docs.microsoft.com -Uslovi korišćenja

Prihvatanje uslova

Sledeći Uslovi korišćenja („Uslovi korišćenja“) važe za vašu upotrebu veb sajtova Microsoft Docs (https://docs.microsoft.com) i Tech Profile (https://techprofile.microsoft.com), kao i povezanih usluga. Korporacija Microsoft zadržava pravo da ažurira uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju Uslova korišćenja možete da pregledate ako kliknete na hipertekstualnu vezu „Uslovi korišćenja“ na dnu naše veb stranice.

Opis usluge

Putem svoje veb-lokacije Microsoft Docs, tehničkog profila i pratećih usluga, Microsoft vam obezbeđuje pristup brojnim resursima, uključujući interaktivne praktične vodiče za učenje, dokumentaciju, videa, programerske alatke, zone za preuzimanje, forume za komunikaciju i informacije o proizvodima (zajedničkim imenom „Usluge“). Ove Usluge, uključujući sve updateove, poboljšanja, nove funkcije i/ili dodavanje novih veb proizvoda, podležu ovim Uslovima korišćenja.

Ograničenje ličnog i nekomercijalnog korišćenja

Osim ako nije drugačije navedeno, ove Usluge namenjene su ličnom i nekomercijalnom korišćenju. Ne smete da menjate, kopirate, distribuirate, prenosite, javno prikazujete, izvršavate, reprodukujete, objavljujete, licencirate, prodajete ili izvodite radove iz ma koje informacije, softvera, proizvoda ili usluga dobijenih iz ovih Usluga (osim za svoje vlastito, lično, nekomercijalno korišćenje) bez prethodne pismene saglasnosti Microsofta.

Privatnost i zaštita ličnih informacija

Vaša privatnost nam je važna. Pročitajte Microsoft izjavu o privatnosti (Izjava o privatnosti) budući da ona opisuje vrste podataka koje prikupljamo od vas i sa vaših uređaja, način na koji koristimo te podatke i naš pravni osnov za obradu tih podataka. Izjava o privatnosti opisuje i kako Microsoft koristi poslani materijal (kako je definisano u ovom dokumentu), komentare, ocene ili preglede Usluga, komunikacije, datoteke, fotografije, dokumenta, audio radove, digitalne radove, prenose uživo, videa i bilo koji drugi sadržaj koji prenosite, čuvate, emitujete ili delite preko Usluga (zajednički„Vaš sadržaj”). Kada je obrada zasnovana na saglasnosti i u meri dopuštenoj zakonom, prihvatanjem ovih Uslova pristajete na to da Microsoft prikuplja, koristi i otkriva Vaš sadržaj i podatke kako je opisano u Izjavi o privatnosti. U nekim slučajevima prikazat ćemo posebnu obavijest i zatražiti vaš pristanak, kao što je navedeno u Izjavi o privatnosti.

Javne korisničke informacije i Sadržaj: Drugi mogu pregledati korisničke informacije koje šaljete (uključujući vaše korisničko ime, ime za prikaz, avatar sliku, biografiju, vaš naziv posla i vaša dostignuća kao korisnika). Od vas se traži da samo pružite korisničko ime i ime za prikaz da bi koristili tehnički profil. Sva druga polja su opciona. Svoje korisničko kao i ime za prikaz možete bilo kada ažurirati. Microsoft može da sakuplja i javno prikaže datum kada ste se registrovali na tehnički profil i vašu povezanost sa korporacijom Microsoft.

Drugi mogu videti bilo koji sadržaj koji javno postavite. Možete izbrisati određene vrste sadržaja nakon objave, ali ne mogu se sve vrste sadržaja izbrisati nakon javnog postavljanja.

Posebno obaveštenje o softveru na raspolaganju na ovoj veb-lokaciji

Sav softver koji se stavlja na raspolaganje za preuzimanje iz ovih Usluga („Softver“) zaštićen je autorskim pravima korporacije Microsoft i/ili njenih dobavljača. Korišćenje Softvera regulisano je odredbama ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, ukoliko postoji, koji je priložen uz ovaj Softver ili obuhvaćen njim („Ugovor o licenciranju“). Krajnji korisnik neće moći da instalira Softver uz koji je priložen ili koji obuhvata Ugovor o liceniranju sve dok se ne saglasi sa odredbama tog Ugovora o licenciranju. Licencu za skripte ili kodove trećih lica za koje postoji veza ili referenca na ovoj veb lokaciji, dodeljuju treća lica koja su vlasnici tog koda, a ne Microsoft.

