Lägga till användare och tilldela licenser samtidigtAdd users and assign licenses at the same time

Alla i din grupp behöver varsitt användarkonto innan de kan logga in och använda Microsoft 365 för företag. Det enklaste sättet att lägga till användarkonton är att lägga till ett i taget i administrationscentret för Microsoft 365. När det är klart har användarna fått en Microsoft 365-licens, inloggningsuppgifter och en Office 365-postlåda.The people on your team each need a user account before they can sign in and access Microsoft 365 for business. The easiest way to add user accounts is to add them one at a time in the Microsoft 365 admin center. After you do this step, your users have Microsoft 365 licenses, sign in credentials, and Microsoft 365 mailboxes.

Innan du börjarBefore you begin

Du måste vara global-, licens- eller användaradministratör för att tilldela licenser.You must be a global, license, or a user admin to add users and assign licenses. Mer information finns i Om administratörsroller.For more information, see About admin roles.

Lägga till en användare i den förenklade vyn för administratörerAdd a user in the admin simplified view

Om du ser den här sidan i administrationscentret är du på den förenklade vyn för administratörer.If you're seeing this page in the admin center, you're on the admin simplified view. Lär dig hur du gör det genom att lägga till en användare.Follow the steps below to add a user.

Skärmbild: förenklad vy för administratörer

 1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.
 1. Gå till administrationscentret på https://portal.office.de.Go to the admin center at https://portal.office.de.
 1. Gå till administrationscentret på https://portal.partner.microsoftonline.cn.Go to the admin center at https://portal.partner.microsoftonline.cn.
 1. Välj Skapa ett konto för en annan person.Select Create an account for another person.
 2. På sidan Lägg till ett användarkonto fyller du i för- och efternamn, visningsnamn och användarnamn som de använder för att logga in.On the Add a user account page, fill in the first and last name, display name, and username they'll use to sign in.
 3. Lägg till användarens e-postadress i textrutan Upp till 5 e-postadresser.Add the email address of the user in the Up to 5 email addresses... text box. På så sätt ser du till att den nya användaren får den information de behöver för att logga in på Microsoft 365-tjänsterna.This will make sure the new user gets the information they need to sign into Microsoft 365 services.
 4. Välj Lägg till användare och Ned inloggningsinformation om du vill spara den här informationen.Select Add user and Download sign-in info if you want to save this info.

Video: Lägga till användare i InstrumentpanelsvyWatch: Add users in the dashboard view

Anteckning

Stegen som används i videon visar en annan utgångspunkt för att lägga till användare, men de återstående stegen är desamma som i följande procedur.The steps used in the video show a different starting point for adding users, but the remaining steps are the same as the following procedure.

Lägga till en användare i taget i instrumentpanelsvyAdd users one at a time in the dashboard view

Skärmbild: Instrumentpanelsvy i administrationscentret

 1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.
 1. Gå till administrationscentret på https://portal.office.de.Go to the admin center at https://portal.office.de.
 1. Gå till administrationscentret på https://portal.partner.microsoftonline.cn.Go to the admin center at https://portal.partner.microsoftonline.cn.
 1. Gå till Användare > Aktiva användare och välj Lägg till en användare.Go to Users > Active users, and select Add a user.
 2. Fyll i grundläggande användarinformation i fönstret Konfigurera grunderna och välj sedan Nästa.In the Set up the basics pane, fill in the basic user information, and then select Next.
  • Namn Fyll i för- och efternamn, visningsnamn och användarnamn.Name Fill in the first and last name, display name, and username.
  • Domän Välj domänen för användarens konto.Om användarens användarnamn till exempel är Jakob och domänen är contoso.com loggar hen in med hjälp av jakob@contoso.com.Domain Choose the domain for the user's account. For example, if the user's username is Jakob, and the domain is contoso.com, they'll sign in by using jakob@contoso.com.
  • Lösenordsinställningar Välj att använda det automatiskt genererade lösenordet eller skapa ett eget starkt lösenord för användaren.Password settings Choose to use the autogenerated password or to create your own strong password for the user.
  • Användaren måste ändra sitt lösenord efter 90 dagar. Du kan även välja att Uppmana användaren att byta lösenord vid första inloggningen.The user must change their password after 90 days. Or you can choose to Require this user to change their password when they first sign in.
  • Välj om du vill skicka lösenordet via e-post när användaren läggs till.Choose whether you want to send the password in email when the user is added.
 3. I fönstret Tilldela produktlicenser väljer du plats och rätt licens för användaren.In the Assign product licenses pane, select the location and the appropriate license for the user. Även om du inte har några tillgängliga licenser kan du alltid lägga till en ny användare och köpa fler licenser.If you don't have any licenses available, you can still add a user and buy additional licenses. Visa menyn Appar och markera eller avmarkera appar för att begränsa vilka appar användaren har en licens för.Expand Apps and select or deselect apps to limit the apps the user has a license for. Välj Nästa.Select Next.
 4. I fönstret Valfria inställningar visar du menyn Roller för att göra användaren till administratör. Visa menyn Profilinformation för att lägga till ytterligare information om användaren.In the Optional settings pane, expand Roles to make this user an admin. Expand Profile info to add additional information about the user.
 5. Välj Nästa, granska inställningarna för din nya användare, gör eventuella ändringar du vill göra och välj sedan Slutför tillägg och sedan Stäng.Select Next, review your new user's settings, make any changes you like, then select Finish adding, then Close.

