Obavezni dijagnostički podaci za OfficeRequired diagnostic data for Office

Napomena

Da biste videli listu Office proizvoda koji su obuhvaćeni ovim informacijama o privatnosti, pogledajte članak „Dostupne kontrole privatnosti za Office proizvode“.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Dijagnostički podaci se koriste da bi Office bio bezbedan i ažuriran, da bi se otkrili i otklonili problemi i da bi se poboljšao proizvod.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and fix problems, and also make product improvements. Ti podaci ne sadrže korisničko ime ili adresu e-pošte, sadržaj korisničkih datoteka ili informacije o aplikacijama nevezanim za Office.This data does not include a user's name or email address, the content of the user's files, or information about apps unrelated to Office.

Ovi dijagnostički podaci se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft o Office klijentskom softveru koji se koristi na Windows računarima.This diagnostic data is collected and sent to Microsoft about Office client software being used on computers running Windows. Neki dijagnostički podaci su obavezni, a neki su opcionalni.Some diagnostic data is required, while some diagnostic data is optional. Možete da izaberete da li ćete nam slati obavezne ili opcionalne dijagnostičke podatke pomoću kontrole privatnosti, kao što su postavke smernica organizacije.We give you the ability to choose whether to send us required or optional diagnostic data through the use of privacy controls, such as policy settings for organizations. Možete da vidite dijagnostičke podatke koji nam se šalju koristeći prikaz dijagnostičkih podataka.You can see the diagnostic data being sent to us by using the Diagnostic Data Viewer.

Obavezni dijagnostički podaci su minimalni podaci neophodni da bi Office bio bezbedan, ažuriran i da radi kao što se očekuje na uređaju na kome je instaliran.Required diagnostic data is the minimum data necessary to help keep Office secure, up-to-date, and performing as expected on the device it's installed on.

Obavezni dijagnostički podaci pomažu u identifikovanju problema sa sistemom Office koji su možda povezani sa konfiguracijom uređaja ili softvera.Required diagnostic data helps to identify problems with Office that may be related to a device or software configuration. Na primer, oni mogu da pomognu da odredite da li neka funkcija sistema Office pada češće na određenoj verziji operativnog sistema, zbog novih funkcija, ili kada su određene funkcije sistema Office onemogućene.For example, it can help determine if an Office feature crashes more frequently on a particular operating system version, with newly introduced features, or when certain Office features are disabled. Obavezni dijagnostički podaci pomažu nam da otkrijemo, ustanovimo i rešimo probleme brže, tako da se smanji uticaj na korisnike ili organizacije.Required diagnostic data helps us detect, diagnose, and fix these problems more quickly so the impact to users or organizations is reduced.

Za više informacija o dijagnostičkim podacima pogledajte sledeće članke:For more information about diagnostic data, see the following:

Ako ste administrator organizacije, možda će vas zanimati i sledeće:If you're the admin for your organization, you might also be interested in the following:

Kategorije, podtipovi podataka, događaji i polja podataka za obavezne dijagnostičke podatkeCategories, data subtypes, events, and data fields for required diagnostic data

Obavezni dijagnostički podaci organizovani su u kategorije i podtipove podataka.Required diagnostic data is organized into categories and data subtypes. U okviru svakog podtipa podataka su događaji koji sadrže polja podataka koja su specifična za taj događaj.Within each data subtype are events, which contain data fields that are specific to that event.

Sledeća tabela sadrži listu kategorija za obavezne dijagnostičke podatke.The following table provides a list of the categories for required diagnostic data. Navedeni su podtipovi podataka u okviru svake kategorije, uz opis fokusa za taj podtip podataka.The data subtypes within each category are listed, along with a description of the focus for that data subtype. Postoje veze do svakog odeljka podtipa podataka gde ćete pronaći sledeće informacije:There are links to each data subtype section where you'll find the following information:

 • Liste događaja u tom podtipu podatakaA list of events in that data subtype
 • Opis svakog događajaA description of each event
 • Listu polja sa podacima u svakom događajuA list of data fields in each event
 • Opis svakog polja sa podacimaA description of each data field
KategorijaCategory Podtip podatakaData subtype OpisDescription
Podešavanje softvera i popisSoftware setup and inventory Podešavanje sistema Office i popisOffice setup and inventory Instalirani proizvod, verzija i status instalacije.Installed product and version and the installation status.
Konfiguracija Office programskih dodatakaOffice add-in configuration Softverski dodaci i njihova podešavanja.Software add-ins and their settings.
BezbednostSecurity Uslovi pod kojima dolazi do greški u dokumentima, funkcijama i dodacima a koje mogu da ugroze bezbednost, uključujući spremnost proizvoda za ažuriranje.Document, feature, and add-in error conditions that may compromise security, including product update readiness.
Upotreba proizvoda i uslugaProduct and service usage Uspešnost funkcija aplikacijeApplication feature success Uspešnost funkcionalnosti aplikacije.Success of application functionality. Ograničena na otvaranje i zatvaranje aplikacije i dokumenata, uređivanje i deljenje (saradnju) datoteka.Limited to opening and closing of the application and documents, file editing, and file sharing (collaboration).
Status aplikacije i pokretanjeApplication status and boot Utvrđivanje da li su se određene funkcije događaja odigrale, kao što su pokretanje ili zaustavljanje i da li funkcija radi.Determination if specific feature events have occurred, such as start or stop, and if feature is running.
Konfiguracija pristupačnosti sistema OfficeOffice accessibility configuration Funkcije pristupačnosti u sistemu OfficeOffice accessibility features
PrivatnostPrivacy Postavke privatnosti za OfficeOffice privacy settings
Performanse proizvoda i uslugaProduct and service performance Neočekivani izlaz iz aplikacije (pad)Unexpected application exit (crash) Neočekivani izlazi (padovi) iz aplikacije i njeno stanje u trenutku kada se to dogodi.Unexpected application exits and the state of the application when that happens.
Performanse funkcija aplikacijeApplication feature performance Loše vreme odziva ili performansi u scenarijima kao što su pokretanje aplikacije ili otvaranje datoteke.Poor response time or performance for scenarios such as application start up or opening a file.
Greška u aktivnosti aplikacijeApplication activity error Greške u funkcionalnosti funkcije ili korisničkog iskustva.Errors in functionality of a feature or user experience.
Povezivanje uređaja i konfiguracijaDevice connectivity and configuration Povezivanje uređaja i konfiguracijaDevice connectivity and configuration Stanje mrežne veze i podešavanje uređaja, kao što je memorija.Network connection state and device settings, such as memory.

Napomena

 • Kategorije su prikazane u prikazivaču dijagnostičkih podataka, ali podtipovi podataka se ne prikazuju.Categories are shown in the Diagnostic Data Viewer, but data subtypes are not shown.
 • Polje podataka koje je označeno kao Zastarelo je ili će uskoro biti uklonjeno iz obaveznih dijagnostičkih podataka.A data field marked Obsolete has been or will soon be removed from required diagnostic data. Neka od ovih polja podataka su duplikati koji su se pojavili u toku procesa modernizovanja dijagnostičkih podataka i koristili su se da osiguraju neometano funkcionisanje izveštaja aktivnog dijagnostičkog nadgledanja.Some of these data fields are duplicates that arose as diagnostic data was modernized and were used to ensure no service disruption to live diagnostic monitoring reports.

Kategorije i polja podataka koje su zajedničke za sve događajeCategories and data fields that are common for all events

Postoje određene informacije o događajima koje su zajedničke za sve događaje, bez obzira na kategoriju ili podtip podataka.There is some information about events that is common to all events, regardless of category or data subtype. Ove zajedničke informacije, koje se ponekad nazivaju ugovori podataka, organizovane su u kategorije.This common information, which is sometimes referred to as data contracts, is organized into categories. Svaka kategorija sadrži polja, a ova polja čine metapodatke i svojstva pojedinačnih događaja.Each category contains fields, and these fields are the metadata and properties of an individual event. Možete da vidite ove informacije tako što ćete koristiti „Prikazivač dijagnostičkih podataka“.You can view this information by using the Diagnostic Data Viewer.

Kategorije prikupljenih informacija o događajima mogu biti podeljene u dve grupe:The categories of information that is collected about events can be divided into two groups:

Informacije koje su zajedničke za sve događajeInformation common to all events

Informacije koje su zajedničke za sve događaje se prikupljaju u sledećim kategorijama.Information common to all events is collected in the following categories.

AplikacijaApp

Informacije o aplikaciji.Information about the application. Sva polja su konstantna za sve sesije određene verzije aplikacije.All fields are constant for all sessions of a given application version.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Grana -Grana na kojoj je nastala određena verzija.Branch - The branch that the given build came from. Omogućava nam da utvrdimo na kojem je tipu grane određena verzija nastala tako da možemo da ispravno usmerimo popravke.Allows us to determine what type of branch a given build came from so that we can correctly target fixes.
 • Tip instalacije – brojač koji utvrđuje način na koji je korisnik instalirao aplikaciju.InstallType - An enumerator that identifies how the user installed the application. Omogućava nam da utvrdimo da li određeni mehanizmi instalacije prave probleme koji se ne vide u drugim mehanizmima za instalaciju.Allows us to determine if specific install mechanisms are creating issues that are not seen in other installation mechanisms.
 • Ime - ime aplikacije koja pruža podatke.Name - The name of the application that is providing the data. Omogućava nam da utvrdimo koja aplikacija ima problem, tako da znamo kako da ga popravimo.Allows us to identify which application is showing an issue so we know how to address it.
 • Platforma - široka klasifikacija platforme na kojoj je aplikacija pokrenuta.Platform - The broad classification of the platform on which the app is running. Omogućava nam da utvrdimo na kojim platformama se javlja problem tako da možemo ispravno da damo prioritet rešavanju tog problema.Allows us to identify on which platforms an issue may be occurring so that we can correctly prioritize the issue.
 • Verzija - verzija aplikacije.Version - The version of the application. Omogućava nam da utvrdimo koje verzije proizvoda ispoljavaju problem tako da možemo ispravno da damo prioritet rešavanju tog problema.Allows us to identify which versions of the product are showing an issue so that we can correctly prioritize it.

KlijentClient

Identifikator povezan sa instancom sistema Office na uređaju.Identifier related to an Office instance on a device. Konstantan za sve sesije svih aplikacija određene verzije instalacije za paketi koji sadrže više aplikacija ili konstantan za sve sesije određene verzija aplikacije.Constant for all sessions of all apps of a given installation version for multi-app suites, or constant for all sessions of a given application version.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Id -Jedinstveni identifikator dodeljen klijentu u trenutku instaliranja sistema Office.Id - Unique identifier assigned to a client at install time of Office. Omogućava nam da utvrdimo da li problemi utiču na određeni skup instalacija i na koliko korisnika oni utiču.Allows us to identify whether issues are impacting a select set of installs and how many users are impacted.

Informacije o pristanku korisnika na prikupljanje dijagnostičkih podataka i povezanih iskustva.Information regarding the users consent for diagnostic data and connected experiences.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • ControllerConnectedServicesSourceLocation – ukazuje na to kako je izvršen izbor korisnika za opcionalna povezana iskustvaControllerConnectedServicesSourceLocation – Indicates how the user's choice for optional connected experiences was made

 • ControllerConnectedServicesState – ukazuje na to da li korisnik ima pristup opcionalnim povezanim iskustvimaControllerConnectedServicesState – Indicates whether the user has access to optional connected experiences

 • Vreme pristanka za prikupljanje podataka o kontroleru statusa povezanih usluga – Ukazuje na to kada je korisnik odabrao status opcionalnih povezanih iskustava.ControllerConnectedServicesStateConsentTime – Indicates when the user chose the status of optional connected experiences. Datum će se pojaviti kao tip datuma koji ljudi mogu da pročitaju ili kao računarski kodirani datum koji izgleda kao veliki broj.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • Vreme pristanka za prikupljanje dijagnostičkih podataka – ukazuje na to kada je korisnik obezbedio pristanak za prikupljanje dijagnostičkih podataka.DiagnosticConsentConsentTime – Indicates when the user provided the consent for diagnostic data. Datum će se pojaviti kao tip datuma koji ljudi mogu da pročitaju ili kao računarski kodirani datum koji izgleda kao veliki broj.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • Nivo pristanka za prikupljanje dijagnostičkih podataka – označava na koji je nivo prikupljanja dijagnostičkih podataka korisnika dao pristanak.DiagnosticConsentLevel – Indicates what level of diagnostic data consent the user has given

 • DiagnosticConsentLevelSourceLocation – označava način na koji je korisnik dao pristanak za dijagnostičke podatkeDiagnosticConsentLevelSourceLocation – Indicates how the user had provided the consent for diagnostic data

 • DownloadContentSourceLocation – označava kako je korisnik napravio odabir omogućavanja ili onemogućavanja povezanih iskustava koja preuzimaju onlajn sadržajDownloadContentSourceLocation – Indicates how the user made the choice to enable or disable connected experiences that that download online content

 • Status preuzetog sadržaja – ukazuje na to da li je korisnik odabrao da omogući ili onemogući povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiDownloadContentState – Indicates whether the user has chosen to enable or disable connected experiences that download online content

 • Vreme pristanka na prikupljanje podataka o statusu preuzetog sadržaja – ukazuje na to kada je korisnik napravio izbor da omogući ili onemogući povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiDownloadContentStateConsentTime – Indicates when the user made the choice to enable or disable connected experiences that download online content. Datum će se pojaviti kao tip datuma koji ljudi mogu da pročitaju ili kao računarski kodirani datum koji izgleda kao veliki broj.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • Status povezanih usluga – ukazuje na to da li je korisnik odabrao da koristi ili ne koristi sva povezana iskustvaServiceConnectionState – Indicates whether the user has chosen to use or not use all connected experiences

 • Vreme pristanka za prikupljanje podataka o statusu povezanih usluga – Ukazuje na to kada je korisnik odabrao da li da koristi sva povezana iskustva.ServiceConnectionStateConsentTime – Indicates when the user chose whether to use all connected experiences. Datum će se pojaviti kao tip datuma koji ljudi mogu da pročitaju ili kao računarski kodirani datum koji izgleda kao veliki broj.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • Izvorna lokacija statusa povezanih usluga – ukazuje na to kako je korisnik napravio izbor da li želi da koristi sva povezane iskustvaServiceConnectionStateSourceLocation – Indicates how the user provided the choice whether to use all connected experiences

 • UserCategoryValue ― određuje vrstu korisnika koji daje pristanak.UserCategoryValue – Identified the type of user who made the consent. Jedan od MSAUser, AADUser ili LocalDeviceUserOne of MSAUser, AADUser or LocalDeviceUser

 • UserContentDependentSourceLocation – ukazuje na to kako je korisnik napravio izbor da omogući ili onemogući povezana iskustva koja analiziraju sadržajUserContentDependentSourceLocation – Indicates how the user's choice to enable or disable was made for connected experiences that analyze content

 • Status analize sadržaja povezanih iskustava korisnika – ukazuje na to da li je korisnik odabrao da omogući ili onemogući povezana iskustva koja analiziraju sadržajUserContentDependentState – Indicates whether the user has chosen to enable or disable connected experiences that analyze content

 • Vreme pristanka za prikupljanje podataka o statusu analize sadržaja povezanih iskustava korisnika – Ukazuje na kada je korisnik napravio izbor da omogući ili onemogući povezana iskustva koja analiziraju sadržaj.UserContentDependentStateConsentTime – Indicates when the user chose to enable or disable connected experiences that analyze content was made. Datum će se pojaviti kao tip datuma koji ljudi mogu da pročitaju ili kao računarski kodirani datum koji izgleda kao veliki broj.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

UređajDevice

Informacije o operativnom sistemu i izdanju.Information about the operating system and build.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Izdanje operativnog sistema - broj izdanja operativnog sistema instaliranog na uređaju.OsBuild - The build number of the operating system installed on the device. Omogućava nam da otkrijemo da li problemi utiču na pojedinačne servisne pakete ili verzije određenog operativnog sistema drugačije od drugih kako bismo dali prioritet rešavanju problema.Allows us to identify whether issues are impacting individual service packs or versions of a given operating system differently than others so we can prioritize issues.

 • Verzija operativnog sistema - verzija operativnog sistema instaliranog na uređaju.OsVersion - The major version of the operating system installed on the device. Omogućava nam da utvrdimo da li problemi utiču na jednu određenu verziju operativnog sistema više nego na druge kako bismo dali prioritet rešavanju problema.Allows us to determine if issues are impacting a particular operating system version more than other so we can prioritize issues.

ZastareloLegacy

Pruža Id aplikacije i verziju operativnog sistema za kompatibilnost sa postojećim zastarelim metodama prikupljanja.Provides an App Id and OS version for compatibility with existing legacy collection practices.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • ID aplikacije – vrednost brojača koja predstavlja aplikaciju koja šalje podatke.AppId - An enumerator value representing which application is sending the data. Omogućava nam da utvrdimo koja aplikacija ima problem, tako da znamo kako da ga popravimo.Allows us to identify which application is showing an issue so we know how to address it.

 • Okruženje operativnog sistema – brojač koja ukazuje na kojem operativnom sistemu je sesija pokrenuta.OsEnv - An enumerator indicating which operating system the session is running on. Omogućava nam da utvrdimo na kojem operativnom sistemu se problem ispoljava kako bismo dali prioritet rešavanju problema.Allows us to identify which operating system an issue happening on so we can prioritize issues.

IzdanjeRelease

Informacije koje se odnose na kanal izdanja.Information related to the release channel. Sva polja su konstantna za sve sesije svih aplikacija određene verzije instalacije.All fields are constant for all sessions of all apps of a given installation version. Određuje grupu uređaja sve u jednoj fazi ciklusa izdavanja proizvoda.Identifies a group of devices all in one phase of a product release cycle.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Publika - određuje podgrupu korisnika u okviru određene grupe korisnika.Audience - Identifies a sub-audience of a given audience group. Omogućava nam da pratimo podskupove grupa korisnika radi procene rasprostranjenosti i određivanja prioriteta problema.Allows us to track subsets of audience groups to evaluate prevalence and prioritization of issues.

 • Grupa korisnika - određuje iz kog kruga podaci dolaze.AudienceGroup - Identifies the ring where data is coming from. Omogućava nam da objavimo funkcije u fazama i ustanovimo potencijalne probleme pre nego što dospeju do većina korisnika.Allows us to roll out features in a staged fashion and identify potential issues before they reach most users.

 • Kanal - kanal putem kojeg se proizvod objavljuje.Channel - The channel that the product is being released through. Omogućava nam da utvrdimo da li problem utiče na jedan od naših distributivnih kanala drugačije nego na druge.Allows us to identify if an issue is impacting one of our rollout channels differently than others.

 • Ogranak - određuje ogranak proizvoda.Fork - Identifies the fork of the product. Omogućava mehanizam za grupisanje podataka u okviru skupa verzija radi utvrđivanja problema vezanih za određeno izdanje.Allows a mechanism to aggregate data across a set of build numbers to identify issues related to a given release.

SesijaSession

Informacije o procesu sesije.Information about the process session. Sva polja su konstantna za ovu sesiju.All fields are constant for this session.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • AB konfiguracije - određuje skup letova koji se izvršavaju u određenoj sesiji.ABConfigs - Identifies the set of flights that are running in a given session. Omogućava nam da utvrdimo koji pojedinačni letovi se izvršavaju u sesiji, tako da možemo utvrditi da li je let izvor problema koji utiče na korisnike.Allows us to identify which individual flights are running on a session so that we can determine if a flight is the source of an issue impacting users.

 • EcsETag – indikator iz sistema letova koji predstavlja letove poslate na računar.EcsETag - An indicator from the flighting system that represents the flights sent to the machine. Omogućava nam da utvrdimo koji letovi mogu da utiču na određenu sesiju.Allows us to identify what flights might be impacting a given session.

 • Zastavice – zastavice za praćenje maske bitova koje se mogu primeniti na celu sesiju, trenutno prevashodno usmerene na uzorkovanje i opcije dijagnostičkih podataka.Flags - Bitmask tracking flags applicable to an entire session, currently primarily focused on sampling and diagnostic data options. Omogućava nam da kontrolišemo ponašanje određene sesije u odnosu na dijagnostičke podatke koje ona generiše.Allows us to control how a given session behaves in relation to the diagnostic data that the session generates.

 • Id – jedinstveno identifikuje određenu sesiju podataka.Id - Uniquely identifies a given session of data. Omogućava nam da utvrdimo uticaj problema procenom broja sesija na koje problem utiče i da li postoje funkcije koje su zajedničke za ove sesije.Allows us to identify the impact of issues by evaluating the number of sessions that are impacted and if there are common features of those sessions.

 • Id utiska - određuje skup letova koji se izvršavaju u određenoj sesiji.ImpressionId - Identifies the set of flights that are running in a given session. Omogućava nam da utvrdimo koji pojedinačni letovi se izvršavaju u sesiji, tako da možemo utvrditi da li je let izvor problema koji utiče na korisnike.Allows us to identify which individual flights are running on a session so that we can determine if a flight is the source of an issue impacting users.

 • Merenje omogućeno – zastavica koja ukazuje na to da li se podaci trenutne sesije uzorkuju ili ne.MeasuresEnabled - Flag indicating if the current sessions data is sampled or not. Omogućava nam da odredimo kako statistički proceniti podatke koji su prikupljeni u određenoj sesiji.Allows us to determine how to statistically evaluate the data that is gathered from the given session.

 • SamplingClientIdValue – ID klijenta kojim se utvrđuje da li je deo uzorkovanja.SamplingClientIdValue - The id of the client used to determine if it is part of sampling. Omogućava nam da utvrdimo zašto je pojedinačna sesija uključena ili isključena iz uzoraka.Allows us to determine why an individual session was included or excluded from sampling.

 • SubAppName – za aplikaciju Office za mobilne uređaje ovo polje predstavlja temeljnu aplikaciju koja se koristi za otvaranje dokumenta.SubAppName - For Office Mobile app, this field represents the underlying application being used to open a document. Na primer, ako otvorite dokument programa Word u aplikaciji Office, to polje će prijaviti vrednost „Word“.For example, if you open a Word document in Office app, this field will report the value of “Word”.

 • VirtualizationType – vrsta vizuelizacije ako se Office radi u jednoj.VirtualizationType - Type of virtualization if Office is running in one. Moguće vrednosti su:The possible values are:

  • 0 = Nijedno0 = None
  • 1 = Windows virtuelna radna površina.1 = Windows Virtual Desktop
  • 2 = Application Guard Windows zaštitnika2 = Windows Defender Application Guard
  • 3 = Windows Core OS3 = Windows Core OS

KorisnikUser

Pruža informacije o zakupcu za jedinice za čuvanje zaliha komercijalnog softvera.Provides tenant information for commercial software SKUs.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Heš primarnog identiteta – identifikator pod pseudonimom koji predstavlja trenutnog korisnika.PrimaryIdentityHash – A pseudonymous identifier that represents the current user.

 • Mesto primarnog identiteta – tip identiteta sadržanog u hešu primarnog identiteta.PrimaryIdentitySpace – The type of identity contained in the PrimaryIdentityHash. Jedan od MASCID, OrgIdCID ili UserObjectId.One of MASCID, OrgIdCID or UserObjectId.

 • Grupa zakupca - tip zakupca kome pripada pretplata.TenantGroup - The type of the tenant that the subscription belongs to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem rasprostranjen ili izolovan u skupu korisnika.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users.

 • ID zakupca – zakupac sa kojim je povezana pretplata korisnika.TenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili izolovan skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

Informacije koje posebno podržavaju prikupljanje dijagnostičkih podatakaInformation that specifically supports diagnostic data collection

Informacije koje posebno podržavaju prikupljanje dijagnostičkih podataka se prikupljaju u sledećim kategorijama.Information that specifically supports diagnostic data collection is collected in the following categories.

AktivnostActivity

Informacije koje služe za razumevanje uspešnosti samog procesa prikupljanja.Information to understand the success of the collection event itself.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Režim grupisanja - govori sistemu kako da grupiše rezultate aktivnosti.AggMode - Tells the system how to aggregate activity results. Omogućava nam da smanjimo količinu informacija koje se otpremaju sa računara korisnika tako što grupišemo rezultate aktivnosti u jedan događaj koji se šalje povremeno.Allows us to reduce the amount of information uploaded from a user's machine by aggregating activity results into a single event that gets sent periodically.

 • Broj - koliko puta se aktivnost izvršila ako se broj izračunava iz grupisanog događaja.Count - The number of times the activity happened if the count is from an aggregated event. Omogućava nam da odredimo koliko često se aktivnost uspešno ili neuspešno izvršila u odnosu na režim grupisanja aktivnosti.Allows us to determine how often an activity succeeded or failed based on the aggregation mode of the activity.

 • CV - vrednost koja određuje odnos između aktivnosti i podaktivnosti.CV - A value that identifies the relationship between activities and sub-activities. Omogućava nam da obnovimo odnos između ugnežđenih aktivnosti.Allows us to rebuild the relationship between nested activities.

 • Trajanje - koliko vremena je bilo potrebno za izvršavanje aktivnosti.Duration - The length of time the activity took to execute. Omogućava nam da utvrdimo probleme sa performansama koje negativno utiču na iskustvo korisnika.Allows us to identify performance issues that are negatively impacting the user's experience.

 • Rezultat.Kôd – Aplikacijom određena šifra koja služi za identifikaciju određenog rezultata.Result.Code - An application defined code to identify a given result. Omogućava nam da odredimo preciznije detalje određenog neuspeha, kao što je kôd greške koji se može koristiti za klasifikaciju i rešavanje problema.Allows us to determine more specific details of a given failure such as a failure code that can be used to classify and fix issues.

 • Rezultat.Oznaka - oznaka celog broja koji određuje lokaciju u kodu gde je rezultat generisan.Result.Tag - An integer tag that identifies the location in code where the result was generated. Omogućava nam da jasno odredimo lokaciju u kôdu na kojoj je rezultat generisan što omogućava klasifikaciju grešaka.Allows us to distinctly identify the location in code where a result was generated which enables classification of failures.

 • Rezultat.Tip - tip kôda rezultata.Result.Type - The type of the result code. Određuje koji tip koda rezultata je poslat tako da vrednost može da se ispravno tumači.Identifies what type of result code was sent so that the value can be correctly interpreted.

 • Uspeh – zastavica koja označava da li je aktivnost uspešno izvršena ili ne.Success - A flag indicating if the activity succeeded or failed. Omogućava nam da utvrdimo da li se radnje koje korisnik preduzima u proizvodu uspešno izvršavaju ili ne.Allows us to determine if actions the user takes in the product are succeeding or failing. To nam omogućava da prepoznamo probleme koji utiču na korisnika.This allows us to identify issues that are impacting the user.

AplikacijaApplication

Informacije o instalaciji aplikacije iz koje se događaji prikupljaju.Information about the installation of the application from which the events are being gathered.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Arhitektura - arhitektura aplikacije.Architecture - The architecture of the application. Omogućava nam da klasifikujemo greške koje mogu biti specifične za arhitekturu aplikacije.Let's us classify errors that might be specific to an architecture of the application.

 • Verzija „Klikni i pokreni“ paketa - broj verzije „Klikni i pokreni“ paketa putem kojeg je aplikacija instalirana.Click2RunPackageVersion - The version number of the Click-To-Run package that installed the app. Omogućava nam da utvrdimo koja verzija instalacionog programa je korišćena za instalaciju sistema Office tako da moćemo da utvrdimo probleme vezane za instalaciju.Allows us to identify which version of the installer was used to install Office so we can identify setup related issues.

 • Distribucioni kanal - kanal putem kojeg je aplikacija implementirana.DistributionChannel - The channel where the app was deployed. Omogućava nam da podelimo dolazne podatke kako bismo utvrdili da li problemi utiču na korisnike.Allows us to partition incoming data so we can determine if issues are impacting audiences.

 • Metod instalacije - Da li je trenutna verzija sistema Office instalirana nadogradnjom, vraćanjem na prethodnu verziju ili novom instalacijom.InstallMethod - Whether the current build of Office was upgraded from an older build, rolled back to an older build, or a fresh install.

 • Je „Klikni i pokreni“ instalacija – zastavica koja ukazuje na to da li je instalacija tipa „Klikni i pokreni“.IsClickToRunInstall - Flag indicating if install was a click to run install. Omogućava nam da prepoznamo probleme koje mogu biti specifični za mehanizam „Klikni i Pokreni“ instalacije.Allows us to identify issues that might be specific to the Click-To-Run install mechanism.

 • IsDebug – Zastavica koja ukazuje na to da li verzija sistema Office predstavlja izdanje za otklanjanje grešaka.IsDebug - Flag indicating if the Office build is a Debug build. Omogućava nam da otkrijemo da li problemi dolaze iz verzija za otklanjanje grešaka koje mogu da se ponašaju drugačije.Allows us to identify if issues are coming from Debug builds which may behave differently.

 • Je instalirano na spoljašnjem uređaju za skladištenje – zastavica koja ukazuje na to da li je sistem Office instaliran na spoljašnjem uređaju za skladištenje.IsInstalledOnExternalStorage - Flag indicating if Office was installed on an external storage device. Omogućava nam da odredimo da li uzrok problema može biti vezan za spoljni prostor za skladištenje.Let's us determine if issues can be traced to an external storage location.

 • Je OEM Instalacija – zastavica koja ukazuje na to da li je Office instalirao proizvođač originalne opreme (OEM).IsOEMInstalled - Flag indicating if Office was installed by an original equipment manufacturer (OEM). Omogućava nam da odredimo da li aplikaciju instalirao OEM, što nam pomaže da klasifikujemo i prepoznamo probleme.Let's us determine if the application was installed by an OEM which can help us classify and identify issues.

 • Prethodna verzija - verzija sistema Office koja je prethodno bila instalirana na računaru.PreviousVersion - The version of Office that was previously installed on the machine. Omogućava nam da vratimo prethodnu verziju ako aktuelna verzija ima problem.Allows us to roll back to a previous version if the current one has an issue.

 • Ime izvršne datoteke procesa - ime izvršne datoteke aplikacije.ProcessFileName - The name of the application filename. Omogućava nam da utvrdimo ime izvršne datoteke koja generiše podatke pošto može postojati nekoliko različitih imena izvršne datoteke procesa koja se pojavljuju pod istim imenom aplikacije.Allows us to identify the name of the executable which is generating the data as there may be several different process filenames reporting as the same app name.

KlijentClient

Informacije o Office aplikaciji.Information about the Office client.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Vreme prvog pokretanja – Kada je klijent prvi put pokrenut.FirstRunTime - The first time the client was run. Omogućava nam da razumemo koliko dugo je korisnik imao instaliran sistem Office.Allows us to understand how long the client has had Office installed.

UređajDevice

Informacije o mogućnostima i konfiguraciji uređaja.Information about device configuration and capabilities.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Podaci uređaja za digitalizaciju – informacije o uređaju za digitalizaciju koji računar koristi.DigitizerInfo - Information on the digitizer used by the machine. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Veličina i oblik uređaja - određuje koje veličine i oblika je uređaj koji šalje infomacije.FormFactor - Identifies what form factor the device sending the info is. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Veličina i oblik uređaja - određuje koje veličine i oblika je uređaj koji šalje informacije.FormFactorFamily - Identifies what form factor the device sending the info is. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Horizontalna rezolucija - horizontalna rezolucija ekrana uređaja.HorizontalResolution - The horizontal resolution of the devices screen. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Id - jedinstveni identifikator uređaja.Id - A unique identifier for the device. Omogućava nam da utvrdimo distribuciju problema u skupu uređaja.Allows us to identify the distribution of issues across a set of devices.

 • Poboljšana zaštita podataka je omogućena - zastavica koja označava da li je na računaru omogućena poboljšana zaštita podataka.IsEDPPolicyEnabled - Flag to indicate if enhanced data protection is enabled on the machine. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • IsTerminalServer - zastavica za utvrđivanje da li računar predstavlja terminal server.IsTerminalServer - Flag to determine if the machine is a terminal server. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Proizvođač - Proizvođač uređaja.Manufacturer - The manufacturer of the device. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Model - model uređaja.Model - The model of the device. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • UUIDHash matične ploče - heš jedinstvenog identifikatora matične ploče.MotherboardUUIDHash - A hash of a unique identifier for the motherboard. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Ime - Ime uređaja.Name - The name of the device. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • NetworkCost - Ukazuje na tip mreže/vrstu troška, kao što je ograničena ili ograničena iznad granice.NetworkCost - Indicates network cost or type, such as metered or metered above cap.

 • NetworkCountry - Poštanski broj zemlje pošiljaoca, na osnovu nepročišćene IP adrese klijenta.NetworkCountry - The country code of the sender, based on the unscrubbed client IP address.

 • Broj fizičkih jezgara procesora Broj fizičkih jezgara procesora računara.NumProcPhysCores - The number of physical cores on the machine. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Lokalni standard operativnog sistema - Lokalni standard pokrenutog operativnog sistema.OsLocale - The locale of the operating system that is running. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Arhitektura procesora - Arhitektura procesora.ProcessorArchitecture - The architecture of the processor. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Broj procesora - Broj procesora u računaru.ProcessorCount - The number of processors on the machine. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Brzina procesora u megahercima - Brzina procesora.ProcSpeedMHz - The speed of the processor. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Količina RAM memorije u megabajtima - Količina memorije koju uređaj poseduje.RamMB - The amount of memory the device has. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Dubina ekrana - Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.ScreenDepth - Allows us to classify data based on device pivot.

 • Rezolucija ekrana u TPI - TPI vrednost rezolucije ekrana.ScreenDPI - The DPI value of the screen. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • SusClientId - Windows Update ID uređaja na kome se pokreće Office.SusClientId - The Windows Update id of the device Office is run on.

 • Količina slobodnog prostora u megabajtima Količina slobodnog prostora koja je dostupna na sistemskoj particiji.SystemVolumeFreeSpaceMB - The amount of free space on the system volume. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Veličina sistemske particije u megabajtima - Veličina sistemske particije na računaru.SystemVolumeSizeMB - The size of the system volume on the machine. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Vertikalna rezolucija - Vertikalna rezolucija ekrana uređaja.VerticalResolution - The vertical resolution of the devices screen. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Id računara za izveštavanje o greškama - Jedinstveni identifikator računara koji obezbeđuje Windows izveštavanje o greškama.WindowErrorReportingMachineId - A unique machine identifier provided by Windows error reporting. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

 • WindowSqm Id računara - Jedinstveni identifikator za računar koji obezbeđuje Windows SQM.WindowSqmMachineId - A unique identifier for the machine provided by Windows SQM. Omogućava nam da klasifikujemo podatke na osnovu okretanja uređaja.Allows us to classify data based on device pivot.

DogađajEvent

Informacije specifične za određeni događaj, uključujući i njegov jedinstveni identifikator u okviru sesije.Event-specific information, including its unique identifier in the session.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Ugovor - Lista svih ugovora koji događaj sprovodi.Contract - A list of any contracts that the event is implementing. Omogućava nam da razmotrimo koji podaci su deo pojedinačnog događaja, tako da efikasno možemo da ih obradimo.Allows us to evaluate what data is part of the individual event so that we can process it effectively.

 • CV - Vrednost koja nam omogućava da identifikujemo događaje koji su povezani jedan sa drugim.CV - A value that allows us to identify events that are related to one another. Koristi se za dijagnostiku da nam omogući da identifikujemo obrasce srodnog ponašanja ili srodnih događaja.Used for diagnostics to allow us to identify patterns of related behavior or related events.

 • Zastavice - Informacije koje se koriste da izmene način odgovara određenog događaja.Flags - Information used to alter how a given event responds. Koristi se za upravljanje načina na koji se određeni događaj tretira u svrhu otpremanja podataka korporaciji Microsoft.Used to manage how a given event is treated for the purposes of uploading the data to Microsoft.

 • Id - Jedinstveni identifikator događaja.Id - A unique identifier for the event. Omogućava nam da jedinstveno identifikujemo događaje koji primamo.Allows us to uniquely identify the events that are being received.

 • Level – označava tip događaja.Level - denotes the type of event.

 • Ime - Ime događaja.Name - The name of the event. Omogućava da identifikujemo događaj koji je klijent poslao.Allows to identify the event that was being sent from the client.

 • Pravilo – Identifikator pravila koji je generisao podatke ako su generisani po pravilu.Rule - An identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Omogućava nam da utvrdimo izvor dela podataka, kako bismo mogli da proverimo valjanost i upravljamo parametrima tog događaja.Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters

 • Id pravila – Identifikator pravila koje je generisalo podatke ako su generisani po pravilu.RuleId - The identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Omogućava nam da utvrdimo izvor dela podataka, kako bismo mogli da proverimo valjanost i upravljamo parametrima tog događaja.Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters.

 • Interfejs pravila - Bilo koji interfejs koji određeno pravilo implementira.RuleInterfaces - Any interfaces that are implemented by the specific rule. Omogućava nam da klasifikujemo i uvezemo podatke zasnovane na njihovoj strukturu, što pojednostavljuje obradu podataka.Allows us to classify and import the data based on its structure which simplifies data processing.

 • Verzija pravila – Identifikator pravila koje je generisalo podatke ako su generisani po pravilu.RuleVersion - The identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Omogućava nam da utvrdimo izvor dela podataka, kako bismo mogli da proverimo valjanost i upravljamo parametrima tog događaja.Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters.

 • Brzina uzorka – pokazatelj koliki procenat korisnika šalje taj deo podataka.SampleRate - An indication of what percentage of users are sending this piece of data. To nam omogućava da uradimo statističku analizu podataka i za vrlo česte tačke podataka ne zahteva slanje od svih korisnika.This allows us to do statistical analysis of the data and for very common data points not require that to be sent by all users.

 • Verzija šeme – Verzija šeme koja se koristi za generisanje dijagnostičkih podataka.SchemaVersion - The version of the schema used to generate diagnostic data. Obavezno za upravljanje podacima koji su poslati od klijenta.Required to manage data being sent from the client. Ovo omogućava povremene promene podataka koje svaki klijent šalje.This allows changes over time in what data is being sent from each client.

 • Redosled - Brojač koji identifikuje redosled prema kojem je događaj generisan na klijentu.Sequence - A counter that identifies the order that an event was generated on the client. Omogućava da se primljeni podaci poređaju tako da možemo da utvrdimo koji su koraci možda doveli do problema koji utiče na klijente.Allows the data being received to be ordered so that we can identify what steps may have led to an issue that is impacting clients.

 • Izvor -Izvorni kanal koji je korišćen za otpremanje podataka.Source - The source pipeline that was used to upload the data. Obavezno za praćenje svih naš otpremnih kanala za celokupno zdravlje i za pomoć u prepoznavanju problema sa otpremnih kanala.Required to monitor each of our upload pipelines for overall health and to help identify issues with the upload pipeline. To nam omogućava praćenje pojedinačnih otpremnih kanala kako bismo obezbedili njihovu usaglašenost.This allows us to monitor individual upload pipelines to make sure they remain compliant.

 • Vreme – Vreme generisanja događaja na klijentu.Time - The time that the event was generated on the client. Omogućava nam da sinhronizujemo i proverimo redosled događaja generisanih na klijentu, kao i da uspostavimo pokazatelje performansi za uputstva korisnika.Allows us to synchronize and validate the order of events generated on the client as well as establish performance metrics for user instructions. 

DomaćinHost

Informacije o aplikaciji koja sadrži ugrađenu aplikacijuInformation about an application that hosts an embedded application

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • ID -Jedinstveni identifikator koji ugrađena aplikacija pripisuje aplikaciji koja je domaćin.Id - The unique identifier attributed to the host application by the embedded application.

 • ID sesije – univerzalni jedinstveni identifikator za sesiju domaćina.SessionId - The globally unique identifier for the host's session.

 • Verzija – Identifikator verzije primarne izvršne datoteke domaćina.Version - The version identifier of the host's primary executable.

ZastareloLegacy

Informacije koje su neophodne za kompatibilnost starih sistema.Information needed for legacy system compatibility.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Izdanje operativnog sistema - Specifičan broj izdanja operativnog sistema.OsBuild - The specific build number of the operating system. Omogućava nam da utvrdimo iz koje verzije operativnog sistema potiču dijagnostički podaci kako bismo odredili prioritet problema.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

 • Broj revizije izdanja operativnog sistema - broj revizije za izdanje operativnog sistema.OsBuildRevision - The revision number of the build of the operating system. Omogućava nam da utvrdimo iz koje verzije operativnog sistema potiču dijagnostički podaci kako bismo odredili prioritet problema.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

 • Međuverzija operativnog sistema - Međuverzija operativnog sistema.OsMinorVersion - The minor version of the operating system. Omogućava nam da utvrdimo iz koje verzije operativnog sistema potiču dijagnostički podaci kako bismo odredili prioritet problema.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

 • Niska verzije operativnog sistema – Objedinjena niska koja predstavlja broj izdanja operativnog sistema.OsVersionString - A unified string representing the operating system build number. Omogućava nam da utvrdimo iz koje verzije operativnog sistema potiču dijagnostički podaci kako bismo odredili prioritet problema.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

SesijaSession

Informacije o procesu sesije.Information about the process session.

Ova kategorija sadrži sledeća polja:This category contains the following fields:

 • Delta AB konfiguracija - Prati razlike između podataka trenutne AB konfiguracije i prethodne vrednosti.ABConfigsDelta - Tracks the difference between the current ABConfigs data and the previous value. Omogućava nam da pratimo nove letove na računaru kako bi utvrdili da li je novi let odgovoran za problem.Allows us to track what new flights are on the machine to help identify if a new flight is responsible for an issue.

 • Klasifikacija prikupljenih podataka - Klase informacija koje sesija može da prikupi.CollectibleClassification - The classes of information the session can collect. Omogućava filtriranje sesija na osnovu podataka koje bi one imale.Allows filtering of sessions based on the data they would have.

 • Onemogućavanje telemetrije – Zastavica koja ukazuje na to da li je aktiviran ključ za onemogućavanje telemetrije.DisableTelemetry - Flag indicating if the DisableTelemetry key is set. Omogućava nam da znamo ako sesija nije prijavljivala dijagnostičke podatke koji ne spadaju u metapodatke osnovnih usluga.Allows us to know if a session was not reporting diagnostic data other than EssentialServiceMetadata.

 • Id vrednost klijenta za uzorkovanje - Vrednost ključa koji se koristi za određivanje uzorkovanja.SamplingClientIdValue - The value of the key used to determine sampling. Omogućava nam da utvrdimo zašto je sesija uzorkovana ili nije.Allows us to determine why a session was sampled or not.

 • Id vrednost uređaja za uzorkovanje - Vrednost ključa koji se koristi za određivanje uzorkovanja.SamplingDeviceIdValue - The value of the key used to determine sampling. Omogućava nam da utvrdimo zašto je sesija uzorkovana ili nije.Allows us to determine why a session was sampled or not.

 • Ključ uzorkovanja -ključ koji se koristi za određivanje da li je sesija uzorkovana ili ne.SamplingKey - The key used to determine whether the session is sampled or not. Omogućava nam da razumemo kako pojedinačne sesije prave izbor da li su uzorkovane ili ne.Allows us to understand how individual sessions are making their choice of whether they are sampled or not.

 • Metoda uzorkovanja - Metoda koja se koristi za određivanje smernica za uzorkovanje.SamplingMethod - The method used to determine sampling policy. Omogućava nam da razumemo koji podaci potiču iz sesije.Allows us to understand what data is coming from a session.

 • K vrednost uzorkovanja sesije – Napredni metapodaci uzorkovanja.SamplingSessionKValue - Advanced sampling metadata. Koriste se za procenu statističkog značenja primljenih podataka.Used to help evaluate statistical meaning of data that is received.

 • N vrednost uzorkovanja sesije – Napredni metapodaci uzorkovanja.SamplingSessionNValue - Advanced sampling metadata. Koriste se za procenu statističkog značenja primljenih podataka.Used to help evaluate statistical meaning of data that is received.

 • Redosled - Jedinstveni numerički identifikator za sesiju.Sequence - A unique numeric identifier for the session. Omogućava redosled sesija za analizu problema koji može da nastane.Allows the ordering of sessions for analysis of the issues might have occurred.

 • Početak – Vreme pokretanja procesa sesije.Start - The boot time of the process session. Omogućava nam da utvrdimo kada je sesija počela.Allows us to establish when the session started.

 • Nivo dozvole za telemetriju – Vrednost koja ukazuje na nivo prikupljanja dijagnostičkih podataka koji je korisnik dozvolio.TelemetryPermissionLevel - Value indicating what level of diagnostic data the user has opted into. Omogućava nam da razumemo koji nivo dijagnostičkih podataka da očekujemo od sesije.Allows us to understand what level of diagnostic data to expect from a session.

 • Razlika između vremenskih zona u minutima - Razlika u minutima između lokalnog vremena i UTC vremena.TimeZoneBiasInMinutes - The difference in minutes between UTC and the local time. Omogućava normalizaciju UTC vremena u lokalno vreme.Allows normalization of UTC times back to the local time.

Polja podataka koja su uobičajena za OneNote događajeData fields that are common for OneNote events

Sledeća polja podataka su uobičajena za sve događaje za OneNote u sistemu Mac, iOS i Android.The following data fields are common for all events for OneNote on Mac, iOS, and Android.

Napomena

Kada koristite prikazivač podataka za dijagnostiku, pojaviće se događaji za OneNote u usluzi Mac, iOS i Android sa nazivom Aktivnosti, ReportData ili Neočekivano.When using the Diagnostic Data Viewer, events for OneNote on Mac, iOS, and Android will appear to have a name of Activity, ReportData, or Unexpected. Da biste pronašli stvarno ime događaja, izaberite događaj, a zatim pogledajte polje Ime događaja.To find the actual event name, select the event, and then look at the EventName field.