Ovaj Softver stavlja se na raspolaganje za preuzimanje isključivo radi korišćenja od strane krajnjih korisnika u skladu sa ovim Ugovorom o licenciranju. Svaka reprodukcija ili redistribucija ovog Softvera koja nije u skladu sa ovim Ugovorom o licenciranju izričito je zabranjena zakonom i može biti oštro kaženjena prema građanskom ili kriminalnom pravu. Prestupnici će biti gonjeni sudskim putem u najvećoj mogućoj meri.

NE OGRANIČAVAJUĆI GORENAVEDENO, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA MA KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJE REPRODUKCIJE ILI REDISTRIBUCIJE IZRIČITO SU ZABRANJENI OSIM UKOLIKO TAKVA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA NISU IZRIČITO DOZVOLJENI UGOVOROM O LICENCIRANJU PRILOŽENIM UZ TAJ SOFTVER.

GARANCIJA ZA OVAJ SOFTVER, UKOLIKO UOPŠTE POSTOJI, PRUŽA SE SAMO PREMA ODREDBAMA OVOG UGOVORA O LICENCIRANJU. OSIM GARANCIJE IZ OVOG UGOVORA O LICENCIRANJU, KORPORACIJA MICROSOFT NE PRUŽA I ISKLJUČUJE SVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU OVOG SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, BILO DA SU IZRIČITI, IMPLICIRANI ILI PODRAZUMEVANI, ZATIM O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, VLASNIŠTVO ILI NEKRŠENJE PRAVA. ZBOG VAS, MICROSOFT MOŽE DA STAVI PROIZVODE, ALATKE I USLUŽNE PROGRAME NA RASPOLAGANJE ZA KORIŠĆENJE I/ILI PREUZIMANJE KAO DEO OVIH USLUGA ILI U SKLOPU SVOG SOFTVERA. MICROSOFT NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE U POGLEDU TAČNOSTI REZULTATA ILI IZLAZNIH PODATAKA DOBIJENIH KORIŠĆENJEM MA KOJIH TAKVIH ALATKI I USLUŽNIH PROGRAMA. POŠTUJTE TUĐA PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM KADA KORISTITE ALATKE I USLUŽNE PROGRAME STAVLJENE NA RASPOLAGANJE U OVIM USLUGAMA ILI U MICROSOFT SOFTVERSKIM PROIZVODIMA.

OBJAŠNJENJE ZA OGRANIČENA PRAVA. Sav Softver koji se preuzima iz ovih Usluga za ili u ime Sjedinjenih Američkih Država, njenih agencija i/ili institucija („Vlada SAD“) pruža se sa Ograničenim pravima. Korišćenje, kopiranje ili otkrivanje informacija od strane Vlade SAD podleže ograničenjima navedenim u podstavu (c)(1)(ii) „Prava na tehničke podatke“ i klauzuli „Računarski softver“ DFARS 252.227-7013 ili u podstavovima (c)(1) i (2) dokumenta „Komercijalni računarski softver – Ograničena prava“ 48 CFR 52.227-19, šta god je primenjivo. Proizvođač je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Posebno obaveštenje o Dokumentima na raspolaganju na ovoj veb-lokaciji

Određena dokumentacija može da podleže izričitim uslovima licenciranja odvojeno od ovde sadržanih uslova. U slučaju neusaglašenosti uslova, ti izričiti uslovi licenciranja biće merodavni. Dozvola za korišćenje Dokumentacije (kao što su tehnička dokumentacija, obaveštenja za štampu, tabele sa podacima i često postavljana pitanja) iz Usluga daje se pod uslovom da se (1) dolenavedeno obaveštenje o autorskim pravima prikaže na svim kopijama i da se prikaže zajedno sa ovim obaveštenjem o dozvoli, (2) ta Dokumentacija koristi isključivo u informativne i nekomercijalne ili lične svrhe i da neće biti kopirana ili objavljena ni na jednom mrežnom računaru niti emitovana u medijima i da se (3) u Dokumentaciju ne unose nikakve izmene. Akreditovane obrazovne institucije, kao što su osnovne i srednje škole, univerziteti, privatni/državni koledži i državne više škole, smeju da preuzmu i reprodukuju ovu Dokumentaciju za distribuciju u nastavi. Za distribuciju izvan nastave potrebna je izričita pismena dozvola. Korišćenje u ma koje druge svrhe izričito je zabranjeno zakonom i može da bude oštro kažnjeno prema građanskom i kriminalnom pravu. Prestupnici će biti gonjeni sudskim putem u najvećoj mogućoj meri.

Gorenavedena Dokumentacija ne uključuje dizajn ili izgled veb lokacije Microsoft.com ili ma koje druge lokacije koja je u vlasništvu korporacije Microsoft, kojom Microsoft upravlja, koju licencira ili kontroliše. Elementi Microsoft veb lokacija zaštićeni su zakonima o pravnoj zaštiti dizajna, žigovima, nelojalnoj konkurenciji i drugim zakonima i ne smeju se kopirati niti imitirati u celini ili u delovima. Ne smete kopirati ili dalje prenositi logotipe, grafiku, zvuk ili slike sa ma koje Microsoft veb-lokacije osim ako Microsoft to izričito ne dopusti.

Odricanje i ograničenje odgovornosti za Usluge

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O PODESNOSTI USLUGA ILI INFORMACIJA IZ OVE DOKUMENTACIJE I POVEZANE GRAFIKE OBJAVLJENIH KAO DEO USLUGA ZA MA KOJE SVRHE. SVE USLUGE, DOKUMENTACIJA I POVEZANA GRAFIKA PRUŽAJU SE „ONAKVE KAKVE JESU“ BEZ IKAKVE GARANCIJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIM NE PRUŽAJU I ISKLJUČUJU SVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU OVIH USLUGA, INFORMACIJA, I POVEZANE GRAFIKE UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, BILO DA SU IZRIČITI, IMPLICIRANI ILI PODRAZUMEVANI, ZATIM O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, VLASNIŠTVO ILI NEKRŠENJE PRAVA. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI MA KOJE DRUGE ŠTETE NASTALE PRESTANKOM KORIŠĆENJA ILI GUBITKOM PODATAKA ILI PROFITA, BILO USLED UGOVORNE OBAVEZE, NEPAŽNJE ILI DRUGOG DELIKTA, NASTALIH IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM USLUGA, UKLJUČUJUĆI KORIŠĆENJE ILI UČINAK NFORMACIJA KOJE SU NA RASPOLAGANJU U OVIM USLUGAMA.

DOKUMENTACIJA I POVEZANA GRAFIKA OBJAVLJENE U USLUGAMA MOGU DA SADRŽE TEHNIČKE ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. PROMENE SE POVREMENO UNOSE U OVE INFORMACIJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI MOGU U SVAKOM TRENUTKU DA IZVRŠE POBOLJŠANJA I/ILI DA UNESU PROMENE U OVDE OPISANE PROIZVOD(E) I/ILI PROGRAM(E).

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI MA KOJE DRUGE ŠTETE NASTALE PRESTANKOM KORIŠĆENJA ILI GUBITKOM PODATAKA ILI PROFITA, BILO USLED UGOVORNE OBAVEZE, NEPAŽNJE ILI DRUGOG DELIKTA, NASTALIH IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI UČINKOM USLUGA, SOFTVERA, DOKUMENTACIJE, PRUŽANJEM ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRUŽE USLUGE ILI INFORMACIJE KOJE SU NA RASPOLAGANJU U OVIM USLUGAMA.

Nalog tehničkog profila, lozinka i sigurnost

Kako biste pristupili nekim uslugama potreban vam je Microsoftov nalog, nalog Azure Active Directory ili tehnički profil.

Microsoft nalog. Vaš Microsoft nalog vam omogućuje da se prijavite na proizvode, veb-lokacije i usluge koje pružaju Microsoft i neki njegovi partneri. Možete da kreirate Microsoft nalog tako što ćete se upisati na mreži. Microsoft nalozi podležu Microsoft ugovoru o pružanju usluga.

Azure Active Directory nalog. Preko organizacije za koju radite možete imati nalog kod Microsofta. Za informacije o ovom nalogu molimo kontaktirajte administratora svoje organizacije.

Tech Profile nalog. Vaš nalog tehničkog profila dozvoljava vam da se prijavite na veb lokaciju za dokumenta korporacije Microsoft i koristite povezane usluge uključujući slobodan pristup resursima za učenje, deblokiranje postignuća, ocene, davanje komentara, objavljivanje sadržaja i korišćenje ostalih interaktivnih usluga. Tech Profile nalog možete da otvorite ako kreirate korisničko ime na veb sajtu Tech Profile pošto se prijavite pomoću Microsoft naloga ili Azure Active Directory naloga.

Prihvaćate da nećete upotrebljavati lažne, netočne ili zavaravajuće podatke pri registraciji za račun tehničkog profila. Sami ste u potpunosti odgovorni za čuvanje svoje lozinke i naloga u tajnosti. Pored toga, sami ste u potpunosti odgovorni za ma koje i sve aktivnosti koje se vrše na vašem nalogu. Saglasni ste da ćete odmah obavestiti Microsoft o svakom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili o svakoj drugoj povredi bezbednosti. Microsoft neće biti odgovoran ni za kakav gubitak nastao ovlašćenim ili neovlašćenim korišćenjem vašeg naloga od strane trećih lica. Međutim, vi možete da budete odgovorni za gubitke koje su Microsoft ili neka druga strana pretrpeli zbog korišćenja vašeg naloga ili lozinke od strane trećih lica. Ne smete ni u kom trenutku da koristite tuđi nalog bez dozvole njegovog vlasnika.

Ako otvarite nalog tehničkog profila u ime pravne osobe, kao što je preduzeće ili poslodavac, izjavljujete da imate zakonsko pravo obavezati tu pravnu osobu prema ovim Uslovima. Svoj nalog tehničkog profila ne možete prenijeti na drugog korisnika ili pravnu osobu. Čuvajte povjerljivost podataka svog naloga da biste ga zaštitili. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem nalogu tehničkog profila.

Tech Profile nalog možete da zatvorite tako što ćete pristupiti postavkama Tech Profile naloga ovde.

Bez nezakonitog ili zabranjenog korišćenja

Uslov za korišćenje Usluga je da ih nećete koristiti u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim odredbama, uslovima i obaveštenjima. Ne smete da koristite Usluge na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili ugrozi ma koji Microsoft server ili mrežu(e) povezane sa ma kojim Microsoft serverom, ili koji bi mogao da ometa treća lica da koriste i uživaju prednosti ma koje Usluge. Ne smete da se služite hakerisanjem, pronalaženjem lozinki niti ma kojim drugim sredstvima da biste ostvarili neovlašćeni pristup ma kojim Uslugama, tuđim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa ma kojim Microsoft serverom ili Uslugama. Ne smete ni na koji način da preuzimate ili pokušavate da preuzmete materijale ili informacije koje nisu namenski stavljene na raspolaganje putem ovih Usluga.

Korišćenje Usluga

Usluge mogu da obuhvataju usluge e-pošte, usluge oglasne table, područja za ćaskanje, grupe vesti, forume, zajednice, lične veb stranice, kalendare, foto albume, usluge arhiviranja datoteka i/ili druge usluge za razmenu poruka ili komunikacije namenjene da omoguće vašu komunikaciju sa drugima. Saglasni ste da ćete Usluge koristiti samo za objavljivanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su podesni i, kada je to primenjivo, povezani sa određenom Uslugom. Primera radi, a ne radi ograničenja, saglasni ste da prilikom korišćenja Usluga nećete:

