Komma igång med Azure AD Connect med standardinställningarGetting started with Azure AD Connect using express settings

Expressinställningar för Azure AD Connect används om du har en topologi med en enda skog och om du använder synkronisering av lösenordshash för autentisering.Azure AD Connect Express Settings is used when you have a single-forest topology and password hash synchronization for authentication. Standardinställningar är standardalternativet och används i de vanligaste distributionsscenarierna.Express Settings is the default option and is used for the most commonly deployed scenario. Du är bara några få klick bort från att utöka din lokala katalog till molnet.You are only a few short clicks away to extend your on-premises directory to the cloud.

Innan du börjar installera Azure AD Connect laddar du ned Azure AD Connect och kontrollerar att du uppfyller kraven i Azure AD Connect: Maskinvara och krav.Before you start installing Azure AD Connect, make sure to download Azure AD Connect and complete the pre-requisite steps in Azure AD Connect: Hardware and prerequisites.

Om standardinställningarna inte passar din topologi läser du den relaterade dokumentationen för andra scenarier.If express settings does not match your topology, see related documentation for other scenarios.

Snabbinstallation av Azure AD ConnectExpress installation of Azure AD Connect

Du kan se dessa steg i praktiken i avsnittet med videoklipp.You can see these steps in action in the videos section.

 1. Logga in som lokal administratör på den server som du vill installera Azure AD Connect på.Sign in as a local administrator to the server you wish to install Azure AD Connect on. Gör detta på den server som ska vara synkroniseringsservern.You should do this on the server you wish to be the sync server.
 2. Navigera till och dubbelklicka på AzureADConnect.msi.Navigate to and double-click AzureADConnect.msi.
 3. På välkomstskärmen markerar du kryssrutan för att acceptera licensvillkoren och klickar sedan på Fortsätt.On the Welcome screen, select the box agreeing to the licensing terms and click Continue.
 4. På skärmen Standardinställningar klickar du på Använd standardinställningar.On the Express settings screen, click Use express settings.
  Välkommen till Azure AD ConnectWelcome to Azure AD Connect
 5. På sidan Anslut till Azure AD anger du användarnamnet och lösenordet för en global administratör för din Azure AD.On the Connect to Azure AD screen, enter the username and password of a global administrator for your Azure AD. Klicka på Nästa.Click Next.
  Anslut till Azure ADConnect to Azure AD
  Om du får ett fel och har problem med anslutningen läser du Felsöka anslutningsproblem.If you receive an error and have problems with connectivity, then see Troubleshoot connectivity problems.
 6. På skärmen Anslut till AD DS anger du användarnamnet och lösenordet för ett företagsadministratörskonto.On the Connect to AD DS screen, enter the username and password for an enterprise admin account. Du kan ange domändelen i NetBios- eller FQDN-format, d.v.s. FABRIKAM\administrator eller fabrikam.com\administrator.You can enter the domain part in either NetBios or FQDN format, that is, FABRIKAM\administrator or fabrikam.com\administrator. Klicka på Nästa.Click Next.
  Anslut till AD DSConnect to AD DS
 7. Sidan Konfigurera Azure AD-inloggning visas bara om du inte slutförde domänverifieringen under kravfasen.The Azure AD sign-in configuration page only shows if you did not complete verify your domains in the prerequisites. Overifierade domänerUnverified domains
  Om den här sidan visas granskar du alla domäner som har markerats med Inte tillagd och Inte verifierad.If you see this page, then review every domain marked Not Added and Not Verified. Kontrollera att de domäner som du använder har verifierats i Azure AD.Make sure those domains you use have been verified in Azure AD. Klicka på symbolen Uppdatera när du har verifierat dina domäner.Click the Refresh symbol when you have verified your domains.
 8. Klicka på Installera på skärmen Klart att konfigurera.On the Ready to configure screen, click Install.
  • Du kan också välja att avmarkera kryssrutan Starta synkroniseringen så fort konfigurationen är klar på sidan Klart att konfigurera.Optionally on the Ready to configure page, you can unselect the Start the synchronization process as soon as configuration completes checkbox. Du måste avmarkera kryssrutan om du vill göra ytterligare konfigurationsinställningar, t.ex. filtrering.You should unselect this checkbox if you want to do additional configuration, such as filtering. Om du avmarkerar det här alternativet konfigurerar guiden synkronisering men lämnar schemaläggaren inaktiverad.If you unselect this option, the wizard configures sync but leaves the scheduler disabled. Den körs inte förrän du aktiverar den manuellt genom att köra installationsguiden igen.It does not run until you enable it manually by rerunning the installation wizard.
  • Om du låter kryssrutan Starta synkroniseringsprocessen så snart som konfigurationen är klar vara markerad utlöses omedelbart en fullständig synkronisering mot Microsoft Azure Active Directory för alla användare, grupper och kontakter.Leaving the Start the synchronization process as soon as configuration completes checkbox enabled will immediately trigger a full synchronization to Azure AD of all users, groups, and contacts.
  • Om du har Exchange i din lokala Active Directory kan du också välja att aktivera Exchange-hybridinstallation.If you have Exchange in your on-premises Active Directory, then you also have an option to enable Exchange Hybrid deployment. Aktivera det här alternativet om du planerar att ha Exchange-postlådor både i molnet och lokalt samtidigt.Enable this option if you plan to have Exchange mailboxes both in the cloud and on-premises at the same time. Redo att konfigurera Azure AD ConnectReady to configure Azure AD Connect
 9. När installationen är klar klickar du på Avsluta.When the installation completes, click Exit.
 10. När installationen har slutförts kan du logga ut och logga in igen innan du använder Synchronization Service Manager eller Synchronization Rule Editor.After the installation has completed, sign off and sign in again before you use Synchronization Service Manager or Synchronization Rule Editor.

VideoVideos

Här finns ett videoklipp om snabbinstallationer:For a video on using the express installation, see:

Nästa stegNext steps

Nu när Azure AD Connect är installerat kan du verifiera installationen och tilldela licenser.Now that you have Azure AD Connect installed you can verify the installation and assign licenses.

Lär dig mer om dessa funktioner, som aktiverades med installationen: Automatisk uppgradering, Förhindra oavsiktliga borttagningar och Azure AD Connect Health.Learn more about these features, which were enabled with the installation: Automatic upgrade, Prevent accidental deletes, and Azure AD Connect Health.

Läs mer om schemaläggaren och hur du utlöser synkronisering.Learn more about these common topics: scheduler and how to trigger sync.

Läs mer om hur du integrerar dina lokala identiteter med Azure Active Directory.Learn more about Integrating your on-premises identities with Azure Active Directory.

AvsnittTopic LänkLink
Översikt över Azure AD ConnectAzure AD Connect overview Integrerar dina lokala kataloger med Azure Active DirectoryIntegrate your on-premises directories with Azure Active Directory
Installera med anpassade inställningarInstall using customized settings Anpassad installation av Azure AD ConnectCustom installation of Azure AD Connect
Uppgradera från DirSyncUpgrade from DirSync Uppgradera från Azure AD-synkroniseringsverktyget (DirSync)Upgrade from Azure AD sync tool (DirSync)
Konton som används för installationAccounts used for installation Mer information om Azure AD Connect-autentiseringsuppgifter och -behörigheterMore about Azure AD Connect credentials and permissions