Korišćenje željenih opcija za upravljanje kontrolama privatnosti u sistemu Office za iOS uređajeUse preferences to manage privacy controls for Office on iOS devices

Postoje nove željene postavke koje će vam omogućiti da kontrolišete postavke vezane za sledeće:There are new preference settings for Office on iOS devices that allow you to control settings related to the following:

 • Diagnostičke podatke koji se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft o Office klijentskom softveru koji se koristiDiagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used.

 • Povezana iskustva koja koriste funkcionalnost zasnovanu na oblaku da pruže poboljšane funkcije sistema Office vama i vašim korisnicima.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Više informacija o dijagnostičkim podacima i povezanim iskustvima potražite u članku Pregled kontrola privatnosti.For more information about diagnostic data and connected experiences, see Overview of privacy controls.

Ove željene postavke odnose se na sledeće aplikacije:These preference settings apply to the following applications:

 • Verzija 2.30 i novije verzije programa Word za iOS, Excel za iOS i PowerPoint za iOS.Version 2.30 and later of Word for iOS, Excel for iOS, and PowerPoint for iOS.
 • Verzija 4.30.0 i novije verzije programa Outlook za iOs.Version 4.30.0 and later of Outlook for iOS
 • Verzija 16.30 i novije verzije programa OneNote za iOS.Version 16.30 and later of OneNote for iOS.
 • Verzija 11.19.11 i novije verzije programa OneDrive za iOs.Version 11.19.11 and later of OneDrive for iOS.
 • Verzija 1.17 i novije verzije programa Visio Viewer za iOS.Version 1.17 and later of Visio Viewer for iOS.
 • Verzija 2.34 i novije verzije aplikacije Office za iOS.Version 2.34 and later of the Office app for iOS.

Napomena

Za više informacija o sličnim postavkama za Office na računaru koji koristi macOS, pogledajte članak Korišćenje željenih opcija za upravljanje kontrolama privatnosti u sistemu Office za MacFor information about similar settings for Office on computers running macOS, see Use preferences to manage privacy controls for Office for Mac

Postavljanje željenih opcija uređajaSetting device preferences

Ove nove željene postavke mogu da se postave i na nivou uređaja pomoću servera za upravljanje mobilnim uređajima (MDM) kada je instalirana Office aplikacija.These new preference settings can also be set at the device level by a Mobile Device Management (MDM) server when the Office application is installed. Mnogi MDM serveri omogućavaju IT administratorima da dodaju opcionalni rečnik za konfiguraciju kada server pošalje InstallApplication MDM komandu na iOS uređaj.Many MDM servers allow IT administrators to add an optional configuration dictionary when the server sends the InstallApplication MDM command to an iOS device. Za više detalja pogledajte dokumentaciju za MDM server.Refer to your MDM server documentation for more details.

Rečnik je predstavljen kao skup parova ključeva/vrednosti u XML formatu.The dictionary is represented as a set of key/value pairs in XML format. Na primer:For example:

<dict>
  <key>DiagnosticDataTypePreference</key>
  <string>BasicDiagnosticData</string>
</dict>

Nakon što ga pošaljete na uređaj, rečnik za konfiguraciju će se nalaziti pod com.apple.managed.configuration ključem, gde će pročitati kada se pokrene aplikacija Office.Once sent to the device, the configuration dictionary will reside under the com.apple.managed.configuration key, where it will be read when the Office application is launched.

Napomena

Možete da koristite i Office uslugu smernica u oblaku i ove 4 postavke smernica:You can also use the Office cloud policy service and these 4 policy settings:

 • Podesite nivo dijagnostičkih podataka klijentskog softvera koje Office šalje korporaciji MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržajAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dozvolite upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Postavke privatnosti za Outlook za iOS i OneDrive za iOS mogu da se konfigurišu samo pomoću Office usluge smernice u oblaku.Privacy settings for Outlook for iOS and OneDrive for iOS can only be configured by using the Office cloud policy service.

Za više informacija o korišćenju usluge smernica oblaka za Office pogledajte članak Pregled usluge smernica oblaka za Office.For more information on using the Office cloud policy service, see Overview of the Office cloud policy service.

Postavka željenih opcija za dijagnostičke podatkePreference setting for diagnostic data

Dijagnostički podaci se koriste da bi Office bio bezbedan i ažuriran, da bi se otkrili i otklonili problemi i da bi se poboljšao proizvod.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements. Više informacija potražite u članku Dijagnostički podaci koji se šalju iz Microsoft 365 aplikacija za velika preduzeća korporaciji Microsoft.For more information, see Diagnostic data sent from Microsoft 365 Apps for enterprise to Microsoft.