 • Activity_ActivityType - Označava vrstu ovog događaja.Activity_ActivityType - Indicates the type of this activity event. Aktivnost može biti normalna aktivnost ili aktivnost visokih vrednosti.An activity can be a normal activity or a high value activity.

 • Activity_AggMode - Pokazuje sistemu kako da grupiše rezultate aktivnosti.Activity_AggMode - Tells the system how to aggregate activity results. Omogućava nam da smanjimo količinu informacija koje se otpremaju sa računara korisnika tako što grupišemo rezultate aktivnosti u jedan događaj koji se šalje povremeno.Allows us to reduce the amount of information uploaded from a user's machine by aggregating activity results into a single event that gets sent periodically.

 • Activity_Count - Koliko puta se aktivnost izvršila ako se broj izračunava iz grupisanog događaja.Activity_Count - The number of times the activity happened if the count is from an aggregated event. Omogućava nam da odredimo koliko često se aktivnost uspešno ili neuspešno izvršila u odnosu na režim grupisanja aktivnosti.Allows us to determine how often an activity succeeded or failed based on the aggregation mode of the activity.

 • Activity_CV - Vrednost koja određuje odnos između aktivnosti i podaktivnosti.Activity_CV - A value that identifies the relationship between activities and sub-activities. Omogućava nam da obnovimo odnos između ugnježđenih aktivnosti.Allows us to rebuild the relationship between nested activities.

 • Activity_DetachedDurationInMicroseconds – Vreme trajanja kada aktivnost miruje i ne radi nijedan stvarni posao, ali vreme se i dalje računa prema vremenu ukupne aktivnosti.Activity_DetachedDurationInMicroseconds - The length of time an activity is idle and not doing any real work, but the time is still count towards the total activity's time.

 • Activity_DurationInMicroseconds - Koliko vremena je bilo potrebno za izvršavanje aktivnosti.Activity_DurationInMicroseconds - The length of time the activity took to execute. Omogućava nam da utvrdimo probleme sa performansama koje negativno utiču na iskustvo korisnika.Allows us to identify performance issues that are negatively impacting the user's experience.

 • Activity_Expiration – Datum u numeričkom formatu označava kada će ovaj događaj prestati da se šalje od klijenataActivity_Expiration - A date in numerical format indicates when this event will be stop sending from clients

 • Activity_FailCount - Koliko puta ova aktivnost nije uspelaActivity_FailCount - A number of times this activity has failed

 • Activity_Name – Skraćeno ime događaja.Activity_Name - A short name of an event. Omogućava da identifikujemo događaj koji je klijent poslao.Allows to identify the event that was being sent from the client.

 • Activity_Namespace – Prostor imena događaja.Activity_Namespace - A namespace of an event. Dozvoljava grupisanje događaja u grupe.Allows to group the event into groups.

 • Activity_Reason - Niska koja pokazuje razlog zbog kojeg se aktivnost završava određenim rezultatom.Activity_Reason - A string indicating the reason causing an activity to ends with a particular result.

 • Activity_Result - Zastavica koja ukazuje da li je aktivnost uspela, nije uspela ili neočekivano nije uspela.Activity_Result - A flag indicating if the activity succeeded, failed, or unexpectedly failed. Omogućava nam da utvrdimo da li se radnje koje korisnik preduzima u proizvodu uspešno izvršavaju ili ne.Allows us to determine if actions the user takes in the product are succeeding or failing. To nam omogućava da prepoznamo probleme koji utiču na korisnika.This allows us to identify issues that are impacting the user.

 • Activity_State – Zastavica koja označava da li je događaj početak korisničke aktivnosti ili kraj korisničke aktivnosti.Activity_State - A flag indicates whether an event is a start of a user activity or an end of a user activity.

 • Activity_FailCount - Koliko puta je ova aktivnost uspela.Activity_SucceedCount - A number of times this activity is succeeded.

 • Kôd greške – Označava kôd greške ako je dostupan.ErrorCode - Indicates an error code if available.

 • Kôd greške2 – Označava drugi kôd greške ako je dostupan.ErrorCode2 - Indicates a second error code if available.

 • Kôd greške3 – Označava treći kôd greške ako je dostupan.ErrorCode3 - Indicates a third error code if available.

 • Oznaka greške – Ukazuje na oznaku koja se odnosi na kôd greške ako je dostupna.ErrorTag - Indicates the tag associated in code of an error if available.

 • ErrorType – Ukazuje na tip greške ako je dostupan.ErrorType - Indicates the type of an error if available.

 • EventName - Jedinstveno ime događaja programa OneNote.EventName - A unique name of a OneNote's event. OneNote događaji koriste ovo prilagođeno polje da bi naveli jedinstveno ime zahvaljujući inženjerskom ograničenju u prošlosti.OneNote events use this custom field to specify a unique name due to an engineering limitation in the past.

 • ExpFeatures - Ukazuje na to da li korisnik uključuje eksperimentalne funkcije u aplikaciji OneNote ili ne.ExpFeatures - Indicates whether a user has turn-on an experimental-feature switch in OneNote app or not.

 • ExpirationDate – Datum u numeričkom formatu označava kada će ovaj događaj prestati da se šalje od klijenataExpirationDate - A date in numerical format indicates when this event will be stop sending from clients

 • IsConsumer – Ukazuje na to da li je korisnik potrošač ili nijeIsConsumer - Indicates whether a user is consumer or not

 • IsEdu – Ukazuje na to da li je korisnik u zakupcu obrazovanja ili nijeIsEdu - Indicates whether a user is a user in education tenant or not

 • IsIW – Ukazuje na to da li je korisnik korporativni koristnik ili nijeIsIW - Indicates whether a user is an enterprise user or not

 • IsMsftInternal – Ukazuje na to da li je korisnik Microsoft službenik ili nijeIsMsftInternal - Indicates whether a user is a Microsoft employee or not

 • IsPremiumUser – Ukazuje na to da li korisnik ima Premium licencu ili neIsPremiumUser - Indicates whether a user has premium license or not

 • Namespace – Prostor imena događaja.Namespace - A namespace of the event. Dozvoljava grupisanje događaja u grupe.Allows to group the event into groups.

 • Release_AppStore - Zastavica ukazuje na to da li verzija dolazi iz prodavnice aplikacija ili ne.Release_AppStore - A flag indicates whether a build is coming from an app store or not.

 • Release_Audience - Određuje podgrupu korisnika u okviru određene grupe korisnika.Release_Audience - Identifies a sub-audience of a given audience group. Omogućava nam da pratimo podskupove grupa korisnika radi procene rasprostranjenosti i određivanja prioriteta problema.Allows us to track subsets of audience groups to evaluate prevalence and prioritization of issues.

 • Release_AudienceGroup - Određuje iz kog kruga podaci dolaze.Release_AudienceGroup - Identifies the ring where data is coming from. Omogućava nam da objavimo funkcije u fazama i ustanovimo potencijalne probleme pre nego što dospeju do većine korisnika.Allows us to roll out features in a staged fashion and identify potential issues before they reach most users.

 • Release_Channel - Kanal putem kojeg se proizvod objavljuje.Release_Channel - The channel that the product is being released through. Omogućava nam da utvrdimo da li problem utiče na jedan od naših distributivnih kanala drugačije nego na druge.Allows us to identify if an issue is impacting one of our rollout channels differently than others.

 • RunningMode – Ukazuje na to na koji način je aplikacija pokrenuta, od strane korisnika ili iz sistemskog procesa.RunningMode - Indicates how the app is launched either by user or by system process.

 • SchemaVersion - Označava aktuelnu verziju telemetrije u telemetrijskom cevovodu programa OneNote.SchemaVersion - Indicates a current telemetry schema version in OneNote's telemetry pipeline.

 • Session_EcsETag - Indikator iz sistema letova koji predstavlja letove poslate na računar.Session_EcsETag - An indicator from the flighting system that represents the flights sent to the machine. Omogućava nam da utvrdimo koji letovi mogu da utiču na određenu sesiju.Allows us to identify what flights might be impacting a given session.

 • Session_ImpressionId - Određuje skup letova koji se izvršavaju u određenoj sesiji.Session_ImpressionId - Identifies the set of flights that are running in a given session. Omogućava nam da utvrdimo koji pojedinačni letovi se izvršavaju u sesiji, tako da možemo utvrditi da li je let izvor problema koji utiče na korisnike.Allows us to identify which individual flights are running on a session so that we can determine if a flight is the source of an issue impacting users.

 • SessionCorrelationId – Univerzalni jedinstveni identifikator za sesiju domaćina.SessionCorrelationId - The globally unique identifier for the host's session.

 • SH_ErrorCode – Označava kôd greške ako je dostupan ako neka aktivnost ne uspe.SH_ErrorCode - Indicates an error code if available when an activity fails.

 • Oznaka - Oznaka celog broja koji određuje lokaciju u kodugde se generiše telemetrijski događaj.Tag - An integer tag that identifies the location in code where the telemetry event is generated.

 • UserInfo_IdType – Niska označava vrstu korisničkog nalogaUserInfo_IdType - A string indicates the type of a user's account

 • UserInfo.OMSTenantId – Zakupac za koga je vezana pretplata korisnika.UserInfo_OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili izolovan skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • UserInfo_OtherId – Lista neprimarnih pseudonimnih identifikatora koji predstavljaju korisničke naloge.UserInfo_OtherId - A list of non-primary pseudonymous identifiers representing user's accounts.

 • UserInfo_OtherIdType – Lista tipova naloga koji nisu primarni.UserInfo_OtherIdType - A list of non-primary account types.

Polja podataka koja su uobičajena za Outlook Mobile događajeData fields that are common for Outlook mobile events

Outlook Mobile prikuplja uobičajena polja za svaki od naših događaja tako da možemo osigurati da je aplikacija ažurirana, bezbedna i funkcioniše kao što je očekivano.Outlook mobile collects common fields for each of our events so that we can ensure the app is up-to-date, secure, and functioning as expected.

Sledeća polja podataka su uobičajena za sve događaje za Outlook u sistemu iOS i Android.The following data fields are common for all events for Outlook for iOS and Android.

 • aad_tenant_id – ID zakupca klijenta ako je dostupanaad_tenant_id - The tenant id of the customer if available

 • account_cid – identifikator pod pseudonimom koji predstavlja trenutnog korisnika.account_cid - A pseudonymous identifier that represents the current user

 • account_domain – Ime domena nalogaaccount_domain - Domain name of the account

 • account_puid - Globalni jedinstveni identifikator korisnika Microsoft naloga.account_puid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • account_type – Prati tip naloga kao što je Office 365, Google Cloud Cache, Outlook.com itd.account_type - Tracks the account type such as Office 365, Google Cloud Cache, Outlook.com, etc.

 • action – Ime radnje događaja (kao što je arhiviraj, Izbriši itd.) tako da možemo da otkrijemo probleme sa određenim radnjama koje su preduzete.action - The event action name (such as archive, delete, etc.) so we can detect issues with specific actions taken

 • ad_id – Jedinstveni identifikator oglašavanjaad_id - The unique advertising identifier

 • app_version – Aktuelna verzija instalirane aplikacije koja bi trebala da nam pomogne da otkrijemo probleme koji utiču na određenu verziju aplikacijeapp_version - Current version of the app installed to help us detect issues affecting certain app version

 • AppInfo.ETag - Jedinstveni identifikator za upravljanje objavljivanjem naših funkcija koji bi trebao da nam pomogne da otkrijemo probleme koji utiču na određene funkcije koje se objavljujuAppInfo.ETag - A unique identifier for managing release of our features to help us detect issues affecting certain features being released

 • AppInfo.Language - Trenutna postavka jezika na uređaju koja bi trebala da nam pomogne da otkrijemo probleme koji utiču na određene jezikeAppInfo.Language - Currently language setting of the device to help us detect issues affecting certain languages

 • AppInfo.Version – Aktuelna verzija instalirane aplikacije koja bi trebala da nam pomogne da otkrijemo probleme koji utiču na određenu verziju aplikacijeAppInfo.Version - Current version of the app installed to help us detect issues affecting certain app versions

 • ci – pseudonimski jedinstveni identifikator uređaja specifičan za aplikacijuci - a pseudonymous app-specific device unique identifier

 • cid_type – ukazuje na tip naloga, kao što je komercijalni nalog ili Outlook.com nalog.cid_type - indicates what type of account it is, such as a commercial account or Outlook.com account.

 • cloud - Gde se nalazi poštansko sanduče za nalog na ovom uređaju, pomaže u otkrivanju problema specifičnih za određeni oblak poštanskog sandučeta, kao što je Office 365 ili GCC.cloud - Where the mailbox resides for the account on this device to help detect issues specific to a specific mailbox cloud, like Office 365 or GCC.

 • customer_type – Pokazuje tip klijenta (potrošač, trgovac, treća strana itd.) da nam pomogne da ustanovimo probleme koji utiču na određene tipove klijenatacustomer_type - Indicates the type of customer (consumer, commercial, third party, etc.) to help us detect issues affecting certain customer types

 • device_category – Ukazuje na tip uređaja (telefon, tablet, itd.) da nam pomogne da ustanovimo probleme sa određenom kategorijom uređajadevice_category - Indicates what type of device it is (phone, tablet, etc.) to help us detect device category specific issues

 • DeviceInfo.Id – Jedinstveni identifikator uređaja koji nam pomaže da otkrijemo probleme sa određenim uređajemDeviceInfo.Id - A unique device identifier to help us detect device specific issues

 • DeviceInfo.Make - Marka uređaja (tj. Apple, Samsung itd) pomaže nam da otkrijemo probleme sa određenom markom uređajaDeviceInfo.Make - The make of the device (i.e. Apple, Samsung, etc.) to help us detect device make specific issues

 • DeviceInfo.Model – Model uređaja (tj. iPhone 6s) nam pomaže da otkrijemo probleme sa određenim modelom uređajaDeviceInfo.Model - The device model (i.e. iPhone 6s) to help us detect device model specific issues

 • DeviceInfo.NetworkType – Mreža uređaja koja se trenutno koristi (WiFi, mobilna mreža itd), pomaže nam da otkrijemo probleme sa određenom mrežom uređajaDeviceInfo.NetworkType - The current device network being used (WiFi, cellular, etc.) to help us detect device network specific issues

 • DeviceInfo.OsBuild - Aktuelna verzija operativnog sistema uređaja, pomaže nam da otkrijemo probleme koji utiču na određene verzije operativnog sistemaDeviceInfo.OsBuild - The current OS build of the device to help us detect issues affecting certain OS builds

 • DeviceInfo.OsName – Ime operativnog sistema (na primer, iOS), pomaže nam da otkrijemo probleme koji utiču na određene platformeDeviceInfo.OsName - The name of the OS (for example, iOS) to help us detect issues affecting certain platforms

 • DeviceInfo.OsVersion - Aktuelna verzija operativnog sistema uređaja, pomaže nam da otkrijemo probleme koji utiču na određene verzije operativnog sistemaDeviceInfo.OsVersion - The current OS version of the device to help us detect issues affecting certain OS versions

 • DeviceInfo.SDKUid – Jedinstven identifikator uređaja (slično kao DeviceInfo.Id)DeviceInfo.SDKUid - The device unique identifier (similar to DeviceInfo.Id)

 • EventInfo.InitId - ID koji se koristi kao deo sekvence za redosled događaja putem našeg telemetrijskog kanala, pomaže nam da otkrijemo osnovni uzrok problema sa kanalomEventInfo.InitId - Id used as part of sequencing for event ordering through our telemetry pipeline to help us detect the root cause of a pipeline issue

 • EventInfo.SdkVersion – SDK verzija koju koristimo za slanje telemetrije kako bismo otkrili osnovni uzrok problema sa kanalomEventInfo.SdkVersion - The SDK version we are using to send our telemetry to help us detect the root cause of a pipeline issue

 • EventInfo.Sequence - Sekvenca za redosled događaja putem našeg telemetrijskog kanala, pomaže nam da otkrijemo osnovni uzrok problema sa kanalomEventInfo.Sequence - The sequence is for event ordering through our telemetry pipeline to help us detect the root cause of a pipeline issue

 • EventInfo.Source – Govori nam koji deo koda nam je poslao događaj, pomaže nam da otkrijemo osnovni uzrok problemaEventInfo.Source - Tells us what part of the code sent the event to help us detect the root cause of an issue

 • EventInfo.Time – Vreme i datum kada je događaj emitovan na uređaju tako da naši sistemi mogu uspešno da upravljaju događajima koji pristižuEventInfo.Time - The time and date the event was emitted from the device so our systems can successfully manage events coming in

 • eventpriority – Prioritet telemetrijskog događaja u odnosu na druge događaje tako da naši sistemi mogu uspešno da upravljaju događajima koji pristižueventpriority - The priority of the telemetry event relative to other events so our systems can successfully manage events coming in

 • first_launch_date – Prvo pokretanje aplikacije, pomaže nam da shvatimo kada se problem prvi put pojaviofirst_launch_date - The first time the app was launched so helps us understand when an issue first began

 • hashed_email – Identifikator pod pseudonimom koji predstavlja e-poštu trenutnog korisnikahashed_email - A pseudonymous identifier that represents the current user email

 • is_first_session - Prati da li je ovo prva sesija aplikacije radi otklanjanja grešakais_first_session - Tracks if this is the first session of the app for debugging purposes

 • origin - Poreklo radnje.origin - The origination of an action. Na primer, označavanje pročitane poruke može da potiče sa liste poruka ili od obaveštenja o pristigloj pošti, to nam pomaže da otkrijemo probleme na osnovu porekla radnjeFor example marking a message read can originate from message list or a new mail notification, this helps us detect issues based on action origination

 • PipelineInfo.AccountId – Identifikator pod pseudonimom koji predstavlja trenutnog korisnikaPipelineInfo.AccountId - A pseudonymous identifier that represents the current user

 • PipelineInfo.ClientCountry – Zemlja u kojoj se uređaj trenutno nalazi radi otkrivanja problema i prekida u određenoj zemlji ili regionuPipelineInfo.ClientCountry - The current country of the device to detect country or region specific issues and outages

 • PipelineInfo.ClientIp - IP adresa sa kojom je uređaj povezan radi otklanjanja problema sa povezivanjemPipelineInfo.ClientIp - The IP address the device is connected to debug connection issues

 • PipelineInfo.IngestionTime - Vremenske oznake kada se odvija preuzimanje telemetrije za ovaj događajPipelineInfo.IngestionTime - Timestamp of when our telemetry ingestion happens for this event

 • Session.Id – Jedinstveni identifikator sesije aplikacije, pomaže u identifikaciji problema sa sesijomSession.Id - A unique identifier for the app session to help identify session-related issues

 • Sesija.Impresionid – Jedinstveni identifikator za upravljanje objavljivanjem funkcija obezbeđuje uspešno objavljivanje svim korisnicima i uređajimaSession.ImpressionId - A unique identifier for managing release of our features to ensure features are successfully released to all users and devices

 • ui_mode – Da li korisnik koristi svetli ili tamni režim, pomaže pri trijaži UX grešaka sa tamnim režimomui_mode - Is the user in light or dark mode, helps us triage UX bugs with dark mode

 • UserInfo.Language - Jezik korisnika, pomaže u otklanjanju grešaka sa prevodom tekstaUserInfo.Language - The user's language to help debug translation text issues

 • UserInfo.TimeZone - Vremenska zona korisnika radi otklanjanja problema sa kalendaromUserInfo.TimeZone - The user's time zone to help debug calendar issues

Pored toga, sledeća polja su uobičajena za sve događaje za aplikaciju Outlook u sistemu iOS.In addition, the following fields are common for all events for Outlook for iOS.

 • DeviceInfo.NetworkProvider – Dobavljač mreže uređaja (tj. Verizon)DeviceInfo.NetworkProvider - The network provider of the device (i.e. Verizon)

 • gcc_restrictions_enabled – Saopštava nam da li su GCC ograničenja primenjena na aplikaciju kako bismo obezbedili da GCC klijenti bezbedno koriste našu aplikacijugcc_restrictions_enabled - Tells us if GCC restrictions have been applied to the app so we can ensure our GCC customers are using our app securely

 • multi_window_mode – Saopštava nam da li korisnik na iPad uređaju koristi više prozora kako bismo lakše otkrili probleme vezane za korišćenje većeg broja prozora.multi_window_mode – Tells us if the user on the iPad is using multiple windows to help us detect issues related to multi-window usage.

 • office_session_id – Jedinstveni ID koji prati sesiju za povezane Office usluge, pomaže u otkrivanju problema sa integracijom određene Office usluge u programu Outlook, kao što je Wordoffice_session_id - A unique id tracking the session for connected Office services to help detect issues specific an Office service integration in Outlook like Word

 • state – Da li je aplikacija bila aktivna kada je ovaj događaj poslat, pomaže pri otkrivanju problema specifičnih za aktivan ili neaktivan status aplikacijestate - Whether the app was active when this event was sent to help detect issues specific to active or inactive app states

Pored toga, sledeća polja su uobičajena za sve događaje za aplikaciju Outlook u sistemu Android.In addition, the following fields are common for all events for Outlook for Android.

 • aad_id – pseudonimski Azure Active Directory identifikatoraad_id - a pseudonymous Azure Active Directory identifier

 • DeviceInfo.NetworkCost - Naznaka postojećih mrežnih troškova uređaja koja prikazuje status usluge WiFi/mobilne mreže/rominga, pomaže u otkrivanju problema specifičnih za mrežu uređajaDeviceInfo.NetworkCost - Indication of devices current network cost which reflects the status of WiFi/Cellular/Roaming to help detect issues specific to device network

 • is_app_in_duo_split_view_mode – To će nam dati do znanja da je aplikacija bila u Duo režimu podeljenog ekrana.is_app_in_duo_split_view_mode - This will let us know that the app was in Duo split-screen mode. Ovo svojstvo je postavljeno samo za Duo (samo Android) uređaje.This property is set only for Duo (Android only) devices.

 • is_dex_mode_enabled - Da li je Samsung DeX režim omogućen, pomaže u otkrivanju problema koji su specifični za DeX režim Samsung uređajais_dex_mode_enabled - Whether Samsung DeX mode is enabled to help detect issues specific to DeX mode with Samsung devices

 • is_sliding_drawer_enabled – Da li je omogućen interfejs kliznog menija, pomaže u otkrivanju problema koje uzrokuje interfejs kliznog menijais_sliding_drawer_enabled - Whether Sliding Drawer interface is enabled to help detect issues caused by our sliding drawer interface

 • orientation - Fizički položaj ekrana (uspravan/položen), pomaže pri otkrivanju problema specifičnih za položaj uređajaorientation - Physical orientation of the screen (portrait/landscape) to help detect issues specific to device orientation

 • os_arch - Arhitektura operativnog sistema uređaja, pomaže u otkrivanju problema specifičnih za operativni sistem uređajaos_arch - Operating System architecture for the device to help detect issues specific to device operation systems

 • process_bitness - Broj bitova procesa (32 ili 64) aplikacije, pomaže u otkrivanju problema koji su specifični za broj bitova uređajaprocess_bitness - Process bitness (32 or 64 bit) for the application to help detect issues specific to device bitness

 • webview_kernel_version: verzija jezgra sistema Chromium veb prikaza na uređaju koja nam pomaže da prepoznamo probleme sa kompatibilnošću povezane sa verzijom veb prikaza.webview_kernel_version: The Chromium kernel version of webview on the device to help us detect compatibility issues related to the version of webview.

 • webview_package_name: naziv paketa veb prikaza na uređaju koji nam pomaže da prepoznamo probleme sa kompatibilnošću povezane sa verzijom veb prikaza.webview_package_name: The package name of webview on the device to help us detect compatibility issues related to the version of webview.

 • webview_package_version: verzija paketa veb prikaza na uređaju koji nam pomaže da prepoznamo probleme sa kompatibilnošću povezane sa verzijom veb prikaza.webview_package_version: The package version of webview on the device to help us detect compatibility issues related to the version of webview.

Podaci dobijeni iz instalacije i popis softveraSoftware setup and inventory data events

Podtipovi podataka koji spadaju u ovu kategoriji su:The following are the data subtypes in this category:

Podtip podešavanja sistema Office i popisaOffice setup and inventory subtype

Instalirani proizvod, verzija i status instalacije.Installed product and version and the installation status.

add.sso.accountadd.sso.account

Ovo će obavestiti Microsoft o tome da li je korisnik uspeo da doda nalog putem jedinstvenog prijavljivanja (SSO) ili nije.This will alert Microsoft to the success or failure of a user adding an account through single sign-on (SSO).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • account_type – tip naloga koji je dodat koristeći SSO.account_type – the type of the account added using the SSO.

 • action_origin – odakle je generisan ovaj događaj.action_origin – from where this event was generated. (na primer, vrednosti: sso_drawer, sso_add_account, sso_add_account_prompt, sso_settings, sso_oobe).(e.g., values: sso_drawer, sso_add_account, sso_add_account_prompt, sso_settings, sso_oobe).

 • provider – identifikator dobavljača softverskog paketa za SSO.provider - the identifier for the provider software package for the SSO.

 • state – trenutno stanje naloga (na primer, vrednosti: FAILED, PENDING, ADDED itd.)state – current state of the account, (example value: FAILED, PENDING, ADDED etc.)

Office.ClickToRun.UpdateStatusOffice.ClickToRun.UpdateStatus

Dostupno za sve win32 aplikacije.Applicable to all win32 applications. Pomaže nam da razumemo status procesa ažuriranja Office paketa (uspeh ili neuspeh sa detaljima o grešci)Helps us understand the status of the update process of the Office suite (Success or failure with error details)

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • izdanje - Trenutno instalirana verzija sistema Officebuild - Currently installed Office version

 • kanal - Kanal preko kog je distribuiran sistem Office.channel - The channel by which Office was distributed

 • kôd greške -kôd greške koji ukazuje na neuspeherrorCode - Error code indicating the failure

 • poruka greške – Dodatne informacije o grešcierrorMessage - Additional error information

 • status - Trenutni status ažuriranjastatus - Current status of the update

 • ciljno izdanje - Verzija na koju se sistem Office ažuriratargetBuild - Version Office is updating to

Office.Compliance.FileFormatBallotDisplayedOnFirstBootOffice.Compliance.FileFormatBallotDisplayedOnFirstBoot

Ukazuje na to da li je dijalog Izbor formata Office datoteka prikazan korisniku na prvom/drugom mestu prilikom pokretanja programa Word, Excel, PowerPoint u sistemu Win32.Indicates whether the Office File Format choice dialog box was shown to the user on first/second boot of Word, Excel, PowerPoint on Win32. Prati da li se prikazuje dijalog FileFormat glasački tekst koji se prikazuje u prvom/drugom pokretanju programa Word, Excel ili PPT Win32.Tracks whether the FileFormat Ballot dialog box is displayed - event is sent at the first/second boot of Word, Excel or PPT Win32.

Prikupljaju se sledeća polja.The following fields are collected.

 • ZemljaRegion – Podešavanje regiona zemlje korisnika u sistemu WindowsCountryRegion – The users' country region setting in Windows system

 • FileFormatBallotBoxAppIDBootedOnce – U kojoj je aplikaciji (Word, Excel, PPT) obrađena logika glasačkog prikaza u formatu datoteke.FileFormatBallotBoxAppIDBootedOnce – In which app (Word, Excel, PPT) the file format ballot display logic was processed.

 • FileFormatBallotBoxDisplayedOnFirstBoot - Šta je rezultat prikaza za format datoteke (prikazano/nije prikazano kao neočekivano/nije prikazano zbog licence/nije prikazano zbog lokacije).FileFormatBallotBoxDisplayedOnFirstBoot – What is the display result for file format ballot (displayed/not displayed as unexpected/not displayed due to license/not displayed due to location).

Office.Compliance.FileFormatBallotOptionOffice.Compliance.FileFormatBallotOption

Prati da li se prikazuje dijalog FileFormat glasački tekst koji se prikazuje u prvom/drugom pokretanju programa Word, Excel ili PPT Win32.Tracks whether the FileFormat Ballot dialog box is displayed - event is sent at the first/second boot of Word, Excel or PPT Win32. Ukazuje na to da li se dijalog Izbor formata Office datoteka prikazuje na prvom ili drugom mestu prilikom pokretanja programa Word, Excel ili PowerPoint u sistemu Win32.Indicates whether the Office File Format choice dialog box is displayed on first or second boot of Word, Excel, or PowerPoint on Win32.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • FileFormatBallotSelectedOption – Prepoznaje opciju formata datoteke (OOKSML / ODF) koju je korisnik odabrao putem dijaloškog okvira za glasački oblik datoteke.FileFormatBallotSelectedOption – Identifies the file format option (OOXML/ODF) that was selected by the user through the file format ballot dialog box.

Office.CorrelationMetadata.UTCCorrelationMetadataOffice.CorrelationMetadata.UTCCorrelationMetadata

Prikuplja metapodatke sistema Office kroz UTC za poređenje sa ekvivalentnim podacima prikupljenim putem kanal Office telemetrije u cilju provere ispravnosti i potpunosti podataka.Collects Office metadata through UTC to compare with equivalent data collected through the Office telemetry pipeline to check correctness and completeness of data.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ab konfiguracije - Lista ID-ova funkcija za utvrđivanje koje funkcije su omogućene na klijentu ili su prazne kada se ti podaci se ne prikupljaju.abConfigs - A list of feature IDs to identify which features are enabled on the client or empty when this data is not being collected.

 • abFlights -„NoNL:NoFlights” kada letovi funkcija nisu podešeni.abFlights - "NoNL:NoFlights" when the feature flights aren't set. U suprotnom „holdoutinfo = nepoznato”.Otherwise "holdoutinfo=unknown".

 • Guid sesije aplikacije – identifikator sesije za određenu aplikaciju počevši od vremena kreiranja procesa do kraja procesa.AppSessionGuid - An identifier of a particular application session starting at process creation time and persisting until process end. Oblikovan je kao standardni 128-bitni GUID, ali se sastoji iz 4 dela.It is formatted as a standard 128-bit GUID but constructed of 4 parts. Ta četiri dela su po redu (1) 32-bitni ID procesa (2) 16-bitni ID sesije (3) 16-bitni ID za pokretanje (4) 64-bitni proces nastanka u UTC 100nsThose four parts in order are (1) 32-bit Process ID (2) 16-bit Session ID (3) 16 bit Boot ID (4) 64-bit Process creation time in UTC 100ns

 • appVersionBuild - Broj verzije izdanja aplikacije.appVersionBuild - The app build version number.

 • appVersionMajor - Broj glavne verzije aplikacije.appVersionMajor - The app major version number.

 • sporedna verzija aplikacije - Broj sporedne verzije aplikacije.appVersionMinor - The app minor version number.

 • revizija verzije aplikacije - Broj revizije verzije aplikacije.appVersionRevision - The app revision version number.

 • Grupa korisnika - Ime za grupu korisnika izdanjaaudienceGroup - The release audience group name

 • Id korisnika - Ime za korisnike izdanjaaudienceId - The release audience name

 • kanal - Kanal preko kog je distribuiran sistem Office.channel - The channel by which Office was distributed

 • klasa uređaja - Veličina i oblik uređaja iz operativnog sistemadeviceClass - Device form factor from the OS

 • ecsETag - Identifikator eksperimenta za procesecsETag - An experiment identifier for the process

 • impressionId – guid koji ukazuje na aktuelni skup funkcija.impressionId - A guid indicating the current set of features.

 • Oznaka za jezik - Aktuelna Office UI IETF oznaka za jeziklanguageTag - The current Office UI IETF language tag

 • ID korisnika sistema Office – Nasumično generisan GUID za ovu instalaciju sistema OfficeofficeUserID - Randomly generated guid for this Office install

 • arhitektura operativnog sistema - Arhitektura operativnog sistemaosArchitecture - Operating system architecture

 • osEnvironment – Ceo broj koji označava operativni sistem (Windows, Android, iOS, Mac, itd).osEnvironment - An integer indicating the operating system (Windows, Android, iOS, Mac, etc.).

 • niska verzije operativnog sistema - Verzija operativnog sistema.osVersionString - Operating system version

 • ID sesije – nasumično generisan guid za identifikovanje sesije aplikacijesessionID - Randomly generated guid to identify the app session

 • UTCReplace_AppSessionGuid - Nepromenjiva logička vrednost.UTCReplace_AppSessionGuid - Constant boolean value. Uvek ima vrednost TRUE.Always true.

Office.OneNote.FirstRun.FirstRunOffice.OneNote.FirstRun.FirstRun

Kritičan signal koji se koristi da omogući da novi korisnici mogu uspešno da pokrenu i koriste OneNote po prvi put.The critical signal used to ensure new users can successfully launch and run OneNote for the first time. Telemetrija se prikuplja da obezbedi otkrivanje kritičnih regresija za OneNote aplikaciju i ispravnost usluge.The telemetry is collected to ensure critical regression detection for OneNote app and service health. Ako korisnici ne mogu da pokrenu aplikaciju po prvi put, to bi izazvalo incident velike ozbiljnosti.If users can't launch the app for the first time, this would trigger a high severity incident.

 • AfterOneDriveFrozenAccountError - Ukazuje na grešku koja se javlja u OneDrive aplikaciji kada je nalog zamrznut.AfterOneDriveFrozenAccountError - Indicates an error from OneDrive when an account is frozen.

 • Attempt - Koliko puta treba ponovo pokušati pokretanje prvog utiska.Attempt - The number of times that the first run experience needs to retry.

 • IsDefaultNotebookCreated - Ukazuje na to da li je aplikacija OneNote kreirala podrazumevanu beležnicu za korisnika ili ne.IsDefaultNotebookCreated - Indicates whether OneNote has created a user's default notebook or not.

 • IsDelayedSignIn – Ukazuje na to da li se prvo pokretanje vrši u odloženim režimu prijavljivanja u kojem korisnik nije dužan da se prijavi.IsDelayedSignIn - Indicates whether the first run is in delayed sign-in mode where a user is not required to signed-in.

 • IsMSA – Ukazuje na to da li se radi o Microsoft nalogu ili ne.IsMSA - Indicates whether an account is Microsoft account or not.

Office.OneNote.FirstRun.FirstRunForMSAOffice.OneNote.FirstRun.FirstRunForMSA

Kritičan signal koji se koristi da omogući da novi pojedinačni korisnici (Microsoft nalog) mogu uspešno da pokrenu i koriste OneNote po prvi put.The critical signal used to ensure new consumer users (Microsoft Account) can successfully launch and use OneNote for the first time.

Telemetrija koja se koristi za obezbeđivanje kritične regresivne ispravnosti za OneNote aplikacije i ispravnost usluge.Telemetry used to ensure critical regression detection for OneNote app and service health. Ako korisnici ne mogu da pokrenu aplikaciju po prvi put, to bi izazvalo incident velike ozbiljnosti.If users can't launch the app for the first time, this would trigger a high severity incident.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Attempt - Koliko puta treba ponovo pokušati pokretanje prvog utiska.Attempt - The number of times that the first run experience needs to retry.

 • Greška A – OneNote objekat greške ukazuje na bilo koju grešku tokom prvog pokretanja.Error A - OneNote's error object indicates an error during the first run if any.

 • FAllowAddingGuide - Ukazuje na to da li će OneNote dozvoliti kreiranje beležnice sa vodičem ili ne.FAllowAddingGuide - Indicates whether OneNote will allow creating a guide notebook or not.

 • FrozenOneDriveAccount - Ukazuje na to da li je OneDrive nalog zamrznut ili ne.FrozenOneDriveAccount - Indicates whether a OneDrive account is frozen or not.

 • IsDefaultNotebookCreated - Ukazuje na to da li je aplikacija OneNote kreirala podrazumevanu beležnicu za korisnika ili ne.IsDefaultNotebookCreated - Indicates whether OneNote has created a user's default notebook or not.

 • NoInternetConnection - Ukazuje na to da li uređaj ima ili nema internet vezu.NoInternetConnection - Indicates whether a device does not have internet connection.

 • ProvisioningFailure - OneNote objekat greške ukazuje na postojanje ili nepostojanje greške pri dodeljivanju privilegija.ProvisioningFailure - A OneNote error object indicating a provisioning error if any.

 • ProvisioningFinishedTime - Označava vreme kada će OneNote završiti dodelu privilegija za beležnicu prilikom pokretanja prvog utiska.ProvisioningFinishedTime - Indicates the end time when OneNote finishes provisioning a notebook during first run experience.

 • ProvisioningStartedTime - Označava vreme kada će OneNote početi dodelu privilegija za beležnicu prilikom pokretanja prvog utiska.ProvisioningStartedTime - Indicates the start time when OneNote starts provisioning a notebook during first run experience.

 • ShowSuggestedNotebooks - Ukazuje na to da li će OneNote prikazati funkciju predložene beležnice ili ne.ShowSuggestedNotebooks - Indicates whether OneNote will show a suggested notebook feature or not.

Office.OneNote.FirstRun.FirstRunForOrgIdOffice.OneNote.FirstRun.FirstRunForOrgId

Kritičan signal koji se koristi da omogući da novi korisnici u velikim preduzećima mogu uspešno da pokrenu i koriste OneNote po prvi put.The critical signal used to ensure new enterprise users (AAD/OrgID) can successfully launch and run OneNote for the first time. Telemetrija koja se koristi za obezbeđivanje kritične regresivne ispravnosti za OneNote aplikacije i ispravnost usluge.Telemetry used to ensure critical regression detection for OneNote app and service health. Ako korisnici ne mogu da pokrenu aplikaciju po prvi put, to bi izazvalo incident velike ozbiljnosti.If users can't launch the app for the first time, this would trigger a high severity incident.

 • Attempt - Koliko puta treba ponovo pokušati pokretanje prvog utiska.Attempt - The number of times that the first run experience needs to retry.

 • Error - OneNote objekat greške ukazuje na bilo koju grešku tokom prvog pokretanja.Error - A OneNote's error object indicates an error during the first run if any.

 • FAllowAddingGuide - Ukazuje na to da li će OneNote dozvoliti kreiranje beležnice sa vodičem ili ne.FAllowAddingGuide - Indicates whether OneNote will allow creating a guide notebook or not.

 • IsDefaultNotebookCreated - Ukazuje na to da li je aplikacija OneNote kreirala podrazumevanu beležnicu za korisnika ili ne.IsDefaultNotebookCreated - Indicates whether OneNote has created a user's default notebook or not.

 • ProvisioningFailure - OneNote objekat greške ukazuje na postojanje bilo kakve greške pri dodeljivanju privilegija.ProvisioningFailure - A OneNote's error object indicates a provisioning error if any.

 • ProvisioningFinishedTime - Označava vreme kada će OneNote završiti dodelu privilegija za beležnicu prilikom pokretanja prvog utiska.ProvisioningFinishedTime - Indicates the end time when OneNote finishes provisioning a notebook during first run experience.

 • ProvisioningStartedTime - Označava vreme kada će OneNote početi dodelu privilegija za beležnicu prilikom pokretanja prvog utiska.ProvisioningStartedTime - Indicates the start time when OneNote starts provisioning a notebook during first run experience.

Office.OneNote.FirstRun.MruReaderNoteBookEntriesOffice.OneNote.FirstRun.MruReaderNoteBookEntries

Signal koji se koristi za snimanje bilo kakvih problema prilikom učitavanja Beležnica tokom prvog pokretanja.The signal used to record any issues encountered when loading Notebooks during First Run. Telemetrija se koristi za nadgledanje, otkrivanje i rešavanje problema tokom prvog pokretanja.The telemetry is used to monitor, detect and fix any issues in First run.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • OnPremNBCount- Broj beležnica na Prem serveruOnPremNBCount - Count of notebooks in On Prem Server

 • TotalNBCount- ukupan broj beležnica povezanih sa korisničkim nalogomTotalNBCount - Total count of notebooks associated with the User Account

Office.TargetedMessaging.EnsureCachedOffice.TargetedMessaging.EnsureCached

Prati da li je preuzet paket za „Dinamičko platno“.Tracks if a package for Dynamic Canvas was downloaded. Smatra se konfiguracijom softvera zato što paket mora biti uspešno preuzet da bi klijentu omogućio pružanje odgovarajućeg iskustva.Considered a software configuration because the package must be successfully downloaded to enable the client to render the right experience. Posebno je važno u korisničkim pretplatama gde platno koristimo da korisnika obavestimo da je licenca istekla.Is especially critical in consumer subscriptions where we use canvas to communicate to the user that the license has expired. Koristi se za praćenje metapodataka paketa dinamičkog sadržaja koje proizvod preuzima i kešira, kao i rezultate operacija koje se izvršavaju na paketu: neuspela preuzimanja, neuspela raspakivanja, greške pri proveri doslednosti, pregledi keša, primene paketa, izvori preuzimanja.Used to track metadata of a dynamic content package downloaded and cached by the product as well as results of operations performed on the package: download failures, unpacking failures, consistency checks failures, cache hits, package usages, download sources.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Podaci_KeširanaFasciklaNijeKreirana – Bulova zastavica koja ukazuje na to da je kreiranje fascikle keša uspešno izvršenoData_CacheFolderNotCreated - Boolean flag indicating if cache folder creation succeeded

 • Podaci_CdnPath – izvorna adresa paketa-Data_CdnPath – source address of the package-

 • Podaci_EnsureCached - Bulova zastavica koja ukazuje na to da li je paket sa sadržajem keširanData_EnsureCached - Boolean flag indicating if content package was cached

 • Podaci_Već postoji - Bulova zastavica koja ukazuje na to da je paket ranije već bio preuzet i da je napravljen još jedan pokušajData_ExistsAlready - Boolean flag indicating that the package was already downloaded before and there was another attempt

 • Podaci_Preuzimanje toka datoteka nije uspelo - izvorni paket nije dostupan u izvoruData_GetFileStreamFailed - source package not available in source

 • Podaci_Preuzimanje toka datoteka nije uspelo na kreira lokalnu fasciklu - problemi na lokalnom disku izazivaju grešku prilikom kreiranja direktorijumaData_GetFileStreamFailedToCreateLocalFolder - local disk issues causing failure in directory creation

 • Podaci_Preuzimanje toka datoteka iz paketa nije uspelo – zastavica koja označava da li je paket preuzet, ali ga klijent ne može pročitatiData_GetFileStreamFromPackageFailed - flag indicating if package was downloaded, but the client can't read it

 • Podaci_Preuzimanje toka datoteka iz paketa je uspelo - uspešni pokušaj čitanja paketaData_GetFileStreamFromPackageSuccess - successful attempts to read the package

 • Podaci_Preuzimanje toka datoteka je uspelo – bez problema na disku ili problema sa konfiguracijom koja ne dozvoljava čitanje toka datotekaData_GetFileStreamSuccess - no disk issues nor configuration issues which doesn't let the file stream to be read

 • Podaci_Preuzimanje relativne putanje nije uspelo – relativna putanja ne upućuje na pristupačnu lokacijuData_GetRelativePathsFailed - relative path doesn't point to accessible location

 • Podaci_Stvarna vrednost heša - heš vrednost izdvojena iz imena datoteke kada je paket upotrebljenData_HashActualValue - hash value extracted from file name when the package was used

 • Podaci_Neuspešno izračunavanje heša - greška pri izračunavanju hešaData_HashCalculationFailed - error with calculation of a hash

 • Podaci_HashMatchFailed - nepodudaranje heša za ime paketa i keširanih vrednosti registratoraData_HashMatchFailed - hash mismatch between the package name and registry values cached

 • Podaci_HashMatchSuccess - uspešna provera doslednosti hešaData_HashMatchSuccess - hash consistency check success

 • Podaci_Neuspeli zahtev za preuzimanje paketa – preuzimanje paketa nije mogućeData_PackageDownloadRequestFailed - can't download the package

 • Podaci_Zahtev za preuzimanje paketa ne sadrži podatke - preuzeti paket ne sadrži podatkeData_PackageDownloadRequestNoData - downloaded package contains no data

 • Podaci_Uspešan zahtev za preuzimanje paketa - uspešno preuzimanje paketaData_PackageDownloadRequestSuccess - successful download of a package

 • Podaci_Uspešno raspakivanje paketa - statusi pokušaja raspakivanja Data_PackageExplodedSuccess - unpacking attempts statuses

 • Podaci_Otvaranje paketa nije uspelo - neuspeli pokušaji otvaranja datoteke paketaData_PackageOpenFailed - failed attempts to open the package file

 • Podaci_Uspešno otvaranje paketa - uspešni pokušaji otvaranja datoteke paketaData_PackageOpenSuccess - successful attempts to open the package file

 • Podaci_Uspešna vrednost heša - heš vrednost izdvojena iz imena datoteke kada je paket preuzetData_SuccessHashValue - hash value extracted from file name when the package was downloaded

 • Podaci_Uspešan izvor - površina za koju je paket preuzetData_SuccessSource - surface for which the package was downloaded

Office.Visio.VisioSKUOffice.Visio.VisioSKU

Obuhvata Visio SKU standard ili professional.Captures Visio SKU whether it's standard or professional. Od suštinskog značaja za kategorizaciju problema na osnovu SKU-a.Essential to categorize issues based on SKU.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Podaci_VisioSKU:ceo broj - 0 za Standard SKU i 1 za Professional SKUData_VisioSKU:integer - 0 for Standard SKU and 1 for Professional SKU

OneNote.App.OneNoteLaunchedNonActivated (prethodno ime), Office.OneNote.Android.App.OneNoteLaunchedNonActivatedOneNote.App.OneNoteLaunchedNonActivated (previous name), Office.OneNote.Android.App.OneNoteLaunchedNonActivated

Beleži informacije o stanju aktivacije u aplikaciji.Records information about activation state of the App. Podaci se nadziru da bi se osiguralo identifikovanje problema sa aktivacijom.The data is monitored to ensure we identify spikes in activation issues. Takođe analiziramo podatke da bismo pronašli oblasti za poboljšanje.We also analyze the data to find areas of improvement.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • INSTALL_LOCATION – Označava da li je aplikacija unapred instalirana ili da li je preuzeta iz prodavniceINSTALL_LOCATION - Indicates if the app is pre-installed or is downloaded from Store

OneNote.ResetStatus (prethodno ime), Office.OneNote.Android.ResetStatusOneNote.ResetStatus (previous name), Office.OneNote.Android.ResetStatus

Signal koji se koristi za beleženje bilo kakvih problema kada korisnik pokuša da poništi podešavanja aplikacije i vrati ih na prvobitne vrednosti.The signal used to record any issues encountered when a user tries to reset the App. Telemetrija se koristi za nadgledanje, otkrivanje i rešavanje problema tokom poništavanja podešavanja aplikacije i vraćanja na prvobitne vrednosti.The telemetry is used to monitor, detect and fix any issues caused during reset.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Accounts - Označava tipove naloga koji se koriste za prijavljivanje unutar aplikacijeAccounts - Indicates the types if accounts used for signing-into the App

 • Generic String Type - Vraća se ako je potpuno vraćanje notes_light_data resetGeneric String Type - Returns if it is full reset of a notes_light_data reset

 • LaunchPoint - Tačka iz koje se pokreće vraćanje na prvobitne vrednosti.LaunchPoint - The point from where Reset is initiated. Moguće vrednosti: dugme „Odjavljivanje”, neuspelo prijavljivanje, Intune aktiviranjePossible values: Sign Out Button, Sign-out failure, Intune Triggered

 • Pass – Označava da li je uspostavljanje početnih vrednost bilo uspešnoPass - Indicates if the Reset was successful

OneNote.SignIn.SignInCompleted (prethodno ime), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInCompletedOneNote.SignIn.SignInCompleted (previous name), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInCompleted

Kritičan signal koji se koristi da omogući uspešno prijavljivanje.The critical signal used to ensure sign-in successful or not. Telemetrija se prikuplja da omogući otkrivanje kritičnih regresija za OneNote aplikaciju i ispravnost usluge.The telemetry is collected to ensure critical regression detection for OneNote app and service health

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • CompletionState - Konačno stanje prijavljivanja - uspešno ili neuspešno.CompletionState - Final state of sign in - Succeeded or failed. I slučajevi neuspehaAnd failure cases

 • EntryPoint - Ukazuje odakle je pokrenuta prijavaEntryPoint - Indicates from where Sign-In was initiated

 • Hresult - Kôd greškeHresult - Error code

 • Provider Package ID - U slučaju automatskog prijavljivanjaProvider Package ID - In case of Auto sign in

 • Result- Uspeo, neuspešan, nepoznat, otkazanResult - Succeeded, Failed, Unknown, Canceled

 • ServerType - daje tip servera koji nudi usluguServerType - Returns the type of the server offering the service

 • SignInMode - prijavljivanje, automatsko prijavljivanje ili ubrzavanje prijavljivanjaSignInMode - Sign in or Sign up or Auto Sign-in or Sign up accelerated

OneNote.SignIn.SignInStarted (prethodno ime), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInStartedOneNote.SignIn.SignInStarted (previous name), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInStarted

Signal koji se koristi za označavanje problema prilikom korišćenja trake sa porukama.The signal used to indicate any issues encountered while using Message Bar. Telemetrija se koristi za nadgledanje, otkrivanje i rešavanje problema tokom interakcije sa trakom sa porukama.The telemetry is used to monitor, detect and fix any issues caused during interaction with Message Bar

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EntryPoint - Ukazuje odakle je pokrenuta prijavaEntryPoint - Indicates from where Sign-In was initiated

 • Result - Rezultat toka prijavljivanjaResult - Result of the sign-in flow

 • ServerType – Daje tip servera koji nudi usluguServerType - Returns the type of the server offering the service

 • SignInMode - prijavljivanje, automatsko prijavljivanje ili ubrzavanje prijavljivanjaSignInMode - Sign in or Sign up or Auto Sign-in or Sign up accelerated

Podtip konfiguracije Office programskih dodatakaOffice add-in configuration subtype

Softverski dodaci i njihova podešavanja.Software add-ins and their settings.

