Azure för AWS-experterAzure for AWS Professionals

I den här artikeln får AWS-experter (Amazon Web Services) hjälp med grunderna för konton, plattformen och tjänster i Microsoft Azure.This article helps Amazon Web Services (AWS) experts understand the basics of Microsoft Azure accounts, platform, and services. Den omfattar också viktiga likheter och skillnader mellan plattformarna AWS och Azure.It also covers key similarities and differences between the AWS and Azure platforms.

Du får lära dig:You'll learn:

 • Hur konton och resurser organiseras i Azure.How accounts and resources are organized in Azure.
 • Hur tillgängliga lösningar är strukturerade i Azure.How available solutions are structured in Azure.
 • Hur de huvudsakliga Azure-tjänsterna skiljer sig från AWS-tjänster.How the major Azure services differ from AWS services.

Azure och AWS har byggt ut respektive funktioner oberoende över tid, så det finns viktiga skillnader i implementering och design.Azure and AWS built their capabilities independently over time so that each has important implementation and design differences.

ÖversiktOverview

Precis som AWS är Microsoft Azure uppbyggt kring en grundläggande uppsättning tjänster för databehandling, lagring, databaser och nätverk.Like AWS, Microsoft Azure is built around a core set of compute, storage, database, and networking services. I många fall erbjuder båda plattformarna liknande produkter och tjänster.In many cases, both platforms offer a basic equivalence between the products and services they offer. I både AWS och Azure kan du skapa lösningar med hög tillgänglighet kring Windows- eller Linux-värdar.Both AWS and Azure allow you to build highly available solutions based on Windows or Linux hosts. Så om du är van vid utveckling med Linux- och OSS-teknik kan du göra det på båda plattformarna.So, if you're used to development using Linux and OSS technology, both platforms can do the job.

Även om funktionerna för båda plattformarna är liknande så organiseras ofta de resurser som tillhandahåller funktionerna på olika sätt.While the capabilities of both platforms are similar, the resources that provide those capabilities are often organized differently. Det finns inte alltid en exakt motsvarighet mellan de tjänster som krävs för att skapa en lösning.Exact one-to-one relationships between the services required to build a solution are not always clear. I vissa fall kan en viss tjänst tillhandahållas på en av plattformarna men inte på den andra.In other cases, a particular service might be offered on one platform, but not the other. Läs mer i diagrammet med jämförbara tjänster i Azure och AWS.See charts of comparable Azure and AWS services.

Konton och prenumerationerAccounts and subscriptions

Azure-tjänster kan köpas på flera olika prisnivåer beroende på organisationens storlek och behov.Azure services can be purchased using several pricing options, depending on your organization's size and needs. Mer information finns på sidan Priser för Azure.See the pricing overview page for details.

En Azure-prenumeration är en gruppering av resurser med en tilldelad ägare som ansvarar för fakturering och behörigheter.Azure subscriptions are a grouping of resources with an assigned owner responsible for billing and permissions management. Till skillnad från i AWS, där alla resurser som skapas under AWS-kontot är knutna till kontot, så är prenumerationer oberoende av ägarkontot och kan tilldelas till nya ägare om det behövs.Unlike AWS, where any resources created under the AWS account are tied to that account, subscriptions exist independently of their owner accounts, and can be reassigned to new owners as needed.

Jämförelse av struktur och ägarskap för AWS-konton och Azure-prenumerationerComparison of structure and ownership of AWS accounts and Azure subscriptions
Jämförelse av struktur och ägarskap för AWS-konton och Azure-prenumerationerComparison of structure and ownership of AWS accounts and Azure subscriptions

Prenumerationer tilldelas tre typer av administratörskonton:Subscriptions are assigned three types of administrator accounts:

 • Kontoadministratör.Account Administrator. Prenumerationsägaren och det konto som debiteras för de resurser som används i prenumerationen.The subscription owner and the account billed for the resources used in the subscription. Kontoadministratören kan bara ändras genom att överföra ägarskapet för prenumerationen.The account administrator can only be changed by transferring ownership of the subscription.

