Neophodni podaci o usluzi za OfficeRequired service data for Office

Napomena

Da biste videli listu Office proizvoda koji su obuhvaćeni ovim informacijama o privatnosti, pogledajte članak „Dostupne kontrole privatnosti za Office proizvode“.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Office se sastoji od aplikacija klijentskog softvera i povezanih iskustava koji su osmišljeni tako da vam omogućavaju da efikasnije kreirate, komunicirate i sarađujete.Office consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Rad sa drugima na dokumentu uskladištenom u OneDrive for Business usluzi ili prevođenje sadržaja Word dokumenta na neki drugi jezik su primeri povezanih iskustava.Working with others on a document stored on OneDrive for Business or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Dok koristite povezano iskustvo, podaci se šalju i Microsoft ih obrađuje kako bi se obezbedilo povezano iskustvo.As you use a connected experience, data is sent to and processed by Microsoft to provide you that connected experience. Ovi podaci su od suštinskog značaja jer nam te informacije omogućavaju da isporučimo povezana iskustva zasnovana na tehnologiji oblaka.This data is crucial because this information enables us to deliver these cloud-based connected experiences. Ove podatke smatramo kao obavezne podatke o usluzi.We refer to this data as required service data.

Obavezni podaci o usluzi mogu da uključuju informacije koje se odnose na radnju povezanog iskustva koja je neophodna da bi osnovna usluga bila bezbedna, ažurna i da bi funkcionisala kao što je očekivano.Required service data can include information related to the operation of the connected experience that is needed to keep the underlying service secure, up to date, and performing as expected. Ako odlučite da koristite povezano iskustvo koje analizira sadržaj, na primer, funkciju „Prevođenje“ u programu Word, tekst koji otkucate i izaberete za prevođenje u dokumentu se takođe šalje i obrađuje kako bi se obezbedilo povezano iskustvo.If you choose to use a connected experience that analyzes your content, for example Translate in Word, the text you typed and selected to translate in the document is also sent and processed to provide you the connected experience. Obavezni podaci o usluzi mogu da uključuju i informacije koje su potrebne kako bi povezano iskustvo izvršilo svoj zadatak, kao što su informacije o konfiguraciji aplikacije Office.Required service data can also include information needed by a connected experience to perform its task, such as configuration information about the Office app.

Primer obaveznih podataka o usluzi za povezano iskustvoExample of required service data for a connected experience

Hajde da koristimo Dizajner za PowerPoint kao još jedan primer na kome ćemo pokazati tipove obaveznih podataka o usluzi koje povezano iskustvo šalje korporaciji Microsoft.Let’s use PowerPoint Designer as another example to show the type of required service data that a connected experience sends to Microsoft. PowerPoint Designer vam pomaže da poboljšate slajdove tako što automatski generiše dizajnerske ideje koje možete da koristite.PowerPoint Designer helps you improve your slides by automatically generating design ideas to choose from. Dok stavljate sadržaj na slajd, Designer radi u pozadini da bi taj sadržaj preneo na profesionalno dizajnirane rasporede.While you're putting content on a slide, Designer works in the background to match that content to professionally designed layouts.

Obavezni podaci o usluzi koje Dizajner za PowerPoint šalje korporaciji Microsoft mogu da uključuju sledeće informacije:The required service data that PowerPoint Designer sends to Microsoft could include the following information:

  • Tekst ili slike koje ste dodali na slajd.The text or images you added to your slide.
  • Na kom slajdu radite, kao i raspored slajda.Which slide you’re working on and the slide’s layout.
  • Da li je ideja za dizajn pravilno primenjena na slajd.Whether the design idea was correctly applied to your slide.
  • Da li je interakcija između programa PowerPoint i usluge Dizajner izvršena kao što je očekivano.Whether the interaction between PowerPoint and the Designer service performed as expected.

Ovi obavezni podaci o usluzi omogućavaju da Dizajner za PowerPoint funkcioniše kao što je očekivano.This required service data helps ensure that PowerPoint Designer is performing as expected.