Excel.AddinDefinedFunction.CustomFunctionsAllInOneExcel.AddinDefinedFunction.CustomFunctionsAllInOne

Prikuplja informacije o ponašanju prilagođenih programskih dodataka.Collects information about runtime behavior of custom add-in functions. Održava brojače pokušaja izvršavanja, uspešnih dovršavanja, infrastrukturnih grešaka i grešaka korisničkog koda.Maintains counters of execution attempts, successful completions, infrastructure errors, and user code errors. Ovo se koristi za identifikovanje problema u vezi sa pouzdanošću u proizvodu i rešavanje problema koji utiču na korisnika.This is used to identify reliability issues in the product and fix user-impacting problems.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AsyncBegin – broj funkcija asinhronizacije koje počinjuAsyncBegin - number of async functions that begin

 • AsyncEndAddinError - broj funkcija asinhronizacije koje se završavaju greškomAsyncEndAddinError - number of async functions that end in error

 • AsyncEndInfraFailure - broj funkcija asinhronizacije koje se završavaju u infra neuspešnostiAsyncEndInfraFailure - number of async functions that end with in infra failure

 • AsyncEndSuccess - broj funkcija asinhronizacije koje se uspešno završavajuAsyncEndSuccess - number of async functions that end successfully

 • AsyncRemoveCancel – broj funkcija asinhronizacije koje su otkazaneAsyncRemoveCancel - number of async functions that were canceled

 • AsyncRemoveRecycle – broj funkcija asinhronizacije koje su uklonjene zbog recikliranjaAsyncRemoveRecycle - number of async functions that were removed due to recycle

 • StreamingCycles1 - brojač protočnog ciklusaStreamingCycles1 - streaming cycle counter

Office.Extensibility.AppCommands.AppCmdProjectionStatusOffice.Extensibility.AppCommands.AppCmdProjectionStatus

Prikuplja informacije za praćenje koje instalacije Office programskih dodataka su uspešno ažurirale traku u odnosu na one koje to nisu uspele.Collects information to track which Office add-in installations successfully updated the ribbon vs failed.

Koristi se za rešavanje uobičajenih problema registracije gde programski dodaci nisu ispravno instalirani i nikad se ne pojave, što ih čini neupotrebljivim.Used to fix common registration issues where add-ins are not installed properly and never show up resulting in them being unusable.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Office.Extensibility.AppCommands.AddSolutionOffice.Extensibility.AppCommands.AddSolution

Prikuplja informacije o instalaciji za Office programske dodatke koji prilagođavaju traku.Collects install information for Office add-ins that customize the ribbon. Koristi se za otkrivanje problema sa načinom na koji prilagođeni programski dodaci uređuju Office traku.Used to detect issues with how custom add-ins modify the Office ribbon.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppVersion - verzija aplikacijeAppVersion - version of the app

 • SolutionId - ID rešenjaSolutionId - id of the solution

 • StoreType - ukazuje na poreklo aplikacijeStoreType - indicates the origin of the app

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeGetEntitlementsOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeGetEntitlements

Podaci u vezi sa uspehom za neuspelo preuzimanje podataka o pravima programskih dodataka za Office 365 zakupca i administratorski dodeljenih programskih dodatka. Koristi se za metriku ispravnosti, grafikone i analize problema klijenata.Data regarding the success for failure of retrieving add-in entitlement data for the Office 365 tenant admin assigned add-ins. Used for health metrics, charts, and analysis of customer problems.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Rezultat keširanja - rezultat pokušaja da se sačuva povratna vrednost pozivanja uslugeCachingResult - the result of the attempt to save the service call return value

 • Parametar klijenta - identifikator klijenta poslat prilikom pozivanja uslugeClientParameter - client identifier sent in the service call

 • Broj prava - broj prava koji se očekuje u odgovoru na pozivanje uslugeEntitlementsCount - The number of entitlements expected in the call response

 • Raščlanjena prava - broj raščlanjenih prava iz odgovoraEntitlementsParsed - the number of entitlements parsed from the response

 • Da li su sva prava raščlanjena - da li se broj očekivanih raščlanjenih prava podudara sa brojem raščlanjenih pravaIsAllEntitlementsParsed - whether expected entitlements count matches parsed entitlements count

 • ServiceCallHResult - povratni rezultat API-a pozivanja uslugeServiceCallHResult - the result returned by the service call API

 • Id za telemetriju - GUID koji predstavlja jedinstvenog korisnikaTelemetryId - a GUID representing a unique user

 • Iskorišćeni keš - da li je iskorišćen keširani odgovor umesto pozivanja uslugeUsedCache - whether the cached response was used instead of making a service call

 • Parametar verzije - broj verzije sistema Office poslat prilikom pozivanja uslugeVersionParameter - Office version number sent in the service call

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeGetLastUpdateOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeGetLastUpdate

Podaci u vezi sa uspehom za neuspelo preuzimanje potrebe za ažuriranim podacima o administratorski dodeljenim programskim dodacima za Office 365 zakupca. Koristi se za metriku ispravnosti, grafikone i analize problema klijenata.Data regarding the success for failure of retrieving the need for updated data regarding the Office 365 tenant admin assigned add-ins. Used for health metrics, charts, and analysis of customer problems. ExchangeGetLastUpdate će se uvek izvršiti prilikom pokretanja operativnog sistema kao deo koda hosta i utvrditi da li su promenjene dodele programskih dodataka za korisnika.ExchangeGetLastUpdate will always run on boot as part of the host code and determine whether add-in assignments have changed for a user.  Ako je tako, onda će se osf.DLL Će učitati tako da možemo da pozovemo ExchangeGetEntitlements da dobijemo određene zadatke (i ExchangeGetManifests će biti pozvan da preuzme sve nove manifeste koji su potrebni). If so then osf.DLL will be loaded so we can call ExchangeGetEntitlements to get the specific assignments (and ExchangeGetManifests will be called to retrieve any new manifests that are needed).  ExchangeGetEntitlements (i ExchangeGetManifests) može se takođe pozvati na zahtev kada je host aplikacija pokrenuta. ExchangeGetEntitlements (and ExchangeGetManifests) could also be called on demand after host application has been running.  Ideja je da se ne učitava veliki DLL ako nema potrebe za tim. The idea is to not load the large DLL if we don't need to.  Bez ovog događaja u Obavezno, ne bismo mogli da prepoznamo da li korisnici ne uspevaju da događaju do programskih dodataka koji su im dodeljeni ako to prvo pozivanje usluge ne uspe. Without this event in Required, we would not be able to tell if users are failing to get add-ins assigned to them if that first service call fails.  To takođe predstavlja glavni pokazatelj za sve probleme potvrde identiteta sa kojima se suočavamo prilikom komunikacije sa uslugom. It's also the main signal for any auth problems we face talking to our service.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Prekid - da li je host ugašen tokom poziva uslugeAbort - whether the host was shut down during the service call

 • Dozvola zahteva - da li je bio dozvoljen zahtev za potvrdu identitetaAllowPrompt - whether auth prompting was allowed

 • Šema potvrde identiteta - šema potvrde identiteta koju zahteva exchangeAuthScheme - the auth scheme requested by exchange

 • BackEndHttpStatus - http kôd koji je naveden prilikom kominikacije sa exchange potporomBackEndHttpStatus - http code reported when talking to exchange back end-

 • Rezervni Url - sekundarni exchange URL za pozivanjeBackupUrl - the secondary exchange URL to call

 • BEServer - ime potpornog exchange serveraBEServer - the back-end exchange server name

 • CalculatedBETarget - puno ime računara potpornog exchange serveraCalculatedBETarget - The full name of the exchange back end machine

 • Pozovi(n)_TokenAuthError - greška pri proveri identiteta n-tog pokušaja poziva usluge.Call(n)_TokenAuthError - the auth error of the nth service call attempt

 • Pozovi(n)_TokenIsValid - da li je token potvrde identiteta n-tog pokušaja pozivanja usluge bio važećiCall(n)_TokenIsValid - whether the auth token on the nth service attempt was valid

 • Metoda pozivanja - niska koja označava kojim putem je šifra išlaCallMethod - a string indicating which path the code took

 • ConfigSvcReady - da li usluga podešavanja već pokrenuta ConfigSvcReady - whether the config service had been initialized yet

 • Datum - povratna vrednost exchange serveraDate - value returned by exchange server

 • DiagInfo - povratne informacije exchange serveraDiagInfo - information returned by exchange server

 • Kraj_TicketAuthError - sve greške prilikom preuzimanja tiketa za proveru identiteta posle pozivanja uslugeEnd_TicketAuthError - any error in getting the auth ticket after service call

 • Kraj_TokenIsValid - da li je tiket za proveru identiteta važeći posle pozivanja uslugeEnd_TokenIsValid - whether the auth ticket is valid after the service call

 • EndingIdentityState - prijavljeni status objekata identiteta posle pozivanja uslugeEndingIdentityState - identity objects reported state after making the service calls

 • EwsHandler - povratna vrednost dobijena od exchange serveraEwsHandler - value returned from exchange

 • FEServer - exchange izloženi server koji uslužuje zahtevFEServer - the exchange front end servicing the request

 • HResult - kôd rezultataHResult - the result code

 • HttpStatus - Http Statusni kôd dobijen od Exchange serveraHttpStatus - Http status code returned from exchange

 • IsSupportedAuthResponse - da li je tip potvrde identiteta onaj koji možemo da koristimoIsSupportedAuthResponse - whether the auth type is one we can use

 • LastUpdateValueRegistry - heš vrednost preuzeta iz registratoraLastUpdateValueRegistry - hash value retrieved from the registry

 • LastUpdateValueRetrieved - povratna heš vrednost dobijena od pozivanja uslugeLastUpdateValueRetrieved - hash value returned from the service call

 • MSDiagnostics - povratna vrednost dobijena od exchange serveraMSDiagnostics - value returned from exchange

 • Mso Http Rezultat – vrednost brojača koju je vratio http APIMsoHttpResult - the enumerator value returned from the http API

 • NeedRefresh –- ovo je true ili false polje koje ukazuje na to da li su podaci programskog dodatka bili zastareli i da li ih je trebalo ažurirati.NeedRefresh –- This is a true or false field indicating whether the add-in data was stale and we needed to update it.

 • PrimaryUrl - glavni URL za pozivanje uslugePrimaryUrl - the main URL to make the service call to

 • Id zahteva - povratna vrednost dobijena od exchange serveraRequestId - value returned from exchange

 • Broj pokušaja zahteva - koliko puta smo pokušali pozivanje uslugeRequestTryCount - the number of times we attempted to make the service call

 • Broj pokušaja zahteva - koliko puta su pokušali da komuniciramo sa exchange serveromRequestTryCount - the number of times we tried to talk to exchange

 • Lanac rezultata - serija šifri rezultata iz svakog pokušaja pozivanja uslugeResultChain - the series of result code from each of the service call attempts

 • Početni status identiteta - prijavljeni status objekata identiteta pre pozivanja uslugeStartingIdentityState - identity objects reported state before making service calls

 • Id za telemetriju - GUID koji predstavlja jedinstveni korisnički, da li treba upućivati pozive drugim uslugamaTelemetryId - a GUID representing a unique user whether we need to make other service calls

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeGetManifestsOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeGetManifests

Podaci u vezi sa uspehom za neuspelo preuzimanje podataka o manifestima programskih dodataka za Office 365 zakupca i administratorski dodeljenih programskih dodatka. Koristi se za metriku ispravnosti, grafikone i analize problema klijenata.Data regarding the success for failure of retrieving add-in manifests data for the Office 365 tenant admin assigned add-ins. Used for health metrics, charts, and analysis of customer problems.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • CachedManifestsParsed – broj manifesta koji se nalaze u kešuCachedManifestsParsed – the number of manifests found in the cache

 • IsAllReturnedManifestsParsed – da li je sve vraćene manifeste bilo moguće raščlanitiIsAllReturnedManifestsParsed – whether all the manifests that were returned were able to be parsed

 • ManifestsRequested – broj potrebnih manifestaManifestsRequested – the number of manifests needed

 • ManifestsReturned – broj manifesta koje je server vratioManifestsReturned – the number of manifest returned from the server

 • ManifestsToRetrieve – broj manifesta za preuzimanje od serveraManifestsToRetrieve – the number of manifests to get from the server

 • ReturnedManifestsParsed – broj manifesta koje je server vratio koji su uspešno raščlanjeniReturnedManifestsParsed – the number of manifests returned from the server that were successfully parsed

 • Id za telemetriju - GUID koji predstavlja jedinstvenog korisnikaTelemetryId – a GUID representing a unique user

Office.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfDLLOffice.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfDLL

Prati neuspela učitavanja za Osf.DLL.Tracks failure to load Osf.DLL. Otkriva grešku pri učitavanju DLL-a koje sprečava pokretanje funkcije.Detect DLL load failure that prevents feature from running.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Office.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfUIDLLOffice.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfUIDLL

Prati neuspela učitavanja za OsfUI.DLL.Tracks failure to load OsfUI.DLL. Otkriva grešku pri učitavanju DLL-a koje sprečava pokretanje funkcije.Detect DLL load failure that prevents feature from running.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Office.Extensibility.UX.FEnsureOsfSharedDLLLoadOffice.Extensibility.UX.FEnsureOsfSharedDLLLoad

Prati neuspela učitavanja za OsfShared.DLL.Tracks failure to load OsfShared.DLL. Otkriva grešku pri učitavanju DLL-a koje sprečava pokretanje funkcije.Detect DLL load failure that prevents feature from running.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Office.Extensibility.VBATelemetryComObjectInstantiatedOffice.Extensibility.VBATelemetryComObjectInstantiated

Prikuplja informacije o pozivanju servera za automatizaciju ili klijenta u VBA rešenjima.Collects information about invocation of automation server or client in VBA solutions. Koristi se za razumevanje interakcije između VBA i Com objekata.Used to understand interaction between VBA and Com Objects.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ComObjectInstantiatedCount – broj kreiranja instanci COM objektaComObjectInstantiatedCount – number of COM Object instantiations

 • HashComObjectInstantiatedClsid – heš identifikator klase COM objektaHashComObjectInstantiatedClsid – hash of COM Object Class Identifier

 • HashProjectName – heš imena VBA projektaHashProjectName – hash of the VBA project name

 • Id oznake – jedinstvena oznakaTagId – unique tag

Office.Extensibility.VBATelemetryDeclareOffice.Extensibility.VBATelemetryDeclare

Prikuplja informacije o pozivanju Win32 API–a u VBA rešenjima.Collects information about invocation of Win32 API's in VBA solutions. Koristi se za razumevanje interakcije između VBA i upotrebe i za dopunu istraga bezbednosti.Used to understand interaction between VBA and usage and to supplement security investigations.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Broj deklaracija – broj deklaracijaDeclareCount – number of declarations

 • Heš deklaracija – heš DLL imenaHashDeclare – hash of the DLL name

 • Ulazna tačka heša – heš API imenaHashEntryPoint – hash of the API Name

 • HashProjectName – heš imena VBA projektaHashProjectName – hash of the VBA project name

 • IsPtrSafe – da li je izjava deklaracije kompatibilna za različitu arhitekturuIsPtrSafe – whether the declaration statement is compatible for different architecture

 • Id oznake – jedinstvena oznakaTagId – unique tag

Office.Outlook.Desktop.Add-ins.Add-inLoadedOffice.Outlook.Desktop.Add-ins.Add-inLoaded

Prikuplja podatke o uspehu i neuspehu učitavanja Outlook programskog dodatka.Collects the success and failure of Outlook loading of an add-in. Ti podaci se aktivno prate da bi se osigurao ispravan rad programa Outlook sa programskim dodacima. Ti podaci se koriste za otkrivanje i istraživanje problema.This data is actively monitored in order to ensure Outlook is correctly working with customer add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Standardna HVA aktivnost bez prilagođenih korisnih podatakaStandard HVA activity with no custom payload

Office.Outlook.Mac.AddinAPIUsageOffice.Outlook.Mac.AddinAPIUsage

Prikuplja uspeh i neuspeh izvršavanja programskih dodataka u programu Outlook.Collects success and failure of add-in execution in Outlook. Ti podaci se aktivno prate kako bi se osigurao ispravan rad programa Outlook sa dodacima. Ti podaci se koriste za otkrivanje i istraživanje problema.This data is actively monitored to ensure Outlook is correctly working with add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AccountType - vrsta naloga povezanog sa dodatkomAccountType - type of account associated with the add-in

 • Cookie – kolačić koji koristi programski dodatakCookie - cookie used by add-in

 • DispId - identifikator dispečeraDispId - dispatch identifier

 • EndTime - vreme kada je završen programski dodatakEndTime - time when add-in ended

 • ExecutionTime - vreme koje je proteklo tokom izvršenja programskog dodatkaExecutionTime - time elapsed during execution of add-in

 • Result - rezultat upotrebe programskog dodatka u programu OutlookResult - result of using the add-in in Outlook

 • StartTime - vreme kada je počeo programski dodatakStartTime - time when add-in started

Office.Outlook.Mac.AddinEventAPIsUsageOffice.Outlook.Mac.AddinEventAPIsUsage

Prikuplja uspeh ili neuspeh izvršavanja programskih dodataka u programu Outlook.Collects success or failure of add-in execution in Outlook. Ti podaci se aktivno prate kako bi se osigurao ispravan rad programa Outlook sa dodacima. Ti podaci se koriste za otkrivanje i istraživanje problema.This data is actively monitored to ensure Outlook is correctly working with add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AddinType – tip programskog dodatkaAddinType - type of add-in

 • EventAction – radnja koju vrši programski dodatakEventAction - action performed by the add-in

 • EventDispid - identifikator dispečeraEventDispid - dispatch identifier

 • EventResult - rezultat radnje koju je izvršio programski dodatakEventResult - result of the action performed by the add-in

Office.Outlook.Mac.AddInInstallationFromInClientStoreOffice.Outlook.Mac.AddInInstallationFromInClientStore

Prikuplja uspeh i neuspeh instaliranja programskih dodataka u programu Outlook.Collects success or failure of add-in installation in Outlook. Ti podaci se aktivno prate kako bi se osigurao ispravan rad programa Outlook sa dodacima. Ti podaci se koriste za otkrivanje i istraživanje problema.This data is actively monitored to ensure Outlook is correctly working with add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AccountType - vrsta naloga koji je povezan sa dodatkomAccountType - type of account associated with add-in

 • FailureReason - razlog zbog koga programski dodatak nije uspeo da se instaliraFailureReason - reason add-in failed to install

 • MarketplaceAssetId – identifikator programskog dodatka u prodavniciMarketplaceAssetId - store add-in identifier

 • Status – status programskog dodatka za instalacijuStatus - status of add-in installation

Office.Programmability.Add ins.InternalSetConnectEnterpriseOffice.Programmability.Add-ins.InternalSetConnectEnterprise

Događaj koji se generiše kada se COM programski dodatak učita na uređaju u okviru preduzeća.Event generated when a COM Add-in is loaded on an enterprise device.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Activity Result – stanje uspeha vezeActivity Result - Success state of the connection

 • Add-inconnectFlag – trenutno ponašanje učitavanjaAdd-inconnectFlag – current load behavior

 • Add-inId – Id klase programskog dodatkaAdd-inId – the add-in Class Id

 • Add-inTimeDateStamp – Vremenska oznaka programskog dodatka dobijena iz DLL metapodatakaAdd-inTimeDateStamp – the add-in timestamp from the DLL metadata

 • IsBootInProgress – da li je aplikacija Office u procesu pokretanjaIsBootInProgress – whether the Office application is in the process of booting

Office.Visio.Visio.AddonLoadOffice.Visio.Visio.AddonLoad

Hvata greške kada se rešenje ne učita.Captures errors when a solution fails to load. Neophodna za otklanjanje grešaka pri učitavanju programskih dodataka u programu Visio.Essential to debug addon load errors in Visio.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Podaci_Load1Error:integer -vrednost greške tokom učitavanja programskog dodatka programa VisioData_Load1Error:integer - Error value during the load of Visio add-on

Office.Visio.Visio.AddonUsageOffice.Visio.Visio.AddonUsage

Hvata greške kada dođe do greške u funkcionisanju rešenja.Captures errors when there is an error in solution functionality. Neophodna za otklanjanje grešaka u programskim dodacima.Essential to debug addon errors in add-ons.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Podaci_DocumentSessionLogID:string -identifikator sesije dokumentaData_DocumentSessionLogID:string - Document session identifier

 • Podaci_JeOmogućeno:bool – true ako je rešenje omogućenoData_IsEnabled:bool - true if solution is enabled

 • Podaci_TemplateID:string -GUID predloška u kojem je učitano rešenje.Data_TemplateID:string - GUID of template in which solution was loaded. Evidentirano kao 0 za prilagođeno rešenjeLogged as 0 for custom solution

 • Podaci_ID programskog dodatka:niska -GUID za identifikovanje učitanog dodatkaData_AddOnID:string - GUID to identify addon loaded

 • Podaci_Greška:ceo broj - ID greškeData_Error:integer - Error Id

Podtip bezbednostiSecurity subtype

Uslovi pod kojima dolazi do greški u dokumentima, funkcijama i dodacima a koje mogu da ugroze bezbednost, uključujući spremnost proizvoda za ažuriranje.Document, feature, and add-in error conditions that may compromise security, including product update readiness.

Office.AppGuard.CreateContainerOffice.AppGuard.CreateContainer

Prikupljamo kodove greške i informacije o tome da li je kontejner već postojao ili nije.We collect error codes and whether the container already existed or not. Takođe prikupljamo kodove greške za događaj uspostavljanja početnih vrednosti u slučaju da ne uspemo da kreiramo kontejner pri prvom pokušaju.We also collect error codes for a reset event in case we fail to create the container on our first attempt. Podaci će se koristiti za identifikaciju procenta sesija u kojima smo uspešno kreirali kontejner za pokretanje Office Application Guard aplikacija.Data will be used identify the percentage of sessions we successfully create the container for launching Office Application Guard apps. Podaci će takođe omogućiti korporaciji Microsoft da identifikuje i reši kodove greške iz kreiranja kontejnera.Data will also allow Microsoft to identify and address error codes from the container creation.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ErrorCode1 – Tip koda greške pri podešavanju kontejnera.ErrorCode1 - Type of container setup error code.

 • ErrorCode2 – Kôd greške iz izvršavanja kreiranja.ErrorCode2 - Error code from executing the creation.

 • ErrorCode3 – Dodatni kôd greške.ErrorCode3 - Additional error code.

 • Id – Jedinstveni identifikator (GUID) za kreiranje kontejnera.Id - A unique identifier (GUID) for the container creation.

 • ResetError – Kôd greške iz pokušaja uspostavljanja početnih vrednosti kontejnera nakon neuspelog pokušaja.ResetError - Error code from trying to reset the container after a failed attempt.

 • ResetErrorCode1 – Tip koda greške pri podešavanju kontejnera nakon komande za uspostavljanje početnih vrednosti.ResetErrorCode1 - Type of Container Setup Error code after reset command.

 • ResetErrorCode2 – Kôd greške iz izvršavanja kreiranja nakon komande za uspostavljanje početnih vrednosti.ResetErrorCode2 - Error code from executing the creation after reset command.

 • ResetErrorCode3 – Dodatni kôd greške nakon komande za uspostavljanje početnih vrednosti.ResetErrorCode3 - Additional error code after reset command.

 • ResetErrorType – Tip greške tokom uspostavljanja početnih vrednosti: Kreiranje, Priprema datoteke ili Pokretanje.ResetErrorType - Type of error during reset: Creation, Preparing File or Launch.

 • WarmBoot – Identifikuje da li je kontejner već bio kreiran ili nije.WarmBoot - Identifies whether the container was already created or not.

Office.AppGuard.LaunchFileOffice.AppGuard.LaunchFile

Ovaj događaj označava rezultat pokretanja izvršavanja Application Guard datoteka.This event denotes the result of an Application Guard launch file execution. Moći ćemo da definišemo procenat sesija u kojima smo uspešno pokrenuli Word, Excel ili PowerPoint datoteku i kodove greške za neuspele pokušaje.We will be able to define the percentage of sessions we successfully launched a Word, Excel, or PowerPoint file and the error codes for the failed attempts.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppId – Identifikuje aplikaciju koja se pokreće.AppId – Identifies which App is being launched.

 • DetachedDuration – Identifikuje ukupno vreme utrošeno za objedinjenu aktivnost.DetachedDuration – Identifies the total time the merged activity took.

 • ErrorCode1 – Tip koda greške pri podešavanju kontejnera.ErrorCode1 – Type of container setup error code.

 • ErrorCode2 – Kôd greške iz izvršavanja kreiranja.ErrorCode2 – Error code from executing the creation.

 • ErrorCode3 – Dodatni kôd greške.ErrorCode3 - Additional error code.

 • FileId – Jedinstveni identifikator (GUID) vraćen iz Windows API-ja nakon pokretanja datoteke.FileId - A unique identifier (GUID) returned from the Windows API after launching a file.

 • Id – Jedinstveni identifikator (GUID) za pokretanje i kreiranje datoteke.Id – A unique identifier (GUID) for the launching and creating a file. Ovaj ID se koristi za korelaciju događaja iz sistema Office i operativnog sistema Windows.This ID is used to correlate events from Office and Windows.

 • ResetError – Kôd greške iz pokušaja uspostavljanja početnih vrednosti kontejnera nakon neuspelog pokušaja.ResetError - Error code from trying to reset the container after a failed attempt.

 • ResetErrorCode1 – Tip koda greške pri podešavanju kontejnera nakon komande za uspostavljanje početnih vrednosti.ResetErrorCode1 – Type of container setup error code after reset command.

 • ResetErrorCode2 – Kôd greške iz izvršavanja kreiranja nakon komande za uspostavljanje početnih vrednosti.ResetErrorCode2 – Error code from executing the creation after reset command.

 • ResetErrorCode3 – Dodatni kôd greške nakon komande za uspostavljanje početnih vrednosti.ResetErrorCode3 - Additional error code after reset command.

 • ResetErrorType – Tip greške : Kreiranje, Priprema datoteke ili Pokretanje.ResetErrorType - Type of error: Creation, PrepFile or Launch.

Office.Security.ActivationFilter.CLSIDActivatedOffice.Security.ActivationFilter.CLSIDActivated

Prati kada se određeni identifikator klase (Flash, Silverlight itd.) aktivira u sistemu Office.Tracks when a specific Class Identifier (Flash, Silverlight etc.) is activated in Office. Koristi se za praćenje uticaja blokiranja Flash, Silverlight i Shockwave kontrola na krajnje korisnike.Used to track impact of blocking Flash, Silverlight and Shockwave controls on end users.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Tip aktivacije - Tip aktivacije za kontroluActivationType - Type of activation for the control

 • Blokirani - da li je office blokirao kontroluBlocked - was the control blocked by office

 • CLSID - identifikator klase kontroleCLSID - class identifier of the control

 • Broj - kako je puta aktivirana kontrolaCount - how many times was the control activated

Office.Security.ActivationFilter.FailedToRegisterOffice.Security.ActivationFilter.FailedToRegister

Prati stanje greške u bezbednosnom ublažavanju koje blokira aktiviranje opasnih kontrola u sistemu Office.Tracks an error condition in security mitigation that blocks activation of dangerous controls in Office.

Koristi se za dijagnostikovanje stanja grešaka u bezbednosnom ublažavanju koja mogu da utiču na bezbednost krajnjih korisnika.Used to diagnose error conditions in security mitigation that could impact security of end users.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Office.Security.ComSecurity.FileExtensionListFromServiceOffice.Security.ComSecurity.FileExtensionListFromService

Prati da li su proširenja za blokiranje programa za pakovanje bila pročitana iz usluge podešavanja ili smo koristili podrazumevanu listu klijenta.Tracks if packager block extensions were read from config service or we used client default list. Koristi se da obezbedi efikasnost ublažavanje bezbednost koja štiti krajnje korisnike sistema Office.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • RetrievedFromServiceStatus – da li smo uspeli da preuzmemo listu oznaka tipa datoteka koje treba blokirati i ako nismo onda šta je bio uzrok greškeRetrievedFromServiceStatus - were we able to retrieve the list of file extensions to block if not then what was the error reason

Office.Security.ComSecurity.LoadOffice.Security.ComSecurity.Load

Prati kada se u dokumentu učitao OLE objekat.Tracks when an OLE object is loaded in a document. Koristi se da obezbedi efikasnost ublažavanje bezbednost koja štiti krajnje korisnike sistema Office.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • CLSID - identifikator klase OLE kontroleClsid - class identifier of the OLE control

 • Broj – koliko puta je OLE kontrola bila učitana.Count - how many times the OLE control was loaded

 • DocUrlHash – heš koji predstavlja dokument na jedinstven način.DocUrlHash - a hash representing the document uniquely. (Napomena – ne postoji način da iz ovoga saznate stvarne detalje dokumenta.(Note – no way to find out the actual details of the document from this. To je samo jedinstven prikaz dokumenta.)It is just a unique representation of the document.)

 • JeKategorizovan – da li je OLE kontrola bila kategorizovana da učita officeIsCategorized – was the OLE control categorized to load in office

 • SeMožeUmetnuti – da li se OLE kontrola može umetnuti ili neIsInsertable – is the OLE control insertable or not

Office.Security.ComSecurity.ObjDetectedOffice.Security.ComSecurity.ObjDetected

Prati kada je u dokumentu otkriven OLE objekat.Tracks when an OLE object is detected in a document. Koristi se da obezbedi efikasnost ublažavanje bezbednost koja štiti krajnje korisnike sistema Office.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • CLSID - identifikator klase OLE kontroleClsid - class identifier of the OLE control

 • Broj – koliko puta je ovaj OLE objekat otkrivenCount - how many times this OLE object was detected

 • DocUrlHash – heš koji predstavlja dokument na jedinstven način.DocUrlHash - a hash representing the document uniquely. (Napomena – ne postoji način da iz ovoga saznate stvarne detalje dokumenta.(Note – no way to find out the actual details of the document from this. To je samo jedinstven prikaz dokumenta.)It is just a unique representation of the document.)

 • JeKategorizovan – da li je OLE kontrola kategorizovana da učita officeIsCategorized - is the OLE control categorized to load in office

 • SeMožeUmetnuti – da li se OLE kontrola može umetnuti ili neIsInsertable - is the OLE control insertable or not

Office.Security.ComSecurity.PackagerActivationOffice.Security.ComSecurity.PackagerActivation

Prati ishod ublažavanja bezbednosti koje blokira opasana proširenja ugrađena u Office dokumente.Tracks the outcome of security mitigation that blocks dangerous extensions embedded in Office documents. Koristi se da obezbedi efikasnost ublažavanje bezbednost koja štiti krajnje korisnike sistema Office.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • SaInterneta - da li je dokument bio sa internetaFromInternet - was the document from internet

 • Postavke programa za pakovanje - koje su bile trenutne postavke program za pakovanjePackagerSetting - what was the current packager setting

 • PouzdaniDokument - da li je dokument bio pouzdani dokumentTrustedDocument - was the document a trusted document

Office.Security.ComSecurity.PackagerActivationErrorsOffice.Security.ComSecurity.PackagerActivationErrors

Prati stanje greške pri ublažavanju bezbednosti koje blokira opasana proširenja ugrađena u Office dokumente.Tracks error conditions in security mitigation that blocks dangerous extensions embedded in Office documents. Koristi se da obezbedi efikasnost ublažavanje bezbednost koja štiti krajnje korisnike sistema Office.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Greška - Kôd greškeError - error code

 • Oznaka tipa datoteke - koja je oznaka tipa datotekeExtension - what was the file extension

 • SaInterneta - da li je dokument bio sa internetaFromInternet - was the document from internet

 • PovezaniDokument – da li je dokument povezan ili neLinkedDocument - was it a linked document or not

 • Postavke programa za pakovanje - koje su bile trenutne postavke program za pakovanjePackagerSetting - what was the current packager setting

 • PouzdaniDokument - da li je dokument bio pouzdanTrustedDocument - was the document trusted

Office.Security.Macro.InternetVBABlockEnabledOffice.Security.Macro.InternetVBABlockEnabled

Prati da li je postavka za blokiranje makroa sa Interneta omogućena na klijentu.Tracks whether the Block Macro from Internet setting is enabled in a client. Procenite upotrebu ublažavanja bezbednosti u cilju zaštite od zlonamernih makroa.Assess use of security mitigation to protect against malicious macros.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Office.Security.Macro.PolicyDigSigTrustedPublishersOffice.Security.Macro.PolicyDigSigTrustedPublishers

Prati da li je provereno da makro potiče od pouzdanog izdavača.Tracks if the macro was verified to be from a trusted publisher. Koristi se da obezbedi efikasnost ublažavanje bezbednost koja štiti krajnje korisnike sistema Office.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Smernice -da li su smernice postavljanje ili ne, da li su dostupnePolicy - is the policy set or not set or not available

Office.Security.Macro.PromptedOffice.Security.Macro.Prompted

Prati kada je od korisnika zatraženo da omogući VBA makroe.Tracks when a user is prompted to enable VBA Macros. Koristi se za procenu rasprostranjenosti VBA makroa i podsticanje budućih bezbednosnih olakšica koje ograničavaju izvršavanje makroa kao odgovor na bezbednosne incidente.Used to assess prevalence of VBA Macros and drive future security mitigations that restrict macro execution in response to security incidents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • TipZahteva - koju tip zahteva je prikazanPromptType - what type of prompt was shown

 • VBAMacroAntiVirusHash - antivirusni heš makroaVBAMacroAntiVirusHash - antivirus hash of the macro

 • VBAMacroAntiVirusHRESULT - rezultat antivirusne proceneVBAMacroAntiVirusHRESULT - result of the antivirus assessment

Office.Security.Macro.VBASecureRuntimeSessionEnableStateOffice.Security.Macro.VBASecureRuntimeSessionEnableState

Prati svaku obavljenu proveru AMSI izvršavanja kada se makro izvršava.Tracks each AMSI runtime verification performed when a macro executes. Prati efikasnost provere AMSI izvršavanja makroa i utvrđuje greške koje mogu da utiču bezbednosne krajnjih korisnika.Tracks effectiveness of the AMSI runtime verification of Macro execution and identify errors that could impact security of end users.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • IsRegistry - da li je administrator napravio neke izmene u registratoruIsRegistry - did admin set some override in registry

 • Status - koji je status bezbednog izvršavanjaState - what is the state to for secure runtime

Office.Security.Macro.XL4PromptedOffice.Security.Macro.XL4Prompted

Prati kada je od korisnika zatraženo da omogući XL4 makroe.Tracks when a user is prompted to enable XL4 Macros. Koristi se za procenu rasprostranjenosti XL4 makroa u programu Excel i podsticanje budućih bezbednosnih olakšica koje automatski blokiraju XL4 kao odgovor na bezbednosne incidente koji uključuju zloupotrebu XL4 makroa.Used to assess prevalence of XL4 Macros in Excel to drive future security mitigations that block XL4 by default in response to security incidents that involve abusing XL4 macros.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • TipZahteva - koju tip zahteva je prikazanPromptType - what type of prompt was shown

Office.Security.OCX.UFIPromptOffice.Security.OCX.UFIPrompt

Prati kada se korisniku prikazuje bezbednosni zahtev prilikom učitavanja ActiveX kontrole koja je označena kao nebezbedna za pokretanje.Tracks when a security prompt is shown to the user when loading an ActiveX control that is marked Unsafe for Initialization. Koristi se za praćenje rasprostranjenosti UFI ActiveX kontrola u Office dokumentima u cilju podsticanja olakšica (npr. killbitting kontrola) kao odgovor na bezbednosne incidente.Used to track prevalence of UFI ActiveX controls in Office documents to drive mitigations (e.g. killbitting controls) in response to security incidents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • JeSaInterneta - da li je otvoren dokument sa internetaIsFromInternet - is the document opened from internet

 • JeURežimuBezbednogČitača - da li je dokument otvoren u bezbednom čitačuIsSecureReaderMode - is the document opened in secure reader

 • OcxTrustCenterSettings - koje su trenutne postavke za ActiveX kontroleOcxTrustCenterSettings - what is the current ActiveX setting

Office.Security.SecureReaderHost.OpenInOSROffice.Security.SecureReaderHost.OpenInOSR

Prati završetak otvorene u zaštićenom prikazu.Tracks completion of an open in Protected View. Koristi se za dijagnostikovanje uslova koji dovode do greške prilikom otvaranja datoteke u zaštićenom prikazu što utiče na bezbednost i produktivnost klijenata.Used to diagnose conditions that lead to failures when opening files in Protected View impacting security and productivity of customers.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • NijednoNone

Podaci događaja upotrebe proizvoda i uslugaProduct and service usage data events

Podtipovi podataka koji spadaju u ovu kategoriji su:The following are the data subtypes in this category:

Podtip uspešnosti funkcija aplikacijeApplication feature success subtype

Uspešnost funkcionalnosti aplikacije.Success of application functionality. Ograničena na otvaranje i zatvaranje aplikacije i dokumenata, uređivanje i deljenje (saradnju) datoteka.Limited to opening and closing of the application and documents, file editing, and file sharing (collaboration).

account.actionaccount.action

Potrebno je da se osigura da konfiguracija naloga uspešno funkcioniše i da se koristi za nadgledanje zdravlja pri kreiranju naloga, mogućnosti dodavanja novih naloga e-pošte i nadgledanje promena početnih nalogaNeeded to ensure account configuration is operating successfully and is used to monitor health of account creation, ability to add new email accounts, and monitor soft account resets

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • account_calendar_count - koliko kalendara ima nalogaccount_calendar_count - how many calendars the account has

 • action - tip izvršene akcije, npr. create_account, delete_account.action - type of action performed, e.g. create_account, delete_account.

 • duration_seconds - trajanje akcijeduration_seconds - duration of the action

 • entry_point - ulazna tačka akcije, kako je korisnik započeo akcijuentry_point - entry point of the action, how the user started the action

 • has_hx - da li uređaj ima nalog koji koristi našu novu uslugu sinhronizacije pošte, ne nužno i nalog na kome je izvršena radnjahas_hx - whether the device has an account that is using our new mail syncing service, not necessarily the account that the action was performed upon

 • is_hx - nalog koji koristi našu novu uslugu sinhronizacijeis_hx - is the account using our new mail syncing service

 • is_shared_mailbox - da li se radnja odnosi na deljeno poštansko sandučeis_shared_mailbox - whether the action pertains to a shared mailbox

 • number_of_accounts - ukupan broj naloga na kojima se radnja obavljanumber_of_accounts - total number of accounts that the action is performed on

 • result - rezultat akcije, npr. uspeh, neuspeh.result - result for the action, e.g. success, failure.

 • server_type - tip servera za nalog, slično kao account_typeserver_type - the server type for the account, similar to account_type

 • shared_type - tip deljenog naloga (ako je nalog deljen)shared_type - type of shared account (if the account is shared)

 • scope - obim akcije; za brisanje naloga, this_device ili all_devicesscope - the scope of the action; for delete account, this_device or all_devices

 • total_calendar_accounts - broj kalendarskih naloga u aplikaciji u trenutku radnjetotal_calendar_accounts - count of calendar accounts in the app at time of action

 • total_email_accounts - broj naloga e-pošte u aplikaciji u trenutku radnjetotal_email_accounts - count of email accounts in the app at time of action

 • total_file_accounts - broj naloga datoteke u aplikaciji u trenutku radnjetotal_file_accounts - count of file accounts in the app at time of action

account.lifecycleaccount.lifecycle

Ovaj događaj se prikuplja da bi se osiguralo da konfiguracija naloga uspešno funkcioniše i da se koristi za nadgledanje zdravlja pri kreiranju naloga, mogućnosti dodavanja novih naloga e-pošte i nadgledanje promena početnih naloga.This event is collected to ensure account configuration is operating successfully and is used to monitor health of account creation, ability to add new email accounts, and monitor soft account resets.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • action – Tip radnje koja se izvršava na nalogu, na primer, dodavanje, uklanjanje ili uspostavljanje početnih vrednostiaction - The type of action performed on the account, such as add, remove, or reset

add.new.account.stepadd.new.account.step

Ovaj događaj nam omogućava da otkrijemo koliko je korisnik napredovao u kreiranju novog obrasca naloga.This event lets us detect how far the user has gotten in the create new account form. On ukazuje na to kada je korisnik prešao na drugi korak ili ako je otkazao.It indicates when the user has moved to another step or if they have dropped off. Ove informacije su nam potrebne da bismo otkrili da li neki koraci ne uspevaju i da bismo obezbedili uspešnost kreiranja korisničkog naloga.We need this information to detect if any steps are failing and to ensure user account creation was successful.

Prikuplja se sledeće polje:The following field is collected:

 • OTAddAccountCurrentStep – To može da ima sledeće vrednosti: profile_form, redirect_mobile_check, mobile_check_successOTAddAccountCurrentStep - That can have the following values: profile_form, redirect_mobile_check, mobile_check_success

app.errorapp.error

Prati kritične greške aplikacije kako bismo sprečili probleme koji mogu da dovedu do toga da vam aplikacija padne ili da vam onemoguće da pročitate e-poštu.Tracks critical app errors used so that we can prevent issues that could cause your app to crash or prevent you from reading email.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • clientName - Naziv klijenta za datoteku u oblaku u kojoj je došlo do greške, ako je primenljivo.clientName - The name of the client for the cloud file where the error occurred, if applicable.

