može da produži rok trajanje trenutne licenceReArmResult – Indicates the result of rearming the installed key which can extend the expiry of the current license

OneNote.EnrollmentResultOneNote.EnrollmentResult

Ovaj događaj evidentira status posle prijave na Intune.This event logs the status upon Intune enrollment. Ovaj slučaj je specifičan za naloge omogućene za Intune.This scenario is specific to Intune enabled accounts.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EnrollmentResult - Rezultat prijave na IntuneEnrollmentResult - The result of Intune enrollment

Događaji aplikacije Microsoft AutoUpdate (MAU)Microsoft AutoUpdate (MAU) events

additionalappinfo.invalidpreferenceadditionalappinfo.invalidpreference

Ovaj događaj prijavljuje nevažeći skup željenih opcija za prikazivanje više informacija u pogledu prestanka pružanja usluge za proizvod.This event reports on invalid preference set to display more information with respect to End of Service for a product. Ove informacije koristimo da bismo savetovali klijente da postave ispravne željene opcije kako bi videli dodatne informacije.We use this information to advise customers to set correct preferences in order to see additional information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp – The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language – The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong – The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel – The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • Reason – Detalji nevažećeg unosa u željenim opcijamaReason - Details on the invalid entry in preferences

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

appdelegate_launchappdelegate.launch

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do pokušaja pokretanja aplikacije.This event denotes that an attempt to launch the app occurred. Evidentiramo njegov rezultat (otkazivanje ili uspeh).We log its result (failure or success). Koristimo ga da bismo identifikovali slučajeve kada MAU ne uspe da se pokreneWe use this event to identify cases in which MAU fails to launch

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppversionLong – Verzija aplikacijeAppversionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Skup statičkog teksta koji pokazuje status pokretanja.Payload - A set of static text indicating launch status.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

appdelegate.terminateappdelegate.terminate

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do skladnog izlaska iz aplikacije.This event denotes that a graceful Application Exit occurred. Koristimo ga da bismo razlikovali skladne izlaske iz aplikacije od neskladnih.We use this event to distinguish Graceful Application Exits from ungraceful ones.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wifi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst koji pokazuje da je Microsoft Autoupdate prekinut.Payload - Static text indicating Microsoft Autoupdate has terminated.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

appinstall.connecttoxpcappinstall.connecttoxpc

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do grešaka prilikom povezivanja sa pomoćnikom za MAU (komponentom koja instalira aplikaciju).This event denotes that errors occurred connecting to MAU Helper (a component that performs application installation). On pokazuje potencijalno oštećenje aplikacije MAU.This event denotes a potential corruption of the MAU application. Uređaj neće moći da instalira ispravke.The device will not be able to install updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži informacije o grešci problema sa vezom.Payload - Contains error information on the connection issue.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

appinstall.logscannedappinstall.logscanned

Ovaj događaj se koristi za utvrđivanje da li je datoteka evidencije uspešno obrađena.This event is used to determine if log file was successfully processed. Koristimo ovaj događaj da bismo otkrili i rešili probleme koji se javljaju tokom instalacije aplikacije.We use this event to detect and address any issues arise during application installation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp – The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language – The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong – The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel – The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry – The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID – The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model – The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType – The type of network (Wi-Fi, wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild – The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime – The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name – The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time – The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck – The preference for checking of updates

 • Payload – Izveštaji o greškama pronađenim tokom instalacije aplikacije i/ili o statusu dovršenja skeniranjaPayload – Reports on errors found during application install and/or scan completion status

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry – The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp – The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId – The identifier for the session

appregistry.configappregistry.config

Ovaj događaj prijavljuje greške na koje se naišlo tokom učitavanja informacija o registratoru aplikacija.This event reports on any errors encountered while loading application registry information. Ovaj izveštaj koristimo da bismo savetovali IT administratore o tačnom formatu podešavanja registracija klijentskih aplikacija.We use this report to advise IT Admins on the correct format of setting up client application registrations.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp – The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language – The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong – The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel – The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry – The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID – The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model – The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType – The type of network (Wi-Fi, wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild – The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime – The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name – The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time – The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck – The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži informacije o prirodi greške na koju se naišlo u registraciji aplikacija.Payload – Contains information on the nature of error encountered with application registration.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry – The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp – The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId – The identifier for the session

