Egenskaper för ett företagsprogram

I den här artikeln beskrivs de egenskaper som du kan konfigurera för ett företagsprogram i din Azure Active Directory-klientorganisation (Azure AD). Information om hur du konfigurerar egenskaperna finns i Konfigurera egenskaper för företagsprogram.

Har användare aktiverats för att logga in?

Om det här alternativet är inställt på Ja kan tilldelade användare logga in på programmet från portalen Mina appar, URL:en för användaråtkomst eller genom att gå direkt till programmets URL. Om tilldelning krävs kan endast användare som är tilldelade till programmet logga in. Om tilldelning krävs måste program tilldelas för att beviljas en token.

Om det här alternativet är inställt på Nej kan inga användare logga in på programmet, även om de är tilldelade till det. Token utfärdas inte för programmet.

Name

Den här egenskapen är namnet på det program som användarna ser i portalen Mina appar. Administratörer ser namnet när de hanterar åtkomst till programmet. Andra klienter ser namnet när programmet integreras i deras katalog.

Vi rekommenderar att du väljer ett namn som användarna kan förstå. Detta är viktigt eftersom det här namnet visas i de olika portalerna, till exempel Mina appar och O365 Launcher.

Hemsides-URL

Om programmet är egenutvecklat är startsidans URL den URL som en användare kan använda för att logga in på programmet. Det är till exempel url:en som startas när programmet väljs i portalen Mina appar. Om det här programmet kommer från Azure AD-galleriet är den här URL:en dit du kan gå för att lära dig mer om programmet eller dess leverantör.

Startsidans URL kan inte redigeras i företagsprogram. Startsidans URL måste redigeras på programobjektet.

Det här är programlogotypen som användarna ser i portalen Mina appar och i startprogrammet för Office 365. Administratörer ser även logotypen i Azure AD-galleriet.

Anpassade logotyper måste vara exakt 215 x 215 bildpunkter i storlek och vara i PNG-format. Du bör använda en helfärgad bakgrund utan genomskinlighet i programlogotypen. De centrala bilddimensionerna ska vara 94 x 94 bildpunkter och logotypfilens storlek får inte vara över 100 kB.

Program-ID:t

Den här egenskapen är den unika identifieraren för programmet i din katalog. Du kan använda det här program-ID:t om du behöver hjälp från Microsoft Support. Du kan också använda identifieraren för att utföra åtgärder med hjälp av Microsoft Graph API:er eller Microsoft Graph PowerShell SDK.

Objekt-ID

Det här är den unika identifieraren för objektet för tjänstens huvudnamn som är associerat med programmet. Den här identifieraren kan vara användbar när du utför hanteringsåtgärder mot det här programmet med hjälp av PowerShell eller andra programmässiga gränssnitt. Den här identifieraren skiljer sig från programobjektets identifierare.

Identifieraren används för att uppdatera information för den lokala instansen av programmet, till exempel tilldela användare och grupper till programmet. Identifieraren kan också användas för att uppdatera egenskaperna för företagsprogrammet eller för att konfigurera enkel inloggning.

Tilldelning krävs

Det här alternativet påverkar inte om ett program visas i portalen Mina appar eller inte. Om du vill visa programmet där tilldelar du en lämplig användare eller grupp till programmet. Det här alternativet påverkar inte användarnas åtkomst till programmet när det har konfigurerats för något av de andra lägena för enkel inloggning.

Om det här alternativet är inställt på Ja måste användare och andra program eller tjänster först tilldelas det här programmet innan de kan komma åt det.

Om det här alternativet är inställt på Nej kan alla användare logga in och andra program och tjänster kan hämta en åtkomsttoken till programmet.

Det här alternativet gäller endast för följande typer av program och tjänster:

  • Program som använder SAML
  • OpenID Connect
  • OAuth 2.0
  • WS-Federation för användartecken
  • Programproxyprogram med Azure AD-förautentisering aktiverat
  • Program eller tjänster som andra program eller tjänster begär åtkomsttoken för

Synlig för användare

Gör programmet synligt i Mina appar och O365-startprogrammet

Om det här alternativet är inställt på Ja ser tilldelade användare programmet på portalen Mina appar och O365-appstartaren.

Om det här alternativet är inställt på Nej ser inga användare det här programmet på portalen Mina appar och O365-startprogrammet.

Kontrollera att en webbadress till startsidan ingår eller att programmet inte kan startas från portalen Mina appar.

Oavsett om tilldelning krävs eller inte kan endast tilldelade användare se det här programmet i portalen Mina appar. Om du vill att vissa användare ska se programmet i portalen Mina appar, men alla ska kunna komma åt det, tilldelar du användarna på fliken Användare och grupper och ställer in tilldelningen som krävs på Nej.

Kommentarer

Du kan använda det här fältet för att lägga till information som är relevant för hanteringen av programmet. Fältet är ett fritextfält med en maximal storlek på 1 024 tecken.

Nästa steg

Lär dig hur du konfigurerar egenskaperna för ett företagsprogram.