 • cloudfile_error_type - Vrsta greške koja se dogodila za datoteku u oblaku, ako je primenljivo.cloudfile_error_type - The type of error that occurred for the cloud file, if applicable.

 • cloudfile_response_name - Naziv odgovora za grešku koja se dogodila za datoteku u oblaku, ako je primenljivo.cloudfile_response_name - The response name for the error that occurred for the cloud file, if applicable.

 • component_name - Naziv komponente aplikacije u kojoj se dogodila greška, kao što su pošta ili kalendarcomponent_name - The name of the component of the app where the error occurred, such as mail or calendar.

 • debug_info - Informacije o grešci koja se dogodila za datoteku u oblaku kako bi se moglo utvrditi zašto se greška dogodila.debug_info - Information on the error that occurred for the cloud file in order to be able to determine why the error happened.

 • error_origin_identifier - Poreklo greške koja se dogodila na skici da je greška nastala, ako je primenljivo.error_origin_identifier - Origin of the error that occurred on the draft that the error occurred, if applicable.

 • error_type - Tip greške koja se dogodila.error_type - The type of error that occurred. Neki primeri uključuju grešku sačuvaj radnu verziju, pošalji radnu verziju i grešku datoteke u oblaku.Some examples include save draft, send draft, and cloud file error.

 • exdate – datum proširenog pravila (odnosi se samo na greške u ponavljanju zakazanih obaveza) [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]exdate - the extended rule date (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • exrule – proširena vrednost pravila (odnosi se samo na greške u ponavljanju zakazanih obaveza) [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]exrule - the extended rule value (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • has_attachments - odražava ako je došlo do nacrta greške u vezi sa prilogom, ako je primenljivo.has_attachments - Reflects if the draft the error occurred on has attachments, if applicable.

 • is_IRM_protected - odražava ako je nacrt na kom se greška pojavila zaštićen programom Information Rights Management, ako je primenljivo.is_IRM_protected - Reflects if the draft the error occurred on is protected by information rights management, if applicable.

 • is_legitimate – odražava ako greška potiče od greške u programiranju ili ne.is_legitimate - Reflects if the error comes from a programming error or not. Greške u programiranju se smatraju nelegitimnim.Programming errors are considered non-legitimate.

 • is_local - odražava ako je došlo do nacrta greške u programu sinhronizovano sa serverom, ako je primenljivo.is_local - Reflects if the draft the error occurred on has synced to the server, if applicable.

 • is_recoverable - odražava da li se greška može oporaviti od ili ako je u pitanju fatalna greška.is_recoverable - Reflects if the error can be recovered from or if it is a fatal error.

 • rdate – datum pravila ponavljanja (odnosi se samo na greške u ponavljanju zakazanih obaveza) [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]rdate - the date of the recurrence rule (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • rrule – samo pravilo ponavljanja (odnosi se samo na greške u ponavljanju zakazanih obaveza) [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]rrule - the recurrence rule itself (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • rrule_error_message – poruka o grešci sa raščlanjavanjem pravila ponavljanja (odnosi se samo na greške u ponavljanju zakazanih obaveza) [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]rrule_error_message - recurrence rule parsing error message (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • rrule_error_type – vrsta greške sa raščlanjavanjem pravila ponavljanja (odnosi se samo na greške u ponavljanju zakazanih obaveza) [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]rrule_error_type - recurrence rule parsing error type (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • status_code - Statusni kôd greške koja se dogodila.status_code - The status code of the error that occurred. To nam pomaže da shvatimo uzrok greške.This helps us understand the cause of the error.

Svi znakovi su takođe moguća svojstva.All characters are also possible properties. To nam pomaže da shvatimo znakove u radnoj verziji poruke kada se dogodila greška.This helps us understand the characters in the body of the draft message when the error occurred. Na primer, „a“, „b“, „c“ su moguća svojstva.For example, "a", "b", "c" are possible properties.

app.launch.reportapp.launch.report

Ovaj događaj nam omogućava da otkrijemo i rešimo probleme tamo gde se Outlook kreće sporo ili nepotpuno, što otežava korisnicima da koriste našu aplikaciju.This event lets us detect and fix issues where Outlook is starting slowly or incompletely, making it difficult for users to use our app. Ovo obuhvata informacije o specifičnim funkcijama koje su omogućene i koliko su dugački delovi pokretanja.This includes information on the specific features that were enabled and how long parts of the startup took.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • is_agenda_widget_active - govori nam da li je vidžet rasporeda aktivan.is_agenda_widget_active - Tells us if the agenda widget is active.

 • is_alert_available - Recite nam da li je aplikacija konfigurisana da dopušta upozorenja u obaveštenjima.is_alert_available - Tell us if the app has been configured to allow alerts in notifications.

 • is_background_refresh_available - govori da li je aplikacija konfigurisana za osvežavanje u pozadini.is_background_refresh_available - Tells if the app has been configured to be able to refresh in the background.

 • is_badge_available - recite nam da li je aplikacija podešena tako da omogući značke u obaveštenjima.is_badge_available - Tell us if the app has been configured to allow badges in notifications.

 • is_intune_managed - recite nam da li aplikacijom upravlja Intune.is_intune_managed - Tell us if the app is managed by Intune.

 • is_registered_for_remote_notifications - recite nam da li je aplikacija registrovana za daljinska obaveštenja.is_registered_for_remote_notifications - Tell us if the app has been registered for remote notifications.

 • is_sound_available - Recite nam da li je aplikacija podešena tako da dozvoli zvukove u obaveštenjima.is_sound_available - Tell us if the app has been configured to allow sounds in notifications.

 • is_watch_app_installed - saopštava nam da li je instalirana aplikacija sat Outlook.is_watch_app_installed - Tells us if the watch Outlook app has been installed.

 • is_watch_paired - saopštava nam da li je Outlook aplikacija Sat uparena sa glavnom Outlook aplikacijom.is_watch_paired - Tell us if the watch Outlook app is paired with the main Outlook app.

 • launch_to_db_ready_ms - Recite nam koliko vremena je Outlook aplikaciji bilo potrebno od pokretanja do pripreme baze podataka.launch_to_db_ready_ms - Tell us the amount of time the Outlook app spent from launch to the database being ready.

 • num_calendar_accounts - govori nam broj naloga kalendara u aplikaciji.num_calendar_accounts - Tells us the number of calendar accounts in the app.

 • num_cloud_file_accounts - govori nam broj naloga za skladištenje u aplikaciji.num_cloud_file_accounts - Tells us the number of storage accounts in the app.

 • num_hx_calendar_accounts - govori nam broj naloga kalendara u aplikaciji koji se povezuju na našu novu uslugu sinhronizacije pošte.num_hx_calendar_accounts - Tells us the number of calendar accounts in the app that connect to our new mail syncing service.

 • num_hx_mail_accounts - govori nam broj naloga pošte u aplikaciji koji se povezuju na našu novu uslugu sinhronizacije pošte.num_hx_mail_accounts - Tells us the number of mail accounts in the app that connect to our new mail syncing service.

 • num_mail_accounts - govori nam broj naloga pošte u aplikaciji.num_mail_accounts - Tells us the number of mail accounts in the app.

calendar.actioncalendar.action

Koristi se za nadgledanje mogućih negativnih uticaja na izvršavanje osnovnih radnji kalendara poput stvaranja ili uređivanja događaja.Used for monitoring any possible negative impact on your ability to perform core calendar actions like creating or editing events. Događaj može da sadrži i niz imena svojstava i da li su se izmenili ili nisu.The event could also include a series of property names and if they have changed or not. Na primer, „title_changed“, „online_meeting_changed“ i „description_changed“ su imena svojstava koja su uključena kako bi nam pomogla da shvatimo da li postoje problemi sa uređivanjem određenih svojstava.For example, "title_changed", "online_meeting_changed", and "description_changed" are property names that are included to help us understand if there are any issues with editing certain properties.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • account_sfb_enabled - pomaže nam da se uverimo da je Skype za posao ispravno konfigurisan.account_sfb_enabled - Helps us make sure that Skype for Business is configured correctly.

 • action - tip radnje koja je izvršena u kalendaru.action - The type of action that was performed on the calendar. Ovo obuhvata stvari kao što su otvaranje, uređivanje, dodavanje prečice, odlaganje itd. Pomaže nam da osiguramo da naše iskustvo kalendara funkcioniše kao što je očekivano i da ništa nije prekinutoThis includes things like open, editing, adding shortcut, snooze, etc. Helps us ensure our calendar experience is functioning as expected and nothing has broken

 • action_result - rezultat radnje koju ste napravili u komponentama kalendara.action_result - Result of the action taken on calendar components. To može da obuhvata vrednosti kao što su uspeh, neuspeh, nepoznato i istek vremena.This can include values such as success, failure, unknown, and timeout. Koristi se za praćenje stope uspešnosti radnji i utvrđivanje da li postoji širok problem sa radnjama kalendara.Used to track the success rate of actions and determine if there is a widespread issue with calendar actions.

 • attendee_busy_status - status obaveštenja o zauzetosti učesnika sa kojim je radnja povezana.attendee_busy_status - The free/busy status of the attendee that the action is related to. Ova vrednost može da bude slobodan, zauzet ili uslovno.This value can be free, busy, or tentative. Pomaže nam da shvatimo da li postoji problem sa radnjama u vezi sa određenim zauzetim statusom.Helps us understand if there is an issue with actions related to a certain busy status.

 • availability - vrednost dostupnost ako se vrednost zauzetosti na sastanku promeni.availability - The availability value if the free/busy value has changed on the meeting. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa podešavanjem određene vrednosti dostupnosti.Helps us understand if there are issues with setting a certain availability value.

 • calendar_onlinemeeting_default_provider – sadrži podrazumevanog dobavljača za sastanak na mreži za korišćenje sa kreiranjem servera podržane na mreži.calendar_onlinemeeting_default_provider - Contains the default online meeting provider for use with server-supported online meeting creation. To obuhvata tipove Skype, Skype za posao, Hangout i Teams za posao.This includes types of Skype, Skype for Business, Hangout, and Teams for Business. Pomaže nam da ustanovimo potencijalne probleme sa kreiranjem sastanaka na mreži za određene dobavljače.Helps us diagnose potential issues with creating online meetings on certain providers.

 • calendar_onlinemeeting_enabled - tačno ako kalendar podržava kreiranje sastanka na mreži koji podržava server, zasnovano na podrazumevanom dobavljaču usluga na mreži za sastanke.calendar_onlinemeeting_enabled - True if the calendar supports server-supported online meeting creation based on a default online meeting provider. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa kalendarima omogućenim za sastanak na mreži.Helps us understand if there are any issues with online meeting enabled calendars.

 • calendar_type - tip kalendara koji se dešava tokom događaja nakon što je korisnik uredio sastanak.calendar_type - The type of calendar an event is on after the user has edited the meeting. Moguće vrednosti obuhvataju primarno, sekundarno, deljeno i grupu.Possible values include primary, secondary, shared, and group. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa određenim tipom kalendara.Helps us understand if there are issues with a certain calendar type.

 • delete_action_origin - poreklo izvršene akcije brisanja.delete_action_origin - The origin of the delete action performed. Ovo obuhvata vrednosti kao što su traka sa alatkama za navigaciju i traka sa alatkama.This includes values such as navigation bar toolbar and capsule toolbar. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa brisanjem sastanka sa određene lokacije.Helps us understand if there are any issues with deleting a meeting from a certain location.

 • distribution_list_count - broj učesnika koji su na spiskovima distribucije.distribution_list_count - Number of attendees which are on distribution lists. Pomaže nam da pratimo da li postoje problemi sa učesnicima koji su na spiskovima distribucije.Helps us track if there are issues with attendees that are on distribution lists.

 • guest_count - broj gostiju na sastanku.guest_count - The number of guests on the meeting. Pomaže nam da budemo sigurni da se gosti ispravno dodaju.Helps us make sure that the guests are being added correctly.

 • is_all_day – koristi kao „meeting_duration“ da biste naveli da li je ovo celodnevni sastanak.is_all_day - Used along with "meeting_duration" to specify if this is an all-day meeting. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa radnjama koji se izvode na celodnevnim sastancima.Helps us understand if there are any issues with actions performed on all-day meetings.

 • is_location_permission_granted – da li je korisnik dodelio dozvolu aplikaciji za sistemsku lokaciju.is_location_permission_granted – Whether user has granted system location permission to the app. Ako je dozvoljen pristup lokaciji, aplikacija može da prikaže dodatne uslužne informacije u korisničkom interfejsu.If location permission is granted, the app can show extra utility information in the user interface. Ako znamo da je dozvola lokacije dodeljena, moći ćemo da znamo koliko se često dodatne uslužne informacije prikazuju korisnicima.Knowing if location permission is granted will allow us to know how often the extra utility information is being shown to users.

 • is_organizer - pomaže nam da shvatimo da li organizator može ispravno da uređuje i kreira sastanke.is_organizer - Helps us understand if meetings are able to be edited and created by the organizer correctly.

 • is_recurring - pomaže nam da shvatimo da li postoji problem koji posebno utiče na periodične sastanke.is_recurring - Helps us understand if there is an issue that specifically impacts recurring meetings.

 • launch_point - tačka lansiranja radnje.launch_point - The launch point of the action. Mogu da budu vrednosti kao što su vidžet zaglavlje, vidžet podnožje, vidžet ceo dan i prečica za kalendar.Can be values such as widget header, widget footer, widget all day, and calendar shortcut. Pomaže nam da shvatimo kontekst sa kojeg je radnja pokrenuta.Helps us understand the context that the action was started from.

 • location_count - broj mesta koji su podešeni na kreiranju i uređivanju događaja.location_count - Number of locations that are set on event create and edit. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa kreiranjem ili uređivanjem događaja sa određenim brojem lokacija.Helps us understand if there are any issues with creating or editing events with a certain number of locations.

 • location_selection_source_type - tip izvora za izbor lokacije.location_selection_source_type - Type of the location selection source. To može da obuhvati vrednosti kao što su sugestija lokacije, prilagođeno i postojeće.This can include values such as location suggestion, custom, and existing. Pomaže nam da ustanovimo da li postoje problemi sa biranjem lokacije od određenog izvora.Helps us diagnose any issues with selecting a location from a certain source.

 • location_session_id - ID sesije za izbor lokacije za sastanke.location_session_id - ID of the meeting location chooser session. Pomaže nam da ustanovimo bilo kakve probleme pomoću izbora lokacije za dodavanje na sastanak.Helps us diagnose any issues with choosing a location to add to the meeting.

 • location_type - izabrani tip lokacije.location_type - The type of location selected. Sadrži tipove kao što su prilagođena lokacija, sala za konferencije i Bing.Contains types such as custom location, conference room, and Bing. Pomaže nam da shvatimo probleme prilikom dodavanja određenih tipova lokacija sastanku.Helps us understand issues with adding certain location types to the meeting.

 • meeting_duration - dužina sastanka.meeting_duration - The length of the meeting. Pomaže nam da se uverimo da se sastanci konfigurišu sa ispravnim vremenima.Helps us make sure that the meetings are being configured with the correct times.

 • meeting_insights_type - tip uvida sastanka u detalje o događaju.meeting_insights_type - The type of meeting insights in the event details. Ovo uključuje datoteku i poruku.This includes file and message. Pomaže nam da shvatimo broj uvida sastanaka koji se prikazuju.Helps us understand the number of meeting insights that are being shown.

 • meeting_type - tip sastanka na mreži povezan sa akcijom.meeting_type - The type of online meeting associated with the action. To obuhvata tipove Skype, Skype za posao, Hangout i Teams za posao.This includes types of Skype, Skype for Business, Hangout, and Teams for Business. Pomaže nam da shvatimo da li su sastanci na mreži ispravno konfigurisani.Helps us understand if the online meetings are configured correctly.

 • origin - poreklo akcije u kalendaru.origin - The origin of the calendar action. Ovo obuhvata tipove kao što su dnevni red, kalendar, vidžet rasporeda itd. Pomaže nam da bolje osiguramo da interakcija unutar komponenti kalendara ispravno funkcionišeThis includes types like agenda, calendar, widget agenda, etc. Helps us better ensure the interaction within the calendar components are working correctly

 • recurrence_scope - tip ponavljanja za sastanak, bilo koja pojava ili grupa.recurrence_scope - The type of recurrence of the meeting, either occurrence or series. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa uređivanjem različitih tipova obrazaca ponavljanja sastanaka.Helps us understand if there are any issues with editing different meeting recurrence types.

 • reminder_time - vreme podsetnika sastanka ako se promenio.reminder_time - The reminder time of the meeting if it has changed. Koristi se da biste se uverili da je vreme sastanka podsetnika ispravno sačuvano.Used to make sure the reminder time of the meeting is saved correctly.

 • reminders_count - broj podsetnika na događaju ako su se podsetnici promenili.reminders_count - Number of reminders on the event if the reminders have changed. Pomaže nam da ustanovimo da li postoje problemi sa više podsetnika na događaju.Helps us diagnose any issues with multiple reminders on an event.

 • sensitivity - osetljivost sastanka.sensitivity - The sensitivity of the meeting. Ovo obuhvata tipove normalnih, ličnih, privatnih i poverljivih.This includes types of normal, personal, private, and confidential. Pomaže nam da shvatimo da li je osetljivost sastanka ispravno konfigurisana.Helps us understand if the sensitivity of the meeting is being configured correctly.

 • session_duration - dužina trajanja sesije u milisekundama.session_duration - The length that the session lasted in milliseconds. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi koji povećavaju količinu potrebnog vremena za izvođene radnje "Kalendar".Helps us understand if there are issues that are increasing the amount of time needed to perform the calendar action.

 • shared_calendar_result - rezultat radnje izvršene u deljenoj fascikli.shared_calendar_result - The result of an action performed on a shared calendar. Moguće vrednosti obuhvataju u redu, ne dozvoljavate, nepoznato, vlasnik lokalno i vlasnik je grupa.Possible values include ok, no permission, unknown, owner on-prem, and owner is group. Pomaže nam da shvatimo pouzdanost radnji izvršenih u deljenim kalendarima.Helps us understand the reliability of actions performed on shared calendars.

 • time_picker_origin - poreklo vremena čuvanja za akciju čuvanja.time_picker_origin - Origin of the time picker for a save action. Obuhvata vrednosti kao što su više opcija i manje opcija.Includes values such as more options and fewer options. Pomaže nam da shvatimo na koji način je korisnik otišao u tok da sačuva sastanak i osigura ispravno funkcionisanjeHelps us understand how the user navigated the flow to save the meeting and ensure that is functioning correctly

 • title - automatski predloženi naslov iz vrednosti koje definišu određene aplikacije.title - The auto-suggested title from app-defined values. Ovo obuhvata vrednosti kao što su „Pozovi“, „Ručak“ i „Skype“.This includes values such as "Call", "Lunch", and "Skype". Pomaže nam da shvatimo da li je automatska sugestija naslova ispravno konfigurisana.Helps us understand if the title auto-suggestion is configured correctly.

 • txp - tip rezervacije ili rezervacija na događaju, ako ih ima.txp - The type of booking or reservation on the event, if any. Ovo obuhvata tipove kao što su rezervacije događaja, rezervacije leta, rezervacije iznajmljivanja kola itd. Pomaže nam da shvatimo da li kartice za rezervacije rade ispravno.This includes types like event reservation, flight reservation, car rental reservation, etc. Helps us understand if the booking/reservation cards are performing correctly.

 • upcoming_event_count - broj predstojećih događaja prikazanih u prikazu predstojećih događaja.upcoming_event_count - The number of upcoming events displayed in the upcoming events view. Pomaže nam da shvatimo da li postoje problemi sa predstojećim prikazom događaja.Helps us understand if there are issues with the upcoming events view.

 • upcoming_event_seconds_until_event - broj sekundi do početka sledećeg događaja.upcoming_event_seconds_until_event - The number of seconds until the next upcoming event starts. Pomaže nam da shvatimo tipične događaje koji su prikazani u prikazu predstojećih događaja.Helps us understand the typical events that are shown in the upcoming events view.

 • value - detalji koji se odnose samo za radnje, kao što su dužina odlaganja ili ponavljanje-do kategorije.value - Action-specific detail such as alert delay length or repeat-until category. Pomaže nam da shvatimo kontekst koji je izvršen tokom radnje.Helps us understand the context that the action was performed.

combined.search.usecombined.search.use

Koristi se za nadgledanje mogućeg negativnog uticaja na vašu sposobnost da obavljate ključne funkcije pretraživanja, kao što su pretraživanje pošte, kontakata ili događaja.Used for monitoring possible negative impact on your ability to perform key search functionality such as searching for mail, contacts, or events.

Sledeća polja se prikupljaju za iOS i Android:The following fields are collected across iOS and Android:

 • account_switcher_action_type - ovaj tip radnje prati ako je korisnik koristio program za promenu naloga bilo u jednostavnom otkrivanju ili ako je odlučio da promeni nalogaccount_switcher_action_type - This action type tracks if the user used the account switcher either in simply discovery or if they decided to switch the account

 • action_type - tip radnje koja je izvršena za pretragu.action_type - The type of action that was performed for search. Ovo prepoznaje da li je pokrenuta pretraga, da li je nastala ili završena, kao i koje su se radnje događale tokom pretrage, tj. bio je mikrofon korišćen.This identifies if a search has been started, in occurring, or ended and what actions were happening during the search, I.e. was the mic used. Ovo je instrument za obezbeđivanje ispravnih i korisnih pretraga.This is instrumental in ensuring accurate and helpful searches.

 • conversation_id – jedinstveni ID za svaku sesiju pretraživanja (tj. svaki put kada korisnik otvori okvir za pretraživanje)conversation_id - Unique ID for every search session (i.e. every time the user enters the search box)

 • entrance_type - ovo utvrđuje na koji način je korisnik pokrenuo upit za pretragu, sa kartice pretraga, nuli upita, zaglavlju pretrage ili rezultatu pretrage.entrance_type - This determines how the user started the search query, from the search tab, zero query, search heading, or search result.

 • has_contact_results – jednostavno bilo da su prikazani rezultati kontakta ili ne u upitu pretragehas_contact_results - Simple whether contact results are shown or not in the search query

 • include_deleted - da li pretraga prikazuje izbrisane opcije u rezultatima pretrageinclude_deleted - whether the search is showing deleted options in the search results

 • is_ics_external_data – snima da li je dodati događaj unutrašnji (tj.is_ics_external_data - Captures if an added event is internal (i.e dodat u Outlook u kalendar programa Outlook) ili spoljni (tj.added in Outlook to Outlook calendar) or external (i.e dodat iz neke druge aplikacije za e-poštu, kao što je Gmail u kalendar programa Outlook).added from another email app such as Gmail to Outlook calendar).

 • is_network_fully_connected – ovo služi da dobijete nagoveštaj o razlogu za pretragu van mreže.is_network_fully_connected - This is to get a hint of the reason behind the offline search. Ako je mreža povezana i pretraga je van mreže, razlog je verovatno vremensko ograničenje serveraIf the network is connected and the search is offline, then the reason is likely to be the server timeout

 • is_offline_search – da li je sesija pretrage bila pretraga van mreže na osnovu rezultata pretrage koje je vratio hxis_offline_search - whether the search session is offline search based on search results returned by hx

 • re_enter_search_tab - Boolean da naznači da li je korisnik zamenio kartice pre nego što je odabrao rezultat pretraživanjare_enter_search_tab - Boolean to indicate whether a user has switched tabs before selecting a search result

 • result_selected_type - tip podataka koji su prikazani je uključen u interakciju sa programom itd. pogledajte članak razgovori o kontaktu, razgovorima, događaju itd.result_selected_type - What type of data that was displayed is the user interacting with I.e. see all contact, conversations, event, etc.

 • search_conversation_result_data - ovo sadrži podatke o razgovoru izabranom u rezultatima pretrage uključujući tip naloga (hx, ac itd.), bez obzira da li se poruka zadržava pomoću usluge u oblaku, kao i da li je prikaz pomaka stranice ista stranica kao i prva poruka.search_conversation_result_data - This contains data about the conversation selected from a search result including account type (hx, ac, etc.), whether the message is held by a cloud service, and whether the page offset shown is the same page as the first message.

 • search_origin - odakle je došla pretraga, tj. pomoćnik za glasovne pomoćnika, Cortana, unos tastature itd.search_origin - Where did the search originate from, i.e. voice assistant, Cortana, keyboard input, etc.

 • search_scope - niska koja ukazuje na tip naloga koji je korisnik tražio (npr. Exchange, gmail itd.) ili ako je to bilo na svim nalozima.search_scope - A string indicating what type of account the user was searching in (I.e. Exchange, Gmail, etc.) or if it was in All Accounts.

 • search_suggestion_type - pokazuje šta se nalazi iza predloga pretrage, tj. da li je ispravka pravopisa?search_suggestion_type - indicates what is behind the search suggestion, I.e. is a spell correction? Na osnovu istorije?Based on history? Automatsko dovršavanje?Autocomplete?

 • search_request_reason - označava razlog za slanje zahteva za pretragu iz aplikacije, što znači da ukazuje na akciju komponente ili korisnika koja je pokrenula pretragu.search_request_reason - Indicates the reason a search request was sent from the app, in effect indicating the component or user action which invoked a search.

 • search_result_filter_type - označava koji tip filtera je primenjen za pretraživanje, samo prikaz svih ili prilogasearch_result_filter_type - Indicates what type of filter was applied to search, show all or attachments only

Sledeća polja se prikupljaju za iOS aplikacije programa Outlook Mobile:The following fields are collected across iOS applications of Outlook Mobile:

 • action - tip radnje koja je izvršena za pretragu.action - the type of action that was performed for search. Ovo prepoznaje da li je pokrenuta pretraga, da li je nastala ili završena, kao i koje su se radnje događale tokom pretrage, tj. bio je mikrofon korišćen.This identifies if a search has been started, in occurring, or ended and what actions were happening during the search, I.e. was the mic used. Ovo je instrument za obezbeđivanje ispravnih i korisnih pretraga.This is instrumental in ensuring accurate and helpful searches.

 • answer_result_selected_count – prati koliko puta je pretraživanje bilo „uspešno“ tj. da li je korisnik pronašao osobu koju je želeo?answer_result_selected_count - tracks how many times the search was "successful" I.e. did the user find the person they wanted? Napisali ste e-poruku?Composed an email? Obeležili ste poruku obeleživačem?Bookmarked the message?

 • contact_result_in_full_list_selected_count–prati koliko puta je korisnik tražio da „Vidi sve kontakte“ na celoj listi izabranoj tokom kombinovanih sesija pretragecontact_result_in_full_list_selected_count - tracks how many times the user asked to "see all contacts" in full list was selected during the combined search session

 • contact_result_selected_count - prati koliko je bilo izbora izabranih kontakata tokom kombinovane sesije pretragecontact_result_selected_count - tracks how many contact results were selected during the combined search session

 • conversation_result_selected_count - prati koliko razgovora je bilo izabrano tokom kombinovane sesije pretrageconversation_result_selected_count - tracks how many conversations were selecting during the combined search session

 • mail_paging_gesture_count – prati koliko je gesti listanja stranica za pretraživanje pošte izvršeno unutar kombinovane sesije pretraživanjamail_paging_gesture_count - tracks how many mail search paging gestures were performed within the combined search session

 • mail_requests_count – prati koliko je zahteva za pretragu pošte poslato u okviru kombinovane sesije pretragemail_requests_count - tracks how many mail search requests were sent within the combined search session

 • people_filter_selected_contacts_count – prati koliko kontakata je izabrano u filteru za osobepeople_filter_selected_contacts_count - tracks how many contacts were selected in the people filter

 • search_session_ended_type - označava gde je pretraga završena zato što je otkazana ili je upit ažuriransearch_session_ended_type - Indicates where a search ended because it was canceled or the updated was the query

 • search_suggestion_type - pokazuje šta se nalazi iza predloga pretrage, tj. da li je ispravka pravopisa?search_suggestion_type - indicates what is behind the search suggestion, I.e. is a spell correction? Na osnovu istorije?Based on history? Automatsko dovršavanje?Autocomplete?

 • see_all_contacts_selected_count – prati koliko je puta izabrano „pogledaj sve kontakte“ tokom kombinovane sesije pretragesee_all_contacts_selected_count - tracks how many times "see all contacts" was selected during the combined search session

 • subtab_type – prati sa koje kartice sa rezultatima je korisnik izabrao rezultatsubtab_type - tracks where the user has selected the result from which result tab

 • top_mail_result_selected_count - prati koliko puta korisnik izabere najbolje rezultate koji im je pružen.top_mail_result_selected_count - tracks how many times a user selects the top results provided to them.

 • ui_reload_result_count – snima vremena ponovnog učitavanja korisničkog interfejsa zbog ažuriranja skupa rezultata (tokom izvršavanja odgovarajućeg upita)ui_reload_result_count - records the times of reloading UI because of result set update (during the corresponding query)

 • ui_reload_result_time – snima ukupno vreme utrošeno na ponovno učitavanje korisničkog interfejsa zbog ažuriranja skupa rezultata (tokom izvršavanja odgovarajućeg upita)ui_reload_result_time - records the total time spent on reloading UI because of result set update (during the corresponding query)

 • ui_reload_status_count – snima vremena ponovnog učitavanja korisničkog interfejsa zbog ažuriranja statusa (tokom izvršavanja odgovarajućeg upita)ui_reload_status_count - records the times of reloading UI because of status update (during the corresponding query)

 • ui_reload_status_time – snima ukupno vreme utrošeno na ponovno učitavanje korisničkog interfejsa zbog ažuriranja statusa (tokom izvršavanja odgovarajućeg upita)ui_reload_status_time - records the total time spent on reloading UI because of status update (during the corresponding query)

compose.mail.accessorycompose.mail.accessory

Ovaj događaj nam omogućava da otkrijemo i rešimo probleme sa ključnim radnjama za pisanje e-pošte kako bi vas sprečilo da nailazite na probleme sa prilaganjem datoteke, slikate kao prilog ili šaljete dostupnost.This event lets us detect and fix issues with key mail compose actions to prevent you from running into issues with attaching a file, taking a photo as an attachment, or sending your availability.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • action - govori nam šta je bilo pokušano kada se evidentira radnja.action - Tells us the action that was attempted when the action is logged. Neki primeri uključuju prilaganje datoteke i predstavljanje više opcija.Some examples include attaching a file and presenting more options.

 • icon_name - govori nam ime ikone koja se prikazuje kada se evidentira radnja.icon_name - Tells us the name of the icon that is being shown when the action is logged.

 • origin – Pokazuje nam poreklo radnje.origin – Tells us the origin of the action. Moguće vrednosti su quick_reply i full_screen.Possible values are quick_reply and full_screen.

 • toolbar_type – Pokazuje nam tip trake sa alatkama koji se nalazi na stranici za sastavljanje.toolbar_type – Tell us the toolbar type which is presenting on compose page. Moguće vrednosti su compose_actions i formatting.Possible values are compose_actions and formatting.

conversation.view.actionconversation.view.action

Koristi se za monitoring mogućeg negativnog uticaja na mogućnost prikazivanja i odgovaranje na e-porukeUsed for monitoring possible negative impact on your ability to view and reply to email messages

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • contains_mention - saopštava nam da li je konverzacija za @ pominjanje primenjena kako bi nam pomogao da otkrijemo probleme sa pomenutim porukamacontains_mention - Tells us if the conversation had an @ mention applied to help us detect issues with email mentions

 • conversation_type - govori nam koji tip prikaza e-poruke je vizuelizovana, kao što su jedan prikaz poruke ili više prikaza poruke.conversation_type - Tells us what type of email message view was rendered, such as a single message view or multiple message views. Pomaže nam da otkrijemo probleme u vezi sa određenim tipom poruke u našem prikazu za razgovor kroz e-poštu.Helps us detect issues related to a specific message type in our email conversation view.

 • reaction_origin – saopštava koji je izvor iz kog je korisnik reagovaoreaction_origin – Tells us origin from where the user reacted

 • reaction_type – saopštava tip reakcije korisnikareaction_type – Tells us the reaction type of the user

 • suggested_reply_char_count - govori nam koliko znakova predlažemo predloge koji pružamo (ako je dostupno) da nam pomognu da otkrijemo anomalije i probleme u vezi sa našim predlozimasuggested_reply_char_count - Tells us how many characters the suggested replies we offer (if available) to help us detect anomalies and issues related to our suggestions

 • suggested_reply_click_pos - saopštava nam na koji položaj predloženi odgovor (ako je dostupno) se prikazuje tako da možete da otkrijete probleme sa određenim predlozimasuggested_reply_click_pos - Tells us which position the suggested reply (if available) is rendered so we can detect issues with a specific suggestion

 • suggested_reply_type – Ukazuje na tip predloženog odgovora za ovu radnju.suggested_reply_type - indicates type of suggested reply for this action. Moguće vrednosti su text, send_avail i create_meeting.Possible values are text, send_avail, and create_meeting.

 • use_default_quick_reply_mode - govori nam ako je podrazumevani režim za brze odgovore korišćen da bi nam pomogao da otkrijemo probleme u vezi sa iskustvom za brze odgovore za e-poštuuse_default_quick_reply_mode - Tells us if the default quick reply mode was used to help us detect issues related to the quick reply experience for email

draft.actiondraft.action

Koristi se za monitoring mogućeg negativnog uticaja na mogućnost pravljenja i čuvanja radnih verzija pošte.Used for monitoring possible negative impact on your ability to create and save mail drafts.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • action - tip radnje, npr. sačuvaj, odbaci.action - the type of action, e.g. save, discard.

 • draft_message_id - ID poruke za radnu verzijudraft_message_id - message ID of the draft

 • is_groups - da li se radna verzija šalje u/iz fascikle grupais_groups - whether the draft is being sent to/from a group folder

 • origin - gde je pokrenuta radna verzija, npr. detalj poruke, pisanje.origin - where draft was initiated, e.g. message detail, compose.

 • smart_compose_model_version – prati koja se verzija modela pametnog sastavljanja koristismart_compose_model_version - tracks which version of smart compose model is being used

 • suggestions_requested – pokazuje koliko se predloga pametnog sastavljanja tražisuggestions_requested - indicates how many smart compose suggestions requested

 • suggestions_results – rezultati predloga pametnog sastavljanja, tj. prihvaćeno, odbijenosuggestions_results - smart compose suggestions’ result, i.e. accepted, rejected

 • suggestions_returned – pokazuje koliko je predloga pametnog sastavljanja vraćeno sa serverasuggestions_returned - indicates how many smart compose suggestions returned from server

 • suggestions_shown – pokazuje koliko se predloga pametnog sastavljanja prikazuje korisnikusuggestions_shown - indicates how many smart compose suggestions shown to the user

 • thread_id - ID za radnu verziju razgovora povezuje se sathread_id - thread ID of the conversation draft is associated with

drag.and.dropdrag.and.drop

Ovaj događaj nam omogućava da otkrijemo da li je radnja prevlačenja i otpuštanja bila uspešna ili ne.This event lets us detect if the drag and drop action was successful or not. On se koristi da bismo se uverili da iskustva prevlačenja i otpuštanja ispravno rade u svim aplikacijama kao događaj otpuštanja u Outlook i kao događaj prevlačenja koji napušta Outlook.It is used to ensure that drag-and-drop experiences are working correctly across applications both as a drop event into Outlook and a drag event that leaves Outlook. Sa ovim podacima možemo da osiguramo da kompletno iskustvo sa drugim aplikacijama radi na očekivani način.With this data we are able to ensure that the end-to-end experience with other applications is working as expected.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • action – Radnja će biti prevlačenje ili otpuštanjeaction - Action will be either drag or drop

 • location – U slučaju radnje prevlačenja, ovo će nas obavestiti sa koje lokacije je korisnik započeo prevlačenje.location - In case of a drag action, this will let us know from which location the user started the drag. U slučaju radnje otpuštanja, to će nam dati do znanja gde je korisnik otpustio datoteku koja je prevučena.In case of a drop action, this will let us know where the user dropped the file which was being dragged.

 • source – U slučaju radnje otpuštanja, ovo će nas obavestiti sa koje lokacije je korisnik započeo prevlačenje.source – In the case of a drop action, this will let us know from which location the user started the drag. To nam pomaže da lakše otkrijemo probleme sa određenim izvorima poput OneDrive ili datotekama u određenoj lokaciji za otpuštanje, poput nove e-poruke.This helps us better discover issues with a specific source like OneDrive or Files into a specific drop location, such as a new email.

drawer.eventdrawer.event

Koristi se za monitoring mogućeg negativnog uticaja na mogućnost pristupa fasciklama u prijemnom poštanskom sandučetuUsed for monitoring possible negative impact on your ability to access folders in your inbox

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • add_calendar_option - ukazuje na tip kalendara koji se dodaje iz fioke ili interesantnog kalendara, kalendar pošte, deljeni kalendar, da bi nam pomogao da otkrijemo probleme u vezi sa određenim tipovima kalendaraadd_calendar_option - Indicates the type of calendar being added from the drawer i.e. interesting calendar, mail calendar, shared calendar, to help us detect issues related to specific calendar types

 • calendar_accounts_count - ukazuje na broj naloga kalendara koji nam pomažu da ustanovljene probleme u vezi sa brojem naloga koje imatecalendar_accounts_count - Indicates the number of calendar accounts to help us detect issues related to number of accounts you have

 • calendar_apps_count – označava broj aplikacija kalendara koji se nalaze na uređaju korisnika da bi nam pomogao da otkrijemo probleme u vezi sa kalendar aplikacijamacalendar_apps_count - Indicates the number of calendar apps present on the user's device to help us detect issues related to calendar apps

 • drawer_type - ukazuje na tip fioke: kalendar, pošta ili 0 upit koji će nam pomoći da otkrijemo probleme u vezi sa tipom fiokedrawer_type - Indicates the drawer type: calendar, mail or zero query to help us detect issues related to the drawer type

 • from_favorites - označava da li je radnja uzeta iz omiljenih lokacija kako bi nam pomogao da otkrijemo probleme u vezi sa omiljenim lokacijamafrom_favorites - Indicates if the action was taken from favorites to help us detect issues related to favorites

 • group_calendar_count - označava broj kalendara za nalog koji će nam pomoći da otkrijemo probleme vezane sa grupom kalendaragroup_calendar_count - Indicates the number of calendars for the account to help us detect issues related group calendars

 • inbox_unread_count - označava broj nepročitanih poruka u prijemnom poštanskom sandučetu da bi nam pomogao da ustanovljene probleme sa prikazivanjem obaveštenja o nepročitanom sandučetu.inbox_unread_count - Indicates the number of unread messages in the inbox to help us detect issues with displaying inbox unread counts.

 • interesting_calendar_accounts_count - ukazuje na broj naloga koji ispunjavaju uslove za zanimljive kalendari na uređaju kako bi nam pomogli da otkrijemo probleme koji se tiču zanimljivih kalendarainteresting_calendar_accounts_count - Indicates the number of accounts which are eligible for interesting calendars on the device to help us detect issues related to interesting calendars

 • is_group_calendar - označava da li je kalendar grupni kalendar koji će nam pomoći u otkrivanju problema povezanih grupnih kalendarais_group_calendar - Indicates if the calendar is a group calendar to help us detect issues related group calendars

 • mail_folder_type - ukazuje na tip fascikle "Pošta", "Prijemno poštansko sanduče", "radne verzije" itd. da biste nam pomogli da otkrijemo probleme u vezi sa tipovima fascikli.mail_folder_type - Indicates the mail folder type i.e. inbox, drafts, etc. to help us detect issues related to folder types.

 • mail_accounts_count - označava broj naloga za poštu koji će nam pomoći u otkrivanju problema povezanih računa pošte.mail_accounts_count - indicates the number of mail accounts to help us detect issues related mail accounts.

 • selected_group_calendar_count - označava broj grupnih kalendara koji su odabrani i aktivni u korisničkom interfejsuselected_group_calendar_count - Indicates the number of group calendars which are selected and active in the UI

 • visibility_toggle - označava da li je korisnik uključio ili isključio dati kalendara kako bi nam pomogao da ustanovimo probleme u vezi sa prikazivanjem ili sakrivanjem kalendaravisibility_toggle - indicates if the user is turning on or off a given calendar to help us detect issues related to showing or hiding calendars

IpcCreateRepublishingLicenseIpcCreateRepublishingLicense

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcCreateRepublishingLicense API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcCreateRepublishingLicense API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacijeAppInfo.Name - Application name

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall - označava postojanje HTTP operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is HTTP operation

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

IpcGetLicensePropertyIpcGetLicenseProperty

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcGetLicenseProperty API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetLicenseProperty API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall - Označava postojanje HTTP operacijeRMS.HttpCall - Indicates if there is HTTP operation

 • RMS.LicensePropertyType - tip svojstva licenceRMS.LicensePropertyType - license property type

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

IpcGetSerializedLicensePropertyIpcGetSerializedLicenseProperty

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcGetSerializedLicenseProperty API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetSerializedLicenseProperty API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey- Id servera usluge vođenja evidencijeiKey- Logging service server Id

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall - Označava postojanje HTTP operacijeRMS.HttpCall - Indicates if there is HTTP operation

 • RMS.LicensePropertyType - Tip svojstva licenceRMS.LicensePropertyType - License property type

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

IpcGetTemplateIssuerListIpcGetTemplateIssuerList

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcGetTemplateIssuerList API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetTemplateIssuerList API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.AuthCallbackProvided - Ukazuje na to da li pruža povratni poziv potvrde identiteta kao unos API poziva ili neRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - Informacije o URL adresi veze spoljne mrežeRMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - extranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - Informacije o URL adresi veze intranet mrežeRMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - intranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionMode - Režim veze između klijenta usluge Rights Management Service i servera: na mreži ili van mrežeRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant - Id privremenog zakupca za korisnikaRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant - Id stalnog zakupca za korisnikaRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall - označava postojanje HTTP operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is HTTP operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl - URL adresa spoljašnje mreže servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera preuzima novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl - Intranet URL adresa servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status - Vreme prvog ili ponovnog pribavljanja Certifikata o pravima naloga od serveraRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type - Tip korisničkog naloga kao što je Windows nalog ili live nalogRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided - Ukazuje na to da li jeste ili nije obezbeđena korisnička adresa e-pošte dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId - Id servera Usluge upravljanja pravima koji izdaje Certifikat o pravima nalogaRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat - Format licence: Xrml ili JsonRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType - Tip Certifikata o pravima nalogaRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType - Tip servera Usluge upravljanja pravimaRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • UserInfo.UserObjectId - Id korisničkog objektaUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcGetTemplateListIpcGetTemplateList

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcGetTemplateList API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetTemplateList API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.AuthCallbackProvided - Ukazuje na to da li pruža povratni poziv potvrde identiteta kao unos API poziva ili neRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - Informacije o URL adresi veze spoljne mrežeRMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - extranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - Informacije o URL adresi veze intranet mrežeRMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - intranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionMode - Režim veze između klijenta usluge Rights Management Service i servera: na mreži ili van mrežeRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant - Id privremenog zakupca za korisnikaRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant - Id stalnog zakupca za korisnikaRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall - označava postojanje http operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl - URL adresa spoljašnje mreže servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera preuzima novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl - Intranet URL adresa servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status - Vreme prvog ili ponovnog pribavljanja Certifikata o pravima naloga od serveraRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type - Tip korisničkog naloga kao što je Windows nalog ili live nalogRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided - Ukazuje na to da li jeste ili nije obezbeđena korisnička adresa e-pošte dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId - Id servera Usluge upravljanja pravima koji izdaje Certifikat o pravima nalogaRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat - Format licence: Xrml ili JsonRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType - Tip Certifikata o pravima nalogaRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType - Tip servera Usluge upravljanja pravimaRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TemplatesCount - Broj predložakaRMS.TemplatesCount - The number of the templates

 • UserInfo.UserObjectId - Id korisničkog objektaUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcpCreateLicenseFromScratchIpcpCreateLicenseFromScratch

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcpCreateLicenseFromScratch API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpCreateLicenseFromScratch API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant - Id privremenog zakupca za korisnikaRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant - Id stalnog zakupca za korisnikaRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall - označava postojanje HTTP operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is HTTP operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl - URL adresa spoljašnje mreže servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera preuzima novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl - Intranet URL adresa servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.UserProvided - Ukazuje na to da li jeste ili nije obezbeđena korisnička adresa e-pošte dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId - Id servera Usluge upravljanja pravima koji izdaje Certifikat o pravima nalogaRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat - Format licence: Xrml ili JsonRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType - Tip Certifikata o pravima nalogaRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType - Tip servera Usluge upravljanja pravimaRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje token kao unos API poziva ili neRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje korisnika kao unos API poziva ili neRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

 • UserInfo.UserObjectId - Id korisničkog objektaUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcpCreateLicenseFromTemplateIpcpCreateLicenseFromTemplate

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcpCreateLicenseFromTemplate API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpCreateLicenseFromTemplate API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.AuthCallbackProvided - Ukazuje na to da li pruža povratni poziv potvrde identiteta kao unos API poziva ili neRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionMode - Režim veze između klijenta usluge Rights Management Service i servera: na mreži ili van mrežeRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall - označava postojanje http operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje token kao unos API poziva ili neRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje korisnika kao unos API poziva ili neRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

IpcpGetTemplateListForUserIpcpGetTemplateListForUser

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcpGetTemplateListForUser API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpGetTemplateListForUser API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.ApplicationScenarioId - Id scenarija koji obezbeđuje aplikacijaRMS.ApplicationScenarioId - Scenario Id provided by the application

 • RMS.AuthCallbackProvided - Ukazuje na to da li pruža povratni poziv potvrde identiteta kao unos API poziva ili neRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - Informacije o URL adresi veze spoljne mrežeRMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - extranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - Informacije o URL adresi veze intranet mrežeRMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - intranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionMode - Režim veze između klijenta usluge Rights Management Service i servera: na mreži ili van mrežeRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant - Id privremenog zakupca za korisnikaRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant - Id stalnog zakupca za korisnikaRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall - Označava postojanje HTTP operacijeRMS.HttpCall - Indicates if there is HTTP operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl - URL adresa spoljašnje mreže servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera preuzima novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl - Intranet URL adresa servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status - Vreme prvog ili ponovnog pribavljanja Certifikata o pravima naloga od serveraRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type - Tip korisničkog naloga kao što je Windows nalog ili live nalogRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided - Ukazuje na to da li jeste ili nije obezbeđena korisnička adresa e-pošte dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId - Id servera Usluge upravljanja pravima koji izdaje Certifikat o pravima nalogaRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat - Format licence: Xrml ili JsonRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType - Tip Certifikata o pravima nalogaRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType - Tip servera Usluge upravljanja pravimaRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TemplatesCount - Broj predložakaRMS.TemplatesCount - The number of the templates

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje token kao unos API poziva ili neRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje korisnika kao unos API poziva ili neRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

 • UserInfo.UserObjectId - Id korisničkog objektaUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcpSerializeLicenseIpcpSerializeLicense

Sakuplja se kada korisnik pokuša da primeni IRM zaštitu na dokument. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcpSerializeLicense API poziva.Collected when a user attempts to apply IRM protections on the doc. It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpSerializeLicense API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.ApplicationScenarioId - Id scenarija koji obezbeđuje aplikacijaRMS.ApplicationScenarioId - Scenario Id provided by the application

 • RMS.AuthCallbackProvided - Ukazuje na to da li pruža povratni poziv potvrde identiteta kao unos API poziva ili neRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionMode - Režim veze između klijenta usluge Rights Management Service i servera: na mreži ili van mrežeRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.ContentId - Id sadržaja dokumentaRMS.ContentId - Content Id of the document

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant - Id privremenog zakupca za korisnikaRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant - Id stalnog zakupca za korisnikaRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall - označava postojanje http operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl - URL adresa spoljašnje mreže servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera preuzima novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl - Intranet URL adresa servera Usluge za upravljanje pravima za korisnika, koja se prikuplja dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status - Vreme prvog ili ponovnog pribavljanja Certifikata o pravima naloga od serveraRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type - Tip korisničkog naloga kao što je Windows nalog ili live nalogRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided - Ukazuje na to da li jeste ili nije obezbeđena korisnička adresa e-pošte dok se od servera pribavlja novi Certifikat o pravima nalogaRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId - Id servera Usluge upravljanja pravima koji izdaje Certifikat o pravima nalogaRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.KeyHandle - Memorijska adresa pokazivača ključaRMS.KeyHandle - The memory address of key handle

 • RMS.LicenseFormat - Format licence: Xrml ili JsonRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.PL.KeyType – Vrednosti „Jedan“ ili „Dupli“.RMS.PL.KeyType – Values of 'Single' or 'Double.' Ukazuje na to da li je PL zaštićen pomoću zaštite jednim ključem ili zaštite duplim ključem.Indicates whether the PL was protected with Single Key Protection or Double Key Protection.