appregistry.infoappregistry.info

Ovaj događaj pokazuje da je aplikacija pokrenuta.This event denotes that the application launched. Koristimo ga kako bismo naveli aplikacije za koje MAU kontroliše ažuriranja, broj dostupnih kopija, kao i verziju i instalacionu lokaciju (podrazumevanu ili drugu).We use this event to list the applications for which MAU can control updates, the number of copies available as well as their version and install location (default or other).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži informacije o listi identifikatora koje aplikacija koristi za registrovanje sa Microsoft Autoupdate uslugama i broju instalacija registrovanih za aplikaciju.Payload - Contains information on list of identifiers application uses to register with Microsoft Autoupdate services and number of installations registered for the application.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

appregistry.removeappregistry.remove

Ovaj događaj pokazuje da je pokušano uklanjanje aplikacije sa liste aplikacija kojima upravlja MAU.This event denotes that an attempt to remove an App from the list of applications Managed by MAU took place. Koristimo ga da bismo potvrdili da MAU upravlja samo aplikacijama koje je sam izdao (ovde ne bi trebalo da se pojavljuju aplikacije iz prodavnice AppStore).We use this event to confirm that only MAU-released applications are managed via MAU (no AppStore apps should appear here).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Ime i identifikator aplikacije koja se uklanja, bez obzira na to da li aplikacija i dalje postoji na registrovanoj lokaciji i to da li je instalirana iz prodavnice AppStore.Payload - Name and identifier of the application being removed, whether the application still exists in the registered location and if the application was installed from AppStore.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

catalog.errorsignaturecatalog.errorsignature

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom validacije potpisivanja kodom u pomoćnoj datoteci ispravke.This event denotes that a failure while performing code sign validation on an update collateral file occurred. Sve pomoćne datoteke za koje nije uspela verifikacija potpisa kodom treba smatrati nevažećim.Any collateral failing code sign verification should be considered invalid.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži ime datoteke kataloga sa nevažećim potpisom.Payload - Contains name of the catalog file with invalid signature. Različiti statički tekstovi opisuju različita stanja greške.Different static text describes different error conditions.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

cloningtask.begincloningtask.begin

Ovaj događaj ukazuje na početak zadatka kloniranja pre ažuriranja aplikacije.This event indicates start of cloning task prior to application update. Ovaj događaj koristimo zajedno sa događajem cloningtask.status da bismo utvrdili količinu neuspelih kloniranja kako bismo otkrili da li funkcija kloniranja treba da se ograniči na različitim kanalima korisnika.We use this event in conjunction with cloningtask.status event to determine volume of cloning failures in order to determine whether cloning feature should be throttled on different audience channels.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp – The application process sending the event

 • AppID – Identifikator aplikacije.AppID – The application identifier.

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language – The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong – The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel – The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry – The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID – The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model – The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType – The type of network (Wi-Fi, wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild – The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime – The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name – The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time – The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck – The preference for checking of updates

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry – The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp – The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId – The identifier for the session

 • UpdateID – Identifikator za ispravku.UpdateID – The identifier for update.

cloningtask.helpertoolconnectioncloningtask.helpertoolconnection

Ovaj događaj beleži probleme sa instaliranjem na klonu (to jest, ne uspemo da se povežemo sa pomoćnikom da bismo primenili ažuriranje ili se povežemo, ali pomoćnik ne može da primeni ažuriranje).This event records issues with install on clone (i.e. either we fail to connect to the helper to apply an update, or we connect but the helper is unable to apply the update). Ako nam se prijavi zapis, to znači da instaliranje na klonu nije uspelo i da mora da se vrati na ažuriranje na licu mesta.If we ever get a record reported, this means install on clone has failed and will now have to fallback to an in-place update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži ID za identifikovanje pojedine aktivnosti ažuriranja i proxy grešku prijavljenu tokom procesa kloniranja.Payload - Contains an ID to identify a single update activity, and Proxy Error reported during cloning process.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

cloningtask.statuscloningtask.status

Ovaj događaj ukazuje na status procesa kloniranja za aplikaciju koju treba ažurirati.This event indicates status of cloning process for the application to be updated. Ovaj događaj koristimo da bismo utvrdili stopu uspešnosti, kao i tipove grešaka na koje se naišlo i koje dovode do otkazivanja.We use this event to determine success rate as well as types of errors encountered causing failures. Ovaj događaj se koristi da bi se utvrdili da li funkcija kloniranja treba da se ograniči na različitim kanalima korisnika.This event is used to determine whether cloning feature should be throttled on different audience channels.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppID – Identifikator aplikacije.AppID - The application identifier.