KljučKey DiagnosticDataTypePreference
Tip podatakaData Type NiskaString
Moguće vrednostiPossible values BasicDiagnosticData (ovo postavlja nivo na Obavezno)BasicDiagnosticData (this sets the level to Required)
FullDiagnosticData (ovo postavlja nivo na Opcionalno)FullDiagnosticData (this sets the level to Optional)
ZeroDiagnosticData (ovo postavlja nivo na Nijedno)ZeroDiagnosticData (this sets the level to Neither)

Ako ne postavite ovu željenu postavku, korporaciji Microsoft šalju se samo obavezni dijagnostički podaci ako se korisnici sa pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365) prijave pomoću poslovnog ili školskog naloga.If you don't set this preference, only required diagnostic data is sent to Microsoft if users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription are signed in with a work or school account. Osim toga, ti korisnici ne mogu da promene nivo dijagnostičkih podataka bez obzira na to kako ste postavili ove željene opcije.Also, these users can't change the level of diagnostic data regardless of how you set this preference.

Za druge korisnike, kao što su kućni korisnici sa Office 365 (ili Microsoft 365) pretplatom, šalju se samo obavezni dijagnostički podaci, osim ako korisnik odabere da pošalje i opcionalne dijagnostičke podatke tako što će posetiti Postavke > Postavke privatnosti.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, only required diagnostic data is sent, unless the user chooses to also send optional diagnostic data by going to Settings > Privacy Settings.

Postavka željenih opcija za povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržajPreference setting for connected experiences that analyze your content

Povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržaj su iskustva koja koriste vaš Office da pruže preporuke za dizajn, predloge za uređivanje, uvid u podatke i slične funkcije.Connected experiences that analyze your content are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primer, „Ideje za dizajn“ u programu PowerPoint.For example, Design Ideas in PowerPoint. Kompletniji spisak povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sistemu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

KljučKey OfficeExperiencesAnalyzingContentPreference
Tip podatakaData Type BulovBoolean
Moguće vrednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)

Ako ne podesite ovu željenu opciju, povezana iskustva koja analiziraju sadržaj dostupna su korisnicima.If you don't set this preference, connected experiences that analyze content are available to users.

Ako korisnik ima Office 365 (ili Microsoft 365) pretplatu i ako se prijavi pomoću poslovnog ili školskog naloga, korisnik ne može da isključi povezana iskustva koja analiziraju sadržaj.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account, then the user can't turn off connected experiences that analyze content.

Za druge korisnike, kao što su kućni korisnici sa pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može da odabere da isključi povezana iskustva koja analiziraju sadržaj tako što posetiti Postavke > Postavke privatnosti.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that analyze content by going to Settings > Privacy Settings.

Postavka željenih opcija za povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiPreference setting for connected experiences that download online content

Povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na internetu su iskustva koja vam omogućavaju da pretražite i preuzmete sadržaj na mreži, uključujući predloške, slike, video zapise i referentne materijale kako biste poboljšali svoje dokumente.Connected experiences that download online content are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primer, Office predlošci ili umetanje ikone na mreži.For example, Office templates or inserting an online icon. Kompletniji spisak povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sistemu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

KljučKey OfficeExperiencesDownloadingContentPreference
Tip podatakaData Type BulovBoolean
Moguće vrednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)

Ako ne podesite ovu željenu opciju, povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mreži dostupna su korisnicima.If you don't set this preference, connected experiences that download online content are available to users.

Ako korisnik ima Office 365 (ili Microsoft 365) pretplatu i ako se prijavi pomoću poslovnog ili školskog naloga, korisnik ne može da isključi povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mreži.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account, then the user can't turn off connected experiences that download online content.

Za druge korisnike, kao što su kućni korisnici sa pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može da odabere da isključi povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj tako što posetiti Postavke > Postavke privatnosti.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that download online content by going to Settings > Privacy Settings.

Postavka željenih opcija za opcionalna povezana iskustvaPreference setting for optional connected experiences

Pored povezanih iskustava spomenutih iznad, postoje neka opcionalna povezana iskustva za koje možete da odaberete da omogućite svojim korisnicima da im pristupe pomoću naloga organizacije koji se ponekad zove poslovni ili školski nalog.In addition to the connected experiences mentioned above, there are some optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account, which is sometimes referred to as a work or school account. Na primer, programski dodaci za Office koji se na uređaj preuzimaju pomoću Office prodavnice.For example, Office add-ins that are downloaded through the Office Store to your device. Za više primera, pogledajtePregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.For more examples, see Overview of optional connected experiences in Office.

KljučKey OptionalConnectedExperiencesPreference
Tip podatakaData Type BulovBoolean
Moguće vrednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)

Ako ne postavite ovu željenu postavku, opcionalna povezana iskustva su dostupna korisnicima sa pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365) koji se prijave pomoću poslovnog ili školskog naloga.If you don't set this preference, optional connected experiences are available to users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription that are signed in with a work or school account. Ako niste postavili ovu željenu opciju na FALSE, ovi korisnici mogu da isključe opcionalna povezana iskustva tako što će otići na Postavke > Postavke privatnosti.Unless you have set this preference to FALSE, these users can choose to turn off optional connected experiences by going to Settings > Privacy Settings.

Za druge korisnike, kao što su kućni korisnici sa Office 365 (ili Microsoft 365) pretplatom, ne postoji opcija za isključivanje opcionalnih povezanih iskustava.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, there isn't an option to turn off optional connected experiences.