 • RMS.RACType - Tip Certifikata o pravima nalogaRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType - Tip servera Usluge upravljanja pravimaRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode - Kod statusa vraćenog rezultataRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje token kao unos API poziva ili neRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.TokenProvided - Označava da li obezbeđuje korisnika kao unos API poziva ili neRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

 • UserInfo.UserObjectId - Id korisničkog objektaUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcSetLicensePropertyIpcSetLicenseProperty

Sakuplja se kada korisnik pokuša da otvori IRM zaštićeni dokument ili primeni IRM zaštitu.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. Sadrži informacije koje su potrebne da bismo mogli pravilno da istražimo i dijagnostikujemo probleme koji se događaju prilikom IpcSetLicenseProperty API poziva.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcSetLicenseProperty API call is made.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy - Hijerarhija klijenata koja označava da aplikacija radi u proizvodnom okruženju ili razvojnom okruženjuAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – Ime aplikacije.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacijeAppInfo.Version - Application version

 • iKey - Id servera usluge vođenja evidencijeiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration - Ukupno vreme za dovršavanje API pozivaRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – Ukupno vreme umanjeno za spoljne operacije, kao što je mrežno vreme kašnjenja.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode - Kod bilo koje greške vraćen kao rezultat API pozivaRMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall - označava postojanje http operacijeRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.LicensePropertyType - tip svojstva licenceRMS.LicensePropertyType - license property type

 • RMS.Result - Uspešan ili neuspešan API pozivRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId - Id scenarija definisan API-jemRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion - Verzija klijenta usluge Rights ManagementRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode - Id scenarija definisan API-jemRMS.StatusCode - Scenario Id defined by the API

link.clicked.actionlink.clicked.action

Događaj se koristi za praćenje uspeha korisnika u prikazu URL adrese u Edge veb prikazu i ispunjavanju standardnih veb scenarija u tom veb prikazu bez grešakaThe event is used to track users' success in viewing a URL in the Edge web view and completing standard web scenarios in that web view without facing errors

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • account_type – ako je Edge veb prikaz pokrenut iz e-poruke ili događaja u sistemu Outlook, tip naloga odakle je URL potekaoaccount_type – if the Edge web view was launched from an email or event in Outlook, type of the account where the URL came from

 • action – radnja koju obavlja korisnik u sistemu Outlook od trenutka kada dodire URL do trenutka kada izađe iz tog toka (otvaranje veze u Edge veb prikazu, stranica ne može da se učita u veb prikazu, obavljanje pretrage u veb prikazu, izlazak iz Edge veb prikaza radi otvaranja veze u aplikaciji veb pregledača itd.)action – action performed by the user inside Outlook from the moment they tap on a URL to when they exit that flow (opened the link in the Edge web view, page failed to load in the web view, performed a search in the web view, exit the Edge web view to open the link in a web browser application, etc.)

 • duration – trajanje korisničke sesijeduration – duration of the user session

 • launch_type – ako je pokrenut Edge veb prikaz, bilo iz sistema Outlook, bilo iz vidžeta ili komponente OSlaunch_type – if the Edge web view was launched, was it from Outlook, from a widget, or from an OS component

 • origin – ako je korisnik obavio radnju u Edge veb prikazu, poreklo te radnjeorigin – if the user performed an action in the Edge web view, origin of that action

 • referrer – lokacija URL adrese koju je korisnik dodirnuo (e-poruka, događaj iz kalendara, TXP karta itd.)referrer – the location of the URL the user tapped on (email, calendar event, TXP card, etc.)

 • search_scope – ako je korisnik obavio pretragu u Edge veb prikazu, opseg te pretrage (sve, slike, video itd.)search_scope – if the user performed a search in the Edge web view, scope of that search (All, Images, Videos, etc.)

 • search_subtype – ako je korisnik obavio pretragu u Edge veb prikazu, da li je to bila početna pretraga ili suženasearch_subtype – if the user performed a search in the Edge web view, was it an initial search or a refined search

 • session_summary_page_loaded_count – broj strana koje korisnik učita tokom sesije u Edge veb prikazusession_summary_page_loaded_count – number of pages loaded by the user during their session in the Edge web view

 • session_summary_search_count – broj Bing pretraga koje korisnik obavi tokom sesije u Edge veb prikazusession_summary_search_count - number of Bing searches performed by the user during their session in the Edge web view

 • session_summary_session_id – identifikator za trenutnu korisničku sesiju u Edge veb prikazusession_summary_session_id – identifier for the present user session in the Edge web view

 • txp – ako je Edge veb prikaz pokrenut iz TXP karte, tip događaja te kartice (večera, let itd.)txp – if the Edge web view was launched from a TXP card, event type for that card (dining, flight, etc.)

 • txp_component – ako je Edge veb prikaz pokrenut iz TXP karte, tip komponente korisničkog interfejsa te kartetxp_component - if the Edge web view was launched from a TXP card, UI component type for that card

mail.actionmail.action

Koristi se za nadgledanje mogućeg negativnog uticaja na mogućnost izvršavanja kritičnih radnji pošte (kao što je pokretanje lančanog režima rada pošte, obezbeđivanje trijažne radnje pošte) kako bi se osiguralo da aplikacija radi ispravo za poštu.Used for monitoring possible negative impact on your ability to perform critical mail actions (like running mail threaded mode, ensuring mail triage actions work) to ensure our app is functioning properly for mail.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • account – nalog koji je obavio radnju [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.]account - the account which performed the action [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • action - prati koji tip radnje je preduzeo, tj. arhiviranje, izbriši, označi kao pročitano itd.action - tracks what type of action was taking, i.e. archive, delete, mark as read, etc.

 • attachment_content_type - tip sadržaja preuzetog prilogaattachment_content_type - the content type of the downloaded attachment

 • attachment_content_type_with_count - prati broj priloga u e-poruciattachment_content_type_with_count - tracks the number of attachments in email

 • attachment_download_result - rezultat (npr. uspeh/neuspeh) za akciju preuzimanja prilogaattachment_download_result - the result (i.e. success/failure) for an attachment download action

 • attachment_download_time - vreme radnje preuzimanja prilogaattachment_download_time - the time for an attachment download action

 • attachment_extn - oznaka tipa datoteke preuzetog prilogaattachment_extn - the file extension of the downloaded attachment

 • attachment_id - identifikator sistema za preuzet prilogattachment_id - the system identifier for the downloaded attachment

 • attachment_size - veličina preuzetog prilogaattachment_size - the size of downloaded attachment

 • domain - domen dokumenta koji se otvaradomain - domain of the document being opened

 • duration - prati koliko dugo je trajala radnja u vidu engleski String (npr. 1s, 4č)duration - tracks how long the action took as human-readable English string (e.g. 1s, 4h)

 • error - poruka o grešci koja se odnosi na akcijuerror - error message associated with the action

 • event_mode - kakav tip režima događaja je bio u programu, grupi ili drugima.event_mode - what type of event mode it was in, groups or others.

 • Extension - veličine veze ili priloga povezan sa ovom akcijomExtension - file extension of link or attachment associated with this action

 • internet_message_id - ID poruke praćenjainternet_message_id - tracking message ID

 • is_group_escalation - označava da li je poruka, prema kojoj je preduzeta radnja, poslata u poštansko sanduče korisnika zbog eskalacije (pretplaćenog na grupu)is_group_escalation - indicates whether the message the action was taken on was sent to the user's mailbox because of an escalation (subscribed to group)

 • is_rule - označava da li je izvšena radnja pošte vraćena u fokusiranu/drugu klasifikaciju is_rule - indicates if the mail action done is resetting a focused/other classification

 • is_threaded_mode - označava da li je poruka bila u nitnom režimu ili ne, tj. kako su poruke grupisaneis_threaded_mode - indicates whether the message was in threaded mode or not, i.e. how are the messages grouped

 • is_unread - označava da li je poruka nepročitana da je akcija preduzetais_unread - indicates whether message is unread that the action was taken on

 • left_swipe_setting - ukazuje na to koja je radnja bila podešena da bude prevlačenje ulevoleft_swipe_setting - indicates what action was a set to be the left swipe

 • message_id - ID poruke serveru koji je usmeren na akciju ili je razdvojena zarezima ako je u pitanju radnja veća od jedne stavke.message_id - server message id targeted for action, or comma-separated list if more than one item was in action.

 • message_type - označava na kojoj se vrsti poruke vrši radnja ** - grupe ili drugomessage_type - indicates what type of message type the action was taken on** - group or other

 • number_selected – broj stavki koje je korisnik izabrao na listi poruka i preduzeo radnje tokom režima višestrukog izbora.number_selected - the number of items the user selected on the message list and took action on during multiple selection mode.

 • origin - izvor radnje, npr. prevlačenje ćelija, 0-upit, duboka veza, prikaz e-pošte, lista e-pošte itd.origin - source of action, i.e. cell swipe, zero-query, deep link, email view, email list, etc.

 • reported_to_msft - kada šaljete e-poruku u neželjenu (bezvrednu poštu) ili kantu za smeće (phishing), oni mogu da odaberu da prijave njihovu akciju korporaciji Microsoft.reported_to_msft - after sending an email to junk (spam) or trash (phishing) they can choose to report their action to Microsoft.

 • retry - da li je radnja ponovo pokušanaretry - whether the action was retried

 • right_swipe_setting - ukazuje na to koja je radnja bila podešena da bude prevlačenje udesnoright_swipe_setting - indicates what action was a set to be the right swipe

 • shortcut - označava da li je prečica korišćena i koja prečica je korišćena za planiranje poruke npr. kasnije, sutra, izbor vremena itd.shortcut - indicates if a shortcut was used and what shortcut was used for scheduling a message i.e. later, tomorrow, choose time, etc.

 • size - veličine veze ili priloga povezan sa ovom akcijomsize - size of link or attachment associated with this action

 • source_folder - prati tip izvorne fascikle kada radnja pokazuje prelazak iz jedne fascikle u drugu, tj. u prijemno sanduče, smeće itd.source_folder - tracks source folder type when action is indicating to move from one folder to other, i.e. to inbox, trash etc.

 • source_inbox - označava u kom prijemnom poštanskom sandučetu se odvija radnja pošte (npr. fokusirano, drugo itd.) stanje - stanje radnje, tj. uspeh ili tačka neuspehasource_inbox - indicates which inbox the mail action is taking place (i.e. focused, other, etc.) state - state of the action, i.e. success or point of failure

 • target_folder - označava odredišni tip fascikle prilikom premeštanja e-pošte iz jedne fascikle u drugutarget_folder - indicates target folder type when moving emails from one folder to other

 • thread_id- ID razgovora usmerenog na akciju ili listu razdvojenu zarezima ako je više od jedne stavke ciljanothread_id - thread id of the conversation targeted for action, or comma-separated list if more than one item was targeted

 • time_taken_to_fetch_access_token -potrebno vreme da se dobavi sistemski token pristupa koji se koristi za otvaranje vezetime_taken_to_fetch_access_token - time taken to fetch a system access token to use for opening a link

 • time_taken_to_fetch_drive_item - vreme potrebno za hvatanje resursa OneDrive kada se kliknetime_taken_to_fetch_drive_item - time taken to fetch a OneDrive resource when clicked

 • time_taken_to_fetch_embed_viewer_resource - vreme potrebno za inicijalizaciju ugrađenog preglednika prilikom otvaranja vezatime_taken_to_fetch_embed_viewer_resource - time taken to initialize the embedded viewer when opening links

 • time_taken_to_load_embed_viewer - vreme snimljeno za pokretanje ugrađenog preglednika pri otvaranju vezatime_taken_to_load_embed_viewer - time taken to initialize the embedded viewer when opening links

 • time_taken_to_load_link - vreme za dovršavanje radnje učitavanjatime_taken_to_load_link - time a load link action takes to complete

 • time_taken_to_tap_attachment – vreme između otvaranja poruke i klika na prilogtime_taken_to_tap_attachment - the time between opening the message and clicking on the attachment

 • time_taken_to_tap_link - vreme koje je korisnik uzeo između prikaza poruke i klika na vezutime_taken_to_tap_link - time the user took between viewing message and clicking a link

 • txp - označava da li postoji txp tip artikla koji se povezuje sa poštom na koju je radnja snimljena, npr. rezervacija događaja, rezervacija leta itd.txp - indicates if there is a txp type of item associated with the mail that action was taken on, i.e. event reservation, flight reservation, etc.

 • type - tip dokumenta koji se otvara preko vezetype - document type being opened via link

mail.composemail.compose

Koristi se za monitoring mogućeg negativnog uticaja na vaše mogućnosti za pisanje i odgovaranje na e-poruke kao što je "pokretanje" u problemima i odgovaranje na njih, formatiranje e-poruke ili slanje e-poruka.Used for monitoring possible negative impact on your ability to compose and reply to emails such as running into issues with reply-all, formatting your email, or sending your emails.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • draft_message_id - radna verzija razgovora koji se kreira kao radna verzija kako bi nam pomogao da otkrijemo probleme u vezi sa nacrtima e-poštedraft_message_id - The draft id of the conversation being created as a draft to help us detect issues related to draft emails

 • message_id - ID poruke razgovora na koju je odgovoreno ili prosleđeno iz programa kako bi nam pomoglo da otkrijemo probleme u vezi sa određenom porukommessage_id - The message id of the conversation being replied to or forwarded from to help us detect issues related to a specific message

 • origin - govori nam gde je nastala nova poruka, kao što je odgovori svima, nova poruka ili brzi odgovor.origin - Tells us where the compose originated from, such as from a reply all, a new compose, or quick reply. Pomaže nam da otkrijemo probleme koji su povezati sa određenim izvornim tipom odgovora.Helps us detect issues associated with a specific reply origin type.

 • is_group_escalation - bez obzira na to da li je poruka eskalirana grupna poruka, možemo da otkrijemo probleme povezane sa sastavljanjem grupe.is_group_escalation - Whether the message is an escalated group message so we can detect compose issues related to groups.

 • is_link - saopštava nam da li je nova radna verzija napravljena od veze.is_link - Tells us if the new draft that was created was done from a link. Pomaže nam da otkrijemo probleme povezane sa radnim verzijama koje se kreiraju.Helps us detect issues associated with drafts created from links.

 • is_force_touch – saopštava nam da li je nova radna verzija napravljena od radnje dodirom na silu.is_force_touch - Tells us if the new draft that was created was done from a force touch action. Pomaže nam da otkrijemo probleme povezane sa radnim verzijama koje se kreiraju iz određenih radnji.Helps us detect issues associated with drafts created from this specific action.

 • is_groups - da li je događaj pokrenut iz prostora grupa tako da možemo da otkrijemo probleme prilikom sastavljanja stavki u vezi sa grupama.is_groups - Whether the event was started from the groups' space so we can detect compose issues related to groups.

 • source_inbox - saopštava da li je izvorno poštansko sanduče bilo fokusirano ili drugo prijemno sanduče source_inbox - Tells us the source inbox, such as whether it was a focused or other inbox

 • thread_id – ID nit razgovora na koju je odgovoreno ili prosleđeno iz programa kako bi nam pomoglo da otkrijemo probleme u vezi sa određenom nitithread_id - The thread id of the conversation being replied to or forwarded from to help us detect issues related to a specific thread

meeting.call.to.actionmeeting.call.to.action

Koristi se za monitoring mogućeg negativnog uticaja na mogućnost izvršavanja koraka za kritične sastanke kao što je pravljenje, uređivanje i odgovaranje na sastanke.Used for monitoring possible negative impact on your ability to perform critical meeting actions like creating, editing, and responding to meetings.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • event_mode - ukazuje na to da li je ovaj događaj bio iz grupe ili nije, da bi nam pomogao da otkrijemo probleme sa grupom događajaevent_mode - Indicates whether this event was from a group or not to help us detect issues with group events

 • meeting_id - ID sastanka koji nam pomaže da pratimo probleme tokom životnog veka sastanka da bismo otkrili probleme sa određenim sastancimameeting_id - A meeting ID that helps us track issues throughout the lifetime of a meeting to help us detect issues with specific meetings

 • meeting_provider - pokazuje snabdevača za sastanak na mreži, npr. timovi, Skype za posao da biste nam pomogli da otkrijemo probleme sa određenim dobavljačima sastanaka na mrežimeeting_provider - Indicates the provider for an online meeting, e.g. Teams, Skype for Business to help us detect issues with specific online meeting providers

 • notify_type - ukazuje na tip odgovora za druge tipove naloga koji nam pomažu da otkrijemo probleme sa drugim tipovima naloganotify_type - Indicates the response type for other account types to help us detect issues with different account types

 • recurrence - pokazuje koliko često ovaj sastanak nastaje npr. ponavljanje ili serije kako bi nam pomogao da ustanovite probleme sa grupom sastanaka koji se ponavljajurecurrence - Indicates how often this meeting occurs I.e. occurrence or series to help us detect issues with reoccurring meeting series

 • response - ukazuje na tip odgovora kao što su prihvatanje ili odbijanje određenih tipova naloga kako bi nam pomogao da otkrijemo probleme pri odgovoru na događajeresponse - Indicates response type such as accept or decline on certain account types to help us detect issues with responding to events

 • response_message_length - pokazuje kolika je dužina poruke bila pri otkrivanju problema sa odgovorima na sastankuresponse_message_length - Indicates how long the message length was to help us detect issues with meeting responses

 • review_time_proposal_action_type - pokazuje novi predlog za odziv korisnika da bi nam pomogao da ustanovite probleme sa predlaganjem novog vremenareview_time_proposal_action_type - Indicates a user response new time proposal to help us detect issues with proposing a new time

 • send_response - označava da li je poslat odgovor da bi nam pomogao da otkrijemo probleme slanja odgovora o pozivu na sastanaksend_response - Indicates whether a response was sent to help us detect issues sending meeting invite responses

 • txp - ukazuje na tip sastanka koji je generisan u vezi sa rezervacijama letova i isporukama kako bi nam pomogao da otkrijemo probleme sa ovim tipom sastanakatxp - Indicates what type of meeting it was generated from flight reservations and deliveries to help us detect issues with this type of meeting

 • with_message_enabled - označava da li korisnik može da odgovara porukom kako bi nam pomogao da ustanovimo probleme pri odgovaranju na pozivnice za sastankewith_message_enabled - Indicates whether a user can response with a message to help us detect issues with responding to meeting invites

Office.Android.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurementsOffice.Android.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurements

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Android platforme i zapisa kada se pokrene operacija otvaranja datoteke.This event is collected for Office applications running under Android platform and records when a file open operation takes place. Događaj pomaže u održavanju otvorene operacije datoteka bezbednim, ažuriranim i da ispravno funkcionišu.The event helps in keeping the file open operation secure, up- to- date and performing properly. Cilj prikupljanja ovih podataka jeste da se kontinuirano poboljšava performanse otvorene datoteke.The goal of collecting this data is to continuously improve the file open performance.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppDocsOperationDuration - vreme provedeno u podsloju tokom operacije otvaranja datoteke.Data_AppDocsOperationDuration - The duration spent in sub- layer during a file open operation.

 • Data_AppDuration - vreme provedeno u obradi aplikacije tokom operacije otvaranja datoteke.Data_AppDuration - The duration spent in application processing during a file open operation.

 • Data_AppWarmUpGain – Podešavanje trajanja pokretanja aplikacije koje dobijamo zbog prethodnog dela aplikacije pre pokretanja.Data_AppWarmUpGain - The gain in application boot duration we get because of pre-booting a part of the application beforehand.

 • Data_BootDuration - trajanje pokretanja aplikacije u procesu otvorene datoteke.Data_BootDuration - The duration of application boot in process of the file open.

 • Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – U nekim scenarijima otvaranja datoteka, zatvaranje prethodno otvorenog dokumenta se obavlja pre otvaranja trenutnog dokumenta.Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – In some file open scenarios, closing of a previously opened document takes place before the opening of the current document. Ovaj period između nekih operacija koje se obavljaju u ovom slučaju hvata se u vrednosti niske koja je u formatu <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...This time duration between some of the operations that take place in this case is captured in a string value which has the format <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...

 • Data_Doc_AccessMode- Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode - An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind- Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind - An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType- Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType - An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState - Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState - An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext - Oznaka tipa datoteke.Data_Doc_Ext - File extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn - The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash - globalno jedinstven identifikator (GUID) koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash - A Globally Unique Identifier (GUID) that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – GUID koji jedinstveno identifikuje identitet koji se koristi za otvaranje datoteke.Data_Doc_IdentityTelemetryId - A GUID that uniquely identifies the identity used to open a file.

 • Data_Doc_InitializationScenario- Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario - An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags - Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags - An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled - Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen - Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported - Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy - Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched - Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked - Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location - An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons - An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash - A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType - nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType - An enumeration indicating type of real- time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId - A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol - An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType - An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion - An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId - An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext - Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext - A string used to correlate client- side and server- side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes - Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes - File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars - An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash - A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen - Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen - Whether or not the file was opened incrementally using pre- cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId - Niska koja označava od koje usluge potiče Web Application Open Platform Interface Protocol (WOPI) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId - A string indicating which service a Web Application Open Platform Interface Protocol (WOPI) file is from.

 • Data_ErrorId_Code - kôd greške koji ukazuje na neuspeh u operaciji prikupljanja podatakaData_ErrorId_Code - An error code indicating a failure in the data collection operation

 • Data_ErrorId_Tag - oznaka u kodu kako bi vam pomogla da nađete tačku neuspehaData_ErrorId_Tag - A tag in the code to help find the point of failure

 • Data_FileOpenFlowMarkers – Pre nego što počne proces otvaranja datoteke, postoji neka preliminarna obrada.Data_FileOpenFlowMarkers – Before the file open process begins, there is some pre-processing involved. Vreme utrošeno za ovu preliminarnu obradu hvata se u vrednosti niske koja je u formatu <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...This time taken for this pre-processing is captured in a string value which has the format <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...

 • Data_FirstPartyProviderApp – ako se otvaranje datoteke u programu Word, Excel ili PowerPoint ili Office aplikacijama, poziva iz druge Microsoft aplikacije, onda se ime tog dobavljača aplikacije snima ovde.Data_FirstPartyProviderApp - If a file open on Word, Excel, or PowerPoint or Office apps is invoked from another Microsoft app, then the name of that provider app is captured here.

 • Data_InclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_InclusiveMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub- function calls.

 • Data_InitializationReason - Nabrajanje koje ukazuje na način otvaranja datoteke, npr. element korisničkog interfejsa, pokretanje iz druge aplikacije, itd.Data_InitializationReason - An enumeration indicating how the file is opened, e.g. UI element, triggered by another app, etc.

 • Data_Measurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_Measurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub- function calls.

 • Data_OfficeMobileInitReason- prebrojavanje koje ukazuje na ulaznu tačku otvaranja datoteke.Data_OfficeMobileInitReason - An enumeration indicating the entry point of file open.

 • Data_RenderToInSpaceDuration – Period između završetka prikazivanja i animacije siluete/podloge.Data_RenderToInSpaceDuration – The duration between render end and the silhouette/canvas animation.

 • Data_SilhouetteDuration – Trajanje prikazivanja otvorene datoteke.Data_SilhouetteDuration - The duration of rendering of the file open.

 • Data_TimeSplitMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije, vremenskom oznakom početka i trajanjem.Data_TimeSplitMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag, start timestamp and duration.

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserToggledOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserToggled

Telemetrija korišćenja da biste videli koliko puta se korisnik prebacuje između različitih SK-ova pre pokušaja kupovine.Usage telemetry to view how many times user switches between different SKUs before attempting a purchase. Koristi se za razumevanje upotrebe birača SKU-a i optimizaciju iskustva kupovine iz aplikacije u budućim verzijama.Used to understand usage of the SKU chooser and optimize the in app purchase experience in future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EventDate – vremenska oznake pojave događajaEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • SessionID – GUID za povezivanje događaja po sesijiSessionID – GUID to connect events by session

Office.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesAvailabilityOffice.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesAvailability

Omogućavamo datoteke proširenja Android Package Kit (APK) za Office aplikaciju za mobilne uređaje.We are enabling Android Package Kit (APK) expansion files for the Office mobile app. APK datoteke proširenja su dodatne datoteke resursa koje projektanti Android aplikacija mogu da objave uz svoju aplikaciju.APK Expansion files are supplementary resource files that Android app developers can publish along with their app. Da biste razumeli pouzdanost datoteka proširenja, evidentiramo zastavicu koja ukazuje na to da li su datoteke proširenja dostupne ili nisu pri svakom pokretanju.To understand the reliability of the expansion files, we log a flag indicating whether expansion files are available or not at every boot.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ExpansionFilesAvailable – Bulova zastavica koja ukazuje na to da li su APK datoteke proširenja dostupne na uređaju u vreme pokretanja aplikacije.Data_ExpansionFilesAvailable - A Boolean flag that indicates whether APK Expansion files are available on the device at the time of app boot.

Office.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesDownloaderOffice.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesDownloader

Omogućavamo datoteke proširenja Android Package Kit (APK) za Office aplikaciju za mobilne uređaje.We are enabling Android Package Kit (APK) expansion files for the Office mobile app. APK datoteke proširenja su dodatne datoteke resursa koje projektanti Android aplikacija mogu da objave uz svoju aplikaciju.APK Expansion files are supplementary resource files, that Android app developers can publish along with their app. Da biste razumeli pouzdanost mehanizma preuzimanja datoteka proširenja, evidentiramo zastavicu koja ukazuje na to da li uspešno možemo da preuzmemo datoteke proširenja.To understand the reliability of our expansion file download mechanism, we are logging a flag indicating whether we are successfully able to download expansion files.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_DownloadSuccess – Bulova zastavica koja ukazuje na to da li je preuzimanje APK datoteka proširenja uspelo svaki put kada pokušamo da ih preuzmemo tokom pokretanja aplikacije.Data_DownloadSuccess - A Boolean flag that indicates whether APK Expansion files download is successful, whenever we attempt a download during app boot.

Office.Android.Intune.IntuneComplianceRequestOffice.Android.Intune.IntuneComplianceRequest

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije pokrenute u programu android, uključujući Office Mobile, Word, Excel, PowerPoint i OneNote.This event is collected for Office applications running on Android, including Office mobile, Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. Događaj pokazuje pokušaj prijavljivanja na Intune licencirani nalog organizacije gde je administrator organizacije konfigurisao smernice za primenu uslovnog pristupa aplikaciji.The event indicates an attempt to sign-in to an Intune licensed organization account where the organization administrator has configured policy to enforce app conditional access. Koristi se za razumevanje broja krajnjih korisnika koji pokušavaju da koriste aplikacije u okviru ove konfiguracije smernica, kao i da je u kombinaciji sa drugim događajem, Office.Android.Intune.IntuneComplianceStatus, da bi se osiguralo primenjivanje konfigurisane politike.It is used to understand the number of end users who are attempting to use apps under this policy configuration, and is combined with another event, Office.Android.Intune.IntuneComplianceStatus, to ensure the configured policy is enforced.

Ne skupljaju se polja podataka.No data fields are collected.

Office.Android.Intune.IntuneComplianceStatusOffice.Android.Intune.IntuneComplianceStatus

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije pokrenute u programu android, uključujući Office Mobile, Word, Excel, PowerPoint i OneNote.This event is collected for Office applications running on Android, including Office mobile, Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. Događaj pokazuje pokušaj prijavljivanja na Intune licencirani nalog organizacije gde je administrator organizacije konfigurisao smernice za primenu uslovnog pristupa aplikaciji.The event indicates an attempt to sign-in to an Intune licensed organization account where the organization administrator has configured policy to enforce app conditional access. Ovaj događaj pokazuje status usaglašenosti aplikacije koju je korisnik potpisao i koristi se za istraživanje neuspeha.This event indicates the compliance status of the application to which the user has signed-in and is used to investigate failures. Kombinuje se sa drugim događajem, Office.Android.Intune.IntuneComplianceRequest, da bi se osiguralo da je nametnuto.It is combined with another event, Office.Android.Intune.IntuneComplianceRequest, to ensure the configured policy is enforced.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ComplianceStatus - označava status usaglašenosti aplikacije tokom prijavljivanja pomoću ispravnog ili neispravnog kôda greške.Data_ComplianceStatus - Indicates the compliance status of the application during sign-in with a success or failure error code.
  • -1 – Nepoznata greška-1 – Unknown error
  • 0 – aplikacija je usaglašena sa smernicama organizacije0 – The application is compliant with the organization policies
  • 1 – aplikacija nije usaglašena sa smernicama organizacije1 – The application is not compliant with the organization policies
  • 2 – Neuspeh u vezi sa uslugom2 – Service related failures
  • 3 – Neuspeh u vezi sa mrežom3 – Network related failures
  • 4 – aplikacija nije uspela da preuzme token potvrde identiteta4 – Application failed to retrieve authentication token
  • 5 – odgovor još nije primljen iz usluge5 – The response has not been yet received from the service
  • 6 – treba da instalirate aplikaciju portala preduzeća6 – The company portal application needs to be installed

Office.Android.ODWXPSSO.TelemetryOffice.Android.ODWXPSSO.Telemetry

Ovaj događaj pomaže nam da razumemo pomoću koje druge Microsoft aplikacije u uređaju je naša aplikacija uspela nečujno da se pojedinačno prijavi, putem koje ulazne tačke itd.This event helps in understanding with which other Microsoft app in the device, our app got silent single sign on, from which entry point and so on. Pomaže i u razumevanju razloga neuspelog nečujnog pojedinačnog prijavljivanja.Also helps in understanding the failure reason for not getting silent single sign on. Dobijamo bolji uvid o tome od koje Microsoft aplikacije na uređaju dobijamo iskustvo za pojedinačno prijavljivanje.We get better insights like from which Microsoft app in the device, we are getting single sign on experience. Reagujemo na neuspehe, gde pojedinačno prijavljivanje ne funkcioniše na očekivani način.Act upon failures, where single sign on is not working as expected.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AccountType – Označava tip naloga putem kojeg je došlo do pojedinačnog prijavljivanja, kao što su lični Microsoft nalog ili poslovni nalog.AccountType - Indicates the account type with which single sign on is happening, like personal Microsoft account or work account.

 • EntryPoint – Označava ulaznu tačku u aplikaciji sa koje je pokrenut pokušaj pojedinačnog prijavljivanja.EntryPoint - Indicates the entry point in the app, from where single sign on attempt was initiated.

 • ErrorCode – Označava kôd greške pri pokušaju pojedinačnog prijavljivanja.ErrorCode - Indicates the error code of the single sign on attempt.

 • ErrorDescription – Označava poruku o grešci pri pokušaju pojedinačnog prijavljivanja.ErrorDescription - Indicates the error message of the single sign on attempt.

 • HResult – Označava kod stanja rezultata pokušaja pojedinačnog prijavljivanja.HResult - Indicates result status code of the single sign on attempt.

 • ProviderPackageId - Druga Microsoft aplikacija na uređaju putem koje se odvija pojedinačno prijavljivanje.ProviderPackageId - Other Microsoft app in the device from which single sign on is happening.

Office.Android.PhoneNumberSignInsOffice.Android.PhoneNumberSignIns

Ovaj događaj pomaže u razumevanju da li se korisnik prijavio pomoću naloga koji se zasniva na telefonskom broju ili pomoću ličnog Microsoft naloga koji se zasniva na e-pošti.This event helps in understanding if user signed in or signed up with phone number-based account or email based personal Microsoft account. Ovaj događaj pomaže da saznamo broj korisnika koji se prijavljuje putem ličnog Microsoft naloga koji se zasniva na broju telefona.This event helps in knowing count of users signing in or signing up with phone number based personal Microsoft account.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • EntryPoint – Označava ulaznu tačku u aplikaciji sa koje je pokrenut pokušaj prijavljivanja.EntryPoint - Indicates the entry point in the app, from where sign-in attempt was initiated.

 • IsEmailMissing - Da li nedostaje adresa e-pošte u podacima o profilu naloga?IsEmailMissing - Is email missing in the account profile information?

 • IsEmailMissing - Da li nedostaje broj telefona u podacima o profilu naloga?IsPhoneNumberMissing - Is phone number missing in the account profile information?

 • UserDecision – Označava izbor korisnika kao što je prijavljivanje odmah ili kasnije.UserDecision - Indicates the choice made by user like sign-in or sign-up or sign in later.

Office.Android.UserSignInDecisionOffice.Android.UserSignInDecision

Ovaj događaj pomaže u razumevanju na kom nivou dolazi do neuspelog prijavljivanja korisnika, zbog čega se to dešava, koliko korisnika se uspešno prijavljuje i sa koje ulazne tačke u aplikaciji itd.This event helps in understanding at which stage user is dropping in sign in flow, why sign in is failing, how many users are getting signed in successfully from which entry point in the app and so on. Ovaj događaj nam pomaže da sakupimo podatke o prijavljivanju, što nam dalje pomaže da razumemo u kojoj fazi dolazi od neuspelog prijavljivanja korisnika itd.This event helps with sign-in funnel data, which helps in understand at which stage users are getting dropped more and so on.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AccountType – Označava tip naloga putem kojeg je došlo do pokušaja jednokratnog prijavljivanja, kao što je lični nalog ili poslovni nalog.AccountType - Indicates the account type with which sign-in is attempted like personal account or work account.

 • AfterLicensingState – Označava stanje licenciranja aplikacije nakon izvršenog prijavljivanja.AfterLicensingState - Indicates the app licensing state after sign-in completed.

 • AllowedEditsWithoutSignIn – Označava koliko je besplatnih izmena isteklo pre pokušaja prijave.AllowedEditsWithoutSignIn - Indicates how many free edits have lapsed before sign-in was attempted.

 • BeforeLicensingState – Označava stanje licenciranja aplikacije pre izvršenog pokušaja prijavljivanja.BeforeLicensingState - Indicates the app licensing state before sign-in attempted.

 • CompletionState – Označava fazu završetka prijavljivanja.CompletionState - Indicates the stage of sign-in completion.

 • EntryPoint – Označava ulaznu tačku u aplikaciji sa koje je pokrenut pokušaj prijavljivanja.EntryPoint - Indicates the entry point in the app, from where sign-in attempt was initiated.

 • HRDAutoAcceleratedSignUpAttemptCount – Označava broj pokušaja ubrzanih prijavljivanja.HRDAutoAcceleratedSignUpAttemptCount - Indicates the count of accelerated sign-ups attempted.

 • HRDAutoAcceleratedSignUpQuitCount – Označava broj otkazanih ubrzanih prijavljivanja.HRDAutoAcceleratedSignUpQuitCount - Indicates the count of accelerated sign-ups canceled.

 • HResult – Označava kod stanja rezultata operacije prijavljivanja.HResult - Indicates result status code of the sign-in operation.

 • IsPhoneOnlyAuthFeatureEnabled - Da li je prijavljivanje na osnovu broja telefona dozvoljeno ili ne?IsPhoneOnlyAuthFeatureEnabled - Is phone number-based sign-in allowed or not?

 • LicenseActivationHResult - Ukazuje na kod statusa pokušaja aktivacije licence.LicenseActivationHResult - Indicates the status code of license activation attempt.

 • LicenseActivationMessageCode – Označava kôd poruke iz usluge licenciranja.LicenseActivationMessageCode - Indicates the message code from licensing service.

 • NoFreeEditsTreatmentValue – Da li je dozvoljeno besplatno uređivanje ili ne?NoFreeEditsTreatmentValue - Is free edits allowed or not?

 • SignUpAttemptCount – Označava broj pokušanih prijavljivanja.SignUpAttemptCount - Indicates the count of sign-ups attempted.

 • StartMode – Označava režim u kom je pokrenut pokušaj prijavljivanja.StartMode - Indicates the mode in which sign-in attempt was started.

 • UserDecision – Označava izbor korisnika kao što je prijavljivanje odmah ili kasnije.UserDecision - Indicates the choice made by user like sign-in or sign-up or sign in later.

Office.AppCompat.AppCompat.AgentUploadOffice.AppCompat.AppCompat.AgentUpload

Generisano prilikom pokretanja klijenta kada krajnji korisnik omogući Kontrolnu tablu Office telemetrije.Generated on client startup when end user has enabled Office Telemetry Dashboard. Prikuplja informacije o tome kada je Office Telemetry agent učitao podatke u fasciklu „Deljenje“.It collects information on when the Office Telemetry Agent has uploaded data to the share folder. Primarno korišćenje ovog događaja jeste nadgledanje zdravlja usluge Office Telemetrije, a sekundarno korišćenje događaja jeste da proceni korišćenje kontrolne table Office telemetrije.The primary use of this event is to monitor the health of the Office Telemetry agent and the secondary use of the event is to estimate usage of the Office Telemetry Dashboard.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • UploadTime - vremenski žig poslednjeg uspešnog otpremanja koji je obavio telemetrijski agent.UploadTime - the timestamp of the last successful upload performed by the Telemetry Agent.

Office.AppCompat.AppCompat.AgentScanAndUploadOffice.AppCompat.AppCompat.AgentScanAndUpload

Prikupljaju se samo kada krajnji korisnik omogući Kontrolnu tablu Office telemetrije.Only collected when end user has enabled Office Telemetry Dashboard.Prikuplja informacije o tome kada se izvršava Office Telemetry agent. It collects information on when the Office Telemetry Agent is executed.  Ovo se prikuplja samo kada je Kontrolna tabla Office telemetrije omogućena, a koristi se za određivanje ispravnost agenta Office telemetrije.  This is only collected when Office Telemetry Dashboard is enabled and is used to determine the health of Office Telemetry agent.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data.AgentExit - Vremenska oznaka koja označava kada se agent telemetrije uspešno zatvori.Data.AgentExit - Timestamp of when the Telemetry agent exits successfully

 • Data.AgentExit - Vremenska oznaka koja označava kada agent telemetrije uspešno obavi skeniranje.Data.AgentScan - Timestamp of when the Telemetry agent completed a scan successfully

 • Data.AgentUpload - Vremenska oznaka koja označava kada agent telemetrije uspešno završi otpremanje.Data.AgentUpload - Timestamp of when the Telemetry agent completes the upload successfully

Office.AppCompat.AppCompat.TelemetryDashboardResiliencyCrashLogOffice.AppCompat.AppCompat.TelemetryDashboardResiliencyCrashLog

Prikuplja se samo kada krajni korisnik (najverovatnije administrator) omogući Kontrolnu tablu Office telemetrije. Only collected when Office Telemetry Dashboard has been enabled by end user (most likely an admin). Prikuplja pojavljivanje padova Office programskih dodataka i dokumenata.It collects the occurrence of Office Add-ins and documents crashes. Ovo se prikupljaju samo onda kada korisnik omogući Kontrolnu tablu Office telemetrije i koristi se za utvrđivanje da li postoji povećano pojavljivanje padova programskih dodataka ili dokumenata. This is only collected when user has enabled Office Telemetry Dashboard and is used to determine if there is an increased occurrence of add-in or document crashes.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Vreme prikupljanja podataka - Vremenska oznaka koja označava kada je evidentiran događaj padaData.CollectionTime - Timestamp of when a crash event was logged

Office.AppDocs.AppDocs.DocumentOperationOffice.AppDocs.AppDocs.DocumentOperation

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj beleži kada se izvršava operacija sa datotekom (kreiranje/otvaranje/čuvanje/izvoz/itd.) i koristi se za razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji datoteke.The event records when a file operation (create/open/save/export/etc.) takes place and it is used to understand and prioritize user-experiences based on the file operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka datoteke za oznaku tipa datoteke.Data_Doc_Ext – The first 4 characters of the file extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open..

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_InitializationReason – Predstavljanje nabrajanja specifičnog razloga za operaciju.Data_InitializationReason – Enumeration representation of the specific reason for the operation. Na primer – otvoreno iz URL adrese ili lokalne putanje datoteke, kreirano pomoću birača datoteke, kopirano na putanju datoteke, izvezeno u URL, itd.Eg- open from a URL or a local file path, create with file picker, copy to file path, export to URL, etc.

 • Data_IsDisambiguateCsiNetworkConnectivityErrorEnabled.Data_IsDisambiguateCsiNetworkConnectivityErrorEnabled.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_OperationType – predstavljanje nabrajanja generičkog tipa operacije.Data_OperationType – Enumeration representation of the generic type of operation. Na primer – kreirati, otvoriti, kopirati, sačuvati, itd.Eg- create, open, copy, save, etc.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByPathOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByPath

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija otvaranja datoteke sa putanje obezbeđene na poslednjoj korišćenoj listi i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file open operation takes place from the path provided in the most recently used list and is used to understand and prioritize user-experience errors based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka oznake tipa datoteke.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByUrlOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByUrl

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija otvaranja datoteke sa URL adrese obezbeđene na poslednjoj korišćenoj listi i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file open operation takes place from the URL provided in the most recently used list and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka oznake tipa datoteke.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromPathOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromPath

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj beleži kada se izvršava otvaranje datoteke sa putanje i koristi se za razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file open operation takes place from a path and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka oznake tipa datoteke.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromProtocolHandlerOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromProtocolHandler

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija otvaranja datoteke iz neke druge aplikacije pomoću interfejsa rukovaoca protokolom i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file open operation takes place from another application using the protocol handler interface and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka oznake tipa datoteke.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromShellOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromShell

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj beleži kada se izvršava otvaranje datoteke iz ljuske i koristi se za razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file open operation takes place from the shell and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka oznake tipa datoteke.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromUrlOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromUrl

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikacije pokrenute na Android, iOS, Universal ili Windows platformama.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Događaj beleži kada se izvršava otvaranje datoteke sa URL adrese i koristi se za razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file open operation takes place from a URL and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – ID aplikacije kada nije poznat pre nego što je kraj izveštaja pozvao operaciju.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue stanje, pre nego što je pozvan rukovalac početkom.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – Prva 4 znaka oznake tipa datoteke.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranja.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – Tip unosa dokumenta koji koristi operacija.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – Vrednost nabrajanja koja predstavlja ID aplikacije.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – Oznaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – Vrednost nabrajanja koja predstavlja razlog završetka.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Predstavlja ponovno pokretanje dokumenta koji je već otvoren.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Zastavice nabrajanja koje se koriste za pokretanje operacije.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Predstavljanje nabrajanja ulaze tačke za otvoreni događaj.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. Npr. otvaranje iz MRU-a ili pregledanje, aktivacija datoteke itd.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Predstavlja ciljni kontekst izvršavanja isti kao odakle je otvoren kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements-– Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – Ukazuje na to da li ime nije rapčlanjeno iz URL adrese.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – Ukazuje na to da li je ovo lokalna datoteka bez putanje.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Ukazuje na to da li je veza koja se ne može spakovati podržana za otvaranje.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – Vrednost nabrajanja za scenario ispravnog otvaranja veza.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – Otnaka koja predstavlja gde se operacija završila.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Predstavlja operaciju vezanu za prethodnu operaciju.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – Ukupno vreme za događaj.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – Nabrajanje koje predstavlja potencijalnu radnju korisnika na osnovu veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – Nabrajanje koje predstavlja odgovor upita veze za raspakivanje.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Apple.ActivatePerpetualOffice.Apple.ActivatePerpetual

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja neprekidnog toka aktivacije kao i za istraživanje uzroka greški pregledom vrednosti FailedAt.The event is used to monitor the health of the perpetual activation flow as well as investigating causes of failures by reviewing the FailedAt values.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FailedAt - Sakupljamo nisku koja obeležava mesto gde je došlo do neuspeha pri procesu aktivacije stalne licence.Data_FailedAt - We collect a string representing where in the activate perpetual license flow we failed.