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Error – Niska sadrži informacije o grešci na koju se naišlo tokom zadatka kloniranja.Error - The string contains error information if error occurred during cloning task.

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

 • Success – Predstavljanje niske Bulove promenljive.Success - The string representation of a Boolean variable.

 • UpdateID – Identifikator za ispravku.UpdateID - The identifier for update.

cloningtask.status.finishcloningtask.status.finish

Ovaj događaj izveštava o dovršenju zadatka „kloniranja“.This event reports on the completion of “cloning” task. Ovaj događaj čini deo izveštaja o levku ispravke i koristimo za utvrđivanje ispravnosti ispravki aplikacije.This event forms part of the update funnel report and we use it to determine health of application updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppID – Identifikator aplikacijeAppID - The application identifier

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

 • UpdateID – Identifikator ispravke.UpdateID - The update identifier.

configuration.channelconfiguration.channel

Ovaj događaj beleži pokušaje promene kanala (grupe korisnika) u aplikaciji MAU.This event records attempts to switch Channels (Audience Group) in MAU. Koristimo ga da bismo evidentirali pokušaje i njihove rezultate (uspeh ili otkazivanje).We use this to log attempts and their results (success or failure).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži ime izabranog kanala.Payload - Contains selected Channel Name.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

configuration.metadataconfiguration.metadata

Ovaj događaj se evidentira svaki put prilikom pokretanja aplikacije MAU.This event is logged whenever MAU is initializing. To je tip događaja MAU signala za povezivanjeIt is a MAU heartbeat type of event

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst koji pokazuje da se pokreću pojedinačni metapodaci ili konfiguracija.Payload - Static text indicating either individual metadata is being initialized, or configuration is being initialized.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesije.SessionId - The identifier for the session.

configuration.systemVersionconfiguration.systemVersion

Ovaj događaj ukazuje na to da pokušaj preuzimanja verzije sistema nije uspeo.This event indicates an attempt to retrieve system version has failed. On takođe sadrži informacije o informacijama koje je Microsoft automatsko ažuriranje (MAU) uspelo da prikupi iz sistema.This also contains information on the information Microsoft Auto Update (MAU) was able to collect from the system. Ovaj događaj koristimo da bismo utvrdili da li MAU treba da se bavi greškama.We use this event to determine whether MAU should cater for failures. Imajte u vidu da se verzija sistema koristi da bi se utvrdilo da li ispravka može da se primeni na uređaj klijenta.Note that system version is used to determine whether an update can be applied to the client device.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži informacije o grešci na koju se naišlo tokom preuzimanja niske verzije sistema macOS.Payload - Contains information on error encountered while retrieving macOS system version string.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.alertmanager.reinstallresponsecontroller.alertmanager.reinstallresponse

Ovaj događaj pokazuje da je MAU ušao u stanje kojem je postao neupotrebljiv/nepopravljiv i mora da se ponovo instalira.This event denotes that MAU fell into an unusable/unrecoverable state and needs to be reinstalled. On označava nepopravljivu grešku koja zahteva intervenciju korisnika.This event denotes an unrecoverable error and user intervention is required.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveravanje da li postoje ažuriranja.HowTocheck - The preference of checking for updates

 • Payload – Sadrži nabrojani izbor korisnika.Payload - Contains enumerated user selection.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.alertmanager.tmpdiskfullcontroller.alertmanager.tmpdiskfull

Ovaj događaj pokazuje da je otkriveno da nema dovoljno prostora na disku.This event denotes that insufficient disk space was detected. Ne možemo da instaliramo ispravke jer nema dovoljno prostora na disku.We will not be able to install updates due to insufficient disk space.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.alertmanager.tmpdiskfullretrycontroller.alertmanager.tmpdiskfullretry

Ovaj događaj pokazuje da je pokrenut ponovni pokušaj instaliranja ispravke posle otkrivanja da nema dovoljno prostora na disku.This event denotes that a retry attempt to install an update was initiated after Insufficient disk space was detected. Ponovo pokušavamo da pokrenemo instaliranje kada ne uspemo da instaliramo ispravke jer nema dovoljno prostora na disku.We retry the installation after not being able to install updates due to insufficient disk space.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.alertmanager.tmpdiskfullretrycancelcontroller.alertmanager.tmpdiskfullretrycancel

