HPC-kluster distribuerade i molnet

Blob Storage
Virtual Machine Scale Sets
Virtual Machines
Virtual Network

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

HPC-program (data behandling med höga prestanda) kan skalas till tusentals beräknings kärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en inbyggd 100-lösning i molnet.High performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. Denna HPC-lösning, inklusive Head-noden, Compute-noder och lagringsnoder, körs i Azure utan någon maskin varu infrastruktur att underhålla.This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.

Den här lösningen bygger på de Azure-hanterade tjänsterna: Virtual Machine Scale Sets, Virtual Network och lagrings konton.This solution is built on the Azure managed services: Virtual Machine Scale Sets, Virtual Network and Storage Accounts. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, korrigeras och stöds, så att du kan fokusera på din lösning i stället för den miljö som de körs i.These services run in a high-availability environment, patched and supported, allowing you to focus on your solution instead of the environment they run in.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.

KomponenterComponents