 • Tjänstadministratör.Service Administrator. Det här kontot har behörighet att skapa och hantera resurser i prenumerationen, men ansvarar inte för fakturering.This account has rights to create and manage resources in the subscription, but is not responsible for billing. Som standard är kontoadministratören och tjänstadministratören samma konto.By default, the account administrator and service administrator are assigned to the same account. Kontoadministratören kan tilldela en separat användare till tjänstadministratörskontot, som ska hantera de tekniska och operativa delarna i prenumerationen.The account administrator can assign a separate user to the service administrator account for managing the technical and operational aspects of a subscription. Endast en tjänstadministratör är tilldelad per prenumeration.Only one service administrator is assigned per subscription.

 • Medadministratör.Co-administrator. Det går att tilldela flera medadministratörskonton till en prenumeration.There can be multiple co-administrator accounts assigned to a subscription. Medadministratörer kan inte ändra tjänstadministratör, men annars har de fullständig kontroll över prenumerationens resurser och användare.Co-administrators cannot change the service administrator, but otherwise have full control over subscription resources and users.

Under prenumerationsnivån går det att tilldela användarroller och enskilda behörigheter för specifika resurser, på samma sätt som hur behörigheter ges till IAM-användare och -grupper i AWS.Below the subscription level user roles and individual permissions can also be assigned to specific resources, similarly to how permissions are granted to IAM users and groups in AWS. I Azure är alla användarkonton antingen associerade med ett Microsoft-konto eller ett organisationskonto (ett konto som hanteras via Azure Active Directory).In Azure, all user accounts are associated with either a Microsoft Account or Organizational Account (an account managed through an Azure Active Directory).

Precis som AWS-konton så har prenumerationer har standardkvoter och begränsningar för tjänster.Like AWS accounts, subscriptions have default service quotas and limits. En lista med de här gränserna finns i Azure-prenumerationer och gränser, kvoter och begränsningar för tjänster.For a full list of these limits, see Azure subscription and service limits, quotas, and constraints. Dessa begränsningar kan utökas upp till maxgränserna genom att du registrerar en supportförfrågan i hanteringsportalen.These limits can be increased up to the maximum by filing a support request in the management portal.

Se ävenSee also

ResurshanteringResource management

Termen ”resurser” i Azure används på samma sätt som i AWS, vilket innebär alla beräkningsinstanser, lagringsobjekt, nätverksenheter och andra enheter du kan skapa eller konfigurera inom ramen för plattformen.The term "resource" in Azure is used in the same way as in AWS, meaning any compute instance, storage object, networking device, or other entity you can create or configure within the platform.

Azure-resurser distribueras och hanteras med hjälp av en av två modeller: Azure Resource Manager eller den äldre klassiska Azure-distributionsmodellen.Azure resources are deployed and managed using one of two models: Azure Resource Manager, or the older Azure classic deployment model. Nya resurser skapas med Resource Manager-modellen.Any new resources are created using the Resource Manager model.

ResursgrupperResource groups

Både Azure och AWS har enheter som kallas ”resursgrupper”, som resurser som virtuella datorer, lagring och virtuella nätverksenheter organiseras.Both Azure and AWS have entities called "resource groups" that organize resources such as VMs, storage, and virtual networking devices. Dock är Azure-resursgrupper inte direkt jämförbara med AWS-resursgrupper.However, Azure resource groups are not directly comparable to AWS resource groups.

I AWS kan en resurs taggas i flera resursgrupper, medan en Azure-resurs alltid är kopplad till en viss resursgrupp.While AWS allows a resource to be tagged into multiple resource groups, an Azure resource is always associated with one resource group. En resurs som skapas i en resursgrupp kan flyttas till en annan grupp, men den kan bara finnas i en resursgrupp i taget.A resource created in one resource group can be moved to another group, but can only be in one resource group at a time. Resursgrupper är den grundläggande gruppering som används i Azure Resource Manager.Resource groups are the fundamental grouping used by Azure Resource Manager.

Resurser kan också ordnas med hjälp av taggar.Resources can also be organized using tags. Taggar är nyckel/värde-par som gör att du kan gruppera resurser i prenumerationen oavsett medlemskap i resursgrupper.Tags are key-value pairs that allow you to group resources across your subscription irrespective of resource group membership.

HanteringsgränssnittManagement interfaces

Det finns flera sätt att hantera dina resurser i Azure:Azure offers several ways to manage your resources:

 • Webbgränssnitt.Web interface. Precis som på AWS-instrumentpanelen så innehåller Azure-portalen ett fullständigt, webbaserat hanteringsgränssnitt för Azure-resurser.Like the AWS Dashboard, the Azure portal provides a full web-based management interface for Azure resources.