Ovaj događaj pokazuje da je otkriveno da je otkazan ponovni pokušaj instaliranja posle otkrivanja da nema dovoljno prostora na disku.This event denotes that a cancellation on an install-retry attempt after Insufficient disk space was detected. Koristimo ga kako bismo odredili da li je mehanizam vraćanja bio dovoljan da provede korisnika kroz proces ažuriranja kada je otkriveno da nema dovoljno prostora na disku.We use this event to determine if our fallback mechanism was enough to guide the user thru the update process when insufficient disk was detected.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.checkwindow.noupdatefoundokcontroller.checkwindow.noupdatefoundok

Ovaj događaj označava da provera ažuriranja nije našla ažuriranja.This event denotes that a check for updates resulted in no updates found. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način, za optimizaciju opterećenja usluge i definisanje toga koliko često treba proveravati da li postoje ispravke.We use this event for ensuring updates are offered correctly, optimizing service loads, and define how frequent our updates checks should be. Želimo i da optimizujemo učestalost izdavanja na osnovu očekivanja korisnika u vezi sa ispravkama.We also want to optimize our release cadence based on user expectation of updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.checkwindow.updatecheckcontroller.checkwindow.updatecheck

Ovaj događaj pokazuje da je provereno da li postoje ispravke.This event denotes that a check for updates was performed. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način, za optimizaciju opterećenja usluge i definisanje toga koliko često treba proveravati da li postoje ispravke.We use this event for ensuring updates are offered correctly, optimizing service loads, and define how frequent our updates checks should be. Želimo i da optimizujemo učestalost izdavanja na osnovu očekivanja korisnika u vezi sa ispravkama.We also want to optimize our release cadence based on user expectation of updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.checkwindow.updatecheckcancelcontroller.checkwindow.updatecheckcancel

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik ili sistem otkazao proces provere da li postoje ispravke.This event denotes that the process of checking for updates was canceled (either by the user or by the system). Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način, za optimizaciju opterećenja usluge i definisanje toga koliko često treba proveravati da li postoje ispravke.We use this event for ensuring updates are offered correctly, optimizing service loads, and define how frequent our updates checks should be. Želimo i da optimizujemo učestalost izdavanja na osnovu očekivanja korisnika u vezi sa ispravkama.We also want to optimize our release cadence based on user expectation of updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.checkwindow.updatecheckcancelusercontroller.checkwindow.updatecheckcanceluser

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik otkazao proces provere da li postoje ispravke.This event denotes that the process of checking for updates was canceled by the user. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način, za optimizaciju opterećenja usluge i definisanje toga koliko često treba proveravati da li postoje ispravke.We use this event for ensuring updates are offered correctly, optimizing service loads, and define how frequent our updates checks should be. Želimo i da optimizujemo učestalost izdavanja na osnovu očekivanja korisnika u vezi sa ispravkama.We also want to optimize our release cadence based on user expectation of updates.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.checkwindow.updatesfoundcontroller.checkwindow.updatesfound

Ovaj događaj pokazuje da su se tokom procesa provere da li postoje ispravke pronašle ispravke.This event denotes that the process of checking for updates resulted in updates found. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.checkwindow.uptodatecontroller.checkwindow.uptodate

Ovaj događaj pokazuje da tokom procesa provere da li postoje ispravke nisu pronađene ispravke jer su aplikacije na uređaju ažurirane.This event denotes that the process of checking for updates resulted no updates because apps in the device are up to date. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.applaunchwithpendingupdatecontroller.downloadwindow.applaunchwithpendingupdate

Ovaj događaj pokazuje da je pokrenuta aplikacija koja je u procesu preuzimanja ispravki.This event denotes that an app that is in the process of getting updates was launched. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered correctly. Trebalo bi da sprečimo otvorene aplikacije da preuzimaju ispravke.We should prevent opened apps from getting updates. Aplikacije moraju da se zatvore pre ažuriranja.Apps must be closed prior to update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.closeapplicationdialogcontroller.downloadwindow.closeapplicationdialog

Ovaj događaj pokazuje da je pokrenuta aplikacija koja je u procesu preuzimanja ispravki.This event denotes that an app that is in the process of getting updates was launched. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered correctly. Trebalo bi da sprečimo otvorene aplikacije da preuzimaju ispravke.We should prevent opened apps from getting updates. Aplikacije moraju da se zatvore pre ažuriranja.Apps must be closed prior to update.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.curtasknullcontroller.downloadwindow.curtasknull

