SMB-haveriberedskap med Azure Site Recovery

Blob Storage
Site Recovery
Traffic Manager
Virtual Network
SQL Server

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Små och medel stora företag kan kostnads effektivt implementera haveri beredskap till molnet genom att använda Azure Site Recovery eller en partner lösning som Double-Take DR.Small and medium businesses can inexpensively implement disaster recovery to the cloud by using Azure Site Recovery or a partner solution like Double-Take DR.

Den här lösningen bygger på de Azure-hanterade tjänsterna: Traffic Manager, Azure Site Recovery och Virtual Network.This solution is built on the Azure managed services: Traffic Manager, Azure Site Recovery and Virtual Network. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, korrigeras och stöds, så att du kan fokusera på din lösning i stället för den miljö som de körs i.These services run in a high-availability environment, patched and supported, allowing you to focus on your solution instead of the environment they run in.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.

KomponenterComponents

  • DNS-trafik dirigeras via Traffic Manager som enkelt kan flytta trafik från en plats till en annan baserat på principer som definierats av din organisation.DNS traffic is routed via Traffic Manager which can easily move traffic from one site to another based on policies defined by your organization.
  • Azure Site Recovery dirigerar replikeringen av datorer och hanterar konfigurationen av återställnings procedurerna.Azure Site Recovery orchestrates the replication of machines and manages the configuration of the failback procedures.
  • Virtual Network: det virtuella nätverket är den plats där redundansväxlingen ska skapas när en katastrof inträffar.Virtual Network: The virtual network is where the failover site will be created when a disaster occurs.
  • Blob Storage lagrar replik avbildningar av alla datorer som skyddas av Site Recovery.Blob storage stores the replica images of all machines that are protected by Site Recovery.

Nästa stegNext steps