Upravljanje obaveznim podacima o usluziManage required service data

Pružamo vam mogućnost da izaberete tipove povezanih iskustava koje želite da koristite u sistemu Office, što određuje koji se obavezni podaci o usluzi šalju korporaciji Microsoft.We give you the ability to choose which types of connected experiences you want to use in Office, which then determines what required service data is sent to Microsoft. Na primer, funkcija „Diktiranje“ u programu Word predstavlja jedno od nekoliko povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj.Dictation in Word, for example, is one of several connected experiences that analyzes your content. Ako odlučite da isključite povezana iskustva koja analiziraju sadržaj, nama se neće slati nikakvi obavezni podaci o usluzi za funkciju „Diktiranje“ u programu Word jer vam ona neće biti dostupna za korišćenje.If you choose to turn off connected experiences that analyze content, no required service data about Dictation in Word is sent to Microsoft because Dictation in Word won’t be available to use. Više informacije potražite u članku Odaberite da li ova povezana iskustva mogu da se koriste.For more information, see Choose whether these connected experiences are available to use.

Obavezni podaci o usluzi nisu povezani sa obaveznim ili opcionim dijagnostičkim podacima koji se odnose na informacije o upotrebi Office softvera koji radi na vašem uređaju.Required service data is separate from required or optional diagnostic data, which relates to information about the use of Office software running on your device. Prema tome, postavke privatnosti koje odaberete za obavezne ili opcione dijagnostičke podatke ne utiču na to da li se obavezni podaci o usluzi šalju korporaciji Microsoft.Therefore, the privacy settings you chose for required or optional diagnostic data don’t affect whether required service data is sent to Microsoft.

Obavezni podaci o usluzi se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft i za bazične usluge sistema Office, kao što je usluga licenciranja koja potvrđuje da ste ispravno licencirani za korišćenje sistema Office.Required service data is also collected and sent to Microsoft for the essential services of Office, such as the licensing service that confirms that you're properly licensed to use Office. Iako možete da kontrolišete mnoga povezana iskustva koja su dostupna vama ili, ako ste administrator organizacije, vašim korisnicima, ovaj skup usluga je od suštinske važnosti za funkcionisanje sistema Office, te stoga ne može biti onemogućen.While you can control many of the connected experiences that are available to you, or to your users if you're the administrator in your organization, this set of services are essential to how Office functions, and therefore cannot be disabled. Podaci za bazične usluge se uvek šalju korporaciji Microsoft prilikom korišćenja sistema Office i obrađuju se, bez obzira na to kako su konfigurisana druga podešavanja vezana za privatnost.The data for essential services is always sent to and processed by Microsoft when using Office, regardless of how other privacy-related settings are configured.

Obavezni podaci o usluzi su dostupni putem zahteva za uslugom podataka (DSRs).Required service data is available through Data Service Requests (DSRs). Za više informacija pročitajte izjavu o privatnosti korporacije Microsoft i članak „Zahtevi lica na koje se odnose podaci u usluzi Office 365 za GDPR i CCPA.For more information, see the Microsoft Privacy Statement and Office 365 Data Subject Requests for the GDPR and CCPA.

Ako ste administrator u organizaciji i želite da upravljate povezanim iskustvima, pogledajte sledeće članke:If you’re the administrator for your organization and want to manage connected experiences, see the following articles:

Kategorije obaveznih podataka o usluziCategories of required service data

Obavezni podaci o usluzi su podeljeni u sledeće kategorije:Required service data is organized into the following categories:

  • Softver za podešavanje i zaliheSoftware setup and inventory
  • Upotreba proizvoda i uslugaProduct and service usage
  • Performanse proizvoda i uslugaProduct and service performance
  • Povezivanje uređaja i konfiguracijaDevice connectivity and configuration

Informacije u ovim kategorijama omogućavaju korporaciji Microsoft da proceni da li su povezano iskustvo ili bazična usluga bezbedni, ažurni i da li funkcionišu kao što je očekivano.The information in these categories enables Microsoft to assess whether a connected experience or essential service is secure, up to date, and performing as expected.

Na primer, informacije u kategoriji performansi proizvoda i usluga mogu da obuhvataju neočekivane probleme (otkazivanja), loše vreme odziva ili performanse, kao i greške u funkcionalnosti.For example, information in the product and service performance category may cover unexpected issues (crashes), poor response times or performance, or errors in functionality.

U kategoriji upotrebe proizvoda i usluga, mogu se prikupiti informacije koje ukazuju na to da li je usluga koju koristi povezano iskustvo uspešno pokrenuta i da li je dostupna kada je to potrebno.For the product and service usage category, information might be collected that indicates whether the service used by a connected experience started successfully and was available when needed.