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do neočekivane greške tokom pokušaja primene ispravke.This event denotes that an unexpected error occurred while attempting to apply an update. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.downloadcancelcontroller.downloadwindow.downloadcancel

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik otkazao proces preuzimanja.This event denotes that the download process was canceled by user. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Statički tekst.Payload - Static text.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.downloadfailedcontroller.downloadwindow.downloadfailed

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom preuzimanja ispravke.This event denotes that a failure occurred when downloading an update. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude i preuzimaju na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered and downloaded correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.downloadfailedokcontroller.downloadwindow.downloadfailedok

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom preuzimanja ispravke i da je korisnik obavešten.This event denotes that a failure occurred when downloading an update and the user was notified. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude i preuzimaju na odgovarajući način i da se korisniku pruža obaveštenje u slučaju otkazivanja.We use this event for ensuring updates are offered and download correctly, and that in case of failure, a notification is served to the user.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.downloadpathmissingcontroller.downloadwindow.downloadpathmissing

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom preuzimanja ispravke.This event denotes that a failure occurred when downloading an update. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude i preuzimaju na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered and downloaded correctly. Ovaj događaj pokazuje da nedostaje URL za preuzimanje.This event indicates a download URL is missing.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.downloadtasknullcontroller.downloadwindow.downloadtasknull

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom preuzimanja ispravke.This event denotes that a failure occurred when downloading an update. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude i preuzimaju na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered and downloaded correctly. Ovaj događaj pokazuje da je zatraženo da Microsoft Autoupdate pauzira/nastavi preuzimanje, ali on nije mogao da pronađe odgovarajući menadžer za preuzimanje.This event indicates that Microsoft Autoupdate was asked to pause/resume a download but could not find corresponding download manager.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.filesignaturenotverifiedcontroller.downloadwindow.filesignaturenotverified

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom preuzimanja ispravke.This event denotes that a failure occurred when downloading an update. On pokazuje da Microsoft Autoupdate nije mogao da potvrdi da je ovu ispravku objavio Microsoft.This event indicates that Microsoft Autoupdate was unable to verify that this update was published by Microsoft. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude i preuzimaju na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered and downloaded correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji sadrži URL za preuzimanje.Payload - Text that contains download URL. To je Microsoft lokacija za preuzimanje kada kanal nije podešen na opciju „Prilagođeno“.This is a Microsoft download location except when the channel is set to Custom. Ta vrednost je postavljena na opciju „Prilagođena lokacija“ za prilagođeni kanal.For Custom channel, this value is set to "Custom Location".

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.installcompletecontroller.downloadwindow.installcomplete

Ovaj događaj pokazuje da je završeno instaliranje svih ispravki koje nudi Microsoft Autoupdate.This event denotes that the installation of all updates offered by Microsoft Autoupdate completed. Koristimo ga da bismo obezbedili da se ispravke nude i preuzimaju na odgovarajući način.We use this event for ensuring updates are offered and downloaded correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.networkunavailablealertcontroller.downloadwindow.networkunavailablealert

Ovaj događaj pokazuje da je mrežna veza izgubljena tokom preuzimanja ispravki.This event denotes that network connectivity was lost while downloading updates. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.networkunavailablealertokcontroller.downloadwindow.networkunavailablealertok

Ovaj događaj pokazuje da je mrežna veza izgubljena tokom preuzimanja ispravki.This event denotes that network connectivity was lost while downloading updates. On pokazuje i da je korisnik obavešten o toj grešci.It also denotes that the user was notified of this error. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.noconnectionokcontroller.downloadwindow.noconnectionok

Ovaj događaj pokazuje da je mrežna veza izgubljena tokom preuzimanja ispravki.This event denotes that network connectivity was lost while downloading updates. On pokazuje i da je korisnik obavešten o toj grešci.It also denotes that the user was notified of this error. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.repairrequiredcontroller.downloadwindow.repairrequired

Ovaj događaj pokazuje da proces ažuriranja nije uspeo.This event denotes that the update process failed. On pokazuje i da je ažuriranje završeno, ali da je Microsoft Autoupdate pronašao problem sa ažuriranom aplikacijom i da je neophodna popravka.It also denotes that an update was completed but Microsoft Autoupdate found a problem with updated application and repair is required. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.updateabortedcontroller.downloadwindow.updateaborted