 • koristiti Usluge za slanje anketa, nagradnih igara, piramidalnih šema, lančanih pisama, nepoželjne pošte ili ma kojih dupliranih ili neželjenih poruka (komercijalnih ili ne).
 • Klevetati, vređati, uznemiravati, uhoditi, pretiti ili na neki drugi način kršiti zakonska prava drugih (kao što su prava na privatnost i publicitet).
 • Izdavati, objavljivati, otpremati, distribuirati ili razglašavati neprikladne, neučtive, pogrdne, nepristojne, nedolične ili nezakonite teme, nazive, materijale ili informacije.
 • Otpremati ili na neki drugi način stavljati na raspolaganje datoteke koje sadrže slike, fotografije, softver ili drugi materijal zaštićen zakonima nad intelektualnom svojinom, uključujući, primera radi, a ne radi ograničenja, zakone o autorskim pravima ili žigovima (ili prava na privatnost ili publicitet) osim ako prava na te datoteke nisu u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom, ili ste dobili sve potrebne dozvole da to uradite.
 • Koristiti ma koji materijal ili informacije, uključujući slike ili fotografije, koji se stavljaju putem Usluga na raspolaganje na način koji krši autorska prava, žig, patent, poslovnu tajnu ili druga vlasnička prava ma koje strane.
 • Otpremati datoteke koje sadrže viruse, trojance, crve, tempirane bombe, robote za otkazivanje, korumpirane datoteke ili drugi sličan softver ili programe koji mogu da ometaju rad tuđih računara ili proizvoda.
 • Oglašavati, nuditi na prodaju ili tražiti za kupovinu ma koju robu ili usluge u poslovne svrhe osim ako Usluge izričito ne dozvoljavaju takve poruke.
 • Preuzimati datoteke koje je drugi korisnik neke Usluge objavio, a za koje znate ili bi trebalo da znate da ne smeju da se reprodukuju, prikazuju, izvršavaju i/ili distribuiraju na takav način.
 • Falsifikovati ili brisati informacije o upravljanju autorskim pravima, kao što su prava na priznanje autorstva, pravna ili druga odgovarajuća obaveštenja, oznake vlasništva ili nalepnice sa informacijama o poreklu ili izvoru softvera ili drugog materijala sadržanih u datoteci koja se otprema.
 • Ograničavati ili sprečavati ma koje druge korisnike da koriste i uživaju prednosti Usluga.
 • Kršiti ma koji kodeks ponašanja ili druge smernice koje mogu da se primenjuju na određenu Uslugu.
 • Prikupljati podatke o drugima, uključujući e-mail adrese, na ma koji način.
 • Kršiti primenjivo pravo ili propise.
 • Kreirati lažan identitet radi obmanjivanja drugih.
 • Koristiti, preuzimati ili na drugi način kopirati, ili pružati (sa ili bez nadoknade) nekom fizičkom ili pravnom licu ma koji direktorijum sa korisnicima Usluga ili drugim korisničkim informacijama ili informacijama o korišćenju, u celini ili delom.

Microsoft nije u obavezi da nadgleda Usluge. Međutim, Microsoft zadržava pravo da pregleda materijale objavljene u Uslugama i da ih, po sopstvenom nahođenju, ukloni. Microsoft zadržava pravo da vam u svakom trenutku ukine pristup nekim ili svim Uslugama, bez prethodnog obaveštenja i iz ma kojeg razloga.

Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku otkrije informacije koje smatra potrebnim ako se to zahteva primenjivim pravom, propisima, pravnim postupkom ili zvaničnim putem, ili da izmeni, odbije da objavi ili ukloni ma koje informacije ili materijale, u celini ili delom, po sopstvenom nahođenju.

Uvek budite oprezni kada u Uslugama odajete lične podatke o sebi ili svojoj porodici koji se mogu identifikovati. Microsoft ne kontroliše i ne prihvata sadržaj, poruke ili informacije iz Usluga pa, prema tome, Microsoft naročito ne pruža i isključuje svaku odgovornost u pogledu Usluga i svih radnji proisteklih iz vašeg učešća u Uslugama. Menadžeri i hostovi nisu ovlašćeni zastupnici korporacije Microsoft pa njihovi stavovi ne odražavaju nužno stavove korporacije Microsoft.

Materijali otpremljeni u Usluge mogu da podležu objavljenim ograničenjima korišćenja, reprodukcije i/ili distribucije; odgovorni ste za postupanje u skladu sa tim ograničenjima u slučaju da preuzimate ove materijale.

Videa i eKnjige mogli bi biti samo na engleskom. Isto tako, ako kliknete na ove veze, mogli biste biti preusmereni na veb-lokaciju u SAD-u čiji je sadržaj na engleskom jeziku.