Office.Apple.ActivateSubscriptionOffice.Apple.ActivateSubscription

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Prikupljamo informacije vezane za migraciju iz zastarelog steka koda za licenciranje na vNext klin koda za licenciranje.We collect information related to the migration from the legacy licensing code stack to the vNext licensing code tack. Ovo se koristi za nadgledanje stanja aktiviranja pretplate, kao i za praćenje da li je ovo migracija na licencu vNext i da li je korišten primarni identitet.This is used to monitor the health of the subscription activation flow as well as tracking if this is a migration to licensing vNext and if the primary identity was used.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ActivatingPrimaryIdentity - Vrednost true/false koja označava da li je korišten primarni identitet.Data_ActivatingPrimaryIdentity - A true/false value denoting if the primary identity was used.

 • Data_NULSubscriptionLicensed - Vrednost true/false koja označava stanje pretplateData_NULSubscriptionLicensed - A true/false value denoting the state of subscription

Office.Apple.CISAuthTicketWithIdentityOffice.Apple.CISAuthTicketWithIdentity

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za hvatanje neuspeha automatskog dodavanja tokena za potvrdu identiteta tokom kupovine unutar aplikacije na Mac računarima (događaj evidentira primljeni kôd greške).The event is used for capturing auth token generation failures during InAppPurchase on the Mac (the event logs the error code received). Ovaj događaj se koristi za otkrivanje i rešavanja neuspešnog dodavanja tokena za potvrdu identitetaThis event is used for detecting and helping troubleshoot auth token generation failures

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_EmptyAuthToken - Sakupljamo nisku koja obeležava mesto gde je došlo do neuspeha pri procesu aktivacije stalne licence.Data_EmptyAuthToken - We collect a string representing where in the activate perpetual license flow we failed.

 • Data_TicketAuthError - Kôd greške koji ukazuje na uzrok neuspehaData_TicketAuthError - Error code which indicates the cause of failure

 • Data_ValidIdentity – Da li klijent ima važeći identitetData_ValidIdentity - If the client has a valid identity

Office.Apple.InAppAssociationActivityOffice.Apple.InAppAssociationActivity

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Prikupljamo informacije povezane sa povezivanjem proizvoda nakon kupovine iz aplikacije.We collect information related to product association after an in-app purchase. Evidentiramo koji SKU pretplate povezujemo.We log which subscription SKU we are associating. Ovo se koristi za nadgledanje stanja povezanih proizvoda kupljenih iz aplikacije.This is used to monitor the health of the in-app purchase product associations.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ProductID - SKU pretplate kojem pokušavamo da pridružimo proizvod.Data_ProductID - The subscription SKU we are trying to associate the product to.

Office.Apple.InAppAssociationActivityOffice.Apple.InAppPurchaseActivity

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms.

Informacije povezane sa kupovinom proizvoda prikupljamo u usluzi AppStore.We collect information related to product purchases on the AppStore. Pratimo rezultat kupovine (neuspeh, uspeh, problem sa plaćanjem itd.), tip zahteva za kupovinu (vraćanje, kupovina) i SKU/proizvod koji se kupuje (Microsoft 365 Family itd.).We track the result of the purchase (Failure, success, payment issue, etc.), the type of the purchase request (restore, purchase) and the SKU/product being purchased (Microsoft 365 Family, etc.). Ovi podaci se koriste za nadgledanje stanja tokova kupovine iz aplikacije. This data is used for monitoring the health of the in-app purchase flows.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ Data_PurchaseResult - rezultat operacije kupovineData_ Data_PurchaseResult - The result of the purchase operation

 • Data_ProductID - proizvod koji se kupujeData_ProductID - The product being purchased

 • Data_PurchaseRequestType - tip zahteva za kupovinuData_PurchaseRequestType - The type of purchase request

Office.Apple.InTuneOffice.Apple.InTune

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Prikupljamo informaciju da li trenutnu sesiju kontroliše Intune.We collect whether the current session is Intune-managed. Koristi se za izvođenje/filtriranje sesija koje kontroliše InTune i omogućava nam da istražimo potencijalne probleme vezane za to da se Office pokreće kao aplikacija koju kontroliše InTune.This is used to pivot/filter on Intune managed sessions and allows us to investigate potential issues related to Office being run as an Intune-managed application.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_EventID - prikupljamo nisku koja predstavlja kôd koji označava da li sesiju kontroliše Intune.Data_EventID - We collect a string representing a code that indicates whether the session is intune-managed.

Office.Apple.Licensing.Mac.LicensingStateOffice.Apple.Licensing.Mac.LicensingState

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj snima trenutno stanje licence za sesiju na računaru (id OLS licence, SKU koji se koristi, grejs period ili ne, RFM, itd.).The event captures the current state of the license for a session in a machine (OLS license id, SKU being used, grace-period or not, RFM, etc.). Prikupljeni podaci koriste se za otkrivanje grešaka i istraživanje uzroka neuspeha.The data collected is used for detecting errors and investigating causes of failures.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_DidRunPreview - niska koja pokazuje da li se ova sesija pokreće u pregleduData_DidRunPreview - A string indicating if this session is run under preview

 • Data_LicensingACID - niska koja predstavlja interni identifikator sistema licenciranjaData_LicensingACID - A string representing a licensing system internal identifier

 • Data_LicensingType - niska koja predstavlja tip licenceData_LicensingType - A string representing the type of license

 • Data_OLSLicenseId - niska koja predstavlja identifikator licenceData_OLSLicenseId - A string representing a license identifier

 • Data_State - niska koja predstavlja trenutno stanje licenceData_State - A string representing the current state of the license

Office.ConnectDevice.Activity.StartOffice.ConnectDevice.Activity.Start

Omogućava nam da znamo da li je povezivanje uređaja ili aplikacije bilo uspešno.Allows us to know if a connection to a device or application was successful. Koristi se za nadgledanje i ispravnost funkcija.Used for feature health and monitoring. Ovaj događaj je generisao programski dodatak Microsoft Data Streamer za Excel.This event is generated by Microsoft Data Streamer for Excel Add-in.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Tip izvora podataka - Informacije o serijskom uređaju ili usluzi aplikacijeDatasource_Type - Serial device, or App Service information

 • Ime izvora podataka - Ime izvora povezanih podatakaDataSource_Name - Name of connected data source

 • Ime_Aktivnosti – ime aktivnosti „ConnectDevice“Activity_Name = Name of the activity "ConnectDevice"

 • Activity_CV = ID za označavanje uzajamne veze događaja u okviru sesije vezeActivity_CV = ID to correlate the events across the connection session

 • Activity_StartStopType = PočetakActivity_StartStopType = Start

 • Activity_DateTimeTicks = vreme podataka za aktivnostActivity_DateTimeTicks = Data Time for the activity

Office.ConnectDevice.Activity.StopOffice.ConnectDevice.Activity.Stop

Omogućava nam da znamo da li je povezivanje uređaja ili aplikacije bilo uspešno.Allows us to know if a connection to a device or application was successful. Koristi se za nadgledanje i ispravnost funkcija. Ovaj događaj je generisao programski dodatak Microsoft Data Streamer za Excel.Used for feature health and monitoring This event is generated by Microsoft Data Streamer for Excel Add-in.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Tip izvora podataka - Informacije o serijskom uređaju ili usluzi aplikacijeDatasource_Type - Serial device, or App Service information

 • Ime izvora podataka - Ime izvora povezanih podatakaDataSource_Name - Name of connected data source

 • Ime_Aktivnosti – ime aktivnosti „ConnectDevice“Activity_Name - Name of the activity "ConnectDevice"

 • Activity_CV - ID za označavanje uzajamne veze događaja u okviru sesije vezeActivity_CV - ID to correlate the events across the connection session

 • Activity_StartStopType - ZaustavljanjeActivity_StartStopType - Stop

 • Activity_DateTimeTicks - Vreme podataka za aktivnostActivity_DateTimeTicks - Data Time for the activity

Office.Docs.Apple.DocsUXiOSSaveAsThroughFileMenuOffice.Docs.Apple.DocsUXiOSSaveAsThroughFileMenu

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija „Sačuvaj kao“ i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji datoteka, kao što su kategorije lokacije.The event records when a "Save as" operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file operation information such as location categories. Operacija „Sačuvaj kao“ pojavljuje se svaki put kada korisnik napravi novu datoteku i prvi put je sačuva ili sačuva kopiju postojeće datoteke na novu lokaciju.A "Save as" operation occurs whenever a user creates a new file and saves it for the first time or saves a copy of an existing file to a new location.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_OriginServiceType – apstraktna kategorizacija originalne lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_OriginServiceType - An abstract categorization of the original location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_ServiceType – apstraktna kategorizacija nove lokacije datoteke nakon što se dovrši čuvanje kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_ServiceType - An abstract categorization of the new location of a file after the save is completed like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

Office.Docs.Apple.DocsUXMacAtMentionInsertedAtMentionOffice.Docs.Apple.DocsUXMacAtMentionInsertedAtMention

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik „@“ pominje drugog korisnika i koristi se za razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu načina na koji korisnici sarađuju sa drugim korisnicima.This event records when a user "@" mentions another user and is used to understand and prioritize user-experiences based on how users collaborate with other users.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_CharactersTyped – numerička vrednost koja označava ukupan broj znakova otkucanih u tekstu pominjanja „@“.Data_CharactersTyped - A numerical value that indicates the total number of characters typed in the "@" mention text.

Office.Docs.Apple.DocsUXMacODSPSharingWebViewSharingCompletedOffice.Docs.Apple.DocsUXMacODSPSharingWebViewSharingCompleted

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se beleži kada korisnik odluči da deli dokument u oblaku koristeći iskustvo deljenja usluge OneDrive i koristi se za bolje razumevanje i određivanje prioriteta kod korisnika na osnovu deljenja dokumenata.This event records when a user chooses to share a cloud document using the OneDrive sharing experience and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ShareType – fiksno kodirana niska koja pokazuje kakva je operacija deljenja završena uključujući, ali ne ograničavajući se na „Kopiraj vezu“, „Više aplikacija“, „Teams“.Data_ShareType - A hardcoded string that indicates what kind of share operation was completed including but not limited to "Copy Link", "More apps", "Teams".

 • Data_ShareWebViewMode – fiksno kodirana niska koja pokazuje kakav je režim deljenja bio aktivan kada je deljenje dovršeno, uključujući, ali ne ograničavajući se na „Upravljanje pristupom“, „AtMentions“, „Deljenje“.Data_ShareWebViewMode - A hardcoded string that indicates what kind of share mode was active when the share was completed including but not limited to "ManageAccess", "AtMentions", "Share".

Office.DocsUI.Collaboration.CoauthorGalleryRowTappedOffice.DocsUI.Collaboration.CoauthorGalleryRowTapped

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se beleži kada korisnik odabere da pogleda spisak trenutnih koautora.This event records when a user selects to look at the list of current co-authors. Ovi podaci se koriste za bolje razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva koji se odnose na koautorstvo dokumenta u isto vreme.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to co-authoring a document at the same time.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_CoauthorCount - numerička vrednost koja predstavlja ukupan broj osoba koji trenutno uređuju isti dokument kao i korisnik.Data_CoauthorCount - A numerical value that represents the total number of people who are currently editing the same document as the user.

Office.DocsUI.Collaboration.CollabCornerPeopleGalleryCoauthorsUpdatedOffice.DocsUI.Collaboration.CollabCornerPeopleGalleryCoauthorsUpdated

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kada se promeni broj aktivnih koautora u dokumentu u oblaku.The event records when the number of active co-authors in a cloud document changes. Ovi podaci se koriste za bolje razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva koji se odnose na koautorstvo dokumenta u isto vreme.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to co-authoring a document at the same time.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_CoauthorsJoined - Broj koautora koji su se pridružili dokumentu.Data_CoauthorsJoined - The number of co-authors that joined the document.

 • Data_CoauthorsLeft - Broj koautora koji su napustili dokument.Data_CoauthorsLeft - The number of co-authors that left the document.

 • Data_NewCoauthorCount - novi broj aktivnih koautora u dokumentu.Data_NewCoauthorCount - The new count of active co-authors in the document.

 • Data_OldCoauthorCount - prethodni broj aktivnih koautora pre ažuriranja.Data_OldCoauthorCount - The previous count of active co-authors before the update.

 • Data_ ServiceType – apstraktna kategorizacija originalne lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

Office.DocsUI.DocStage.DocStageCreateNewFromTemplateOffice.DocsUI.DocStage.DocStageCreateNewFromTemplate

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kada se nova datoteka kreira iz iskustva „Novo iz predloška“ i koristi se za bolje razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o kreiranju dokumenata.The event records when a new file is created from the "New from template" experience and is used to better understand and prioritize user-experiences based on document creation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_InHomeTab - Bulova vrednost koja označava da li je nova datoteka iz predloška kreirana na kartici „Početak“ novog iskustva datoteke.Data_InHomeTab - A Boolean value that indicate whether the new file from template was created from the Home tab of the file new experience.

 • Data_InSearch - Bulova vrednost koja označava da li je datoteka kreirana kada je korisnik tražio predložak.Data_InSearch - A Boolean that indicates whether the file was created when the user was searching for a template.

 • Data_IsHomeTabEnabled - Bulova vrednost koja označava da li je korisniku trenutno dostupna kartica „Početak“.Data_IsHomeTabEnabled - A Boolean value that indicates if the Home tab is currently available to the user.

 • Data_IsRecommendedEnabled – Bulova vrednost koja označava da li je korisniku trenutno dostupno iskustvo „Preporučeno“.Data_IsRecommendedEnabled - A Boolean value that indicates if the "Recommended" experience is currently available to the user.

 • Data_TemplateIndex - Numerički indeks datoteke predloška dok se vizuelno prikazuje korisniku.Data_TemplateIndex - The numerical index of the template file as it is displayed visually to the user.

 • Data_TemplateType – Klasifikacija koja će vam pomoći da razlikujete tip predloška, uključujući, ali ne ograničavajući se na predložak „Na mreži“, predložak „Pretraži na mreži“, predloške „Lokalno“.Data_TemplateType - A classification to help distinguish the type of template like, but not limited to, "Online" templates, "Online search" templates, "Local" templates.

Office.DocsUI.DocStage.RecommendedOpenOffice.DocsUI.DocStage.RecommendedOpen

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija otvaranja datoteke iz odeljka preporučenih datoteka u galeriji dokumenata i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke.The event records when a file-open operation takes place from the recommended files section of the document gallery and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_Success - Bulova vrednost koja pokazuje da li je operacija uspela.Data_Success - A Boolean value to indicate whether the operation succeeded.

Office.DocsUI.FileOperations.DocsUIFileOpenMacRequiredOffice.DocsUI.FileOperations.DocsUIFileOpenMacRequired

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija otvaranja datoteke i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke kao što su kategorija lokacije „Tip usluge“ i prva četiri znaka oznake tipa datoteke.The event records when a file open operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information such as location categories "ServiceType" and the first four characters of the extension.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_Ext - Oznaka tipa datoteke ograničena je na prva četiri znaka oznake ili manje.Data_Ext - The file extension limited to the first four characters of the extension or less.

 • Data_ServiceType – apstraktna kategorizacija lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd.Data_ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc.

Office.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurementsOffice.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurements

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru iOS platforme.This event is collected for Office applications running under iOS platform. Događaj beleži kada se izvršava otvaranje datoteke i koristi se za razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o otvaranju datoteka, naročito informacija o performansama.The event records when a file open operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information, especially performance information.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppDuration – Vreme obrade tokom operacije otvaranja datoteke.Data_AppDuration - The duration spent in application processing during a file open operation.

 • Data_BootDuration – Trajanje procesa pokretanja otvorene datoteke.Data_BootDuration - The duration of boot process of the file open.

 • Data_ClickOrigin - Niska koja ukazuje na to odakle je deo veze koji je korisnik kliknuo u iOS Outlook aplikaciji da bi otvorio datoteku u Office aplikaciji.Data_ClickOrigin - A string indicating which part the link was from when user clicked a link in iOS Outlook to open a file in Office app.

 • Data_ClickTime – Unix vreme epohe kada je korisnik kliknuo na link u iOS Outlook aplikaciji da bi otvorio datoteku u Office aplikaciji.Data_ClickTime - The Unix epoch time when the user clicked a link in iOS Outlook to open the file in Office app.

 • Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – Vrednost niske koja evidentira trajanje između nekih pozivanja funkcije, u formatu sa id-om funkcije i trajanjem.Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – A string value logging the time duration between some function calls, in a format with function id and duration.

 • Data_DetachedDuration – Trajanje procesa odvajanja događaja.Data_DetachedDuration - The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode- Nabrajanje koje označava režim pristupa datoteke, npr. samo za čitanje, čitanje pisanje.Data_Doc_AccessMode - An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind- Nabrajanje koje ukazuje na tip asinhronog toka korišćenog za otvaranje datoteke.Data_Doc_AsyncOpenKind - An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType- Nabrajanje koje ukazuje na tip algoritma deljenja datoteke na odlomke.Data_Doc_ChunkingType - An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState - Nabrajanje koje označava stanje zaštite podataka preduzeća.Data_Doc_EdpState - An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext - Oznaka tipa datoteke.Data_Doc_Ext - File extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – Ime datoteke na host serveru.Data_Doc_Fqdn - The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – GUID koji jedinstveno identifikuje ime hosta servera.Data_Doc_FqdnHash - A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – GUID koji jedinstveno identifikuje identitet koji se koristi za otvaranje datoteke.Data_Doc_IdentityTelemetryId - A GUID that uniquely identifies the identity used to open a file.

 • Data_Doc_InitializationScenario- Nabrajanje koje označava detaljan tip scenarija operacije otvaranja datoteke.Data_Doc_InitializationScenario - An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags - Nabrajanje koje ukazuje na IO zastavice operacije otvaranje datoteke, npr. da li je datoteka keširana ili ne.Data_Doc_IOFlags - An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Da li je za određenu datoteku omogućena saradnja u oblaku ili ne.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled - Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – Da li je datoteka otvorena postepenim otvaranjem ili ne.Data_Doc_IsIncrementalOpen - Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – Da li datoteka podržava Office uslugu za saradnju ili ne.Data_Doc_IsOcsSupported - Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Da li je datoteka otvorena iz vanmrežne keširane kopije ili ne.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy - Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – Da li je datoteka bila učitana u pozadini pre operacije otvaranja.Data_Doc_IsPrefetched - Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – Da li datoteka u oblaku postoji lokalno i da li je sinhronizovana sa serverom.Data_Doc_IsSyncBacked - Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – Nabrajanje koje ukazuje na to gde se datoteka nalazi, npr. lokalno ili u oblaku.Data_Doc_Location - An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – Nabrajanje koji označava razlog za datoteku koja je samo za čitanje.Data_Doc_ReadOnlyReasons - An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – GUID koji na jedinstveno identifikuje ID resursa datoteke na serveru.Data_Doc_ResourceIdHash - A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – Nabrajanje koje označava tip RTC kanala koji datoteka koristi.Data_Doc_RtcType - An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – GUID koji jedinstveno identifikuje ID dokumenta na serveru.Data_Doc_ServerDocId - A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – Nabrajanje koje označava protokol servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerProtocol - An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerType - An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – Nabrajanje koje označava tip servera datoteke u oblaku.Data_Doc_ServerVersion - An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – Ceo broj koji se povećava za 1 za svaku operaciju otvaranja datoteke u sesiji.Data_Doc_SessionId - An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext - Niska koja se koristi za uporednu evidenciju na strani klijenta i na strani servera, to je obično neka vrsta ID-a.Data_Doc_SharePointServiceContext - A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes - Veličina dokumenta u bajtovima.Data_Doc_SizeInBytes - File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – Nabrajanje koje označava vrstu specijalnog znaka u URL adresi.Data_Doc_SpecialChars - An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – GUID koji jedinstveno identifikuje URL adresu datoteke.Data_Doc_UrlHash - A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen - Da li je datoteka otvorena postepeno pomoću unapred keširanih WRS podataka.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen - Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId - Niska koja označava od koje usluge potiče WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) datoteka.Data_Doc_WopiServiceId - A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_HWModel – Vrednost niske koja evidentira model iPad ili iPhone uređaja.Data_HWModel – A string value logging the model of iPad or iPhone device.

 • Data_InclusiveMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje obuhvata trajanje podfunkcijskih poziva.Data_InclusiveMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_InitializationReason – Nabrajanje koje ukazuje na način otvaranja datoteke, npr. iz kog elementa korisničkog interfejsa ili pokretanje iz druge aplikacije.Data_InitializationReason - An enumeration indicating how the file is opened, e.g. from which UI element or triggered by another app.

 • Data_IsDocumentAlreadyOpen – Da li je datoteka već otvorena ili nije.Data_IsDocumentAlreadyOpen – Whether or not the file is already open.

 • Data_IsInterrupted – Da li je radnju otvorene datoteke prekinula aplikacija koja prelazi u pozadinu ili nije.Data_IsInterrupted – Whether or not the file open operation was interrupted by app transitioning to background.

 • Data_Measurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije i trajanjem koje isključuje trajanje podfunkcijskih poziva.Data_Measurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_OpenInPlace – Da li datoteka mora da se kopira u zaštićeno sandbox okruženje Office sistema pre nego što korisnik može da je otvori.Data_OpenInPlace - Whether or not a file must be copied to the Office's sandboxed container before user can open it.

 • Data_OpenStartTime – Vreme Unix epohe kada je započeto otvaranje datoteke.Data_OpenStartTime - The Unix epoch time when the file open started.

 • Data_SilhouetteDuration – Trajanje prikazivanja otvorene datoteke.Data_SilhouetteDuration - The duration of rendering of the file open.

 • Data_SourceApplication - Niska koja označava paket ID izvorne aplikacije kada je druga aplikacija pokrenula otvaranje datoteke.Data_SourceApplication - A string indicating the bundle ID of the source application when a file open was triggered by another app.

 • Data_StopwatchDuration – Trajanje događaja od početka da kraja.Data_StopwatchDuration - The duration from beginning of the event to the end of the event.

 • Data_TimeSplitMeasurements – Vrednost niske koja evidentira trajanje pozivanja funkcije, u formatu sa oznakom funkcije, vremenskom oznakom početka i trajanjem.Data_TimeSplitMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag, start timestamp and duration.

Office.DocsUI.FileOperations.OpenFileWithReasonOffice.DocsUI.FileOperations.OpenFileWithReason

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija otvaranja datoteke i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji otvaranja datoteke kao što su kategorija lokacije „Tip usluge“ i odakle je u okviru aplikacije korisnik zatražio da otvori datoteku.The event records when a file open operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information such as location categories "ServiceType" and from where within Application the user requested to open a file.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_IsCandidateDropboxFile – ovo je Bulova vrednost koja se evidentira ako pregledajući putanju datoteke smatramo da je to možda iz fascikle koju sinhronizuju DropBox.Data_IsCandidateDropboxFile - This is a Boolean value that is logged if by inspecting the path of the file we think it might be from a folder that is sync'd by Drop Box.

 • Data_IsSignedIn - bez obzira na to da li je korisnik prijavljen kada se čuva datoteka.Data_IsSignedIn - Whether or not a user is signed in when the file is saved.

 • Data_OpenReason - otvoreni razlog je numerička vrednost koja označava mesto u okviru aplikacije sa kojeg je korisnik otvorio datoteku.Data_OpenReason - The open reason is a numerical value that indicates from where within the application a user opened a file.

 • Data_ServiceType – apstraktna numerička kategorizacija lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_ServiceType - An abstract numerical categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

Office.DocsUI.FileOperations.SaveToURLOffice.DocsUI.FileOperations.SaveToURL

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se snima kad se izvršava operacija „Sačuvaj kao“ i koristi se za razumevanje korisnika i određivanje prioriteta korisničkog iskustva na osnovu informacija o operaciji datoteka, kao što su kategorije lokacije i prva četiri znaka oznake tipa datoteke.The event records when a "save as" operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file operation information such as location categories and the first four characters of the extension. Operacija „Sačuvaj kao“ pojavljuje se svaki put kada korisnik napravi novu datoteku i prvi put je sačuva ili sačuva kopiju postojeće datoteke na novu lokaciju.A "save as" operation occurs whenever a user creates a new file and saves it for the first time or saves a copy of an existing file to a new location.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FileExtension – prva četiri znaka oznake tipa nove datoteke.Data_FileExtension - The first four characters of the new file's extension.

 • Data_IsNewFileCreation - označava da li je operacija čuvanja za novu datoteku ili kopiju postojeće datoteke. Data_IsNewFileCreation - Indicates if the save operation is for a new file or a copy of an existing file.

 • Data_IsSignedIn - bez obzira na to da li je korisnik prijavljen kada se čuva datoteka.Data_IsSignedIn - Whether or not a user is signed in when the file is saved.

 • Data_SaveErrorCode - numerička vrednost koja se postavlja ako postoji greška koja će vam pomoći u prepoznavanju vrste greške.Data_SaveErrorCode - A numerical value that is set if there is an error to help identify the kind of error.

 • Data_SaveErrorDomain – precizira domen SaveErrorCode kako je definisan od strane Apple SaveErrorDomains „to su proizvoljne niske koje se koriste za razlikovanje kodova“.Data_SaveErrorDomain - Specifies the domain of the SaveErrorCode as defined by Apple SaveErrorDomains "are arbitrary strings used to differentiate groups of codes".

 • Data_SaveLocation – apstraktna kategorizacija originalne lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_SaveLocation - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_SaveOperationType – numerička vrednost definisana NSSaveOperationType grupom vrednosti kompanije Apple.Data_SaveOperationType - A numerical value defined by Apple's NSSaveOperationType group of values.

Office.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellShownOffice.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellShown

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik prođe kroz nadogradnju dokumenata u tok oblaka.This event records when a user goes through the document upsell to cloud flow. Ovi podaci se koriste za bolje razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva koji se odnose na premeštanje dokumenata na lokacije u oblaku.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to moving documents to cloud locations.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FileStyle - numerička vrednost koja pokazuje iz kojeg scenarija je prikazano iskustvo nadogradnje kao što je preklopnik za automatsko čuvanje ili dugme za deljenje.Data_FileStyle - A numerical value that indicates from what scenario the upsell experience was shown like from an autosave toggle or a share button.

 • Data_FileType – prva četiri znaka oznake tipa nove datoteke.Data_FileType - The first four characters of the current file's extension.

 • Data_InDocStage - Bulova vrednost koja pokazuje da li je iskustvo nadogradnje prikazano iz galerije dokumenata ili iz prozora dokumenta.Data_InDocStage - A Boolean that indicates if the upsell experience is shown from the Document Gallery or from within a document window.

 • Data_IsDocumentOpened - Bulova vrednost koja pokazuje da li je trenutni dokument za koji se prikazuje iskustvo nadogradnje takođe otvoren.Data_IsDocumentOpened - A Boolean that indicates if the current document for which the upsell experience is being shown is also open.

 • Data_IsDraft - Bulova vrednost koja pokazuje da li je trenutna datoteka ikada sačuvana.Data_IsDraft - A Boolean that indicates if the current file has ever been saved.

 • Data_IsSheetModal - Bulova vrednost koja označava da li je iskustvo nadogradnje predstavljeno modalno ili ne.Data_IsSheetModal - A Boolean that indicates if the upsell experience was presented modally or not.

Office.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellShownOffice.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellUpload

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik odluči da otpremi novu ili lokalnu datoteku u oblak i rezultat te operacije.This event records when a user chooses to upload a new or local file to the cloud and the result of that operation. Ovi podaci se koriste za bolje razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva koji se odnose na premeštanje dokumenata na lokacije u oblaku.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to moving documents to cloud locations.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FileStyle - numerička vrednost koja pokazuje iz kojeg scenarija je prikazano iskustvo nadogradnje kao što je preklopnik za automatsko čuvanje ili dugme za deljenje.Data_FileStyle - A numerical value that indicates from what scenario the upsell experience was shown like an autosave toggle or a share button.

 • Data_FileType – prva četiri znaka oznake tipa nove datoteke.Data_FileType - The first four characters of the current file's extension.

 • Data_InDocStage - Bulova vrednost koja pokazuje da li je iskustvo nadogradnje prikazano iz galerije dokumenata ili iz prozora dokumenta.Data_InDocStage - A Boolean that indicates if the upsell experience is shown from the Document Gallery or from within a document window.

 • Data_IsDefaultServiceLocation - Bulova vrednost koja označava da li je izabrana lokacija za otpremu dokumenta podrazumevana lokacija.Data_IsDefaultServiceLocation - A Boolean value that indicates if the selected location to upload the document to is the default location.

 • Data_IsDocumentOpened - Bulova vrednost koja pokazuje da li je trenutni dokument za koji se prikazuje iskustvo nadogradnje takođe otvoren.Data_IsDocumentOpened - A Boolean that indicates if the current document for which the upsell experience is being shown is also open.

 • Data_IsDraft - Bulova vrednost koja pokazuje da li je trenutna datoteka ikada sačuvana.Data_IsDraft - A Boolean that indicates if the current file has ever been saved.

 • Data_IsSheetModal - Bulova vrednost koja označava da li je iskustvo nadogradnje predstavljeno modalno ili ne.Data_IsSheetModal - A Boolean that indicates if the upsell experience was presented modally or not.

 • Data_LocationServiceType – apstraktna kategorizacija lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_LocationServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_UploadAction - fiksno kodirana niska koja pokazuje da li je otprema bila operacija premeštanja ili kopiranja.Data_UploadAction - A hard coded string that indicates whether the upload was a move or a copy operation.

 • Data_UploadResult – fiksno kodirana niska koja pokazuje rezultat pokušaja otpremanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, „Uspeh“, „UserCancelledUpload“ i „PreAuthFailed“.Data_UploadResult - A hard coded string that indicates the result of the attempt to upload including but not limited to ''Success", "UserCancelledUpload", and "PreAuthFailed".

Office.DocsUI.SharingUI.CopyLinkOperationOffice.DocsUI.SharingUI.CopyLinkOperation

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik odluči da deli dokument u oblaku generisanjem veze na dokument u oblaku i koristi se za bolje razumevanje i određivanje prioriteta kod korisnika na osnovu deljenja dokumenata.This event records when a user chooses to share a document by generating a link to a cloud document and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ ServiceType – apstraktna kategorizacija originalne lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_ ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_LinkType – fiksno kodirana niska koja opisuje vrstu izvršenog poziva kao što su „Samo za prikaz“ i „Prikaz i uređivanje“.Data_LinkType - A hard coded string that describes the kind of invite operation performed like "ViewOnly" and "ViewAndEdit".

 • Data_ShareScenario – fiksno kodirana niska opisa gde se u korisničkom interfejsu aplikacije deli datoteka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, „Meni datoteka“, „OpenTabShareActionMenu“, „RecentTabShareActionMenu“.Data_ShareScenario - A hard-coded string description of where within the application's user interface the file is being shared from including but not limited to, "FileMenu", "OpenTabShareActionMenu", "RecentTabShareActionMenu".

Office.DocsUI.SharingUI.DocsUIOneDriveShareOffice.DocsUI.SharingUI.DocsUIOneDriveShare

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se beleži kada korisnik odluči da deli dokument u oblaku koristeći iskustvo deljenja usluge OneDrive i koristi se za bolje razumevanje i određivanje prioriteta kod korisnika na osnovu deljenja dokumenata.This event records when a user chooses to share a cloud document using the OneDrive sharing experience and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ODSPShareWebviewShareError - ako iskustvo deljenja doživi grešku, ovo je numerička vrednost koja će vam pomoći da identifikujete razlog neuspeha.Data_ODSPShareWebviewShareError - If the sharing experience experiences an error this is a numerical value to help identify the reason for the failure.

 • Data_ODSPShareWebviewShareGrantAccessResult - Bulova vrednost koja kad je vrednost „true“ ukazuje da je lagana operacija deljenja uspešno završena.Data_ODSPShareWebviewShareGrantAccessResult - A Boolean value that when true indicates that a lightweight sharing operation successfully completed.

 • Data_ODSPShareWebviewShareSuccessType - kada se operacija deljenja uspešno dovrši, ovo je numerička vrednost koja se koristi da se odredi koja operacija deljenja je dovršena.Data_ODSPShareWebviewShareSuccessType - When a share operation successfully completes this is a numerical value used to determine what kind of sharing operation was completed.

 • Data_WebViewInfoResult - ako se korisnički interfejs ne učita, ovo je numerička vrednost koja će vam pomoći da identifikujete razlog neuspeha.Data_WebViewInfoResult - If the user interface fails to load this is a numerical value to help identify the reason for the failure.

 • Data_WebViewLoadTimeInMs - numerička vrednost koja snima koliko je vremena potrebno da se veb korisnički interfejs učita. Data_WebViewLoadTimeInMs - A numerical value that records the amount of time it took for the web user interface to load.

Office.DocsUI.SharingUI.InvitePeopleOffice.DocsUI.SharingUI.InvitePeople

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik odluči da pozove osobe dokument u oblaku i koristi se za bolje razumevanje i određivanje prioriteta kod korisnika na osnovu deljenja dokumenata.This event records when a user chooses to invite people to a cloud document and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ ServiceType – apstraktna kategorizacija originalne lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_ ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_InviteeCount - ukupan broj kontakata pozvanih u dokument u jednoj akciji poziva.Data_InviteeCount - The total number of contacts invited to a document in one invite action.

 • Data_LinkType – fiksno kodirana niska koja opisuje vrstu izvršenog poziva kao što su „Samo za prikaz“ i „Prikaz i uređivanje“.Data_LinkType - A hard-coded string that describes the kind of invite operation performed like "ViewOnly" and "ViewAndEdit".

 • Data_MessageLength - numerički broj ukupnog broja znakova poslatih u poruci poziva.Data_MessageLength - A numerical count of the total number of characters sent in the invite message.

 • Data_ShareScenario – fiksno kodirana niska opisa gde se u korisničkom interfejsu aplikacije deli datoteka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, „Meni datoteka“, „OpenTabShareActionMenu“, „RecentTabShareActionMenu“.Data_ShareScenario - A hard coded string description of where within the application's user interface the file is being shared from including but not limited to, "FileMenu", "OpenTabShareActionMenu", "RecentTabShareActionMenu".

Office.DocsUI.SharingUI.SendACopyOperationOffice.DocsUI.SharingUI.SendACopyOperation

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik odluči da pošalje kopiju dokumenta i koristi se za bolje razumevanje i određivanje prioriteta kod korisnika na osnovu deljenja dokumenata.The event records when a user chooses to send a copy of a document and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_IsHomeTabEnabled - Bulova vrednost koja označava da li je korisniku trenutno dostupna kartica „Početak“.Data_IsHomeTabEnabled - A Boolean value that indicates if the Home tab is currently available to the user.

 • Data_IsRecommendedEnabled – Bulova vrednost koja označava da li je korisniku trenutno dostupno iskustvo „Preporučeno“.Data_IsRecommendedEnabled - A Boolean value that indicates if the "Recommended" experience is currently available to the user.

 • Data_OperationType – numerička vrednost koja označava koja vrsta slanja operacije kopiranja se izvršava kao što je slanje kopije e–poštom ili slanje kopije putem Apple kontrole deljenja.Data_OperationType - A numerical value to indicate what kind of send a copy operation is taking place like sending a copy in an email or sending a copy through Apple's share control.

 • Data_ ServiceType – apstraktna kategorizacija originalne lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_ShareFileType – fiksno kodirana niska opisa tipa objekta koji se deli, uključujući, ali ne ograničavajući se na: „Dokument“, „PDF”, „Slika“.Data_ShareFileType - A hard coded string description of what type of object is being shared including but not limited to, "Document", "PDF", "Picture".

 • Data_ShareScenario – fiksno kodirana niska opisa gde se u korisničkom interfejsu aplikacije deli datoteka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, „Meni datoteka“, „OpenTabShareActionMenu“, „RecentTabShareActionMenu“.Data_ShareScenario - A hard coded string description of where within the application's user interface the file is being shared from including but not limited to, "FileMenu", "OpenTabShareActionMenu", "RecentTabShareActionMenu".

 • Data_SharingService - Bulova vrednost koja označava da li je datoteka kreirana kada je korisnik tražio predložak.Data_SharingService - A Boolean that indicates whether the file was created when the user was searching for a template.

Office.DocsUI.SharingUI.UpsellShareOffice.DocsUI.SharingUI.UpsellShare

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Ovaj događaj se snima kada korisnik prođe kroz nadogradnju dokumenata u tok oblaka kada pokušava da podeli dokument.This event records when a user goes through the document upsell to cloud flow when trying to share a document. Ovi podaci se koriste za bolje razumevanje i određivanje prioriteta korisničkog iskustva koji se odnose na premeštanje dokumenata na lokacije u oblaku.This data is used to better understand and prioritize user experiences relating to moving documents to cloud locations.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FileOperationResult - numerička vrednost koja pokazuje da li je operacija uspela.Data_FileOperationResult - A numerical value to indicate whether the operation succeeded.

 • Data_HostedFromDocStage - Bulova vrednost koja označava da li korisnik prolazi kroz nadogradnju do protoka oblaka iz DocStage iskustva ili iz otvorenog dokumenta.Data_HostedFromDocStage - A Boolean to indicate if a user is going through the upsell to cloud flow from the DocStage experience or from an open document.

 • Data_isLocalCopyOn - Bulova vrednost koja označava da li je korisnik odlučio da zadrži lokalnu kopiju dokumenta otpremom na lokaciju u oblaku ili da premesti postojeći dokument na lokaciju u oblaku.Data_isLocalCopyOn - A Boolean to indicate if the use chose to keep a local copy of the document being uploaded to a cloud location or move the existing document to a cloud location.

 • Data_NewFileType – apstraktna kategorizacija lokacije nove lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_NewFileType - An abstract categorization of the location of the new location of the file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_OriginalFileType – apstraktna kategorizacija lokacije datoteke kao što je „SharePoint“, „OneDrive“, „Lokalno“, „WOPI“, itd., a eksplicitno nije stvarna lokacija datoteke.Data_OriginalFileType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_UploadButtonPressed - Bulova vrednost koja označava da li je korisnik odlučio da otpremi trenutni dokument na lokaciju u oblaku.Data_UploadButtonPressed - A Boolean to indicate if the user chose to upload the current document to a cloud location.

 • Data_UploadError - numerička vrednost koja ukazuje na vrstu greške do koje je došlo ako operacija slanja ne uspe.Data_UploadError - A numerical value that indicates the kind of error that occurred if an upload operation fails.

 • Data_UpsellAppearsFromDelegate - Bulova vrednost koja označava da li je prikaz prikazan iz menija deljenja.Data_UpsellAppearsFromDelegate - A Boolean value to indicate if the view was shown from the share menu.

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessEntitlementOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessEntitlement

Podaci u vezi sa obradom pojedinačnog prava administratorski dodeljenog programskog dodatka Office 365 zakupca.Data regarding the processing of an individual entitlement of and Office 365 tenant admin assigned add-in.

Koristi se za pravljenje grafikona (na zahtev uprave tima) koji prikazuju analizu uspeha i problema korisnika.Used in charting (requested by team management) of customer success and analysis of customer problems.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • VerzijaAplikacije - verzija aplikacije koje sadrži programski dodatak.AppVersion – the version of the add-in host application

 • SolutionId - GUID koji predstavlja jedinstveni programski dodatakSolutionId – a GUID representing a unique add-in

 • Id za telemetriju - GUID koji predstavlja jedinstvenog korisnikaTelemetryId – a GUID representing a unique user

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessManifestOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessManifest

Podaci u vezi sa obradom pojedinačnog manifesta za O365 programski dodatak dodeljen od strane administratora.Data regarding the processing of an individual manifest for an Office 365 tenant admin assigned add-in. Koristi se za analizu problema klijenata i izrade grafikona uspešnosti klijenta.Used in analysis of customer problems and charting of customer success.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppVersion - verzija aplikacijeAppVersion - version of the app

 • IsAllReturnedManifestsParsed - Bulov označava da smo raščlanili sve vraćene spiskoveIsAllReturnedManifestsParsed - bool indicating we parsed all returned manifests

 • IsAppCommand - Bulov označava da li je ovo aplikacija za komande aplikacijeIsAppCommand - bool indicating if this is an app command app

 • ReturnedManifestsParsed - prebrojavanje za raščlanjene manifesteReturnedManifestsParsed - count of the parsed manifests

 • SolutionId - ID RešenjaSolutionId - ID of the solution

 • TelemetryId – lična telemetrija zasnovana na potpisu identitetaTelemetryId - telemetry ID based on the signed in identity

Office.Extensibility.ODPAppCommandsRibbonClickOffice.Extensibility.ODPAppCommandsRibbonClick

Prikuplja da li je klik na prilagođenu kontrolu programskog dodatka uspešno ili ne.Collects whether clicking the custom add-in control succeeded or not. Koristi se za otkrivanje problema u interakciji korisnika pomoću kontrola programskih dodataka.Used to detect issues in user interaction with add-in controls.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • CommandActionType - tip komande programski dodatakCommandActionType - type of the add-in command

 • CommandLabel - kliknuta je oznaka komandeCommandLabel - label of the command clicked

 • SolutionId - ID RešenjaSolutionId - ID of the solution

Office.Feed.Events.InitializingOffice.Feed.Events.Initializing

Ovaj događaj se sakuplja kada se feed pokrene.This event is collected when the feed has started initializing. Ovaj događaj se koristi za ukazivanje na to da feed počinje i da bi se dijagnostikovali problemi sa pouzdanošću prilikom pokretanja feedova.This event is used to indicate that the feed is starting and to diagnose reliability issues in launching the feed.

 • AppInfo.Language - Jezik aplikacije u IETF formatu jezičke oznake.AppInfo.Language - Language of the App in IETF language tag format.

 • AppInfo.Name - Ime komponente u korišćenju (Office feed).AppInfo.Name - Name of the component in use (Office Feed).

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacije.AppInfo.Version - The version of the App.

 • clientCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the application's session.

 • clientType – Aplikacija na kojoj se komponenta pokreće.clientType - The application on which the component runs.

 • DeviceInfo.Make - Proizvođač uređaja ili ime OEM proizvođača.DeviceInfo.Make - The Device manufacturer or device OEM name.

 • DeviceInfo.NetworkProvider - Mrežni ili mobilni operater, kao što je "AT&T".DeviceInfo.NetworkProvider - The network or mobile operator, such as "AT&T".

 • DeviceInfo.NetworkType - Tip mrežnog povezivanja uređaja koji se koristi, kao što je "Wired", "Wi-Fi" ili "WWAN" (podaci/mobilne uređaje).DeviceInfo.NetworkType - The type of network connectivity of the device in use, such as "Wired", "Wifi" or "WWAN" (data/cellular).

 • DeviceInfo.OsName - Ime OS uređaja.DeviceInfo.OsName - The name of the device OS.

 • DeviceInfo_SDKUid – Jedinstveno identifikuje uređaj iz perspektive telemetrije SDK–a.DeviceInfo.SDKUid - Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective.

 • eventId - Identifikator imena događaja.eventId - Name identifier of the event.

 • EventInfo.SdkVersion - Verzija telemetrije SDK-a koju klijent koristi za generisanje događaja.EventInfo.SdkVersion - The version of the telemetry SDK used by the client to generate the event.

 • eventpriority - Vrednost nabrajanja za prioritet slanja događaja.eventpriority - An enumeration value for the priority of sending the event.

 • feature - Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije.feature - Used to group various events of the same feature.

 • hostAppRing - Populacija korisnika kojima je aplikacija distribuirana.hostAppRing - The population of users to whom the application was distributed.

 • properties – Sadrži dodatna svojstva metapodataka prikupljenih za svaki događaj..properties - Contains additional metadata properties collected for each event.

  • ClientTimeStamp - Vremenska oznaka kada je događaj prijavljen u klijentu.ClientTimeStamp - Timestamp of when the event was logged in the client.
 • publicEventName - Ime događaja koji je javno okrenut.publicEventName - Public facing event name.

 • region - Geografsko područje usluge feeda na koju je korisnik povezan.region - The geographical region of the feed service which the user is connected to.

 • tenantAadObjectId - Globalni jedinstveni identifikator za korisnika zakupca preduzeća.tenantAadObjectId - A globally unique identifier for the user's enterprise tenant.

 • type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događaj, QoS.type - Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event, QoS.

 • userAadObjectId - Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog.userAadObjectId - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.Id - Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.IdType - Određuje vrstu ID korisnikaUserInfo.IdType - Specifies the type of a user ID.

 • UserInfo.Language - The user's language in IETF language tag format.UserInfo.Language - The user's language in IETF language tag format.

 • UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za korisnika Microsoft naloga.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • UserInfo.OMSTenantId – Zakupac za koga je vezana pretplata korisnika.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili izolovan skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • UserInfo.TimeZone - Korisnička vremenska zona u odnosu na UTC vreme.UserInfo.TimeZone - The user's time zone relative to UTC.

 • userPuid - Globalni jedinstveni identifikator korisnika Microsoft naloga.userPuid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • version - Verzija feeda klijenta.version - The version of the feed client.

Office.Feed.Events.OfficeFeedDidAppearOffice.Feed.Events.OfficeFeedDidAppear

Ovaj događaj se sakuplja kada se feed prikazuje korisniku.This event is collected when the feed is shown to the user. Događaj se koristi za proveru da li je feed završio korak inicijalizacije i da bi se dijagnostikovali problemi sa pouzdanošću prilikom pokretanja feedova.The event is used to verify that the feed completed initialization step and to diagnose reliability issues in launching the feed.

 • AppInfo.Language - Jezik aplikacije u IETF formatu jezičke oznake.AppInfo.Language - Language of the App in IETF language tag format.

 • AppInfo.Name - Ime komponente u korišćenju (Office feed).AppInfo.Name - Name of the component in use (Office Feed).

 • AppInfo.Version - Verzija aplikacije.AppInfo.Version - The version of the App.

 • bridgeWaitingTime - Metrika za dijagnostiku performansi u prikazivanju feeda.bridgeWaitingTime - Metric to diagnose performance in rendering of the feed.

 • clientCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the application's session.

 • clientScenario – Diskriminator scenarija za različite varijante fida.clientScenario - Scenario discriminator for different variants of the feed.

 • ClientTimeStamp - Vremenska oznaka kada je događaj prijavljen u klijentu.ClientTimeStamp - Timestamp of when the event was logged in the client.

 • clientType – Aplikacija na kojoj se komponenta pokreće.clientType - The application on which the component runs.

 • DeviceInfo.Make - Proizvođač uređaja ili ime OEM proizvođača.DeviceInfo.Make - The Device manufacturer or device OEM name.

 • DeviceInfo.NetworkProvider - Mrežni ili mobilni operater, kao što je "AT&T".DeviceInfo.NetworkProvider - The network or mobile operator, such as "AT&T".

 • DeviceInfo.NetworkType - Tip mrežnog povezivanja uređaja koji se koristi, kao što je "Wired", "Wi-Fi" ili "WWAN" (podaci/mobilne uređaje).DeviceInfo.NetworkType - The type of network connectivity of the device in use, such as "Wired", "Wifi" or "WWAN" (data/cellular).

 • DeviceInfo.OsName - Ime OS uređaja.DeviceInfo.OsName - The name of the device OS.

 • DeviceInfo_SDKUid – Jedinstveno identifikuje uređaj iz perspektive telemetrije SDK–a.DeviceInfo.SDKUid - Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective.

 • eventId - Identifikator imena događaja.eventId - Name identifier of the event.

 • EventInfo.SdkVersion - Verzija telemetrije SDK-a koju klijent koristi za generisanje događaja.EventInfo.SdkVersion - The version of the telemetry SDK used by the client to generate the event.

 • eventpriority - Vrednost nabrajanja za prioritet slanja događaja.eventpriority - An enumeration value for the priority of sending the event.

 • feature - Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije.feature - Used to group various events of the same feature.

 • hostAppRing - Populacija korisnika kojima je aplikacija distribuirana.hostAppRing - The population of users to whom the application was distributed.

 • properties – Sadrži dodatna svojstva metapodataka prikupljenih za svaki događaj..properties - Contains additional metadata properties collected for each event. [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.][This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • publicEventName - Ime događaja koji je javno okrenut.publicEventName - Public facing event name.

 • region - Geografsko područje usluge feeda na koju je korisnik povezan.region - The geographical region of the feed service which the user is connected to.

 • renderTime - Metrika za dijagnostiku performansi u prikazivanju feeda.renderTime - Metric to diagnose performance in rendering of the feed.

 • tenantAadObjectId - Globalni jedinstveni identifikator za korisnika zakupca preduzeća.tenantAadObjectId - A globally unique identifier for the user's enterprise tenant.

 • type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događaj, QoS.type - Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event, QoS.

 • userAadObjectId - Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog.userAadObjectId - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.Id - Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.IdType - Određuje vrstu ID korisnikaUserInfo.IdType - Specifies the type of a user ID.

 • UserInfo.Language - The user's language in IETF language tag format.UserInfo.Language - The user's language in IETF language tag format.

 • UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za korisnika Microsoft naloga.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • UserInfo.OMSTenantId – Zakupac za koga je vezana pretplata korisnika.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili izolovan skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • UserInfo.TimeZone - Korisnička vremenska zona u odnosu na UTC vreme.UserInfo.TimeZone - The user's time zone relative to UTC.

 • userPuid - Globalni jedinstveni identifikator korisnika Microsoft naloga.userPuid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • version - Verzija feeda klijenta.version - The version of the feed client.

Office.Feedback.Survey.FloodgateClient.SurveyTrackedOffice.Feedback.Survey.FloodgateClient.SurveyTracked

Prati kada uređaj koji je kvalifikovan za anketu pokrene aplikaciju.Tracks when a device that is eligible for a survey starts an app. Koristi se za procenu ispravnosti procesa izbora korisnika ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the survey user selection process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.FloodgateClient.TriggerMetOffice.Feedback.Survey.FloodgateClient.TriggerMet

Prati kada uređaj ispuni kriterijume za prikazivanje ankete.Tracks when a device has met the criteria to show a survey. Koristi se za procenu ispravnosti procesa aktiviranja ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the survey triggering process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.FloodgateClient.UserSelectedOffice.Feedback.Survey.FloodgateClient.UserSelected

Prati kada se uređaj izabere za anketu.Tracks when a device has been selected for a survey. Koristi se za procenu ispravnosti procesa izbora korisnika ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the survey user selection process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.AndroidOffice.Feedback.Survey.UI.Android

Na Android uređaju prati kada korisnik uređaja vrši interakciju sa odzivom za anketu i korisničkim interfejsom ankete.On an Android device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Koristi se za procenu ispravnosti celokupnog iskustva ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.IOSOffice.Feedback.Survey.UI.IOS

Na iOS uređaju prati kada korisnik uređaja vrši interakciju sa odzivom za anketu i korisničkim interfejsom ankete.On an iOS device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Koristi se za procenu ispravnosti celokupnog iskustva ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.MacOffice.Feedback.Survey.UI.Mac

Na Mac uređaju prati kada korisnik uređaja vrši interakciju sa odzivom za anketu i korisničkim interfejsom ankete.On a Mac device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Koristi se za procenu ispravnosti celokupnog iskustva ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.Win32Office.Feedback.Survey.UI.Win32

Na Win32 uređaju prati kada korisnik uređaja vrši interakciju sa odzivom za anketu i korisničkim interfejsom ankete.On a Win32 device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Koristi se za procenu ispravnosti celokupnog iskustva ankete, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.Win32.ToastOffice.Feedback.Survey.UI.Win32.Toast

Prati kada će se prikazati odziv za anketu.Tracks when survey prompt is shown. Koristi se za procenu ispravnosti procesa slanja odziva za anketu, kao i za obezbeđivanje toga da signal koji se koristi za analizu problema klijenata i ispravnosti radi ispravno.Used to assess the health of the survey prompt process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – datum/vreme isteka anketeExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – ime prikazane anketeSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – jedinstvena instanca kampanjeSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID za identifikaciju pojedinačnog dela telemetrijeUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.FileIO.CSI.CCachedFileCsiLoadFileBasicOffice.FileIO.CSI.CCachedFileCsiLoadFileBasic

Omogućava nam da znamo da li se datoteka uspešno otvorila iz FIO sloja.Allows us to know if a file successfully opened from the FIO Layer. Koristi se za nadgledanje i ispravnost funkcija.Used for feature health and monitoring.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Grupa aktivnosti - oznaka koja omogućava da skup događaja za praćenje bude grupisan kako bi upravljao sveukupnim uspehomActivity.Group - tag that allows a set of monitoring events to be grouped to manage overall success

 • Activity.IsHVA - zastavica koja označava da je događaj ključan za uspeh korisnikaActivity.IsHVA - flag to indicate that event is critical to user success

 • Data.AsyncOpen - zastavica koja označava da je otvoreno imalo sadržaj koji je stigao posle otvaranja glavnog telaData.AsyncOpen - flag to indicate the open had content that arrived after the main body was opened

 • Data.CacheFileId - se povezuje sa telemetrijom keša Office dokumenata da omogući analizu uticaja problema sa kešom na korisničko iskustvoData.CacheFileId - connects to Office Document Cache telemetry to enable impact analysis of cache issues on the user experience

 • Data.CFREnabled - ukazuje da je za sesiju omogućen CacheFileRuntime.Data.CFREnabled - Indicates that CacheFileRuntime is enabled for the session.

 • Data.CFRFailure - ukazuje da je CacheFileRuntime naišao na grešku.Data.CFRFailure - Indicated that CacheFileRuntime ran into error.

 • Data.CoauthStatus - saopštava status saradnje na dokumentu prilikom otvaranjaData.CoauthStatus - reports collaborative status of the document on Open

 • Data.CountOfMultiRoundTripsDownload - Broj povratnih putovanja ka serveru koji se koristi za rešavanje problema sa performansama i mrežnih problemaData.CountOfMultiRoundTripsDownload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.CountOfMultiRoundTripsUpload - Broj povratnih putovanja ka serveru koji se koristi za rešavanje problema sa performansama i mrežnih problemaData.CountOfMultiRoundTripsUpload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.DialogId - Aktivirano ako je dijalog korisničkog interfejsa bio prikazan tokom otvaranja, ukazuje na to da je korisniku prikazana poruka upozorenjaData.DialogId - Set if a UI dialog was displayed during Open, indicating a that a warning message was displayed to the user

 • Data.DidFallbackToDAV - Aktivirano ako je dokument otvoren korišćenjem starije verzije protokola za prenos datotekaData.DidFallbackToDAV - Set if the document was opened using an older file transfer protocol

 • Data.Doc.AccessMode - Dokument je samo za čitanje/ili može da se uređujeData.Doc.AccessMode - Document is read only/editable

 • Data.Doc.AssistedReadingReasons - Aktivirano ako dokument ima primenjenu elektronsku zaštitu podatakaData.Doc.AssistedReadingReasons - Set if the document has electronic data protection in place

 • Data.Doc.AsyncOpenKind – Ukazuje na to da li je otvorena keširana verzija dokumenta u oblaku i koja je logika nesinhronizovanog osvežavanja korišćena.Data.Doc.AsyncOpenKind – Indicates whether a cached version of the cloud document was opened and which asynchronous refresh logic was used.

 • Data.Doc.ChunkingType - Jedinice koje se koriste za postepeno otvaranje dokumentaData.Doc.ChunkingType - Units used for incremental document open

 • Data.Doc.EdpState - Postavke elektronske zaštite podataka za dokumentData.Doc.EdpState - Electronic Data Protection setting for the document

 • Data.Doc.Ext - Oznaka tipa dokumenta (docx/xlsb/pptx, itd.)Data.Doc.Ext - Document extension (docx/xlsb/pptx, etc.)

 • Data.Doc.Extension - ZastareloData.Doc.Extension - Obsolete

 • Data.Doc.FileFormat - Verzija protokola za format datotekeData.Doc.FileFormat - File format protocol version

 • Data.Doc.Fqdn - Ime domena za OneDrive ili SharePoint OnlineData.Doc.Fqdn - OneDrive or SharePoint Online Domain Name

 • Data.Doc.FqdnHash - Jednosmerni heš imena domena koji se može identifikovatiData.Doc.FqdnHash - One-way hash of customer identifiable domain name

 • Data.Doc.IdentityTelemetryId - Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za izvršavanje otvaranjaData.Doc.IdentityTelemetryId - A one-way hash of the user identity used to perform the open

 • Data.Doc.IdentityUniqueId - ZastareloData.Doc.IdentityUniqueId - Obsolete

 • Data.Doc.InitializationScenario - Beleži način na koji je otvoren dokumentData.Doc.InitializationScenario - Records how the document was opened

 • Data.Doc.IOFlags - Izveštava o keširanim zastavicama koje su korišćene za podešavanje postavki zahteva za otvaranjeData.Doc.IOFlags - Reports on the cached flags used to set request options

 • Data.Doc.IrmRights - Radnje koje su dozvoljene putem smernica za elektronskih zaštitu podataka koje su primenjene na dokument/korisnikaData.Doc.IrmRights - Actions permitted by the Electronic Data Protection policy that has been applied to the document/user

 • Data.Doc.IsCloudCollabEnabled - Zastavica koja ukazuje na to da usluga podržava saradnju u oblakuData.Doc.IsCloudCollabEnabled - Flag indicating that the service supports Cloud Collaboration

 • Data.Doc.IsIncrementalOpen - Zastavica koja označava da je dokument postepeno otvorenData.Doc.IsIncrementalOpen - Flag indicating that the document has been incrementally opened

 • Data.Doc.IsOcsSupported - Zastavica koja ukazuje na to da je dokument podržan u usluzi saradnjeData.Doc.IsOcsSupported - Flag indicating that the document is supported in the collaboration service

 • Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Zastavica koja ukazuje na to je otvorena vanmrežna kopija dokumentaData.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Flag indicating that the offline copy of a document was opened

 • Data.Doc.IsSyncBacked - Zastavica koja ukazuje na to da na računaru postoji kopija koja se automatski sinhronizujeData.Doc.IsSyncBacked - Flag indicating that an auto synced copy of the document exists on the computer

 • Data.Doc.Location - Ukazuje na to koja je usluga obezbedila dokument (OneDrive, File Server, SharePoint, itd.)Data.Doc.Location - Indicates which service provided the document (OneDrive, File Server, SharePoint etc.)

 • Data.Doc.LocationDetails - Ukazuje na to koja „Poznata fascikla“ je obezbedila lokalno uskladišteni dokumentData.Doc.LocationDetails - Indicates which Known Folder provided a locally stored document

 • Data.Doc.NumberCoAuthors - Izračunavanje broja drugih korisnika u sesiji zajedničkog uređivanjaData.Doc.NumberCoAuthors - Count of the number of fellow users in a collaborative editing session

 • Data.Doc.PasswordFlags - Ukazuje na to da je postavljena zastavica za lozinku za čitanje ili čitanje/pisanjeData.Doc.PasswordFlags - Indicates read or read/write password flags set

 • Data.Doc.ReadOnlyReasons - Razlozi zbog kojih je dokument otvoren samo za čitanjeData.Doc.ReadOnlyReasons - Reasons why the document was opened read only

 • Data.Doc.ResourceIdHash - Anonimni identifikator dokumenta koji se koristi da bi se dijagnostikovali problemiData.Doc.ResourceIdHash - An anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerDocId - Nepromenljivi anonimni identifikator dokumenta koji se koristi da bi se dijagnostikovali problemiData.Doc.ServerDocId - An immutable anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerProtocol - Verzija protokola koji se koristi za komunikaciju sa uslugomData.Doc.ServerProtocol - the protocol version used to communicate with the service

 • Data.Doc.ServerType - Tip servera koji nudi uslugu (SharePoint, OneDrive, WOPI, itd.)Data.Doc.ServerType - the type of the server offering the service (SharePoint, OneDrive, WOPI etc.)

 • Data.Doc.ServerVersion - Verzija servera koji nudi usluguData.Doc.ServerVersion - the server version offering the service

 • Data.Doc.SessionId - Identifikuje određenu sesiju uređivanja dokumenta u okviru cele sesijeData.Doc.SessionId - Identifies a specific document edit session within the full session

 • Data.Doc.SharePointServiceContext - Informacije o dijagnostici iz zahteva usluge SharePoint OnlineData.Doc.SharePointServiceContext - Diagnostic information from SharePoint Online requests

 • Data.Doc.SizeInBytes - Indikator veličine dokumentaData.Doc.SizeInBytes - Indicator of document size

 • Data.Doc.SpecialChars - Indikator specijalnih znakova u URL adresi ili putanji dokumentaData.Doc.SpecialChars - Indicator of special chars in the document's URL or Path

 • Data.Doc.StorageProviderId - ZastareloData.Doc.StorageProviderId - Obsolete

 • Data.Doc.StreamAvailability - Indikator koji ukazuje na to da li je protok dokumenta omogućen/onemogućenData.Doc.StreamAvailability - Indicator if document stream is available/disabled

 • Data.Doc.SyncBackedType - Indikator tipa dokumenta (lokalni ili iz usluge)Data.Doc.SyncBackedType - Indicator as to the type of document (local or service based)

 • Data.Doc.UrlHash - Jednosmerni heš za kreiranje identifikatora jednostavnog dokumentaData.Doc.UrlHash - One-way hash to create a naïve document identifier

 • Data.Doc.UsedWrsDataOnOpen - Dijagnostički indikator za postepeno otvaranje dokumentaData.Doc.UsedWrsDataOnOpen - Diagnostic indicator for incremental document open

 • Data.Doc.WopiServiceId - Sadrži jedinstveni identifikator WOPI dobavljača uslugeData.Doc.WopiServiceId - Contains unique identifier of WOPI service provider

 • Data.DocumentLoadEndpoint - zastareli/suvišni duplikat (Data.Doc.Location i Data.Doc.IsSyncbacked)Data.DocumentLoadEndpoint - obsolete/redundant duplicate of (Data.Doc.Location and Data.Doc.IsSyncbacked)

 • Data.DocumentSizeInBytes - Zastarelo/suvišno, zamenjeno sa Data.Doc. SizeInBytesData.DocumentSizeInBytes - Obsolete/redundant supplanted by Data.Doc. SizeInBytes

 • Data.DocumentSizeOnDisk - ZastareloData.DocumentSizeOnDisk - Obsolete

 • Data.DoesBaseHaveContentOnOpen - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.DoesBaseHaveContentOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DownloadFragmentSize - Veličina podataka koji se šalju u podzahtevu za dijagnostikovanje problema sa mrežomData.DownloadFragmentSize - Size of data sent in a sub request for diagnosing network issues

 • Data.DsmcStartedTooEarly - Ukazuje na grešku tokom pokretanja sesije za zajedničko uređivanjeData.DsmcStartedTooEarly - Indicates an error starting a collaborative edit session

 • Data.EditorsCount - Broj drugih saradnika koji uređuju dokumentData.EditorsCount - A count of other collaborators editing the document

 • Data.ExcludedDataThresholdInBytes - Veličina datoteke potrebna za korišćenje asinhronog otvaranja Data.ExcludedDataThresholdInBytes - File size required for Asynch open to be used

 • Data.FileIOResult.Code - keš povratnog kôda poslednjeg otvaranja iz sloja protokolaData.FileIOResult.Code - Cache of last Open return code from protocol layer

 • Data.FileIOResult.Success - Keš indikatora za poslednje uspešno otvaranje iz sloja protokolaData.FileIOResult.Success - Cache of last Open success indicator from protocol layer

 • Data.FileIOResult.Code - Keš oznake greške poslednjeg otvaranja iz sloja protokolaData.FileIOResult.Tag - Cache of last Open error tag from protocol layer

 • Data.FileIOResult.Code - Keš tipa greške poslednjeg otvaranja iz sloja protokolaData.FileIOResult.Type - Cache of last Open error type from protocol layer

 • Data.FqdnHash - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_FqdnHashData.FqdnHash - Obsolete, replaced by Data_Doc_FqdnHash

 • Data.FullIError - keš svih šifri grešaka za otvaranje iz sloja protokolaData.FullIError - Cache of all Open error codes from the protocol layer

 • Data.FullyQualifiedDomainName - Zastareo, zamenjeno sa Podaci_Doc_FqdnData.FullyQualifiedDomainName - Obsolete, replaced by Data_Doc_Fqdn

 • Data.Input.FileOpenState - Status koji zahteva aplikacija (Čitanje/ČitanjePisanje, itd.)Data.Input.FileOpenState - State requested by app (Read/ReadWrite etc.)

 • Data.Input.OpenAsync - asinhrono otvaranje na zahtev aplikacijeData.Input.OpenAsync - Async open requested by app

 • Data.Input.OpenOfflineCopy - Otvaranje iz vanmrežne kopije na zahtev programskog dodatkaData.Input.OpenOfflineCopy - Open from offline copy requested by add

 • Data.IOFlags - ZastareloData.IOFlags - Obsolete

 • Data.IsBaseBranchEmptyOnOpen - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.IsBaseBranchEmptyOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.IsCachedHistoricalVersion - keš sadrži stariju verziju dokumentaData.IsCachedHistoricalVersion - Cache contains an older version of the document

 • Data.IsDocEnterpriseProtected - Dokument je zaštićen šifrovanjem (elektronska zaštita dokumenta / EDP)Data.IsDocEnterpriseProtected - Document has been protected by encryption (Electronic Document Protection / EDP)

 • Data.IsDocInODC - dokument je ranije otvoren i je već u kešuData.IsDocInODC - Document has been opened before and is already in the cache

 • Data.IsMapUnMapCase - Deo statusa keširane datotekeData.IsMapUnMapCase - Part of state of cached file

 • Data.IsMapUnMapCase.End - Deo statusa keširane datotekeData.IsMapUnMapCase.End - Part of state of cached file

 • Data.IsOfficeHydrationInProgress - Operati sistem Windows vraća dokument u prethodno stanje iz vanmrežnog skladištaData.IsOfficeHydrationInProgress - The document is being restored from offline storage by Windows

 • Data.isOfficeHydrationRequired - Dokument je trenutno uskladišten van mrežeData.isOfficeHydrationRequired - The document is currently in offline storage

 • Data.isOpenFromCollab - Najnovija kopija dokumenta je preuzeta iz deljene usluge za saradnjuData.isOpenFromCollab - The latest copy of the document was retrieved from the shared collaboration service

 • Data.isPendingNameExist - U toku je preimenovanje dokumentaData.isPendingNameExist - Document rename is in progress

 • Data.IsStubFile – Dokument još uvek nije sačuvan u usluzi u oblakuData.IsStubFile - The document hasn't been saved to the cloud service yet

 • Data.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen – stanje dokumenta se promenilo, promene su možda stigle dok dokument nije bio otvorenData.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen - the document state has changed, changes may have arrived while the document wasn't open

 • Data.isTaskCanceledAfterOpenComplete - ZastareloData.isTaskCanceledAfterOpenComplete - Obsolete

 • Data.IsWorkingBranchAvailableOnOpen - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.IsWorkingBranchAvailableOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.LicenseStatus – Podaci o statusu licence proizvoda za potrebe dijagonstike, koriste se za proveru da li su odgovarajuće karakteristike proizvoda omogućene za vrstu korisničke licenceData.LicenseStatus - Diagnostic product license status, used to validate that appropriate product features are enabled for the user's license type

 • Top licence za podatke - Ukazuje na status licence (besplatna/plaćenu ili probnu verziju, itd.)Data.LicenseType - Indicates state of license (free/paid/trial etc.)

 • Lokacija podataka - Ukazuje na tip medijuma za skladištenje/lokaciju (USB, oblak itd.)Data.Location - Indicates storage media type/location (USB, Cloud, etc.)

 • Data.LockRequestDocMode - Označava da li je dokument dostupan drugimaData.LockRequestDocMode - Indicates if the document is available to others

 • Data.MyDeferredValue - ZastareloData.MyDeferredValue - Obsolete

 • Data.Network.BytesReceived - ZastareloData.Network.BytesReceived - Obsolete

 • Data.Network.BytesSent - ZastareloData.Network.BytesSent - Obsolete

 • Data.Network.ConnectionsCreated - ZastareloData.Network.ConnectionsCreated - Obsolete

 • Data.Network.ConnectionsEnded - ZastareloData.Network.ConnectionsEnded - Obsolete

 • Data.OcsDisableReasons – Razlog zašto usluga deljene saradnje nije dostupna za dokumentData.OcsDisableReasons - Reason why the shared collaboration service wasn't available for the document

 • Data.OcsHostOnOpen - Zastavica koja ukazuje na to da će se kontrola prebaciti na uslugu deljene saradnje tokom otvaranjaData.OcsHostOnOpen - Flag indicating that control will switch to the shared collaboration service during Open

 • Data.OpeningOfflineCopy - Zastavica koja ukazuje na to da će se otvoriti lokalna kopija dokumentaData.OpeningOfflineCopy - Flag indicating that the local copy of the document will be opened

 • Data.Partition - ZastareloData.Partition - Obsolete

 • Data.RequestTime - ZastareloData.RequestTime - Obsolete

 • Data.ResourceIdHash - ZastareloData.ResourceIdHash - Obsolete

 • Data.ResumedIncrementalOpen - ZastareloData.ResumedIncrementalOpen - Obsolete

 • Data.RTCEnabled - pokrenut je protokol za distribuciju brze promeneData.RTCEnabled - the fast change distribution protocol has started

 • Data.SaveOnOpen - promene koje nisu sačuvane u lokalnom dokumentu sačuvane su u usluzi tokom otvaranjaData.SaveOnOpen - unsaved changes in the local document were saved to the service during Open

 • Data.ServerProtocol - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_ServerProtocolData.ServerProtocol - Obsolete, replaced by Data_Doc_ServerProtocol

 • Data.ServerType - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_ServerTypeData.ServerType - Obsolete, replaced by Data_Doc_ServerType

 • Data.ServerVersion - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_ServerVersionData.ServerVersion - Obsolete, replaced by Data_Doc_ServerVersion

 • Data.ServiceId - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_WopiServiceIdData.ServiceId - Obsolete, replaced by Data_Doc_WopiServiceId

 • Data.SessionId - ZastareloData.SessionId - Obsolete

 • Data.ShouldSwitchToServerOnly - lokalna kopija dokumenta ne može se koristiti a verzija sa servera mora da se koristiData.ShouldSwitchToServerOnly - the local copy of the document cannot be used, and the server version must be used

 • Data.SpecialChars - ZastareloData.SpecialChars - Obsolete

 • Data.StopwatchDuration - ZastareloData.StopwatchDuration - Obsolete

 • Data.SyncBackedFileTelemetrySessionId - ZastareloData.SyncBackedFileTelemetrySessionId - Obsolete

 • Data.SyncElapsedTime - ZastareloData.SyncElapsedTime - Obsolete

 • Data.SyncRequestId - ZastareloData.SyncRequestId - Obsolete

 • Data.TestProperty - ZastareloData.TestProperty - Obsolete

 • Data.TransitionToHostOnOpen - zastavica koja ukazuje na to da će se sesija povezati sa uslugom hostinga dokumentaData.TransitionToHostOnOpen - flag indicating that the session will connect to the service hosting the document

 • Data.TransitionToHostOnOpenResult - status prelaza na uslugu hostaData.TransitionToHostOnOpenResult - status of the transition to the host service

 • Data.UseCachedNetworkConnection - zastavica koja ukazuje na to da li se veza ponovo koristi ili se kreira nova vezaData.UseCachedNetworkConnection - flag to indicate if a connection was reused or a new connection created

 • Data.UseClientIdAsSchemaLockId - korišćenje zastavice za kontrolu nad načinom zaključavanja dokumenta u usluziData.UseClientIdAsSchemaLockId - flag to control how documents are locked in the service

 • Data.VersionType - ukazuje na tip verzije trenutno otvorene operacije.Data.VersionType - Indicate which version type the current open operation is.

 • Data.WopiServiceId - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_WopiServiceIdData.WopiServiceId - Obsolete, replaced by Data_Doc_WopiServiceId

Office.FileIO.CSI.CCachedFileCsiSaveFileBasicOffice.FileIO.CSI.CCachedFileCsiSaveFileBasic

Omogućava nam da znamo da li je datoteka uspešno sačuvana iz FIO sloja.Allows us to know if a file was successfully saved from the FIO Layer. Koristi se za nadgledanje i ispravnost funkcija.Used for Feature Health and monitoring.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Grupa aktivnosti - oznaka koja omogućava da skup događaja za praćenje bude grupisan kako bi upravljao sveukupnim uspehomActivity.Group - tag that allows a set of monitoring events to be grouped to manage overall success

 • Activity.IsHVA - zastavica koja označava da je događaj ključan za uspeh korisnikaActivity.IsHVA - flag to indicate that event is critical to user success

 • Data.AsyncOpen - zastavica koja označava da je otvoren dokument sa sadržajem koji je stigao posle otvaranja glavnog telaData.AsyncOpen - flag to indicate that the document was opened with content that arrived after the main body was opened

 • Data.BaseDownloadTriggered - Promena praćenja dijagnostike koja ukazuje na to da je zatražena osnovna verzija dokumentaData.BaseDownloadTriggered - Change tracking diagnostic indicating that the base version of the document was requested

 • Data.BlockAutoUploadReasons - kodove razloga za blokiran status otpremanja (npr. Automatsko čuvanje je isključeno, dokument je u tranziciji)Data.BlockAutoUploadReasons - Reason codes for blocked upload state (e.g. Autosave is turned off, the document is transitioning)

 • Data.BlockUploadDueToFailedSaveAsOverExisting - Otpremanje je blokirao jer će biti neuspešno pri ponovnom pokušajuData.BlockUploadDueToFailedSaveAsOverExisting - Upload is blocked as it would fail if retried

 • Data.CacheFileId - se povezuje sa telemetrijom keša Office dokumenata da omogući analizu uticaja problema sa kešom na korisničko iskustvoData.CacheFileId - connects to Office Document Cache telemetry to enable impact analysis of cache issues on the user experience

 • Data.ChartType - ZastareloData.ChartType - Obsolete

 • Data.CoAuthStatus - saopštava status saradnje na dokumentu prilikom čuvanjaData.CoAuthStatus - reports collaborative status of the document on Save

 • Data.CoauthUpdatesContext - izveštaja o kontekstu (objedinjavanje/postepeno otvaranje)Data.CoauthUpdatesContext - reports context (Merge/Incremental Open)

 • Data.CountOfMultiRoundTripsDownload - Broj povratnih putovanja ka serveru koji se koristi za rešavanje problema sa performansama i mrežnih problemaData.CountOfMultiRoundTripsDownload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.CountOfMultiRoundTripsUpload - Broj povratnih putovanja ka serveru koji se koristi za rešavanje problema sa performansama i mrežnih problemaData.CountOfMultiRoundTripsUpload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.CFREnabled - ukazuje da je za sesiju omogućen CacheFileRuntime.Data.CFREnabled - Indicates that CacheFileRuntime is enabled for the session.

 • Data.CFRFailure - ukazuje da je CacheFileRuntime naišao na grešku.Data.CFRFailure - Indicated that CacheFileRuntime ran into error.

 • Data.DialogChoice - Beleži izbor u dijalozima grešakaData.DialogChoice - Records choice made in any error dialogs

 • Data.DialogId - Beleži DialogId za sve dijaloge grešaka prikazane tokom čuvanjaData.DialogId - Records the DialogId of any error dialogs that display during save

 • Data.Dmc.IsOcsSupported - ZastareloData.Dmc.IsOcsSupported - Obsolete

 • Data.Doc.AccessMode - Dokument je samo za čitanjeData.Doc.AccessMode - Document is read only

 • Data.Doc.AssistedReadingReasons - Aktivirano ako dokument ima primenjenu elektronsku zaštitu podatakaData.Doc.AssistedReadingReasons - Set if the document has electronic data protection in place

 • Data.Doc.AsyncOpenKind – Ukazuje na to da li je otvorena keširana verzija dokumenta u oblaku i koja je logika nesinhronizovanog osvežavanja korišćena.Data.Doc.AsyncOpenKind – Indicates whether a cached version of the cloud document was opened and which asynchronous refresh logic was used.

 • Data.Doc.ChunkingType - Jedinice koje se koriste za postepeno otvaranje dokumentaData.Doc.ChunkingType - Units used for incremental document open

 • Data.Doc.EdpState - Postavke elektronske zaštite podataka za dokumentData.Doc.EdpState - Electronic Data Protection setting for the document

 • Data.Doc.Ext - Oznaka tipa dokumenta (docx/xlsm/pptx, itd.)Data.Doc.Ext - Document extension (docx/xlsm/pptx etc.)

 • Data.Doc.Extension - ZastareloData.Doc.Extension - Obsolete

 • Data.Doc.FileFormat - Verzija protokola za format datotekeData.Doc.FileFormat - File format protocol version

 • Data.Doc.Fqdn - Ime domena za OneDrive ili SharePoint OnlineData.Doc.Fqdn - OneDrive or SharePoint Online Domain name

 • Data.Doc.FqdnHash - Jednosmerni heš imena domena koji se može identifikovatiData.Doc.FqdnHash - One-way hash of the customer identifiable domain name

 • Data.Doc.FqdnHasi - ZastareloData.Doc.FqdnHasi - Obsolete

 • Data.Doc.IdentityTelemetryId - Jednosmerni heš za identitet korisnika koji se koristi za čuvanjeData.Doc.IdentityTelemetryId - A one-way hash of the user identity used to perform the save

 • Data.Doc.IdentityUniqueId - ZastareloData.Doc.IdentityUniqueId - Obsolete

 • Data.Doc.IKFlags - ZastareloData.Doc.IKFlags - Obsolete

 • Data.Doc.InitializationScenario - Beleži način na koji je otvoren dokumentData.Doc.InitializationScenario - Records how the document was opened

 • Data.Doc.IOFlags - Izveštava o keširanim zastavicama koje su korišćene za podešavanje postavki zahteva za otvaranjeData.Doc.IOFlags - Reports on the cached flags used to set request options

 • Data.Doc.IrmRights - Radnje koje su dozvoljene putem smernica za elektronskih zaštitu podataka koje su primenjene na dokument/korisnikaData.Doc.IrmRights - Actions permitted by the Electronic Data Protection policy that has been applied to the document/user

 • Data.Doc.IsCloudCollabEnabled - Zastavica koja ukazuje na to da aplikacija podržava saradnju u oblakuData.Doc.IsCloudCollabEnabled - Flag indicating that the application supports Cloud Collaboration

 • Data.Doc.IsIncrementalOpen - Zastavica koja označava da je dokument postepeno otvorenData.Doc.IsIncrementalOpen - Flag indicating that the document was opened incrementally

 • Data.Doc.IsOcsSupported - Zastavica koja ukazuje na to da dokument podržava saradnju u oblakuData.Doc.IsOcsSupported - Flag indicating that the document supports Cloud Collaboration

 • Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Zastavica koja ukazuje na to je otvorena vanmrežna kopija dokumentaData.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Flag indicating that the offline copy of a document was opened

 • Data.Doc.IsSyncBacked - Zastavica koja ukazuje na to da na računaru postoji kopija koja se automatski sinhronizujeData.Doc.IsSyncBacked - Flag indicating that an auto synced copy of the document exists on the computer

 • Data.Doc.Location - Ukazuje na to koja je usluga obezbedila dokument (OneDrive, File Server, SharePoint, itd.)Data.Doc.Location - Indicates which service provided the document (OneDrive, File Server, SharePoint etc.)

 • Data.Doc.LocationDetails - Ukazuje na to koja „Poznata fascikla“ je obezbedila lokalno uskladišteni dokumentData.Doc.LocationDetails - Indicates which Known Folder provided a locally stored document

 • Data.Doc.NumberCoAuthors - Izračunavanje broja drugih korisnika u sesiji zajedničkog uređivanjaData.Doc.NumberCoAuthors - Count of the number of fellow users in a collaborative editing session

 • Data.Doc.PasswordFlags - Ukazuje na to da je postavljena zastavica za lozinku za čitanje ili čitanje/pisanjeData.Doc.PasswordFlags - Indicates read or read/write password flags set

 • Data.Doc.ReadOnlyReasons - Razlozi zbog kojih je dokument otvoren samo za čitanjeData.Doc.ReadOnlyReasons - Reasons why the document was opened read only

 • Data.Doc.ResourceIdHash - Anonimni identifikator dokumenta koji se koristi da bi se dijagnostikovali problemiData.Doc.ResourceIdHash - An anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerDocId - Nepromenljivi anonimni identifikator dokumenta koji se koristi da bi se dijagnostikovali problemiData.Doc.ServerDocId - An immutable anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerProtocol - Verzija protokola koji se koristi za komunikaciju sa uslugomData.Doc.ServerProtocol - the protocol version used to communicate with the service

 • Data.Doc.ServerType - Tip servera koji nudi uslugu (SharePoint, OneDrive, WOPI, itd.)Data.Doc.ServerType - the type of the server offering the service (SharePoint, OneDrive, WOPI etc.)

 • Data.Doc.ServerVersion - Verzija servera koji nudi usluguData.Doc.ServerVersion - the server version offering the service

 • Data.Doc.SessionId - Identifikuje određenu sesiju uređivanja dokumenta u okviru cele sesijeData.Doc.SessionId - Identifies a specific document edit session within the full session

 • Data.Doc.SharePointServiceContext - Informacije o dijagnostici iz zahteva usluge SharePoint OnlineData.Doc.SharePointServiceContext - Diagnostic information from SharePoint Online requests

 • Data.Doc.SizeInBytes - Indikator veličine dokumentaData.Doc.SizeInBytes - Indicator of document size

 • Data.Doc.SpecialChars - Indikator specijalnih znakova u URL adresi ili putanji dokumentaData.Doc.SpecialChars - Indicator of special chars in the document's URL or Path

 • Data.Doc.StorageProviderId - ZastareloData.Doc.StorageProviderId - Obsolete

 • Data.Doc.StreamAvailability - Indikator koji ukazuje na to da li je protok dokumenta omogućen/onemogućenData.Doc.StreamAvailability - Indicator if document stream is available/disabled

 • Data.Doc.SussionId - ZastareloData.Doc.SussionId - Obsolete

 • Data.Doc.SyncBackedType - Indikator tipa dokumenta (lokalni ili iz usluge)Data.Doc.SyncBackedType - Indicator as to the type of document (local or service based)

 • Data.Doc.UrlHash - Jednosmerni heš za kreiranje identifikatora jednostavnog dokumentaData.Doc.UrlHash - One-way hash to create a naïve document identifier

 • Data.Doc.UsedWrsDataOnOpen - Dijagnostički indikator za postepeno otvaranje dokumentaData.Doc.UsedWrsDataOnOpen - Diagnostic indicator for incremental document open

 • Data.Doc.WopiServiceId - Sadrži jedinstveni identifikator WOPI dobavljača uslugeData.Doc.WopiServiceId - Contains unique identifier of WOPI service provider

 • Data.DocnReadOnlyReasons - ZastareloData.DocnReadOnlyReasons - Obsolete

 • Data.DocumentSaveEndpoint - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Dok_LokacijaData.DocumentSaveEndpoint - Obsolete, replaced by Data_Doc_Location

 • Data.DocumentSaveType - Vrsta čuvanja (normalno, kreiraj, sačuvaj kao)Data.DocumentSaveType - Type of Save (Normal, Create, SaveAs)

 • Data.DocumentSizeOnDisk - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Dok_Veličina u bajtovimaData.DocumentSizeOnDisk - Obsolete, replaced by Data_Doc_SizeInBytes

 • Data.DoesBaseHaveContentOnOpen - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.DoesBaseHaveContentOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DstDoc.AccessMode - Novi dokument je samo za čitanje/ili može da se uređujeData.DstDoc.AccessMode - New document is read only/editable

 • Data.DstDoc.EdpState - Postavke elektronske zaštite podataka za novi dokumentData.DstDoc.EdpState - Electronic Data Protection setting for the new document

 • Data.DstDoc.Extension – Tip novog dokumenta (docx/xlsm/pptx, itd.)Data.DstDoc.Extension - New document's extension (docx/xlsm/pptx, etc.)

 • Data.DstDoc.FileFormat – Protokol za format datoteke novog dokumentaData.DstDoc.FileFormat - New document's file format protocol

 • Data.DstDoc.Fqdn – Ime OneDrive ili SharePoint Online domena novog dokumentaData.DstDoc.Fqdn - New document's OneDrive or SharePoint Online domain name

 • Data.DstDoc.FqdnHash – Jednosmerni heš imena domena novog dokumenta koji se može identifikovatiData.DstDoc.FqdnHash - One-way hash of new document's customer identifiable domain name

 • Data.DstDoc.IdentityUniqueId - ZastareloData.DstDoc.IdentityUniqueId - Obsolete

 • Data.DstDoc.IOFlags – Zastavice keširanih opcija novog dokumenta koje se koriste prilikom otvaranjaData.DstDoc.IOFlags - New document's cached options flags used when opening

 • Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Zastavica koja ukazuje na to je otvorena vanmrežna kopija novog dokumentaData.DstDoc.IsOpeningOfflineCopy - Flag indicating that an offline copy of the new document was opened

 • Data.DstDoc.IsSyncBacked - Zastavica koja ukazuje na to da na računaru postoji kopija koja se automatski sinhronizujeData.DstDoc.IsSyncBacked - Flag indicating that an auto synced copy of the document exists on the computer

 • Data.DstDoc.Location - Ukazuje na to koja je usluga obezbedila novi dokument (OneDrive, File Server, SharePoint, itd.)Data.DstDoc.Location - Indicates which service provided the new document (OneDrive, File Server, SharePoint, etc.)

 • Data.DstDoc.NumberCoAuthors - Izračunavanje broja drugih korisnika u sesiji zajedničkog uređivanja novog dokumentaData.DstDoc.NumberCoAuthors - Count of the number of fellow users in a collaborative editing session on the new document

 • Data.DstDoc.ReadOnlyReasons - Razlozi zbog kojih je dokument otvoren samo za čitanjeData.DstDoc.ReadOnlyReasons - Reasons why the new document was opened read only

 • Data.DstDoc.ResourceIdHash - Anonimni identifikator dokumenta koji se koristi da bi se dijagnostikovali problemi sa novim dokumentomData.DstDoc.ResourceIdHash - An anonymized document identifier used to diagnose problems with the new document

 • Data.DstDoc.ServerDocId - Nepromenljivi anonimni identifikator dokumenta koji se koristi da bi se dijagnostikovali problemi sa novim dokumentomData.DstDoc.ServerDocId - An immutable anonymized document identifier used to diagnose problems with the new document

 • Data.DstDoc.ServerProtocol - Verzija protokola koji se koristi za komunikaciju sa uslugom prilikom kreiranja novog dokumentaData.DstDoc.ServerProtocol - the protocol version used to communicate with the service when creating the new document

 • Data.DstDoc.ServerType - Tip servera koji nudi uslugu (SharePoint, OneDrive, WOPI, itd.) za novi dokumentData.DstDoc.ServerType - the type of the server offering the service (SharePoint, OneDrive, WOPI etc.) for the new document

 • Data.DstDoc.ServerVersion - Verzija servera koji nudi uslugu za novi dokumentData.DstDoc.ServerVersion - the server version offering the service for the new document

 • Data.DstDoc.SessionId - Identifikuje određenu sesiju uređivanja dokumenta u okviru cele sesije za novi dokumentData.DstDoc.SessionId - Identifies a specific document edit session within the full session for the new document

 • Data.DstDoc.SharePointServiceContext - Informacije o dijagnostici iz zahteva usluge SharePoint Online za novi dokumentData.DstDoc.SharePointServiceContext - Diagnostic information from SharePoint Online requests for the new document

 • Data.DstDoc.SizeInBytes - Indikator veličine novog dokumentaData.DstDoc.SizeInBytes - Indicator of document size of new document

 • Data.DstDoc.UrlHash - Jednosmerni heš za kreiranje identifikatora jednostavnog dokumenta za novi dokumentData.DstDoc.UrlHash - One-way hash to create a naïve document identifier for the new document

 • Data.EditorsCount - Broj drugih saradnika koji uređuju dokumentData.EditorsCount - A count of other collaborators editing the document

 • Data.FullIError - keš svih šifri grešaka iz sloja protokolaData.FullIError - Cache of all error codes from the protocol layer

 • Data.HasFilteredCategories - ZastareloData.HasFilteredCategories - Obsolete

 • Data.HasFilteredCategoryNames - ZastareloData.HasFilteredCategoryNames - Obsolete

 • Data.HasFilteredSeries - ZastareloData.HasFilteredSeries - Obsolete

 • Data.HasFilteredSeriesNames - ZastareloData.HasFilteredSeriesNames - Obsolete

 • Data.HasPendingSaveAs - ukazuje na to da je u toku zahtev Sačuvaj kao/Sačuvaj kopiju Data.HasPendingSaveAs - Indicates that a request Save As/Save a Copy is in progress

 • Data.Input.FileOpenState - Status koji zahteva aplikacija (Čitanje/ČitanjePisanje, itd.)Data.Input.FileOpenState - State requested by app (Read/ReadWrite, etc.)

 • Data.Input.FileSaveState - Status koji zahteva aplikacija (Sačuvaj pri otvaranju, Sačuvaj kao, itd.)Data.Input.FileSaveState - State requested by app (Save on Open, Save As, etc.)

