Installera inbyggd program vara med iDRAC-gränssnittetInstalling firmware using the iDRAC interface

Med det integrerade iDRAC-kortet (Dell Remote Access Card) kan du Fjärruppdatera inbyggd program vara (en per en) med hjälp av funktionen för uppdatering och återställning .The integrated Dell Remote Access Card (iDRAC) enables you to remotely update firmware (one per one) using the Update and Rollback feature. Det fungerar även om servern körs.It works even if the server is running.

Gå till dokumentations sidan för integrerad system för Microsoft Azure Stack Hub 14G för att hämta den senaste stödmatrisen som innehåller en lista över versioner som stöds för inbyggd program vara.Go to the Integrated System for Microsoft Azure Stack Hub 14G Documentation page to download the most recent Support Matrix, which contains a list of supported firmware versions.

Använd följande procedur för att uppdatera den inbyggda program varan för en enhet med hjälp av iDRAC-webbgränssnittet.Use the following procedure to update the single device firmware using the iDRAC web interface.

StegSteps

 1. Gå till Underhåll * * system uppdatering * *.Go to Maintenance **System Update**. Sidan uppdatering av inbyggd program vara visas.The Firmware Update page is displayed.

  Skärm bild som visar sidan underhåll för en integrerad Dell Remote Access-styrenhet 9 | Enterprise.

 2. På fliken Uppdatera väljer du lokal som fil Sök väg.In the Update tab, select Local as the File Location.

 3. Välj Bläddra, Välj avbildningen av inbyggd program vara för den nödvändiga komponenten och välj sedan Ladda upp.Select Browse, select the firmware image for the required component, and then select Upload.

 4. När överföringen är klar visar avsnittet uppdaterings information varje inbyggd program vara som överförs till Idrac och dess status.After the upload is complete, the Update Details section displays each firmware file that is uploaded to iDRAC and its status. Om bild filen för inbyggd program vara är giltig och har laddats upp, visar kolumnen innehåll en ikon (+) bredvid bild fil namnet för den inbyggda program varan.If the firmware image file is valid and was successfully uploaded, the Contents column displays a (+) icon next to the firmware image file name. Expandera namnet om du vill visa information om enhets namn, aktuell och tillgänglig version av inbyggd program vara .Expand the name to view the Device Name, Current, and Available firmware version information.

 5. Välj den nödvändiga firmware-filen och gör något av följande:Select the required firmware file and do one of the following:

  • För avbildningar av inbyggd program vara som inte kräver en omstart av värd systemet väljer du Installera.For firmware images that don't require a host system reboot, select Install.

  • För avbildningar av inbyggd program vara som kräver en omstart av värd systemet väljer du Installera och starta om eller Installera nästa omstart.For firmware images that require a host system reboot, select Install and Reboot or Install Next Reboot.

  • Om du vill avbryta uppdateringen av den inbyggda program varan väljer du Avbryt.To cancel the firmware update, select Cancel.

 6. Om du vill visa sidan jobbkö väljer du jobbkö.To display the Job Queue page, select Job Queue. Använd den här sidan om du vill visa och hantera uppdateringar av den mellanlagrade program varan eller VäljUse this page to view and manage the staged firmware updates or select

  OK om du vill uppdatera den aktuella sidan och Visa uppdaterings statusen för den inbyggda program varan.OK to refresh the current page and view the firmware update status.