Logga in och starta appar från portalen Mina apparSign in and start apps from the My Apps portal

Du kan använda ditt arbets-eller skol konto med den webbaserade min Apps -portalen för att:You can use your work or school account with the web-based My Apps portal to:

Om du inte har åtkomst till portalen Mina appar kontaktar du organisationens supportavdelning för att få behörighet.If you don’t have access to the My Apps portal, contact your organization's Help desk for permission.

Viktigt

Det här innehållet är avsett för Mina Apps -användare.This content is intended for My Apps users. Om du är administratör kan du hitta mer information om hur du konfigurerar och hanterar dina molnbaserade appar i program hanterings dokumentationen.If you're an administrator, you can find more information about how to set up and manage your cloud-based apps in the Application Management Documentation.

Om du ser ett fel när du loggar in med en personlig Microsoft-konto kan du fortfarande logga in med domän namnet för din organisation (t. ex. contoso.com) eller klient organisations-ID: t för din organisation från administratören i någon av följande URL: er:If you see an error signing in with a personal Microsoft account, you can still sign in by using the domain name for your organization (such as contoso.com) or the Tenant ID of your organization from your administrator in one of the following URLs:

Webbläsare som stödsSupported browsers

Du kan gå till Mina appar -portalen från någon av följande webbläsare.You can get to the My Apps portal from any of the following web browser. Microsoft rekommenderar att du använder den mest aktuella webbläsaren som är kompatibel med ditt operativ system.Microsoft recommends that you use the most up-to-date browser that's compatible with your operating system.

 • Microsoft Edge (senaste versionen, Desktop och mobil)Microsoft Edge (latest version, desktop and mobile)
 • Safari (senaste versionen, Mac och iOS)Safari (latest version, Mac and iOS)
 • Chrome (senaste versionen, Desktop och Mobile)Chrome (latest version, desktop and mobile)
 • Firefox (senaste versionen)Firefox (latest version)

Du kan komma åt och använda mina apps-portalen på datorn eller från den mobila versionen av Edge-webbläsaren på en iOS-eller Android-enhet.You can access and use the My Apps portal on your computer, or from the mobile version of the Edge browser on an iOS or Android mobile device.

Sidan appar i portalen Mina appar

Få åtkomst till och använda Mina appar-portalen på din datorAccess and use the My Apps portal on your computer

Om du har åtkomst behörighet till och använder din organisations molnbaserade appar kan du komma åt dem via portalen Mina appar .If you have permission to access and use your organization's cloud-based apps, you can get to them through the My Apps portal.

 1. Logga in på ditt arbets-eller skol konto på din dator.Sign in to your work or school account on your computer.

 2. I en webbläsare som stöds, går du till https://myapps.microsoft.com eller använder länken från din organisation om de dirigerar dig till en anpassad sida, till exempel https://myapps.microsoft.com/contoso.com .In a supported web browser, go to https://myapps.microsoft.com, or use the link provided by your organization if they direct you to a customized page such as https://myapps.microsoft.com/contoso.com.

  Sidan appar visas och visar alla molnbaserade appar som ägs av din organisation och som är tillgängliga för användning.The Apps page appears, showing all the cloud-based apps owned by your organization that are available for you to use.

 3. Från sidan appar väljer du den app som du vill börja använda.From the Apps page, select the app you want to start using.

  En ny sida öppnas för appen där du kan logga in (om det behövs) eller börja använda appen.A new page opens for the app, where you can sign in (if necessary) or begin using the app.

Ladda ned och installera säkra inloggnings tillägg för Mina apparDownload and install the My Apps Secure Sign-in Extension

Hämta och installera säker inloggnings tillägg för Mina appar om du uppmanas att göra det.Download and install the My Apps Secure Sign-in Extension, if you're prompted. Med det här tillägget får du hjälp med att använda enkel inloggning med din organisations molnappar.This extension helps you use your desktop browser to use single sign-on with your organization's cloud apps. Hovra bara över en app i portalen för Mina appar . Välj sedan Hantera ditt program.Just hover over an app in the My Apps portal, select ..., then select Manage your application.

Om din organisation redan har konfigurerat dig för enkel inloggning installeras tillägget automatiskt och du kan hoppa över det här avsnittet.If your organization has already set you up for single sign-on, the extension is installed automatically and you can skip this section.

Tillägget Mina appar säker inloggning hjälper dig att:The My Apps Secure Sign-in Extension helps you:

 • Logga in direkt till appar från inloggnings sidan.Sign in directly to apps from the sign-in page.
 • Starta alla appar med hjälp av funktionen snabb sökning .Start any apps using the Quick search feature.
 • Se de senaste apparna som du använde i det senast använda avsnittet.See the last apps you used in the Recently Used section.
 • Använd interna företags-URL: er när du använder Application Proxy.Use internal company URLs when remote using Application Proxy.

Hämta och installera tilläggetTo download and install the extension

Hämta och installera tillägget, baserat på den webbläsare som du använder.Download and install the extension, based on the browser you're using.

