Ändra ett användarnamn och en e-postadressChange a user name and email address

Du kanske måste ändra någons e-postadress och visningsnamn i om personen till exempel gifter sig och byter efternamn.You may need to change someone's email address and display name if, for example, they get married and their last name changes.

Titta på: Ändra en användares namn eller e-postadressWatch: Change a user's name or email address

Om den här videon har hjälpt dig kan du ta en titt på den fullständiga utbildningsserien för småföretag och nya användare av Microsoft 365.If you found this video helpful, check out the complete training series for small businesses and those new to Microsoft 365.

Du måste vara en global administratör för att utföra de här stegen.You must be a global admin to complete these steps.

Ändra en användares e-postadressChange a user's email address

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. Välj användarens namn och gå sedan till fliken Konto och välj Hantera användarnamn.Select the user's name, and then on the Account tab select Manage username.

 2. I den första rutan skriver du den första delen av den nya e-postadressen.In the first box, type the first part of the new email address. Om du har lagt till din egen domän i Microsoft 365 väljer du domänen för det nya e-postaliaset med hjälp av listrutan.If you added your own domain to Microsoft 365, choose the domain for the new email alias by using the drop-down list. Lär dig hur du lägger till en domän.Learn how to add a domain.

 3. Välj Spara ändringar.Select Save changes.

Viktigt

Om ett felmeddelande visas läser du Åtgärda felmeddelanden.If you get an error message, see Resolve error messages.

Ange den primära e-postadressenSet the primary email address

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. Välj användarens namn och gå sedan till fliken Konto och välj Hantera e-postalias.Select the user's name, and then on the Account tab select Manage email aliases.

 2. Välj Ange som primär för den e-postadress som du vill ange som primär e-postadress för den personen.Select Set as Primary for the email address that you want to set as the primary email address for that person.

  Viktigt

  Du ser inte alternativet Ange som primär om du har köpt Microsoft 365 från GoDaddy eller en annan partnertjänst som tillhandahåller en hanteringskonsol. Logga istället in på hanteringskonsolen för GoDaddy eller partnern om du vill ange ett primärt alias.You won't see this option to Set as Primary if you purchased Microsoft 365 from GoDaddy or another Partner service that provides a management console. Instead, sign in to the GoDaddy / partner's management console to set the primary alias.

  Du ser endast det här alternativet om du är en global administratör. Om du inte ser alternativet har du inte behörighet att ändra användarnamn och primär e-postadress.Also, you'll only see this option if you're a global admin. If you don't see the option, you don't have permissions to change a user's name and primary email address.

 3. Ett stort gult varningsmeddelande visas om att du håller på att ändra personens inloggningsinformation.You'll see a big yellow warning that you're about to change the person's sign-in information. Välj Spara och sedan Stäng.Select Save, then Close.

 4. Ge personen information om följande:Give the person the following information:

  • Ändringen kan ta en stund.This change could take a while.

  • Deras nya användarnamn. De behöver det för att logga in på Microsoft 365.Their new username. They'll need it to sign in to Microsoft 365.

  • Om personen använder Skype för företag – måste de schemalägga alla eventuella Skype för företag – Online-möten som han/hon organiserat på nytt, och be sina externa kontakter att uppdatera kontaktinformationen.If they are using Skype for Business Online, they must reschedule any Skype for Business Online meetings that they organized, and tell their external contacts to update their contact information.

  • Om personen använder OneDrive har URL-adressen till den här platsen ändrats.If they are using OneDrive, the URL to this location has changed. Om personen har OneNote-anteckningsböcker i OneDrive, kan de behöva stänga och öppna dem igen i OneNote.If they have OneNote notebooks in their OneDrive, they might need to close and reopen them in OneNote. Om de har delat filer från OneDrive kanske inte länkarna till filerna fungerar och användaren kan dela vidare.If they have shared files from their OneDrive, the links to the files might not work and the user can reshare.

  • Om också användarens lösenord ändrats kommer han/hon att uppmanas att ange det nya lösenordet på sin mobila enhet, så att den synkroniseras.If their password changed too, they are prompted to enter the new password on their mobile device, or it won't sync.

Ändra en användares visningsnamnChange a user's display name

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 1. Välj användarens namn och gå sedan till fliken Konto och välj Hantera kontaktinformation.Select the user's name, and then on the Account tab select Manage contact information.

 2. I rutan Visningsnamn skriver du ett nytt namn för personen och väljer sedan Spara.In the Display name box, type a new name for the person, and then select Save.

  Om du får felmeddelandet ”Tyvärr kunde användaren inte redigeras. Kontrollera användarinformationen och försök igen” läser du Åtgärda felmeddelanden.If you get the error message "We're sorry, the user couldn't be edited. Review the user information and try again, see Resolve error messages.

Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringen börjar gälla i alla tjänster. När ändringen har genomförts måste personen logga in på Outlook, Skype för företag och SharePoint med det uppdaterade användarnamnet.It might take up to 24 hours for this change to take effect across all services. After the change has taken effect, the person will have to sign in to Outlook, Skype for Business and SharePoint with their updated username.

Åtgärda felmeddelandenResolve error messages

"Det hittades ingen parameter som matchar parameternamnet 'E-postadresser'""A parameter cannot be found that matches parameter name 'EmailAddresses"

Om du får felmeddelandet ”Det hittades ingen parameter som matchar parameternamnet 'E-postadresser'” innebär det att det tar lite längre tid för att slutföra konfigurationen av klientorganisationen eller den anpassade domänen, om du nyligen har lagt till en sådan. Konfigurationen kan ta upp till 4 timmar. Vänta en stund så att konfigurationen hinner slutföras och försök sedan igen. Om problemet kvarstår kan du ringa supporten och be dem göra en fullständig synkronisering åt dig.If you get the error message " A parameter cannot be found that matches parameter name 'EmailAddresses" it means that it's taking a bit longer to finish setting up your tenant, or your custom domain if you recently added one. The setup process can take up to 4 hours to complete. Wait a while so the setup process has time to finish, and then try again. If the problem persists, call support and ask them to do a full sync for you.

Tyvärr kunde användaren inte redigeras. Kontrollera användarinformationen och försök igen"We're sorry, the user couldn't be edited. Review the user information and try again"

Om du får felmeddelandet ”Tyvärr kunde användaren inte redigeras. Kontrollera användarinformationen och försök igen.”If you get the error message " We're sorry, the user couldn't be edited. Review the user information and try again." innebär det att du inte är en global administratör och att du inte har behörighet att ändra användarnamnet.it means you aren't a global admin and you don't have permissions to change the user name. Leta upp den globala administratören i din organisation och be om att ändringen genomförs.Find the global admin in your business and ask them to make the change.

Så här gör du med gamla e-postmeddelandenWhat to do with old email addresses

Personens tidigare primära e-postadress sparas som en extra e-postadress. Vi rekommenderar att du inte tar bort den gamla e-postadressen.A person's previous primary email address is retained as an additional email address. We strongly recommend that you don't remove the old email address.

Vissa personer kommer sannolikt att fortsätta skicka e-post till användarens gamla e-postadress och om du tar bort den kan det leda till NDR-fel (misslyckad leverans). Microsoft dirigerar den automatiskt till den nya. Du behöver heller inte återanvända de gamla SMTP-e-postadresserna och använda dem för nya konton. Det här kan också orsaka NDR-fel eller leverans till en postlåda som inte var tänkt.Some people might continue to send email to the person's old email address and deleting it may result in NDR failures. Microsoft automatically routes it to the new one. Also, do not reuse old SMTP email addresses and apply them to new accounts. This can also cause NDR failures or delivery to an unintended mailbox.

Vad händer om personens offlineadressbok inte synkroniseras med den globala adresslistan?What if the person's offline address book won't sync with the Global Address List?

Om personen använder Exchange Online eller om personens konto är länkat till organisationens lokala Exchange-miljö, kan följande felmeddelande visas när du försöker ändra ett användarnamn och en e-postadress: "Användaren är synkroniserad med ditt lokala Active Directory. Viss information kan bara redigeras genom ditt lokala Active Directory."If they are using Exchange Online or if their account is linked with your organization's on-premises Exchange environment, you might see this error when you try to change a username and email address: "This user is synchronized with your local Active Directory. Some details can be edited only through your local Active Directory."

Det beror på adressen för e-postdirigering, MOERA (Microsoft Online Email Routing Address). MOERA är uppbyggt på personens userPrincipalName-attribut i Active Directory och tilldelas automatiskt till molnkontot vid den första synkroniseringen, och när det har skapats kan det inte ändras eller tas bort i Microsoft 365. Du kan därefter ändra användarnamnet i Active Directory men MOERA ändras inte, och du kan stöta på problem med att visa det ändrade namnet i den globala adresslistan.This is due to the Microsoft Online Email Routing Address (MOERA). The MOERA is constructed from the person's userPrincipalName attribute in Active Directory and is automatically assigned to the cloud account during the initial sync and once created, it cannot be modified or removed in Microsoft 365. You can subsequently change the username in the Active Directory, but it doesn't change the MOERA and you may run into issues displaying the newly changed name in the Global Address List.

Om du vill åtgärda detta loggar du in på Azure Active Directory-modulen för PowerShell med dina autentiseringsuppgifter som Microsoft 365-administratör.To fix this, log in to the Azure Active Directory Module for PowerShell with your Microsoft 365 administrator credentials. och använder följande syntax:and use the following syntax:

Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName anne.wallace@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName anne.jones@contoso.com

Tips

Då ändras personens userPrincipalName-attribut och det påverkar inte personens MOERA-e-postadress (Microsoft Online Email Routing Address).This changes the person's userPrincipalName attribute and has no bearing on their Microsoft Online Email Routing Address (MOERA) email address. Men det är bäst om personens UPN för inloggning matchar dennes primära SMTP-adress.It is best practice, however, to have the person's logon UPN match their primary SMTP address.

Om du vill veta hur du ändrar ett användarnamn i Active Directory i Windows Server 2003 och tidigare kan du läsa Ändra namn på ett användarkonto.To learn how to change someone's username in Active Directory, in Windows Server 2003 and earlier, see Rename a user account.

Lägga till en domän Administratörer: Återställa ett lösenord för en eller flera användare Lägga till en annan e-postadress till en användare Skapa en delad postlådaAdd a domain Admins: Reset a password for one or more users Add another email address to a user Create a shared mailbox