Materijali poslani Microsoftu ili objavljeni u Uslugama

Microsoft ne polaže pravo vlasništva na materijale koje mu pružate (uključujući povratne informacije i predloge) ili koje objavljujete, otpremate, unosite ili šaljete u ma koje Usluge ili sa njima povezane usluge, a na uvid šire javnosti ili članova neke javne ili privatne zajednice (svaka zasebno „Poslata stavka“, a zajedničkim imenom „Poslate stavke“). Međutim, objavljivanjem, otpremanjem, unosom, pružanjem ili slanjem („Objavljivanje“) tih materijala dajete korporaciji Microsoft, njenim filijalama i potrebnim primaocima podlicenci dozvolu da Poslatu stavku koriste u vezi sa svojim radom na Internetu (uključujući, bez ograničenja, sve Microsoft usluge), uključujući, bez ograničenja, licencna prava na: kopiranje, distribuciju, prenos, javno prikazivanje, javno izvođenje, reprodukciju, izmenu, prevod i reformatiranje vaše Poslate stavke; objavljivanje vašeg imena u vezi sa Poslatom stavkom; davanje podlicence za ta prava ma kojem dobavljaču Usluga.

Neće vam biti isplaćena nikakva naknada za korišćenje vaše Poslate stavke, onako kako je ovde navedeno. Microsoft nije u obavezi da objavljuje ili koristi ma koju Poslatu stavku koju pružite i može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, da je ukloni.

Objavljivanjem neke Poslate stavke garantujete i izjavljujete da su sva prava na tu Poslatu stavku u vašem vlasništvu ili na drugi način pod vašom kontrolom, kao što je opisano u ovim Uslovima korišćenja, uključujući, bez ograničenja, sva prava koja su vam potrebna da biste pružali, objavljivali, otpremali, unosili ili slali Poslate stavke.

Pored gorenavedene garancije i izjave, Objavljivanjem Poslate stavke koja sadrži slike i fotografije ili koja je inače, u celini ili delom, grafička („Slike“), garantujete i izjavljujete da ste (a) vlasnik autorskih prava nad tim Slikama ili da vam je vlasnik autorskih prava nad tim Slikama dao dozvolu da koristite te Slike ili ma koji sadržaj i/ili slike sadržane u tim Slikama u skladu sa načinom i svrhom korišćenja i onako kako je inače dozvoljeno ovim Uslovima korišćenja i Uslugama, (b) da imate potrebna prava na davanje licenci i podlicenci opisana u ovim Uslovima korišćenja i (c) da su se sve osobe prikazane na tim Slikama, ukoliko ih ima, saglasile sa korišćenjem Slika na način naveden u ovim Uslovima korišćenja, uključujući, primera radi, a ne radi ograničenja, distribuciju, javno prikazivanje i reprodukciju tih Slika. Objavljivanjem Slika (a) svim članovima svoje privatne zajednice (za svaku takvu Sliku koja je na raspolaganju članovima te privatne zajednice) i/ili (b) opštoj javnosti (za svaku takvu Sliku koja je na raspolaganju bilo gde u Uslugama osim unutar neke privatne zajednice), dajete dozvolu da Slike koriste u vezi sa korišćenjem ma koje od Usluga, na način dozvoljen ovim Uslovima korišćenja (uključujući, primera radi, a ne radi ograničenja, štampanje i pravljenje stavki za poklon na kojima se te Slike nalaze) i uključujući, bez ograničenja, neisključivu i besplatnu licencu koja važi svuda u svetu za: kopiranje, distribuciju, prenos, javno prikazivanje, javno izvođenje, reprodukciju, izmenu, prevod i reformatiranje vaših Slika bez obaveze da povežu vaše ime sa njima i davanje podlicence za ta prava ma kojem dobavljaču Usluga. Licence za Slike date u prethodnim rečenicama ukidaju se u trenutku kada u potpunosti uklonite te Slike iz Usluga pod uslovom da to ukidanje ne utiče na licence u vezi sa Slikama date pre nego što ste ih u potpunosti uklonili. Neće vam biti isplaćena nikakva naknada za korišćenje vaših Slika.

Saglasno Dokumentu 17, Zakonik Sjedinjenih Država, Odeljak 512(c)(2), obaveštenja o tužbi zbog kršenja autorskih prava treba poslati imenovanom predstavniku dobavljača usluge. ODGOVOR ĆE DOBITI SAMO UPITI RELEVANTNI ZA SLEDEĆI POSTUPAK. Pogledajte Obaveštenje i postupak u slučaju iznošenja tvrdnji o kršenju autorskih prava.