Ovaj događaj pokazuje da se odustalo od procesa ažuriranja.This event denotes that the update process was aborted. On pokazuje i da je daemon već pokrenuo ažuriranje i da je korisnik kliknuo na dugme „U redu“ kako bi odustao od preuzimanja.It also denotes that an update was already in progress by Daemon and user clicked OK to abort download. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.updatefailedcontroller.downloadwindow.updatefailed

Ovaj događaj pokazuje da nisu uspele neke ispravke iz trenutne grupe.This event denotes that one or more updates from the current batch failed. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.updatesuccessfulcontroller.downloadwindow.updatesuccessful

Ovaj događaj pokazuje da su uspele sve ispravke iz trenutne grupe.This event denotes that all updates from the current batch were successful. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.userpausedcontroller.downloadwindow.userpaused

Ovaj događaj pokazuje da su uspele sve ispravke iz trenutne grupe.This event denotes that all updates from the current batch were successful. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.downloadwindow.userresumedcontroller.downloadwindow.userresumed

Ovaj događaj pokazuje da je proces preuzimanja ispravki uspešno nastavljen posle pauziranja.This event denotes that the download updates process was resumed successfully after going into pause. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.mainwindow.setautomaticdownloadinstallcontroller.mainwindow.setautomaticdownloadinstall

Ovaj događaj pokazuje da je uređaj registrovan za režim automatskog ažuriranja.This event denotes that the device was enrolled into Automatic Update mode. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.mainwindow.setmanualcheckingcontroller.mainwindow.setmanualchecking

Ovaj događaj pokazuje da je uređaj registrovan za režim ručnog ažuriranja.This event denotes that the device was enrolled into Manual Update mode. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.templateawindow.cancelcontroller.templateawindow.cancel

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik odabrao da otkaže ili zanemari prikazanu poruku upozorenja.This event denotes that the user chose to cancel or ignore a provided warning message. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.templateawindow.enrollcontroller.templateawindow.enroll

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik odabrao da prihvati prikazanu preporuku upozorenja.This event denotes that the user chose to follow a provided warning recommendation. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.templateawindow.installcontroller.templateawindow.install

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik odabrao da prihvati prikazanu preporuku upozorenja u vezi sa radnjom pokretanja instaliranja softvera.This event denotes that the user chose to follow a provided warning recommendation related to initiating a software installation action. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.begindownloadingappscontroller.updatewindow.begindownloadingapps

Ovaj događaj pokazuje da je preuzimanje ispravki započeto putem prozora za ažuriranje.This event denotes that the download for updates was started via Update Window. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži rečnik dostupnih paketa ispravki i naznaku toga da li je korisnik izabrao da instalira tu stavku.Payload - Contains a dictionary of available update packages and an indication whether user selected to install that entry.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.networkretrycontroller.updatewindow.networkretry

Ovaj događaj pokazuje da je pokrenut ponovni pokušaj na listu sa ispravkama zbog otkazivanja mreže.This event denotes that a retry was triggered at the Update Sheet due to network failure. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.networkretrycancelcontroller.updatewindow.networkretrycancel

Ovaj događaj pokazuje da ponovni pokušaj nije mogao da se pokrene na listu sa ispravkama zbog otkazivanja mreže.This event denotes that a retry could not be triggered at the Update Sheet due to network failure. On pokazuje da je korisnik izabrao da otkaže ažuriranja kada je dobio upozorenje da mreža postaje nedostupna.This event indicates user elected to cancel updates after being alerted of network becoming unavailable. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.networkunavailablecontroller.updatewindow.networkunavailable

Ovaj događaj pokazuje da je mrežna veza iznenada izgubljena.This event denotes that network connectivity was suddenly lost. On pokazuje da server nije dostupan prilikom pokušaja preuzimanja paketa ispravki.This event indicates server is not reachable when attempting to download an update package. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.noupdateavailablecontroller.updatewindow.noupdateavailable

Ovaj događaj pokazuje da je izvršena provera da li postoje ispravke koja je otkrila da ne postoje dostupne ispravke.This event denotes that there was a search for updates that resulted in no updates being available. On pokazuje da Microsoft Autoupdate nije pronašao dostupne ispravke.This event indicates no available updates were found by Microsoft Autoupdate. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.noupdatestoselectcontroller.updatewindow.noupdatestoselect

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do greške koja je izazvala to da lista ispravki bude prazna.This event denotes that an error occurred resulting in an empty list of updates. On pokazuje da Microsoft Autoupdate prikazuje prazan list sa ispravkama.This event indicates Microsoft Autoupdate is showing an empty update sheet. To ne bi trebalo da se dešava.This should not happen. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