Lägga till flera användare samtidigtAdd multiple users at the same time

Du kan använda någon av följande metoder för att lägga till flera användare samtidigt:You can use any of the following methods to add multiple users at the same time:

 • Masstillägg av användare med hjälp av ett kalkylblad.Use a spreadsheet to add people in bulk. Se Lägga till flera användare samtidigt.See Add several users at the same time.
 • Automatisera processen att lägga till och tilldela licenser. Se Skapa användarkonto med Microsoft 365 PowerShell. Välj det här alternativet om du redan vet hur du använder cmdlets i Windows PowerShell.Automate adding accounts and assigning licenses. See Create user accounts with Microsoft 365 PowerShell. Choose this method if you're already familiar with using Windows PowerShell cmdlets.
 • Använder du ActiveDirectory?Set up directory synchronization for Microsoft 365. Använd verktyget Azure AD Connect för att kopiera Active Directory-användarkonton (och andra Active Directory-objekt) i Microsoft 365. Synkroniseringen lägger bara till användarkonton. Du behöver tilldela licenser till de synkroniserade användarna för att de ska kunna använda e-post och andra Office-program.Using ActiveDirectory? Set up directory synchronization for Microsoft 365. Use the Azure AD Connect tool to replicate Active Directory user accounts (and other Active Directory objects) in Microsoft 365. The sync only adds the user accounts. You must assign licenses to the synced users before they can use email and other Office apps.
 • Migrerar du från Exchange?Migrating from Exchange? Se Olika sätt att migrera flera e-postkonton till Office 365.See Ways to migrate multiple email accounts to Office 365. Om du migrerar flera postlådor till Microsoft 365 med hjälp av snabbmigrering, stegvis migrering eller en hybrid Exchange-metod kommer du att lägga till användare automatiskt som en del av migreringen.When you migrate multiple mailboxes to Microsoft 365 by using either cutover, staged, or a hybrid Exchange method, you automatically add users as part of the migration. Migreringen lägger bara till användarkonton.The migration only adds the user accounts. Du behöver tilldela licenser till användarna för att de ska kunna använda e-post och andra Office-program.You must assign licenses to the users before they can use email and other Office apps. Om du inte tilldelar en licens till en användare inaktiveras postlådan efter en tidsfrist på 30 dagar.If you don't assign a license to a user, their mailbox is disabled after a grace period of 30 days. Lär dig hur tilldelar licenser till användare i administrationscentret för Microsoft 365.Learn how to assign licenses to users in the Microsoft 365 admin center.

Nästa stegNext steps

Efter du lagt till en användare får du en avisering från Microsoft via e-post.After you add a user, you get an email notification from Microsoft. E-postmeddelandet innehåller personens användar-ID och lösenord för så att hen kan logga in på Microsoft 365.The email contains the person's user ID and password so they can sign in to Microsoft 365. Använd din vanliga process för att förmedla nya lösenord.Use your normal process for communicating new passwords. Om dina användare inte har installerat Office-apparna kan du dela snabbstartsguiden för anställda med dina användare för att konfigurera saker, t. ex. hur man laddar ned och installerar Office-program på PC eller Mac och hur man konfigurerar Office-appar och e-post på en mobil enhet.Share the Employee quickstart guide with your new users to set up things, like how to download and install Office apps on a PC or Mac and how to set up Office apps and email on a mobile device.

Lägga till en ny anställd i Microsoft 365 (artikel)Add a new employee to Microsoft 365 (article)
Lägga till flera användare samtidigt i Microsoft 365 för (artikel)Add several users at the same time to Microsoft 365 (article)
Återställa en användare i Microsoft 365 (artikel)Restore a user in Microsoft 365 (article)
Tilldela licenser till användare (artikel)Assign licenses to users (article)
Ta bort en användare från organisationen (artikel)Delete a user from your organization (article)