PREKO VEZA IZ OVE USLUGE NAPUSTIĆETE MICROSOFTOVU LOKACIJU. POVEZANE LOKACIJE NISU POD KONTROLOM KORPORACIJE MICROSOFT PA ONA NIJE ODGOVORNA ZA SADRŽAJ TIH POVEZANIH LOKACIJA NITI ZA VEZE KOJE SE NALAZE NA NEKOJ POVEZANOJ LOKACIJI, KAO NI ZA PROMENE ILI AŽURIRANJA TIH LOKACIJA. MICROSOFT NIJE ODGOVORAN ZA PRENOS PREKO VEBA NITI ZA MA KOJI DRUGI OBLIK PRENOSA KOJI DOLAZI SA NEKE POVEZANE LOKACIJE. MICROSOFT NAVODI OVE VEZE SAMO RADI VAŠEG LAKŠEG KORIŠĆENJA I NJIHOVO UKLJUČENJE NE PODRAZUMEVA DA MICROSOFT PRIHVATA ODREĐENU LOKACIJU.

Pravila podnošenja netraženih ideja, zadržavanje prava i povratne informacije

MICROSOFT ILI MA KOJI OD NJEGOVIH ZAPOSLENIH NE PRIHVATAJU NITI RAZMATRAJU SAMOINICIJATIVNE IDEJE, UKLJUČUJUĆI IDEJE ZA NOVE REKLAMNE KAMPANJE, NOVE PROMOCIJE, NOVE PROIZVODE ILI TEHNOLOGIJE, PROCESE, MATERIJALE, MARKETINŠKE PLANOVE ILI NOVE NAZIVE PROIZVODA. NEMOJTE DA ŠALJETE SVOJA ORIGINALNA UMETNIČKA DELA, UZORKE, DEMONSTRACIJE ILI DRUGA DELA. JEDINI CILJ OVE SMERNICE JE DA SE IZBEGNU MOGUĆI NESPORAZUMI ILI SPOROVI U SLUČAJU DA MICROSOFTOVI PROIZVODI ILI MARKETINŠKE STRATEGIJE BUDU SLIČNI IDEJAMA KOJE STE POSLALI KORPORACIJI MICROSOFT. IZ TOG RAZLOGA, NIJE POŽELJNO DA KORPORACIJI MICROSOFT ILI NJENIM ZAPOSLENIMA SAMOINICIJATIVNO ŠALJETE SVOJE IDEJE. AKO NAM IPAK POŠALJETE SVOJE IDEJE I MATERIJALE, UPRKOS NAŠEM ZAHTEVU DA TO NE ČINITE, ZNAJTE DA MICROSOFT NE GARANTUJE DA ĆE SE SA NJIMA POSTUPATI U POVERLJIVOSTI ILI KAO DA SU ZAŠTIĆENE VLASNIČKIM PRAVIMA.

Osim ako nije izričito predviđeno ovim Uslovima, Microsoft vam ne daje dozvolu ili bilo koja druga prava bilo koje vrste pod bilo kojim patentom, znanjem, autorskim pravima, poslovnim tajnama, zaštitnim znakovima ili drugom intelektualnom svojinom koju poseduje, ili kojom upravlja korporacija Microsoft ili bilo koji povezani entitet, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje ime, prepoznatljivi izgled, logotip ili ekvivalente. Ako korporaciji Microsoft pružite bilo koju ideju, predlog, sugestiju ili povratnu informaciju, uključujući, bez ograničenja, ideje za Usluge, nove proizvode, tehnologije, promocije, nazive proizvoda, povratne informacije o proizvodima i poboljšanja proizvoda (“Povratne informacije”), pružićete ih korporaciji Microsoft bez naknade, autorskih naknada ili druge obaveze prema vama, sa pravom na sadašnju ili bivšu proizvodnju, izvedene poslove, korišćenje, deljenje i komercijalizaciju vaše povratne informacije na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Nećete davati povratne informacije koje podležu licenci koja obavezuje Microsoft da licencira svoj softver, tehnologije ili dokumentaciju trećim licima, zato što Microsoft u njih uključuje vaše povratne informacije.