Controller.UpdateWindow.UpdateAvailableController.UpdateWindow.UpdateAvailable

Ovaj događaj pokazuje da je izvršena provera da li postoje ispravke koja je otkrila da se ispravke nude.This event denotes that there was a search for updates that resulted in updates being offered. Koristimo ga da bismo odredili da li se ispravke nude korisniku na odgovarajući način da ih vidi, da li se prikazuju odgovarajuće ispravke ili da li blokiranje ažuriranja funkcioniše na očekivani način.We use this even to determine whether updates are being offered for the user to see, whether the proper updates are being shown, or whether update blocking is working as expected. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event to ensure the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži rečnik dostupnih paketa ispravki i status izbora korisnika za svaki od njih.Payload - Contains a dictionary of available update packages and user selection status for each.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

controller.updatewindow.updateavailablecancelcontroller.updatewindow.updateavailablecancel

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik otkazao kada smo prikazali list sa ispravkama koji navodi ispravke.This event denotes that a user canceled after we displayed the update sheet listing updates. Koristimo ga da bismo objasnili razloge zbog kojih se ažuriranje nije izvršilo (to jest, korisnik je to svojevoljno otkazao).We use this even to explain reasons for not updating (i.e. user willingly cancels). Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadactor.pausedownloadactor.pause

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik uputio zahtev da se preuzimanje pauzira.This event denotes that the user issued a request to pause the download. Koristimo ga da bismo objasnili razloge zbog kojih se ažuriranja očigledno nisu završila.We use this even to explain reasons for updates apparently not completing. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadactor.redirectdownloadactor.redirect

Ovaj događaj pokazuje da je agent preuzimača usmeren na krajnju tačku koja izdaje preusmeravanje URL adrese za zahtev za preuzimanjem.This event denotes that the downloader agent is pointed to an endpoint that issues a URL redirect for the download request. Koristimo ga da bismo objasnili razloge otkazivanja preuzimanja i dijagnostikovali probleme sa proxy serverom.We use this even to explain reasons for download failure and diagnose proxy issues. Može da pomogne i prilikom dijagnostikovanja razloga zbog kojih je primećeno da korisnici instaliraju starije verzije.It can also help diagnose reasons why users are observed to install older builds. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži preusmereni URL.Payload - Contains redirected URL. To je Microsoft lokacija za preuzimanje kada kanal nije podešen na opciju „Prilagođeno“.This is Microsoft download location except when the channel is set to Custom. Ta vrednost je postavljena na opciju „Prilagođena lokacija“ za prilagođeni kanal.For Custom channel, this value is set to "Custom Location".

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadactor.resumedownloadactor.resume

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik uputio zahtev da se nastavi pauzirano preuzimanje.This event denotes the user issues a request to resume a paused download. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Tekst koji navodi prirodu događaja.Payload - Text that indicates the nature of the event.

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadactor.resumeerrordownloadactor.resumeerror

Ovaj događaj pokazuje da je korisnik uputio zahtev da se nastavi pauzirano preuzimanje.This event denotes the user issues a request to resume a paused download. Koristimo ga da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži putanju URL adrese za preuzimanje.Payload - Contains download URL path. To je Microsoft lokacija za preuzimanje kada kanal nije podešen na opciju „Prilagođeno“.This is Microsoft download location except when the channel is set to Custom. Ta vrednost je postavljena na opciju „Prilagođena lokacija“ za prilagođeni kanal.For Custom channel, this value is set to "Custom Location".

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadactor.statusdownloadactor.status

To evidentira da postoje pokušaji dobavljanja pratećih datoteka i njihove rezultate (uspeh ili otkazivanje).This event logs that there are attempts to fetch collateral files and their result (Success or Failure). Želimo da znamo koje se pomoćne datoteke i koji se paketi dobavljaju.We want to know the collaterals and packages being fetched. Dobavljanje pogrešne datoteke može da ukazuje na problem sa verzijom/pomoćnom datotekom.A wrong file being fetched can indicate a build/collateral issue. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži URL za preuzimanje i kôd greške u slučaju otkazivanja.Payload - Contains download URL, and an error code in case of failure. URL za preuzimanje je Microsoft lokacija za preuzimanje kada kanal nije podešen na opciju „Prilagođeno“.Download URL is Microsoft download location except when the channel is set to Custom. Ta vrednost je postavljena na opciju „Prilagođena lokacija“ za prilagođeni kanal.For Custom channel, this value is set to "Custom Location".

