Ta bort en bokningskalender i BookingsDelete a booking calendar in Bookings

I den här artikeln förklaras hur du tar bort en oönskad bokningskalender.This article explains how you can delete an unwanted booking calendar. Du kan ta bort bokningskalendern i administrationscentret för Microsoft 365 eller så kan du använda PowerShell.You can delete the booking calendar in the Microsoft 365 admin center or you can use PowerShell. Bookings-kalendern är en postlåda i Exchange Online så du tar bort motsvarande användarkonto för att ta bort bokningskalendern.The Bookings calendar is a mailbox in Exchange Online so you delete the corresponding user account to delete the booking calendar.

Viktigt

Alla bokningskalendrar som du skapade 2017 eller tidigare måste tas bort med PowerShell-instruktionerna för det här avsnittet.All booking calendars that you created in 2017 or before must be deleted using the PowerShell instructions on this topic. Alla bokningskalendrar som skapades 2018 eller senare kan tas bort i administrationscentret för Microsoft 365.All booking calendars created in 2018 or after can be deleted in the Microsoft 365 admin center.

Bokningskalendern är den plats där all relevant information om bokningskalendern och bokningsdata lagras, inklusive:The booking calendar is where all relevant information about that booking calendar and data are stored, including:

 • Företagsinformation, logotyp och arbetstid som lades till när bokningskalendern skapadesBusiness information, logo, and working hours added when the booking calendar was created
 • Relevant personal och tjänster som lades till när bokningskalendern skapadesRelevant staff and services added when the booking calendar was created
 • Alla bokningar och återkommande avtalade tider läggs till i bokningskalendern när den har skapats.All bookings and time off appointments added to the booking calendar once it was created.

Varning

När en bokningskalender tas bort tas denna ytterligare information också bort permanent och kan inte återställas.Once a booking calendar is deleted, this additional information is also permanently deleted and can't be recovered.

Ta bort en bokningskalender i administrationscentret för Microsoft 365Delete a booking calendar in the Microsoft 365 admin center

 1. Gå till administrationscentret för Microsoft 365.Go to the Microsoft 365 admin center.

 2. Välj Användare i administrationscentret.In the Admin center, select Users.

  Bild av användargränssnittet för användare i administrationscentret för Microsoft 365

 3. På sidan Aktiva användare väljer du namnen på de användare du vill ta bort och väljer sedan Ta bort användare.On the Active Users page, choose the names of the users that you want to delete, and then select Delete user.

  Bild av ta bort användargränssnittet i administrationscentret för Microsoft 365

Ta bort en bokningskalender med Exchange Online PowerShellDelete a booking calendar using Exchange Online PowerShell

Se Ansluta till Exchange Online PowerShell för krav och vägledning för anslutning till Exchange Online PowerShell.See Connect to Exchange Online PowerShell for prerequisites and guidance for connecting to Exchange Online PowerShell.

Om du vill utföra de här stegen måste du använda ett aktivt Microsoft PowerShell-kommandofönster som du kör genom att välja alternativet "Kör som administratör".To perform these steps, you must be using an active Microsoft PowerShell command window that you ran by choosing the “Run as administrator” option.

 1. I ett PowerShell-fönster läser du in EXO V2-modulen genom att köra följande kommando:In a PowerShell window, load the EXO V2 module by running the following command:

  Import-Module ExchangeOnlineManagement
  

  Anteckning

  Om du redan har installerat EXO V2-modulenfungerar det föregående kommandot som det är skrivet.If you've already installed the EXO V2 module, the previous command will work as written.

 2. Följande syntax används för kommandot du behöver köra:The command that you need to run uses the following syntax:

  Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <UPN> 
  
  • <UPN> är ditt konto i formatet användarnamn (t.ex. john@contoso.com ).<UPN> is your account in user principal name format (for example, john@contoso.com).
 3. När du uppmanas att göra det loggar du in med klientorganisationsadministratörens autentiseringsuppgifter på den Microsoft 365-klientorganisation som är värd för den bokningskalender du vill ta bort permanent.When you are prompted, log on with tenant administrator credentials to the Microsoft 365 tenant that hosts the booking calendar you want to permanently delete.

 4. När det här kommandot har körts klart anger du följande kommando för att få en lista över bokningspostlådor i klientorganisationen:Once this command is done processing, enter the following command to get a list of the booking mailboxes in your tenant:

  Get-EXOMailbox -RecipientTypeDetails SchedulingMailbox
  
 5. Skriv följande kommando:Type the following command:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]
  

  Viktigt

  Var noga med att skriva det exakta namnet på det bokningsalias som du vill ta bort permanent.Be careful to type the exact name of the booking mailbox alias that you want to permanently delete.

 6. Ange följande kommando för att verifiera att kalendern har tagits bort:To verify that the calendar has been deleted, enter the following command:

   Get-EXOMailbox -RecipientTypeDetails SchedulingMailbox
  

  Den borttagna kalendern visas inte i utdata.The deleted calendar will not appear in the output.