 • Data.Input.NetworkCost - ukazuje na tip mreže/vrstu troška (ograničena, ograničena iznad granice, itd.)Data.Input.NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • Data.Input.OpenAsync - Zastavica koja ukazuje na to da aplikacija zahteva asinhrono otvaranje Data.Input.OpenAsync - Flag indicates app requested an async open

 • Data.Input.OpenOfflineCopy - Zastavica ukazuje na to da aplikacija zahteva otvaranje van mrežeData.Input.OpenOfflineCopy - Flag indicates app requested an offline open

 • Data.IsCachedHistoricalVersion - Ukazuje na to da ova keširana datoteka nije najnovija verzijaData.IsCachedHistoricalVersion - Indicates that this cached file is not the latest version

 • Data.IsHtml - Ukazuje na to da je nalepljen tekst u HTML formatuData.IsHtml - Indicates that HTML format text was pasted

 • Data.IsLegacyCode - Označava da je nalepljen tekst u starom formatu kodaData.IsLegacyCode - Indicates that Legacy code format text was pasted

 • Data.IsLocalOnlyFile - Označava da je otvorena datoteka samo iz lokalnog skladištaData.IsLocalOnlyFile - Indicates that the file was opened from local storage only

 • Data.IsLocalOrSyncBackedFile - Označava da je datoteka otvorena lokalno i mapirana kroz usluguData.IsLocalOrSyncBackedFile - Indicates that the file was opened locally and mapped through to the service

 • Data.IsMapUnMapCase - Deo statusa keširane datotekeData.IsMapUnMapCase - Part of state of cached file

 • Data.isOpenFromCollab - Označava da je datoteka je otvorena iz deljene usluge za saradnju Data.isOpenFromCollab - Indicates that the file was opened from the shared collaboration service

 • Data.IsStubFile – Dokument još uvek nije podeljen u usluzi u oblakuData.IsStubFile - The document hasn't been shared to the cloud service yet

 • Data.IsSyncBackedFile - dokument se nalazi u fascikli koja se ažurira putem automatskog sinhronizovanja Data.IsSyncBackedFile - the document is in a folder that is auto sync updated

 • Data.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen – stanje dokumenta se promenilo, promene su možda stigle dok dokument nije bio otvorenData.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen - the document state has changed, changes may have arrived while the document wasn't open

 • Data.IsWorkingBranchAvailableOnOpen - promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.IsWorkingBranchAvailableOnOpen - change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Lokacija podataka - Označava tip medijuma za skladištenje/lokaciju (USB, oblak itd.)Data.Location - Indicates storage media type/location (USB; Cloud, etc.)

 • Data.LockRequestDocMode - Označava da li je dokument dostupan drugimaData.LockRequestDocMode - Indicates if the document is available to others

 • Data.MruRequestResult - ZastareloData.MruRequestResult - Obsolete

 • Data.NewDataNotAvailableReason - ZastareloData.NewDataNotAvailableReason - Obsolete

 • Data.OcsDisableReasons - Ne koristi se za čuvanjeData.OcsDisableReasons - Not used by Save

 • Data.OcsHostOnOpen - Ne koristi se za čuvanjeData.OcsHostOnOpen - Not used by Save

 • Data.Output.FileSaveState - Status po završetku čuvanjaData.Output.FileSaveState - State on save completion

 • Data.PivotChart - ZastareloData.PivotChart - Obsolete

 • Data.resolveConflictState - Kodovi razloga za zahtev za rešavanje neusaglašenosti objedinjavanjaData.resolveConflictState - Reason codes for a request to resolve merge conflicts

 • Data.RTCEnabled - pokrenut je protokol za distribuciju brze promeneData.RTCEnabled - the fast change distribution protocol has started

 • Data.SaveAsToCurrent - Označava da će aktivni dokument zameniti postojeću uskladištenu datotekuData.SaveAsToCurrent - Indicates that the active document will overwrite the stored file

 • Data.ServiceId - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Doc_WopiServiceIdData.ServiceId - Obsolete, replaced by Data_Doc_WopiServiceId

 • Data.SessionId - ZastareloData.SessionId - Obsolete

 • Data.SizeInBytes - Zastarelo, zamenjeno sa Podaci_Dok_Veličina u bajtovimaData.SizeInBytes - Obsolete, replaced by Data_Doc_SizeInBytes

 • Data.StopwatchDuration - ZastareloData.StopwatchDuration - Obsolete

 • Data.SyncBackedFileRequiresOnlineTransition - Zastavica koja označava da radnju čuvanja privremeno blokira mrežni prelazData.SyncBackedFileRequiresOnlineTransition - Flag indicating that Save action is temporarily blocked by online transition

 • Data.SyncBackedFileSaveOnOpen - Zastavica koja označava da promene koje su izvršene putem automatskog sinhronizovanja zahtevanju čuvanje po otvaranjuData.SyncBackedFileSaveOnOpen - Flag indicating that changes made by auto sync require a save on open

 • Data.TelemetryId - ZastareloData.TelemetryId - Obsolete

 • Data.TriggerSaveAfterBaseDownload - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.TriggerSaveAfterBaseDownload - change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.UploadBlockedDueToCoherencyFailure - Sačuvaj u usluzi je blokirano do rešavanja neusaglašenih izmena od strane korisnikaData.UploadBlockedDueToCoherencyFailure - Save to service blocked pending user resolution of conflicting changes

 • Data.UploadBlockedDueToFailedSaveAsOverExisting - Sačuvaj u usluzi je blokirano zbog neuspelog pokušaja zamene postojeće datotekeData.UploadBlockedDueToFailedSaveAsOverExisting - Save to service blocked due to failed attempt to overwrite an existing file

 • Data.UploadPreemptedForCoherency - Sačuvaj u usluzi komanda je odbačena pošto korisnik vrši dodatne izmeneData.UploadPreemptedForCoherency - Save to service abandoned as more changes are being made by the user

 • Data.UploadPreemptedForSaveAsOverExistingFailure - Sačuvaj u usluzi komanda je odbačena zbog prethodnog neuspelog izvršavanja komande „Sačuvaj Kao preko postojećeg“Data.UploadPreemptedForSaveAsOverExistingFailure - Save to service abandoned due to earlier SaveAsOverExisting failure

 • Data.UploadScheduled - datoteka je spreman za asinhrono prosleđivanje usluziData.UploadScheduled - file is ready to be asynchronously uploaded to the service

 • Data.UseClientIdAsSchemaLockId - korišćenje zastavice za kontrolu nad načinom zaključavanja dokumenta u usluziData.UseClientIdAsSchemaLockId - flag to control how documents are locked in the service

 • Data.WorkingCopySaved - Promena praćenja dijagnostike kako bismo bili sigurni da imamo najnoviju verziju deljene datotekeData.WorkingCopySaved - change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedBusinessEnabled - zastavica koja označava da je brzo čuvanje omogućeno za SharePoint OnlineData.ZrtSaveAsforSyncBackedBusinessEnabled - flag indicating fast save enabled for SharePoint Online

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedConsumerEnabled - zastavica koja označava da je brzo čuvanje omogućeno za SharePoint korisnikaData.ZrtSaveAsforSyncBackedConsumerEnabled - flag indicating fast save enabled for OneDrive Consumer

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedCTBusinessEnabled - zastavica koja označava da je brzo čuvanje tipova sadržaja omogućeno za SharePoint OnlineData.ZrtSaveAsforSyncBackedCTBusinessEnabled - flag indicating fast save content types enabled for SharePoint Online

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedCTConsumerEnabled - zastavica koja označava da je brzo čuvanje tipova sadržaja omogućeno za SharePoint korisnikaData.ZrtSaveAsforSyncBackedCTConsumerEnabled - flag indicating fast save content types enabled for OneDrive Consumer

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataBusinessEnabled - zastavica koja označava da je brzo čuvanje metapodataka datoteke omogućeno za SharePoint OnlineData.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataBusinessEnabled - flag indicating fast file metadata save enabled for SharePoint Online

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataConsumerEnabled - zastavica koja označava da je brzo čuvanje metapodataka datoteke omogućeno za SharePoint korisnikaData.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataConsumerEnabled - flag indicating fast file metadata save enabled for OneDrive Consumer-

Office.FindTime.AppFailedToStartOffice.FindTime.AppFailedToStart

Prikuplja se kada aplikacija ne uspeva da se pokrene zbog neočekivane greške prilikom pokretanja.Collected when app fails to start due to an unexpected error during startup. Koristi se za praćenje izuzetaka i padova.Used to track exceptions & crashes. Pomaže u nadgledanju i otklanjanju grešaka ispravnosti aplikacije.Helps monitor & debug app health.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Datum i vreme - Vremenska oznaka kada je događaj evidentiranDateTime - Timestamp of when the event is logged

 • ImeDogađaja - Ime događaja koji se evidentiraEventName - The name of the event being logged

Office.FirstRun.Apple.ActivationResultOffice.FirstRun.Apple.ActivationResult

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka aktivacije aplikacije.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Prikupljamo podatke da bismo utvrdili ishod aktiviranja pretplate na Office 365 zajedno sa tokom koji se koristi za aktiviranje (utisak pri prvom pokretanju, tok u aplikaciji, kupovina, itd.).We collect data to figure out the outcome of the Office 365 subscription activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ActivationStatusCollectionTime – vremenska oznakaData_ActivationStatusCollectionTime – A timestamp

 • Data_ActivationStatusError – kod greške prilikom aktiviranja.Data_ActivationStatusError – An activation error code.

 • Data_ActivationStatusFlowType – numerička vrednost koja označava tip toka aktivacijeData_ActivationStatusFlowType – A numeric value indicating the type of activation flow

Office.FirstRun.Apple.ActivationStatusOffice.FirstRun.Apple.ActivationStatus

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za utvrđivanje ishoda aktiviranja pretplate na Office 365 zajedno sa tokom koji se koristi za aktiviranje (utisak pri prvom pokretanju, tok u aplikaciji, kupovina, itd.).The event is used to figure out the outcome of the Office 365 subscription activation along with the flow used to activate (FRE, InApp, Purchase, etc.). Prikupljamo podatke koji sadrže tip aktivacije, vrstu toka (FRE/DocStage/Kupovina) i ID Office usluge licenciranja.We collect data containing the Activation type, flow type (FRE/DocStage/Purchase) and Office Licensing Service ID.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ActivationTypeCollectionTime – vremenska oznakaData_ActivationTypeCollectionTime – A timestamp

 • Data_ActivationTypeFlowType – numerička vrednost koja označava tip toka aktivacijeData_ActivationTypeFlowType – A numeric value indicating the type of activation flow

 • Data_ActivationTypeOLSLicense – identifikator licenceData_ActivationTypeOLSLicense – An identifier of the License

 • Data_ActivationTypeStatus – kod status aktivacijeData_ActivationTypeStatus – An activation status code.

Office.FirstRun.Apple.FirstRunCompleteOffice.FirstRun.Apple.FirstRunComplete

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj nam daje do znanja da li korisnik radi u freemium programu, tip toka koji se pokreće (FRE/DocStage/Kupovina) i tip identiteta (MSA/OrgID).The event lets us know if the user running in freemium, the flow type being run (FRE/DocStage/Purchase) and the identity type (MSA/OrgID). Koristimo ovaj događaj da utvrdimo da li je „Utisak pri prvom pokretanju“ (FRE) dovršen i tip identiteta koji se koristi za prijavu (MSA/OrgID).We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was completed and type of identity used to sign-in (MSA/OrgID).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FirstRunCompletedCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme kad je tok dovršenData_FirstRunCompletedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed

 • Data_FirstRunCompletedFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji je dovršenData_FirstRunCompletedFlowType - A code denoting the type of user flow that was completed

 • Data_FirstRunCompletedFreemiumStatus - kod koji predstavlja status dovršenosti za tok freemium korisnikaData_FirstRunCompletedFreemiumStatus - A code representing the status of completion for a freemium user flow

 • Data_FirstRunCompletedIdentityType - tip identiteta korisnika koji je završio tokData_FirstRunCompletedIdentityType - The type of identity of the user that completed the flow

Office.FirstRun.Apple.FirstRunStartOffice.FirstRun.Apple.FirstRunStart

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj nam daje do znanja da je korisnik uneo „Utisak pri prvom pokretanju“ i tip toka koji se pokreće (FRE/DocStage/Kupovina).The event lets us know a user has entered first run experience and the flow type being run (FRE/DocStage/Purchase). Koristimo ovaj događaj da utvrdimo da li je uspešno pokrenut „Utisak pri prvom pokretanju“ (FRE).We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was started successfully.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FirstRunStartedCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme kad je tok dovršenData_FirstRunStartedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed

 • Data_FirstRunStartedFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji je dovršenData_FirstRunStartedFlowType - A code denoting the type of user flow that was completed

Office.FirstRun.Apple.FirstRunStartedAndCompletedOffice.FirstRun.Apple.FirstRunStartedAndCompleted

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj nam daje do znanja da li korisnik radi u freemium programu, tip toka koji se pokreće (FRE/DocStage/Kupovina) i tip identiteta (MSA/OrgID).The event lets us know if the user running in freemium, the flow type being run (FRE/DocStage/Purchase) and the identity type (MSA/OrgID). Koristimo ovaj događaj da utvrdimo stanje i efikasnost toka „Utiska pri prvom pokretanju“ (FRE).We use this event to figure out the health and effectiveness of our First-Run Experience (FRE) flow.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FirstRunCompletedCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme kad je tok dovršenData_FirstRunCompletedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed

 • Data_FirstRunCompletedFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji je dovršenData_FirstRunCompletedFlowType - A code denoting the type of user flow that was completed

 • Data_FirstRunCompletedFreemiumStatus - kod koji predstavlja status dovršenosti za tok freemium korisnikaData_FirstRunCompletedFreemiumStatus - A code representing the status of completion for a freemium user flow

 • Data_FirstRunCompletedIdentityType - tip identiteta korisnika koji je završio tokData_FirstRunCompletedIdentityType - The type of identity of the user that completed the flow

 • Data_FirstRunStartedCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme kad je tok pokrenutData_FirstRunStartedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was started

 • Data_FirstRunStartedFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji je pokrenutData_FirstRunStartedFlowType - A code denoting the type of user flow that was started

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationFailOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationFail

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka aktivacije aplikacije.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Prikupljamo podatke da bismo utvrdili ishod aktivacije kupovine iz aplikacije zajedno sa tokom koji se koristi za aktiviranje (utisak pri prvom pokretanju, tok u aplikaciji, kupovina, itd.).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ActivationFailCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kojem je došlo do neuspeha aktivacijeData_ActivationFailCollectionTime - A timestamp registering the time at which the activation failure occurred

 • Data_ActivationFailFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_ActivationFailFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kojem je došlo do povezivanjaData_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the association occurred

 • Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AssoicatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationSuccessOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationSuccess

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka aktivacije aplikacije.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Prikupljamo podatke da bismo utvrdili ishod aktivacije kupovine iz aplikacije zajedno sa tokom koji se koristi za aktiviranje (utisak pri prvom pokretanju, tok u aplikaciji, kupovina, itd.).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_ActivatedSuccessfullyCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kojem je došlo do aktivacijeData_ActivatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the activation occurred

 • Data_ActivatedSuccessfullyFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_ActivatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kojem je došlo do povezivanjaData_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the association occurred

 • Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AssoicatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationFailedOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationFailed

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka aktivacije aplikacije.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Prikupljamo podatke da bismo utvrdili ishod aktivacije kupovine iz aplikacije zajedno sa tokom koji se koristi za aktiviranje (utisak pri prvom pokretanju, tok u aplikaciji, kupovina, itd.).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppChargedSuccessfullyCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kom je kupovina naplaćenaData_AppChargedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the purchase was charged

 • Data_AppChargedSuccessfullyFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AppChargedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicationFailedCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kojem povezivanje aplikacije nije uspeloData_AssoicationFailedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the app association failed

 • Data_AssoicationFailedFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AssoicationFailedFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicationFailedResult - kod koji označava tip uočenog neuspehaData_AssoicationFailedResult - A code denoting type of failure observed

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationSuccessOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationSuccess

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka aktivacije aplikacije.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Prikupljamo podatke da bismo utvrdili ishod aktivacije kupovine iz aplikacije zajedno sa tokom koji se koristi za aktiviranje (utisak pri prvom pokretanju, tok u aplikaciji, kupovina, itd.).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppChargedSuccessfullyCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kom je kupovina naplaćenaData_AppChargedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the purchase was charged

 • Data_AppChargedSuccessfullyFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AppChargedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme u kojem povezivanje aplikacije nije uspeloData_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the app association failed

 • Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AssoicatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseFailuresOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseFailures

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka aktivacije aplikacije.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Prikupljamo podatke o ishodu toka kupovine iz aplikacije.We collect data on the outcome of the In-App purchase flow.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_AppStoreFailureFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_AppStoreFailureFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AppStoreFailureResult - uočen rezultat neuspehaData_AppStoreFailureResult - The failure result observed

 • Data_CancelRequestFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_CancelRequestFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_EventId - kod koji označava tip uočenog neuspehaData_EventId - A code denoting type of failure observed

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchasesAttemptedOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchasesAttempted

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka kupovine iz aplikacije.The event is used to monitor the health of our application in-app purchase flow. Prikupljamo podatke da bismo pratili pokušaje kupovine iz aplikacije i tip SKU-a koji se kupuje (mesečno/godišnje/za kućnu upotrebu/za ličnu upotrebu).We collect data to track the attempted In-App purchases and their Type of SKU being purchased (Monthly/Annual/Home/Personal).

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_EventId - kod koji označava tip uočenog rezultataData_EventId - A code denoting type of result observed

 • Data_PurchasedClickedOfferType - tip SKU-a koji se pokušao kupitiData_PurchasedClickedOfferType - The type of SKU attempted to purchase

 • Data_PurchaseSuccessfulFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_PurchaseSuccessfulFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttemptedOffice.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttempted

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka kupovine iz aplikacije.The event is used to monitor the health of our application in-app purchase flow. Prikupljamo podatke da bismo pratili pokušaje obnove u aplikacijiWe collect data to track the attempted In-App restorations

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_EventId - kod koji označava tip ishoda pokušajaData_EventId - A code denoting the type of outcome of the attempt

 • Data_RestoreAttemptFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_RestoreAttemptFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttemptFailedOffice.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttemptFailed

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj se koristi za nadgledanje stanja toka kupovine iz aplikacije.The event is used to monitor the health of our application in-app purchase flow. Prikupljamo podatke da bismo pratili pokušaje obnove u aplikaciji i njihove povezane tokove i greške.We collect data to track the attempted In-App restorations and their associated flows and errors.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_RestoreButtonFlowType - kod koji označava tip korisničkog toka koji se koristioData_RestoreButtonFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_RestoredFailedPaymentCancelledFlowType - kod koji označava tip toka otkazivanja plaćanja koje je izvršenoData_RestoredFailedPaymentCancelledFlowType - A code denoting the type of payment cancellation flow that was exercised

 • Data_RestoredFailedUnKnownFlowType - da li je pokušaj propao zbog sprovođenja neočekivanog toka korisnikaData_RestoredFailedUnKnownFlowType - Whether the attempt failed due to the exercise of an unexpected user flow

 • Data_RestoredFailedUnKnownResult - da li je pokušaj propao iz nepoznatih razlogaData_RestoredFailedUnKnownResult - Whether the attempt failed due to unknown reasons

Office.FirstRun.Apple.MacFirstRunCompletedOffice.FirstRun.Apple.MacFirstRunCompleted

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj nam daje do znanja da je korisnik prošao kroz „Utisak pri prvom pokretanju“.The event lets us know a user has gone thru first run experience. Koristimo ovaj događaj da utvrdimo da li je „Utisak pri prvom pokretanju“ (FRE) uspešno izveden.We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was completed successfully.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FirstRunCollectionTime - vremenska oznaka koja registruje vreme kad je tok dovršen.Data_FirstRunCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed.

Office.FirstRun.Apple.MacWXPFirstRunStartedOffice.FirstRun.Apple.MacWXPFirstRunStarted

Ovaj događaj se sakuplja za Office aplikacije koje se pokreću u okviru Apple platformi.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Događaj nam daje do znanja da je korisnik uneo „Utisak pri prvom pokretanju“.The event lets us know a user has entered first run experience. Koristimo ovaj događaj da utvrdimo da li je uspešno pokrenut „Utisak pri prvom pokretanju“ (FRE).We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was started successfully.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data_FirstRunPanelName - naziv table sa koje je iskustvo počeloData_FirstRunPanelName - The name of the panel from which the experience started

Office.iOS.Paywall.Paywall.PresentedOffice.iOS.Paywall.Paywall.Presented

Ova kritična telemetrija korištenja se sakuplja kada se Paywall kontrola prikazuje korisniku i koristi se za razumevanje iskustva kupovine iz aplikacije i optimizaciju iste u budućim verzijama.This critical usage telemetry is collected when Paywall control is shown to the user, and is used to understand the in-app purchase experience for the user and optimize the same for future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • mesto unosa – String – Dugme/Tok odakle je Paywall prikazan.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Kao što je "Dugme za premijum nadogradnju" ili "Tok prvog pokretanja"Like “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”

 • is FRE – Bulov izraz – Da li pokazujemo Iskustvo prvog pokretanja ili običan korisnički interfejs?isFRE - Boolean – Are we showing the First Run Experience or regular UI?

Office.iOS.Paywall.Paywall.StatsOffice.iOS.Paywall.Paywall.Stats

Ovi metapodaci zasnovani na sesiji se sakupljaju kada se Paywall korisnički interfejs prikazuje korisniku, trajanju interakcije i tome da li je pokušana kupovina bila uspela ili nije.This session-based metadata is collected when the Paywall UI is shown to the user, the duration of the interaction and whether a purchase was attempted and succeeded or failed. Podaci se koriste za razumevanje upotrebe i ispravnosti celokupnog iskustva plaćanja i otklanjanje grešaka, optimizaciju i otklanjanje problema prilikom kupovine iz aplikacije u budućim verzijama.The data is used to understand the usage and health of the entire payment experience and debug, optimize and troubleshoot the in-app purchase experience in future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • entryPoint – niz – dugme/tok s kojeg je prikazan Paywall.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Kao što je "Dugme za premijum nadogradnju" ili "Tok prvog pokretanja".Like “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”.

 • is FRE – Bulov izraz – Da li pokazujemo Iskustvo prvog pokretanja ili običan korisnički interfejs?isFRE - Boolean – Are we showing the First Run Experience or regular UI?

 • status – niska – Status izlaska Paywall-a.status - String – Exit status of Paywall. Kao što je “initiated”, “paymentDone”, “provisionFailed”Like “initiated”, “paymentDone”, “provisionFailed”

 • Trajanje korisnika – Duplo – Trajanje u milisekundama koje je korisnik potrošio na Paywall-uuserDuration - Double – Duration in milliseconds the user spent on Paywall

Office.iOS.Paywall.SKUChooser.MoreBenefits.StatsOffice.iOS.Paywall.SKUChooser.MoreBenefits.Stats

Ovaj događaj prikuplja funkcije i aplikacije koje korisnik razvija iz "Pogledajte dodatne pogodnosti" i trajanje potrošenog vremena.This event collects the features and apps the user expands from “See More Benefits”, and the duration of time spent. Podaci se koriste da se razume upotreba funkcije "Pogledajte sve pogodnosti" i dodatno optimizujete iskustvo u budućim verzijama.The data is used to understand usage of the “See all benefits” feature and further optimize the experience in future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Proširene aplikacije – Niska – Usluge/aplikacije, razdvojene zarezima, za koje su razvijene pogodnosti.appsExpanded - String - Comma-separated list of services/apps for which the benefits were expanded.

 • ID proizvoda – Niska – ID proizvoda u App Store za koji korisnik prikazuje više ponuđenih pogodnostiproductId - String - App Store ID of the product for which user is viewing more benefits offered

 • Trajanje korisnika – Duplo – Trajanje u milisekundama koje je korisnik proveo na ekranu „Pogodnosti“.userDuration - Double - Duration in milliseconds the user spent on the Benefits Screen.

Office.iOS.Paywall.SKUChooser.StatsOffice.iOS.Paywall.SKUChooser.Stats

Ova telemetrija korišćenja se prikuplja da bi se videlo kako je korisnik ušao u birač SKU, koliko vremena korisnik provodi na ekranu birača SKU i zašto je izašao iz birača SKU.This usage telemetry is collected to see how the user entered the SKU Chooser, how much time the user spends on the SKU Chooser screen and why they exited the SKU Chooser. Podaci se koriste za razumevanje upotrebe birača SKU-a i optimizaciju iskustva kupovine iz aplikacije u budućim verzijama.The data is used to understand usage of the SKU chooser and optimize the in-app purchase experience in future versions.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • entryPoint – niz – dugme/tok s kojeg je prikazan Paywall.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Kao što je "Dugme za premijum nadogradnju" ili "Tok prvog pokretanja".Like “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”.

 • Razlog napuštanja – String – Razlog za izlaz iz birača SKU.exitReason - String – Exit reason of SKU Chooser. Kao što je “BuyButton”, “CloseButtonLike “BuyButton”, “CloseButton

 • is FRE – Bulov izraz – Da li pokazujemo Iskustvo prvog pokretanja ili običan korisnički interfejs?isFRE - Boolean – Are we showing the First Run Experience or regular UI?

 • Trajanje korisnika – Duplo – Trajanje u milisekundama koje je korisnik proveo na SKU biračuuserDuration - Double – Duration in milliseconds the user spent on the SKU chooser

Office.LivePersonaCard.ConfigurationSetActionOffice.LivePersonaCard.ConfigurationSetAction

Prijavljujemo se kada je korisnik u aplikaciji koja učitava karticu „Personalnost“ u očekivanju da korisnik otvori aktivnu karticu „Personalnost“.We log when the user is in an app that loads a Persona Card in anticipation of the user opening the Live Persona Card. Podaci se koriste za utvrđivanje da li je vizitkarta ispravno ispunjena.The data is used to determine whether the card loaded correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data.accountType – Da li korisnik pripada organizaciji ili potrošačuData.accountType - Whether the user belongs to an organization or a consumer

 • Data.appContextId – Slučajno generisani ID koji se koristi za identifikovanje različitih naloga u istoj aplikacijiData.appContextId - A randomly generated ID used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name - Naziv usluge koja se koristi (Kartica profila)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.AppInfo_Id - Ime host aplikacijeData.AppInfo_Id - Name of the host application

 • Data.AppInfo_Version - Verzija host aplikacijeData.AppInfo_Version - Version of the host application

 • Data.cardCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za Karticu „Personalnost“Data.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za određenu personalnost prikazanu na karticiData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • SessionCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.Data.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – Tip uređaja na kom se pokreće aplikacijaData.clientType - The type of device the app is run on

 • Data.contextType – Iz kog konteksta (aplikacije) je pokrenuta karticaData.contextType - What context (app) the card was launched from

 • Data.ecsConfigIds – Identifikatori verzije za funkcije omogućene na karticiData.ecsConfigIds - Version identifiers for the features enabled in the card

 • Data.ecsTagId – ID oznake za funkcijeData.ecsTagId - Tag ID for features

 • Data.eventId - Identifikator imena događaja, npr. "LivePersonaCardRenderedAction"Data.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.eventpriority - Vrednost nabrajanja za prioritet slanja događaja.Data.eventpriority - An enumeration value for the priority of sending the event.

 • Data.feature - Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije (Kartica profila)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.flights – Funkcije omogućene na karticiData.flights - The features enabled in the card

 • Data.fromCache – Da li su podaci dobavljeni iz memorijeData.fromCache - Whether data was fetched from memory

 • Data.hasFinePointer – Da li uređaj ima mogućnost pokazivača mišaData.hasFinePointer - Whether the device has mouse-pointer capability

 • Data.hasHoverEvents – Da li uređaj ima mogućnost zadržavanja pokazivača mišaData.hasHoverEvents - Whether the device has mouse-hover capability

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za sesiju prikaza proširenog profilaData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.offlineResolved – Da li su podaci dobavljeni tokom rada van mrežeData.offlineResolved - Whether data was fetched while offline

 • Data.OTelJS.Version – Verzija OTel sistema za evidencijuData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za jedinstvene personalnosti u sesijiData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – Dodatni metapodaci prikupljeni za svaki događaj na sledeći način: [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali može se i dalje pojaviti u starijim izdanjima.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.appContextIdcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above

  • cardPersonaCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.cardCorrelationIdcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above

  • ClientTimeStamp - Vreme u aplikaciji kada se evidentira događajClientTimeStamp - Time on the application when the event was logged

  • consumerCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.clientCorrelationIdconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above

  • externalAppSessionCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za aplikaciju za identifikovanje svih Kartica „Personalnost“ otvorenih u istoj podsesijiexternalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session

 • Data.region – Geografska oblast pozadinska usluga kartice profila na koji se korisnik povezujeData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – Zakupac sa kojim je pretplata korisnika povezana.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događajData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat broja Data.UserInfo.Id)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – Zakupac sa kojim je povezana pretplata korisnika.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid - Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Microsoft nalog (duplikat od Data.UserInfo.MsaId)Data.userPuid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version - Verzija usluge (Kartica profila)Data.version - The version of the service (Profile Card)

 • Data.workloadCulture - Kultura postavljena u host aplikacijiData.workloadCulture - Culture set in the host application

 • DeviceInfo_Id - Globalni jedinstveni identifikator uređaja za uređajDeviceInfo_Id - The globally unique device identifier for a device

 • DeviceInfo_Make - Brend operativnog sistemaDeviceInfo_Make - The brand of the operating system

 • DeviceInfo_Model - Model uređajaDeviceInfo_Model - The model of the device

 • DeviceInfo_OsName - Ime OS uređajaDeviceInfo_OsName - The name of the device OS

 • DeviceInfo_OsVersion - Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsVersion - The version of the operating system

 • DeviceInfo_SDKUid – Jedinstveno identifikuje uređaj iz perspektive telemetrije SDK–a.DeviceInfo_SDKUid - Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective

Office.LivePersonaCard.UserActions.ClosedExpandedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.ClosedExpandedPersonaCard

Evidentira se kada korisnik zatvori razvijenu karticu „Personalnost“.Logged when the user closes an expanded Persona Card. Koristi se za posmatranje kritičnih anomalija u stopama neuspešnih zatvaranja aktivne kartice „Personalnost“.It is used to observe critical anomalies in failure rates of closing the Live Persona Card.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo_Id – Ime host aplikacijeAppInfo_Id – Name of the host application

 • AppInfo_Version – Verzija host aplikacijeAppInfo_Version – Version of the host application

 • Data.appContextId – Slučajno generisani id koji se koristi za identifikovanje različitih naloga u istoj aplikacijiData.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name - Ime upotrebljene usluge (Kartica profila)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.cardCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za Karticu „Personalnost“Data.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za određenu personalnost prikazanu na karticiData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • SessionCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.Data.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – Tip uređaja na kom se pokreće aplikacija, npr. „Outlook_Win32“Data.clientType - The type of device the app is run on, e.g. “Outlook_Win32”

 • Data.eventId – Identifikator imena događaja, npr. "LivePersonaCardRenderedAction"Data.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.exportName – Ime događaja radnje korisnika koje ljudi mogu da pročitaju, npr. „ClosedExpandedPersonaCard“Data.exportName - Human readable name of the user action event, e.g. "ClosedExpandedPersonaCard"

 • Data.exportType - Kategorija događaja za izvoz GDPR zahtevaData.exportType - Category of the event for GDPR export request

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za aplikaciju za identifikovanje svih kartica „Personalnost“ otvorenih u istoj podsesijiData.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session

 • Data.feature – Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije (Kartica profila)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za sesiju prikaza proširenog profilaData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – Verzija OTel sistema za evidencijuData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za jedinstvene personalnosti u sesijiData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – Dodatni metapodaci prikupljeni za svaki događaj na sledeći način: [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali može se i dalje pojaviti u starijim izdanjima.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.appContextIdcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.cardCorrelationIdcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • ClientTimeStamp – vreme kada se desio događaj u vremenu Unix epoheClientTimeStamp - time that the event occurred in Unix epoch time
  • consumerCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.clientCorrelationIdconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
 • Data.region – Geografska oblast pozadinska usluga kartice profila na koji se korisnik povezujeData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – Zakupac sa kojim je pretplata korisnika povezana.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user’s subscription is tied. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događajData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat broja Data.UserInfo.Id)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId - Zakupac sa kojim je povezana pretplata korisnika.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user’s subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili izolovan skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • Data.userPuid – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat od Data.UserInfo.MsaId)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – Verzija usluge (Kartica profila)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • DeviceInfo_Id – Globalni jedinstveni identifikator uređaja za uređajDeviceInfo_Id – The globally unique device identifier for a device

 • DeviceInfo_Make – Brend operativnog sistemaDeviceInfo_Make – The brand of the operating system

 • DeviceInfo_Model – Model uređajaDeviceInfo_Model – The model of the device

 • DeviceInfo.NetworkCost – Ukazuje na cenu/tip mreže (ograničena, ograničena iznad granice itd.)DeviceInfo.NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • DeviceInfo_OsName - Ime OS uređajaDeviceInfo_OsName - The name of the device OS

 • DeviceInfo_OsVersion – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsVersion – The version of the operating system

 • PipelineInfo.ClientCountry – Pozivni broj za zemlju pošiljaoca, zasnovan na neočišćenoj IP adresi klijentaPipelineInfo.ClientCountry - The Country Code of the Sender, based on the un-scrubbed Client IP Address

Office.LivePersonaCard.UserActions.ClosedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.ClosedPersonaCard

Prijavljivamo se kad korisnik zatvori kartu persona.We log when the user closes a Persona Card. Podaci se koriste za utvrđivanje da li je vizitkarta ispravno zatvorena.The data is used to determine whether the card closed correctly.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • BatchId - univerzalni jedinstveni identifikator ako je skup zahteva napravljenBatchId - Globally unique identifier if a set of requests was made

 • Data.appContextId – Slučajno generisani id koji se koristi za identifikovanje različitih naloga u istoj aplikacijiData.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name - Naziv usluge koja se koristi (Kartica profila)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.AppInfo_Id - Ime host aplikacijeData.AppInfo_Id - Name of the host application

 • Data.AppInfo_Version - Verzija host aplikacijeData.AppInfo_Version - Version of the host application

 • Data.cardCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za Karticu „Personalnost“Data.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za određenu personalnost prikazanu na karticiData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • SessionCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.Data.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – Tip uređaja na kom se pokreće aplikacijaData.clientType - The type of device the app is run on

 • Data.eventId - Identifikator imena događaja, npr. "LivePersonaCardRenderedAction"Data.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za aplikaciju za identifikovanje svih kartica „Personalnost“ otvorenih u istoj podsesiji.Data.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session.

 • Data.feature – Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije (Kartica profila)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za sesiju prikaza proširenog profilaData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – Verzija OTel sistema za evidencijuData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za jedinstvene personalnosti u sesijiData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – Dodatni metapodaci prikupljeni za svaki događaj na sledeći način: [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali može se i dalje pojaviti u starijim izdanjima.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • ClientTimeStamp - Vreme u aplikaciji kada se evidentira događajClientTimeStamp - Time on the application when the event was logged
  • cardCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.appContextIdcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.cardCorrelationIdcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • consumerCorrelationId – Duplikat gore navedenog Data.clientCorrelationIdconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
 • Data.region – Geografska oblast pozadinska usluga kartice profila na koji se korisnik povezujeData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – Zakupac sa kojim je pretplata korisnika povezana.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događajData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat broja Data.UserInfo.Id)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – Zakupac sa kojim je povezana pretplata korisnika.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat od Data.UserInfo.MsaId)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – Verzija usluge (Kartica profila)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • Data_hostAppRing - iskačući prsten na kartiData_hostAppRing - The rollout ring of the persona card

 • Event_ReceivedTime - vreme kada je događaj evidentiran u usluziEvent_ReceivedTime - The time the event was logged in the service

Office.LivePersonaCard.UserActions.OpenedExpandedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.OpenedExpandedPersonaCard

Evidentira se kada korisnik otvori proširenu karticu „Personalnost“.Logged when the user opens an expanded Persona Card. Koristi se za posmatranje kritičnih anomalija u stopama neuspešnih pokretanja Aktivne kartice „Personalnost“.It is used to observe critical anomalies in failure rates of launching the Live Persona Card.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • AppInfo_Id – Ime host aplikacijeAppInfo_Id – Name of the host application

 • AppInfo_Version – Verzija host aplikacijeAppInfo_Version – Version of the host application

 • Data.appContextId – Slučajno generisani id koji se koristi za identifikovanje različitih naloga u istoj aplikacijiData.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name - Ime upotrebljene usluge (Kartica profila)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.cardCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za Karticu „Personalnost“Data.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za određenu personalnost prikazanu na karticiData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • SessionCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.Data.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientScenario – Za identifikovanje funkcije u aplikaciji odakle je otvorena kartica „Personalnost“Data.clientScenario - To identify the feature in the app from where the persona card was opened

 • Data.clientType – Tip uređaja na kom se pokreće aplikacijaData.clientType - The type of device the app is run on

 • Data.eventId - Identifikator imena događaja, npr. "LivePersonaCardRenderedAction"Data.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za aplikaciju za identifikovanje svih kartica „Personalnost“ otvorenih u istoj podsesiji.Data.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session.

 • Data.exportName - Ime događaja korisničkog postupka koje ljudi mogu da pročitaju, npr. "OpenedPersonaCard"Data.exportName - Human readable name of the user action event, e.g. "OpenedPersonaCard"

 • Data.exportType - Kategorija događaja za izvoz GDPR zahtevaData.exportType - Category of the event for GDPR export request

 • Data.feature - Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije (Kartica profila)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.hasPersonaInsightRing – Uvidi iz sistema Office ili usluge LinkedIn mogu biti dostupni korisnikuData.hasPersonaInsightRing - Insights from Office or LinkedIn could be available for the user

 • Data.hostAppRing – Prsten pomoću kojeg je aplikacija distribuiranaData.hostAppRing - The ring by which the app was distributed

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za sesiju prikaza proširenog profilaData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – Verzija OTel sistema za evidencijuData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za jedinstvene personalnosti u sesijiData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – Dodatni metapodaci prikupljeni za svaki događaj na sledeći način: [Ovo polje je uklonjeno iz trenutnih izdanja sistema Office, ali može se i dalje pojaviti u starijim izdanjima.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.appContextIdcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.cardCorrelationIdcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • consumerCorrelationId – Duplikat gore navedenog Data.clientCorrelationIdconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
 • Data.region – Geografska oblast pozadinska usluga kartice profila na koji se korisnik povezujeData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.section – Aktivni odeljak proširene karticeData.section – The active section of the expanded card

 • Data.tenantAadObjectId – Zakupac sa kojim je pretplata korisnika povezana.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događajData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat broja Data.UserInfo.Id)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – Zakupac sa kojim je povezana pretplata korisnika.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat od Data.UserInfo.MsaId)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – Verzija usluge (Kartica profila)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • DeviceInfo_Id – Globalni jedinstveni identifikator uređaja za uređajDeviceInfo_Id – The globally unique device identifier for a device

 • DeviceInfo_Make – Brend operativnog sistemaDeviceInfo_Make – The brand of the operating system

 • DeviceInfo_Model – Model uređajaDeviceInfo_Model – The model of the device

 • DeviceInfo_OsName - Ime OS uređajaDeviceInfo_OsName - The name of the device OS

 • DeviceInfo_OsVersion – Verzija operativnog sistemaDeviceInfo_OsVersion – The version of the operating system

 • DeviceInfo_SDKUid – Jedinstveno identifikuje uređaj iz perspektive telemetrije SDK–a.DeviceInfo_SDKUid – Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective

 • NetworkCost - Označava tip mreže/vrstu troška (ograničena, ograničena iznad granice, itd.)NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • NetworkCountry - Poštanski broj zemlje pošiljaoca, na osnovu neočišćene IP adrese klijentaNetworkCountry - The Country Code of the Sender, based on the un-scrubbed Client IP Address

Office.LivePersonaCard.UserActions.OpenedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.OpenedPersonaCard

Evidentira se kada korisnik otvori Karticu „Personalnost“.Logged when the user opens a Persona Card. Koristi se za posmatranje kritičnih anomalija u stopama neuspešnih pokretanja Aktivne kartice „Personalnost“.It is used to observe critical anomalies in failure rates of launching the Live Persona Card.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data.appContextId – Slučajno generisani id koji se koristi za identifikovanje različitih naloga u istoj aplikacijiData.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name - Ime upotrebljene usluge (Kartica profila)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.bandwidthEstimateMbps – Procena efektivnog propusnog opsega u MB/sData.bandwidthEstimateMbps - Effective bandwidth estimate in Mbps

 • Data.cardCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za Karticu „Personalnost“Data.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za određenu personalnost prikazanu na karticiData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • SessionCorrelationId - Globalni jedinstveni identifikator za sesiju aplikacije.Data.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – Tip uređaja na kom se pokreće aplikacija.Data.clientType - The type of device the app is run on.

 • Data.eventId - Identifikator imena događaja, npr. "LivePersonaCardRenderedAction"Data.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.exportName - Ime događaja korisničkog postupka koje ljudi mogu da pročitaju, npr. "OpenedPersonaCard"Data.exportName - Human readable name of the user action event, e.g. "OpenedPersonaCard"

 • Data.exportType - Kategorija događaja za izvoz GDPR zahtevaData.exportType - Category of the event for GDPR export request

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za aplikaciju za identifikovanje svih kartica „Personalnost“ otvorenih u istoj podsesijiData.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session

 • Data.feature - Koristi se za grupisanje različitih događaja iste funkcije (Kartica profila)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.hasPersonaInsightRing – Uvidi iz sistema Office ili usluge LinkedIn mogu biti dostupni korisnikuData.hasPersonaInsightRing - Insights from Office or LinkedIn could be available for the user

 • Data.hostAppRing – Prsten pomoću kojeg je aplikacija distribuiranaData.hostAppRing - The ring by which the app was distributed

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za sesiju prikaza proširenog profilaData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – Verzija OTel sistema za evidencijuData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – Globalni jedinstveni identifikator za jedinstvene personalnosti u sesijiData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – Dodatni metapodaci sakupljeni za svaki događaj na sledeći način.Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows. [Ovo polje je uklonjeno iz aktuelnih verzija sistema Office, ali se i dalje može pojavljivati u starijim verzijama.][This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.appContextIdcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.cardCorrelationIdcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • consumerCorrelationId - Duplikat gore navedenog Data.clientCorrelationIdconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
  • networkEffectiveType – Efektivan tip mrežne veze, npr. "Slow–2g online" da bi se identifikovalo da li je korisnik povezan sa Internetom u vreme prikazivanja Kartice „Personalnost“networkEffectiveType - The effective type of network connection, e.g. "slow-2g Online" to identify whether the user is connected to the internet at the time of showing the persona card
  • networkType – Tip mrežnog povezivanja uređaja koji se koristinetworkType - The type of network connectivity of the device in use
  • roundTripEstimateMs – Procenjeni efektivni povratni put trenutne veze izražen u milisekundamaroundTripEstimateMs - Estimated effective round-trip of the current connection in milliseconds
 • Data.region – Geografska oblast pozadinska usluga kartice profila na koji se korisnik povezujeData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – Zakupac sa kojim je pretplata korisnika povezana.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type - Tip evidentiranih događaja, npr. praćenje, greška, događajData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat broja Data.UserInfo.Id)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalogData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – Zakupac sa kojim je povezana pretplata korisnika.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Omogućava nam da klasifikujemo probleme i otkrijemo da li je problem široko rasprostranjen ili je ograničen na skup korisnika ili određenog zakupca.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – Globalni jedinstveni identifikator korisnika za Enterprise Microsoft nalog (duplikat od Data.UserInfo.MsaId)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – Verzija usluge (Kartica profila)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • Data.viewType – Definiše tip prikazane Kartice profilaData.viewType -Defines the type of the Profile card displayed

 • Data.wasOpenedAsCompactCard – Koristi se za identifikovanje toga da li je kartica prvobitno otvorena u kompaktnom prikazuData.wasOpenedAsCompactCard - Used to identify if the card was opened as a compact view initially

 • NetworkCost – Označava tip mreže/vrstu troška (ograničena, ograničena iznad granice, itd.)NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • NetworkCountry - Poštanski broj zemlje pošiljaoca, na osnovu nepročišćene IP adrese klijenta.NetworkCountry - The Country Code of the Sender, based on the un-scrubbed Client IP Address.

Office.Manageability.Client Fetch.PolicyPreChecksOffice.Manageability.Client Fetch.PolicyPreChecks

Telemetrija koja je ključna za praćenje neuspeha\uspeha za proveru valjanosti dobavljanja smernica za oblak.Critical telemetry to track failure\success for cloud policy fetch precheck validation. RazlogIzlaska sadrži mapu brojača do uslova predprovere koji nije bio ispunjen.ExitReason contains an enumerator map to the pre-check condition that failed.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data.ExitReason – Vrednost brojača koja objašnjava razlog, ukoliko predprovera nije uspelaData.ExitReason - An enumerator value telling the exit reason, if the Precheck failed

 • Data.Log - Prilagođena poruka evidencije koja označava uspeh ili neuspeh predprovereData.Log - Custom log message indicating the precheck success or failure

Office.Manageability.Client.Fetch.AndApplyPolicyOffice.Manageability.Client.Fetch.AndApplyPolicy

Telemetrija koja je ključna za praćenje neuspeha\uspeha pokretanja komande za dobavljanje smernica za oblak iz aplikacije.Critical telemetry to track failure\success for cloud policy fetch initiation from app. Razlog izlaska sadrži mapu brojača do razloga neuspeha.Exit Reason contains an enumerator Map to the failure reason.

Prikupljaju se sledeća polja:The following fields are collected:

 • Data.ExitReason – Vrednost brojača koja objašnjava razlog, ukoliko predprovera nije uspelaData.ExitReason - An enumerator value telling the exit reason, if the Precheck failed

 • Data.Log - Prilagođena poruka evidencije koja označava uspeh ili neuspeh predprovereData.Log - Custom log message indicating the precheck success or failure

Office.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOpenMeasurementsOffice.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOpenMeasurements

Ovaj događaj se prikuplja za Office aplikaciju za iOS i beleži kada se izvršava operacija otvaranja datoteke.This event is collected for the Office app for iOS, it records when a file open operation takes place. Prikupili smo ove podatke da bismo obezbedili dobar