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadmanifest.configurationdownloadmanifest.configuration

Ovaj događaj prijavljuje grešku sa konfiguracijom Microsoft automatskog ažuriranja (MAU) – bilo da je u pitanju podešavanje prilagođenog servera u željenim postavkama ili u definicijama krajnje tačke u pomoćniku za ažuriranje u instaliranim MAU komponentama.This event reports an error with Microsoft Auto Update (MAU) configuration - either with Custom Server setup in preferences or in endpoint definitions in Update Assistant in installed MAU components. Ovaj događaj koristimo da bismo savetovali IT administratore da postave ispravne krajnje tačke servera manifesta.We use this event to advise IT Admins to set correct Manifest Server endpoints.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The hardware model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, wired, unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The version of the operating system

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • Payload – Ukazuje na to da li se greška nalazi u podešavanju prilagođenog servera ili u instaliranim MAU komponentamaPayload -Indicates whether error lies with custom server setup, or installed MAU components

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva tri okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first three octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadmanifest.downloadcatalogfaildownloadmanifest.downloadcatalogfail

Ovaj događaj pokazuje da je došlo do otkazivanja prilikom preuzimanja.This event a download failure occurred. Evidentira se datoteka čije preuzimanje nije uspelo.The file that failed to download is logged. Želimo da znamo koje se pomoćne datoteke i koji se paketi dobavljaju.We want to know the collaterals and packages being fetched. Neuspešno preuzimanje manifesta može da ukazuje na otkazivanje prilikom generisanja pomoćne datoteke verzije, grešku u konfiguraciji sistema CDN, grešku u konfiguraciji klijenta ili grešku na mreži.A failure to download a manifest can point to either a build collateral generation failure, a CDN configuration error, a client configuration error, a network error. Ovaj događaj koristimo da bismo obezbedili da proces ažuriranja funkcioniše na očekivani način i da bismo vam pomogli prilikom rešavanja problema u slučaju grešaka.We use this event for ensuring the update process works as expected and to help troubleshoot errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • App – Proces aplikacije koji šalje događajApp - The application process sending the event

 • AppInfo_Language – Jezik koji aplikacija koristiAppInfo_Language - The language the application is running under

 • AppVersionLong – Verzija aplikacijeAppVersionLong - The application Version

 • Channel – Željene opcije za korisnikeChannel - The preference for audience

 • Device_NetworkCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)Device_NetworkCountry - The device country (based on IP address)

 • DeviceID – Identifikator uređajaDeviceID - The device identifier

 • DeviceInfo_Model – Model hardvera uređajaDeviceInfo_Model - The Hardware Model of the device

 • DeviceInfo_NetworkType – Tip mreže (Wi-Fi, žična, nepoznato)DeviceInfo_NetworkType - The type of network (Wi-Fi, Wired, Unknown)

 • DeviceInfo_OsBuild – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsBuild - The Version of the Operating System

 • Event_ReceivedTime – Vreme prijema telemetrijeEvent_ReceivedTime - The time at which telemetry was received

 • EventInfo_Name – Ime događaja telemetrije koji se evidentiraEventInfo_Name - The name of the telemetry event being logged

 • EventInfo_Time – Vreme dešavanja evidentiranog događaja telemetrijeEventInfo_Time - The time at which the logged event took place

 • HowTocheck – Željene opcije za proveru da li postoje ispravkeHowTocheck - The preference for checking of updates

 • Payload – Sadrži kôd greške prilikom preuzimanja i URL za preuzimanje datoteke.Payload - Contains download error code and a download file URL. To je Microsoft lokacija za preuzimanje kada kanal nije podešen na opciju „Prilagođeno“.This is Microsoft download location except when the channel is set to Custom. Ta vrednost je postavljena na opciju „Prilagođena lokacija“ za prilagođeni kanal.For Custom channel, this value is set to "Custom Location".

 • PipelineInfo_ClientCountry – Zemlja u kojoj se nalazi uređaj (na osnovu IP adrese)PipelineInfo_ClientCountry - The device country (based on IP address)

 • PipelineInfo_ClientIp – Prva 3 okteta IP adresePipelineInfo_ClientIp - The first 3 octets of the IP address

 • SessionId – Identifikator sesijeSessionId - The identifier for the session

downloadmanifest.downloadcatalogsuccessdownloadmanifest.downloadcatalogsuccess

Ovaj događaj pokazuje da je datoteka uspešno preuzeta.This e