 • REST API.REST API. I Azure Resource Manager REST API har du programmeringsmässig åtkomst till de flesta av funktionerna i Azure-portalen.The Azure Resource Manager REST API provides programmatic access to most of the features available in the Azure portal.

 • Kommandorad.Command Line. I Azure CLI finns ett kommandoradsgränssnitt där du kan skapa och hantera Azure-resurser.The Azure CLI provides a command-line interface capable of creating and managing Azure resources. Azure CLI är tillgängligt för Windows, Linux och Mac OS.The Azure CLI is available for Windows, Linux, and Mac OS.

 • PowerShell.PowerShell. Med Azure-modulerna för PowerShell kan du köra automatiserade hanteringsuppgifter med hjälp av skript.The Azure modules for PowerShell allow you to execute automated management tasks using a script. PowerShell finns för Windows, Linux och Mac OS.PowerShell is available for Windows, Linux, and Mac OS.

 • Mallar.Templates. Azure Resource Manager-mallar har liknande JSON-mallbaserade funktioner för resurshantering som tjänsten AWS CloudFormation.Azure Resource Manager templates provide similar JSON template-based resource management capabilities to the AWS CloudFormation service.

I vart och ett av dessa gränssnitt är resursgruppen central för hur du skapar, distribuerar och ändrar Azure-resurser.In each of these interfaces, the resource group is central to how Azure resources get created, deployed, or modified. Det här liknar hur ”stackar” används till att gruppera AWS-resurser i CloudFormation-distributioner.This is similar to the role a "stack" plays in grouping AWS resources during CloudFormation deployments.

Syntaxen och strukturen i de här gränssnitten skiljer sig från motsvarigheterna i AWS, men de har jämförbara funktioner.The syntax and structure of these interfaces are different from their AWS equivalents, but they provide comparable capabilities. Dessutom är många hanteringsverktyg från tredje part som används i AWS, som Hashicorps Terraform och Netflix Spinnaker, även tillgängliga i Azure.In addition, many third-party management tools used on AWS, like Hashicorp's Terraform and Netflix Spinnaker, are also available on Azure.

Se ävenSee also

Regioner och zoner (hög tillgänglighet)Regions and zones (high availability)

Felens omfång kan variera när det gäller deras inverkan.Failures can vary in the scope of their impact. En del maskinvarufel, som en felaktig disk, kan påverka en enda värddator.Some hardware failures, such as a failed disk, may affect a single host machine. En felaktig nätverksswitch kan påverka ett helt serverrack.A failed network switch could affect a whole server rack. Det är mindre vanligt med fel som stör ett helt datacenter, till exempel strömavbrott i ett datacenter.Less common are failures that disrupt a whole datacenter, such as loss of power in a datacenter. Mycket sällan blir en hel region otillgänglig.Rarely, an entire region could become unavailable.

En av huvudmetoderna för att göra ett program flexibelt är via redundans.One of the main ways to make an application resilient is through redundancy. Med du behöver en plan för redundansen när du utformar programmet.But you need to plan for this redundancy when you design the application. Redundansnivån du behöver beror på dina affärskrav — alla program behöver inte redundans i flera regioner för att skydda mot ett regionalt strömavbrott.Also, the level of redundancy that you need depends on your business requirements—not every application needs redundancy across regions to guard against a regional outage. Det kan ofta vara nödvändigt att kompromissa mellan större redundans och tillförlitlighet jämfört med högre kostnad och komplexitet.In general, a tradeoff exists between greater redundancy and reliability versus higher cost and complexity.

I AWS är en region uppdelad i två eller flera tillgänglighetszoner.In AWS, a region is divided into two or more Availability Zones. En tillgänglighetszon motsvarar ett fysiskt isolerat datacenter i den geografiska regionen.An Availability Zone corresponds with a physically isolated datacenter in the geographic region. Azure har ett antal funktioner som gör ett program redundant på alla potentiella felnivåer, inklusive tillgänglighetsuppsättningar, tillgänglighetszoner och länkade regioner.Azure has numerous features for providing application redundancy at every level of potential failure, including availability sets, availability zones, and paired regions.

Redundans

I följande tabell sammanfattas varje alternativ.The following table summarizes each option.

  TillgänglighetsuppsättningAvailability Set TillgänglighetszonAvailability Zone Länkad regionPaired region
Felets omfattningScope of failure RackRack DatacenterDatacenter RegionRegion
Begära routningRequest routing LastbalanserareLoad Balancer Lastbalanserare mellan zonerCross-zone Load Balancer Traffic ManagerTraffic Manager
Svarstid för nätverkNetwork latency Mycket lågVery low LågLow Mellan till högMid to high
Virtuellt nätverkVirtual networking VNetVNet VNetVNet VNET-peering mellan regionerCross-region VNet peering

TillgänglighetsuppsättningarAvailability sets

För att skydda mot lokaliserade maskinvarufel som en felaktig disk eller nätverksswitch ska du distribuera två eller flera virtuella datorer i en tillgänglighetsuppsättning.To protect against localized hardware failures, such as a disk or network switch failing, deploy two or more VMs in an availability set. En tillgänglighetsuppsättning består av två eller flera feldomäner som delar en gemensam strömkälla och nätverksswitch.An availability set consists of two or more fault domains that share a common power source and network switch. Virtuella datorer i en tillgänglighetsuppsättning är fördelade på feldomänerna, så om ett maskinvarufel påverkar en feldomän kan ändå nätverkstrafiken dirigera de virtuella datorerna i de andra feldomänerna.VMs in an availability set are distributed across the fault domains, so if a hardware failure affects one fault domain, network traffic can still be routed the VMs in the other fault domains. Mer information om tillgänglighetsuppsättningar finns i Manage the availability of Windows virtual machines in Azure (Hantera tillgängligheten för virtuella Windows-datorer i Azure).For more information about Availability Sets, see Manage the availability of Windows virtual machines in Azure.

När du lägger till VM-instanser i tillgänglighetsuppsättningar tilldelas de även en uppdateringsdomän.When VM instances are added to availability sets, they are also assigned an update domain. En uppdateringsdomän är en grupp virtuella datorer där planerat underhåll utförs samtidigt.An update domain is a group of VMs that are set for planned maintenance events at the same time. När du distribuerar virtuella datorer mellan olika uppdateringsdomäner ser du till att planerade uppdateringar och korrigeringar bara påverkar en delmängd av de virtuella datorerna.Distributing VMs across multiple update domains ensures that planned update and patching events affect only a subset of these VMs at any given time.

Tillgänglighetsuppsättningar bör ordnas efter instansens roll i programmet så att en instans i varje roll är i drift.Availability sets should be organized by the instance's role in your application to ensure one instance in each role is operational. I ett webbprogram med tre nivåer skulle du till exempel kunna skapa separata tillgänglighetsuppsättningar för klienter, program och datainstanser.For example, in a three-tier web application, create separate availability sets for the front-end, application, and data tiers.

Azure-tillgänglighetsuppsättningar för varje programrollAzure availability sets for each application role

TillgänglighetszonerAvailability zones

En tillgänglighetszon är en fysiskt separat zon i en Azure-region.An Availability Zone is a physically separate zone within an Azure region. Varje tillgänglighetszon har en distinkt strömkälla, nätverk och kylning.Each Availability Zone has a distinct power source, network, and cooling. Distribution av virtuella datorer i flera tillgänglighetszoner hjälper till att skydda ett program mot fel i hela datacentret.Deploying VMs across availability zones helps to protect an application against datacenter-wide failures.

Länkade regionerPaired regions

Om du vill skydda ett program mot ett regionalt strömavbrott kan du distribuera programmet i flera regioner med Azure Traffic Manager för att distribuera Internettrafik till de olika regionerna.To protect an application against a regional outage, you can deploy the application across multiple regions, using Azure Traffic Manager to distribute internet traffic to the different regions. Varje Azure-region paras ihop med en annan region.Each Azure region is paired with another region. Tillsammans utgör de ett regionalt par.Together, these form a regional pair. Med undantag för Brasilien, södra lokaliseras regionala par inom samma geografiska område för att uppfylla krav på dataplacering av skatte- och jurisdiktionsmässiga skäl.With the exception of Brazil South, regional pairs are located within the same geography in order to meet data residency requirements for tax and law enforcement jurisdiction purposes.

Till skillnad från tillgänglighetszoner, där datacentren är fysiskt åtskilda men kan finnas i relativt närliggande geografiska områden, så är avståndet mellan länkade regioner normalt minst 45 mil.Unlike Availability Zones, which are physically separate datacenters but may be in relatively nearby geographic areas, paired regions are typically separated by at least 300 miles. Den här utformningen ser till att även större katastrofer endast påverkar en av regionerna i paret.This design ensures that large-scale disasters only affect one of the regions in the pair. Närliggande par kan ställas in så att de synkroniserar data i databas- och lagringstjänster, och konfigureras så att plattformsuppdateringar endast tas i drift för en av regionerna i paret åt gången.Neighboring pairs can be set to sync database and storage service data, and are configured so that platform updates are rolled out to only one region in the pair at a time.

Geo-redundant lagring i Azure säkerhetskopieras automatiskt till aktuell länkad region.Azure geo-redundant storage is automatically backed up to the appropriate paired region. För övriga resurser måste du ha en fullständig kopia av lösningen i båda regionerna om du ska ha en helt redundant lösning.For all other resources, creating a fully redundant solution using paired regions means creating a full copy of your solution in both regions.

Se ävenSee also

TjänsterServices

Om du vill se lista över hur tjänsterna är mappade mellan olika plattformar kan du gå till jämförelseinformationen om AWS och Azure.For a listing of how services map between platforms, see AWS to Azure services comparison.

Alla Azure-produkter och -tjänster är inte tillgängliga i alla regioner.Not all Azure products and services are available in all regions. Mer information finns på sidan Produkttillgänglighet per region.Consult the Products by Region page for details. Du hittar garantier kring drifttid och policyer för kreditering vid driftstopp för respektive Azure-produkt på sidan Serviceavtal.You can find the uptime guarantees and downtime credit policies for each Azure product or service on the Service Level Agreements page.

I följande avsnitt ges en kort förklaring av hur vanliga funktioner och tjänster skiljer sig åt mellan plattformarna AWS och Azure.The following sections provide a brief explanation of how commonly used features and services differ between the AWS and Azure platforms.

BeräkningstjänsterCompute services

EC2-instanser och virtuella Azure-datorerEC2 Instances and Azure virtual machines

Även om storlekarna på AWS-instanstyper och virtuella Azure-datorer kategoriseras på liknande sätt så finns det skillnader när det gäller RAM-minne, processorkraft och lagring.Although AWS instance types and Azure virtual machine sizes are categorized similarly, the RAM, CPU, and storage capabilities differ.

Precis som AWS där faktureringen görs per sekund debiteras virtuella datorer på begäran i Azure per sekund.Similar to AWS' per second billing, Azure on-demand VMs are billed per second.

EBS och Azure Storage för VM-diskarEBS and Azure Storage for VM disks

Beständig datalagring för virtuella Azure-datorer tillhandahålls via datadiskar i bloblagring.Durable data storage for Azure VMs is provided by data disks residing in blob storage. Detta liknar hur EC2-instanser lagrar diskvolymer i EBS-lagring (Elastic Block Store).This is similar to how EC2 instances store disk volumes on Elastic Block Store (EBS). Med tillfällig Azure-lagring får de virtuella datorerna samma tillfälliga läs/skriv-lagring med låg latens som med EC2 Instance Storage (kallas även för tillfällig lagring).Azure temporary storage also provides VMs the same low-latency temporary read-write storage as EC2 Instance Storage (also called ephemeral storage).

Disk-IO med högre prestanda kan fås via Azure Premium Storage.Higher performance disk IO is supported using Azure premium storage. Det här alternativet liknar lagringsalternativen med etablerad IOPS i AWS.This is similar to the Provisioned IOPS storage options provided by AWS.

Lambda Azure Functions, Azure WebJobs och Azure Logic AppsLambda, Azure Functions, Azure Web-Jobs, and Azure Logic Apps

Azure Functions motsvarar primärt AWS Lambda när det gäller serverfri kod på begäran.Azure Functions is the primary equivalent of AWS Lambda in providing serverless, on-demand code. Dock överlappar Lambda-funktionerna också med andra Azure-tjänster:However, Lambda functionality also overlaps with other Azure services:

 • Med WebJobs kan du skapa bakgrundsaktiviteter som är schemalagda eller körs kontinuerligt.WebJobs allow you to create scheduled or continuously running background tasks.

 • Logic Apps tillhandahåller hanteringstjänster för kommunikation, integrering och affärsregler.Logic Apps provides communications, integration, and business rule management services.

Automatisk skalning, skalning av virtuella Azure-datorer och Azure App Service AutoscaleAutoscaling, Azure VM scaling, and Azure App Service Autoscale

Automatisk skalning i Azure hanteras av två tjänster:Autoscaling in Azure is handled by two services:

 • Med VM-skalningsuppsättningar kan du distribuera och hantera en identisk uppsättning virtuella datorer.Virtual machine scale sets allow you to deploy and manage an identical set of VMs. Antalet instanser kan skalas automatiskt utifrån prestandabehovet.The number of instances can autoscale based on performance needs.

 • Med App Service-autoskalning kan du skala Azure App Service-lösningar automatiskt.App Service Autoscale provides the capability to autoscale Azure App Service solutions.

Container ServiceContainer Service

Azure Kubernetes Service har stöd för Docker-containrar som hanteras via Kubernetes.The Azure Kubernetes Service supports Docker containers managed through Kubernetes.

Andra beräkningstjänsterOther compute services

Azure erbjuder ett flertal beräkningstjänster som inte har någon direkt motsvarighet i AWS:Azure offers several compute services that do not have direct equivalents in AWS:

Se ävenSee also

StorageStorage

S3/EBS/EFS och Azure StorageS3/EBS/EFS and Azure Storage

På AWS-plattformen är molnlagringen primärt indelad i tre olika tjänster:In the AWS platform, cloud storage is primarily broken down into three services:

 • Simple Storage Service (S3) .Simple Storage Service (S3). Grundläggande objektlagring som använder data som är tillgängliga via ett API som du kommer åt via Internet.Basic object storage that makes data available through an Internet accessible API.

 • Elastic Block Storage (EBS) .Elastic Block Storage (EBS). Lagring på blocknivå, avsedd för åtkomst av en enda virtuell dator.Block level storage intended for access by a single VM.

 • Elastic File System (EFS) .Elastic File System (EFS). Fillagring avsedd som delad lagring för upp till tusentals EC2-instanser.File storage meant for use as shared storage for up to thousands of EC2 instances.

I Azure Storage kan du skapa och hantera följande lagringstjänster via prenumerationsbundna lagringskonton:In Azure Storage, subscription-bound storage accounts allow you to create and manage the following storage services:

 • Blob Storage lagrar alla slags textdata eller binära data, till exempel dokument, mediefiler eller installationsprogram.Blob storage stores any type of text or binary data, such as a document, media file, or application installer. Du kan ställa in privat åtkomst för Blob Storage eller dela innehållet offentligt på internet.You can set Blob storage for private access or share contents publicly to the Internet. Blob Storage har samma funktion som både AWS S3 och EBS.Blob storage serves the same purpose as both AWS S3 and EBS.

 • Table Storage lagrar strukturerade datauppsättningar.Table storage stores structured datasets. Table Storage är en nyckel- och attributdatabas för NoSQL som möjliggör snabb utveckling och snabb åtkomst till stora mängder data.Table storage is a NoSQL key-attribute data store that allows for rapid development and fast access to large quantities of data. Det här liknar tjänsterna SimpleDB och DynamoDB i AWS.Similar to AWS' SimpleDB and DynamoDB services.

 • Queue Storage erbjuder meddelandehantering för arbetsflödesbearbetning och för kommunikation mellan komponenter i molntjänster.Queue storage provides messaging for workflow processing and for communication between components of cloud services.

 • File Storage erbjuder delad lagring för äldre program som använder SMB-standardprotokollet.File storage offers shared storage for legacy applications using the standard server message block (SMB) protocol. File Storage används på liknande sätt som EFS på AWS-plattformen.File storage is used in a similar manner to EFS in the AWS platform.

Glacier och Azure StorageGlacier and Azure Storage

Azure Archive Blob Storage är jämförbart med lagringstjänsten AWS Glacier.Azure Archive Blob Storage is comparable to AWS Glacier storage service. Den är avsedd för data som sällan används som lagras i minst 180 dagar och kan tolerera flera timmars svarstid för hämtning.It is intended for rarely accessed data that is stored for at least 180 days and can tolerate several hours of retrieval latency.

För data som används sällan men som måste vara tillgängligt direkt vid behov tillhandahåller Azures lågfrekventa lagringsnivå billigare lagring än vanlig bloblagring.For data that is infrequently accessed but must be available immediately when accessed, Azure Cool Blob Storage tier provides cheaper storage than standard blob storage. Den här lagringsnivån är jämförbar med AWS S3 – en lagringstjänst med lågfrekvent åtkomst.This storage tier is comparable to AWS S3 - Infrequent Access storage service.

Se ävenSee also

NätverkNetworking

Elastisk lastbalansering, Azure Load Balancer och Azure Application GatewayElastic Load Balancing, Azure Load Balancer, and Azure Application Gateway

Motsvarigheten i Azure till de två tjänsterna för elastisk belastningsutjämning är:The Azure equivalents of the two Elastic Load Balancing services are:

 • Load Balancer – innehåller samma funktioner som AWS Classic Load Balancer, så att du kan distribuera trafik för flera virtuella datorer på nätverksnivå.Load Balancer - provides the same capabilities as the AWS Classic Load Balancer, allowing you to distribute traffic for multiple VMs at the network level. Det ger även redundans.It also provides failover capability.

 • Application Gateway – ger en regelbaserad dirigering på programnivå som kan jämföras med Application Load Balancer i AWS.Application Gateway - offers application-level rule-based routing comparable to the AWS Application Load Balancer.

Route 53, Azure DNS och Azure Traffic ManagerRoute 53, Azure DNS, and Azure Traffic Manager

I AWS så ger Route 53 både DNS-namnhantering, trafikdirigering på DNS-nivå och redundans.In AWS, Route 53 provides both DNS name management and DNS-level traffic routing and failover services. I Azure hanteras det här via två tjänster:In Azure this is handled through two services:

 • Azure DNS ger hantering av domäner och DNS.Azure DNS provides domain and DNS management.

 • Traffic Manager ger trafikdirigering på DNS-nivå, belastningsutjämning och redundans.Traffic Manager provides DNS level traffic routing, load balancing, and failover capabilities.

Direct Connect och Azure ExpressRouteDirect Connect and Azure ExpressRoute

Azure tillhandahåller liknande dedikerade anslutningar från plats till plats via tjänsten ExpressRoute.Azure provides similar site-to-site dedicated connections through its ExpressRoute service. Med ExpressRoute kan du ansluta det lokala nätverket direkt till Azure-resurser via en dedikerad och privat nätverksanslutning.ExpressRoute allows you to connect your local network directly to Azure resources using a dedicated private network connection. Azure erbjuder även mer konventionella VPN-anslutningar från plats till plats till lägre kostnad.Azure also offers more conventional site-to-site VPN connections at a lower cost.

Se ävenSee also

DatabastjänsterDatabase services

RDS och Azure-relationsdatabastjänsterRDS and Azure relational database services

Azure tillhandahåller flera olika relationsdatabastjänster som motsvarar RDS (Relational Database Service) i AWS.Azure provides several different relational database services that are the equivalent of AWS' Relational Database Service (RDS).

Andra databasmotorer som SQL Server, Oracle och MySQL kan distribueras med hjälp av Azure VM-instanser.Other database engines such as SQL Server, Oracle, and MySQL can be deployed using Azure VM Instances.

Kostnaden för AWS RDS avgörs av hur mycket maskinvaruresurser som dina instanser använder, som processortid, minne, lagring och nätverksbandbredd.Costs for AWS RDS are determined by the amount of hardware resources that your instance uses, like CPU, RAM, storage, and network bandwidth. Kostnaden för Azure-databastjänsterna avgörs av databasstorlek, samtidiga anslutningar och dataflödesnivåer.In the Azure database services, cost depends on your database size, concurrent connections, and throughput levels.

Se ävenSee also

Säkerhet och identitetSecurity and identity

Directory-tjänsten och Azure Active DirectoryDirectory service and Azure Active Directory

Azure delar upp katalogtjänsterna i följande erbjudanden:Azure splits up directory services into the following offerings:

Brandvägg för webbaserade programWeb application firewall

Förutom Application Gateway Web Application Firewall kan du även använda brandväggar för webbappar från andra leverantörer som Barracuda Networks.In addition to the Application Gateway Web Application Firewall, you can also use web application firewalls from third-party vendors like Barracuda Networks.

Se ävenSee also

Program- och meddelandetjänsterApplication and messaging services

Simple Email ServiceSimple Email Service

AWS har tjänsten SES (Simple Email Service) för att skicka meddelanden, transaktioner och marknadsföring.AWS provides the Simple Email Service (SES) for sending notification, transactional, or marketing emails. I Azure används tredjepartslösningar som SendGrid som e-posttjänst.In Azure, third-party solutions like SendGrid provide email services.

Simple Queueing ServiceSimple Queueing Service

AWS SQS (Simple Queueing Service) är ett meddelandesystem för anslutning av program, tjänster och enheter inom AWS-plattformen.AWS Simple Queueing Service (SQS) provides a messaging system for connecting applications, services, and devices within the AWS platform. Azure har två tjänster som erbjuder liknande funktioner:Azure has two services that provide similar functionality:

 • Queue Storage: en meddelandetjänst i molnet som gör att du kan kommunicera mellan programkomponenter inom Azure.Queue storage: a cloud messaging service that allows communication between application components within Azure.

 • Service Bus: ett mer robust meddelandesystem för anslutning mellan program, tjänster och enheter.Service Bus: a more robust messaging system for connecting applications, services, and devices. Med hjälp av det relaterade Service Bus Relay så kan Service Bus även ansluta till program och tjänster på fjärrvärdar.Using the related Service Bus relay, Service Bus can also connect to remotely hosted applications and services.

Device FarmDevice Farm

AWS Device Farm tillhandahåller testtjänster mellan olika enheter.The AWS Device Farm provides cross-device testing services. I Azure så ger Xamarin Test Cloud liknande testfunktioner mellan olika mobila klientenheter.In Azure, Xamarin Test Cloud provides similar cross-device front-end testing for mobile devices.

Förutom klienttester så har Azure DevTest Labs även servertester för Linux- och Windows-miljöer.In addition to front-end testing, the Azure DevTest Labs provides back end testing resources for Linux and Windows environments.

Se ävenSee also

Analys och stordataAnalytics and big data

Cortana Intelligence Suite är Azures paket med produkter och tjänster som utformats för att samla in, ordna, analysera och visualisera stora mängder data.The Cortana Intelligence Suite is Azure's package of products and services designed to capture, organize, analyze, and visualize large amounts of data. Programsviten Cortana består av följande tjänster:The Cortana suite consists of the following services:

 • HDInsight – en hanterad Apache-distribution som innehåller Hadoop, Spark, Storm eller HBase.HDInsight - managed Apache distribution that includes Hadoop, Spark, Storm, or HBase.

 • Data Factory – ger funktioner för dataorkestrering och pipelines.Data Factory - provides data orchestration and data pipeline functionality.

 • SQL Data Warehouse – storskalig lagring av relationsdata.SQL Data Warehouse - large-scale relational data storage.

 • Data Lake Store – storskalig lagring som optimerats för arbetsbelastningar med analys av stordata.Data Lake Store - large-scale storage optimized for big data analytics workloads.

 • Machine Learning – används till att skapa och tillämpa förutsägelseanalys för data.Machine Learning - used to build and apply predictive analytics on data.

 • Stream Analytics – dataanalys i realtid.Stream Analytics - real-time data analysis.

 • Data Lake Analytics – storskalig analystjänst som optimerats för användning med Data Lake StoreData Lake Analytics - large-scale analytics service optimized to work with Data Lake Store

 • Power BI – används för datavisualisering.Power BI - used to power data visualization.

Se ävenSee also

Internet of ThingsInternet of Things

Se ävenSee also

Mobile ServicesMobile services

MeddelandenNotifications

Notification Hubs saknar stöd för att skicka SMS eller e-postmeddelanden, så du behöver tjänster från tredje part för de här typerna av leverans.Notification Hubs do not support sending SMS or email messages, so third-party services are needed for those delivery types.

Se ävenSee also

Hantering och övervakningManagement and monitoring

Se ävenSee also

Nästa stegNext steps