En ikon läggs till till höger i adress fältet, så att du kan logga in och anpassa tillägget.An icon is added to the right of your Address bar, letting you sign in and customize the extension.

Så här ändrar du portalen för Mina appar med hjälp av tilläggetTo change your My Apps portal using the extension

Du kan välja hur många appar som ska visas i avsnittet som används nyligen och bestämma om du vill tillåta att organisationens interna URL: er omdirigeras.You can choose how many apps to view in the Recently Used section and decide whether to allow your organization's internal URLs to redirect.

 1. Välj ikonen för den nya ikonen Mina appar säker inloggnings tillägg till höger om adress fältet och välj sedan Logga in för att komma igång.Select the new My Apps Secure Sign-in Extension icon Extension icon to the right of your Address bar, and then select Sign in to get started.

 2. Högerklicka på ikonen Inställningar inställnings ikon och välj sedan Inställningar.Right-click the Settings icon Settings icon, and then select Settings.

 3. I rutan Inställningar väljer du det antal senaste appar som du vill se på portalen, och om du vill att organisationens interna URL: er ska omdirigeras så att du kan använda dem via en fjärr anslutning.In the Settings box, select the number of recent apps you want to see on the portal, and whether to allow your organization's internal URLs to redirect so you can use them remotely.

  Sidan Inställningar för tillägget och visar tillgängliga anpassningar

Komma åt och använda mina apps-portalen i Mobile EdgeAccess and use the My Apps portal on mobile Edge

Visa och Använd din organisations appar från den mobila versionen av Edge-webbläsaren på dina enheter.View and use your organization's apps from the mobile version of the Edge browser on your devices.

 1. På din mobila enhet laddar du ned och installerar appen Mobile Edge browser från Apple App Store och Google Play Butik.On your mobile device, download and install the mobile Edge browser app from the Apple App Store and the Google Play Store.

 2. Öppna mobil Edge-webbläsaren och gå till https://myapps.microsoft.com , eller Använd länken som tillhandahålls av din organisation om de dirigerar dig till en anpassad sida, till exempel https://myapps.microsoft.com/contoso.com .Open the mobile Edge browser and go to https://myapps.microsoft.com, or use the link provided by your organization if they direct you to a customized page, such as https://myapps.microsoft.com/contoso.com.

  Sidan appar visas och visar alla molnbaserade appar som ägs av din organisation och som du kan använda.The Apps page appears, showing all the cloud-based apps owned by your organization and available for you to use.

 3. Från sidan appar väljer du den app som du vill börja använda.From the Apps page, select the app you want to start using.

  En ny sida öppnas för appen där du kan logga in (om det behövs) eller börja använda appen.A new page opens for the app, where you can sign in (if necessary) or begin using the app.

Lägg till en ny app i portalen Mina apparAdd a new app to the My Apps portal

Om din administratör har gett dig behörighet kan du lägga till en ny app på sidan appar .If your administrator has given you permission, you can add a new app to the Apps page.

 1. Välj Lägg till självbetjänings program på sidan appar .From the Apps page, select Add self-service apps.

  Sidan Lägg till appar i portalen Mina appar på myapplications.microsoft.com

 2. Välj den app som du vill lägga till i listan och välj sedan Lägg till.Select the app you want to add from the provided list, and then select Add.

 3. Appen läggs till i listan på sidan appar .The app is added to the list on the Apps page.

  Vissa appar kan kräva administratörs godkännande innan de läggs till.Some apps might require administrator approval before being added. När detta inträffar läggs appen inte till på sidan appar förrän administratören godkänner den.When that happens, the app isn't added to the Apps page until the administrator approves it.

Starta en molnbaserad appStart a cloud-based app

Du kan starta någon av de tillgängliga molnbaserade apparna från portalen Mina appar .You can start any of the available cloud-based apps from the My Apps portal. Du ser bara appar som du har behörighet att använda.You'll only see apps you have permission to use.

 • Från sidan appar väljer du den app som du vill börja använda.From the Apps page, select the app you want to start using.

  En ny sida öppnas för appen där du kan logga in (om det behövs) eller börja använda appen.A new page opens for the app, where you can sign in (if necessary) or begin using the app.

Aktiviteter i portalen för Mina apparActivities in the My Apps portal

När du har gå till Mina Apps -portalen kan du:After you get to the My Apps portal, you can:

Anteckning

Om du inte ser några samlingar eller kategorier tillgängliga, innebär det att administratören inte har konfigurerat eller delat några med dig.If you don't see any collections or categories available, it means that your administrator hasn't set up or shared any with you. Kontakta din organisations supportavdelning om du behöver ytterligare hjälp eller behörigheter för att se delade samlingar.Contact your organization's help desk for additional assistance or permissions to see shared collections.

Nästa stegNext steps

När du kommer till sidan appar kan du:After you get to the Apps page, you can: