Hanterings- och övervakningsmönsterManagement and Monitoring patterns

Molntillämpningar körs i ett fjärranslutet datacenter där du inte har full kontroll över infrastrukturen, eller i vissa fall över operativsystemet.Cloud applications run in a remote datacenter where you do not have full control of the infrastructure or, in some cases, the operating system. Det är gör det svårare med hantering och övervakning än i en lokal distribution.This can make management and monitoring more difficult than an on-premises deployment. Program måste exponera körtidsinformation som administratörer och ansvariga kan använda för att hantera och övervaka systemet, och samtidigt måste föränderliga affärsbehov hanteras utan att programmet stoppas eller omdistribueras.Applications must expose runtime information that administrators and operators can use to manage and monitor the system, as well as supporting changing business requirements and customization without requiring the application to be stopped or redeployed.

MönsterPattern SammanfattningSummary
AmbassadörAmbassador Skapa hjälpkomponenttjänster som skickar nätverksförfrågningar åt en konsumenttjänst eller ett konsumentprogram.Create helper services that send network requests on behalf of a consumer service or application.
Skyddande lagerAnti-Corruption Layer Implementera en fasad eller adapterlager mellan ett modernt program och ett äldre system.Implement a façade or adapter layer between a modern application and a legacy system.
Externt konfigurationslagerExternal Configuration Store Flytta konfigurationsinformation utanför programpaketet för distribution till en central plats.Move configuration information out of the application deployment package to a centralized location.
Gateway-samlingGateway Aggregation Använd en gateway för att slå samman flera enskilda förfrågningar till en enda begäran.Use a gateway to aggregate multiple individual requests into a single request.
Gateway-avlastningGateway Offloading Avlasta delade eller specialiserade tjänstfunktioner till en gateway-proxy.Offload shared or specialized service functionality to a gateway proxy.
Gateway-routningGateway Routing Dirigera förfrågningar till flera tjänster med hjälp av en enda slutpunkt.Route requests to multiple services using a single endpoint.
Övervakning av slutpunktshälsaHealth Endpoint Monitoring Implementera funktionskontroller i ett program som externa verktyg kan komma åt via exponerade slutpunkter med jämna mellanrum.Implement functional checks in an application that external tools can access through exposed endpoints at regular intervals.
SidovagnSidecar Distribuera komponenter i ett program i en separat process eller container för att ge isolering och inkapsling.Deploy components of an application into a separate process or container to provide isolation and encapsulation.
Strangler-figurStrangler Fig Migrera ett äldre system stegvis genom att gradvis ersätta specifika delar av funktionerna med nya program och tjänster.Incrementally migrate a legacy system by gradually replacing specific pieces of functionality with new applications and services.