Användar flödes versioner i Azure Active Directory B2CUser flow versions in Azure Active Directory B2C

Användar flöden i Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) hjälper dig att skapa gemensamma principer som fullständigt beskriver kund identitets upplevelser.User flows in Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) help you to set up common policies that fully describe customer identity experiences. Dessa upplevelser omfattar registrering, inloggning, lösen ords återställning eller profil redigering.These experiences include sign-up, sign-in, password reset, or profile editing. I Azure AD B2C kan du välja från en samling med både rekommenderade användar flöden och för hands versioner av användar flöden.In Azure AD B2C, you can select from a collection of both recommended user flows and preview user flows.

Nya användar flöden läggs till som nya versioner.New user flows are added as new versions. När användar flöden blir stabila rekommenderar vi att de används.As user flows become stable, they'll be recommended for use. Användar flöden markeras som rekommenderade om de har testats grundligt.User flows are marked as Recommended if they've been thoroughly tested. Användar flöden beaktas i för hands versionen tills det markeras som rekommenderat.User flows will be considered in preview until marked as recommended. Använd ett rekommenderat användar flöde för alla produktions program, men Välj från andra versioner för att testa nya funktioner när de blir tillgängliga.Use a recommended user flow for any production application, but choose from other versions to test new functionality as it becomes available. Du bör inte använda äldre versioner av rekommenderade användar flöden.You shouldn't use older versions of recommended user flows.

Viktigt

Om ett användar flöde inte identifieras som rekommenderatanses det vara i för hands version.Unless a user flow is identified as Recommended, it is considered to be in preview. Du bör endast använda rekommenderade användar flöden för dina produktions program.You should use only recommended user flows for your production applications.

V1V1

AnvändarflödeUser flow RekommenderasRecommended BeskrivningDescription
LösenordsåterställningPassword reset JaYes Gör det möjligt för en användare att välja ett nytt lösen ord när de har verifierat sin e-post.Enables a user to choose a new password after verifying their email. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Redigera profilProfile editing JaYes Gör det möjligt för en användare att konfigurera sina användarattribut.Enables a user to configure their user attributes. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Logga in med ROPCSign in using ROPC NejNo Gör det möjligt för en användare med ett lokalt konto att logga in direkt i interna program (ingen webbläsare krävs).Enables a user with a local account to sign in directly in native applications (no browser required). Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Logga inSign in NejNo Gör det möjligt för en användare att logga in på sitt konto.Enables a user to sign in to their account. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Du kan inte anpassa användar gränssnittet med det här användar flödet.You can't customize the user interface with this user flow.
Registrera digSign up NejNo Gör det möjligt för en användare att skapa ett konto.Enables a user to create an account. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Registrera dig och logga inSign up and sign in JaYes Gör det möjligt för en användare att skapa ett konto eller logga in på sitt konto.Enables a user to create an account or sign in to their account. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:

V 1.1V1.1

AnvändarflödeUser flow RekommenderasRecommended BeskrivningDescription
Lösen ords återställning v 1.1Password reset v1.1 NejNo Låter en användare välja ett nytt lösen ord när de har verifierat e-postmeddelandet (ny sidlayout är tillgänglig).Allows a user to choose a new password after verifying their email (new page layout available). Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:

V2V2

AnvändarflödeUser flow RekommenderasRecommended BeskrivningDescription
Lösen ords återställning v2Password reset v2 NejNo Gör det möjligt för en användare att välja ett nytt lösen ord när de har verifierat sin e-post.Enables a user to choose a new password after verifying their email. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Profil redigering v2Profile editing v2 JaYes Gör det möjligt för en användare att konfigurera sina användarattribut.Enables a user to configure their user attributes. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Logga in v2Sign in v2 NejNo Gör det möjligt för en användare att logga in på sitt konto.Enables a user to sign in to their account. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Registrera dig v2Sign up v2 NejNo Gör det möjligt för en användare att skapa ett konto.Enables a user to create an account. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure:
Registrera dig och logga in v2Sign up and sign in v2 NejNo Gör det möjligt för en användare att skapa ett konto eller logga in på sitt konto.Enables a user to create an account or sign in their account. Med det här användar flödet kan du konfigurera:Using this user flow, you can configure: