Azure Policy inbyggda definitioner för Azure AttestationAzure Policy built-in definitions for Azure Attestation

Den här sidan är ett index Azure Policy inbyggda principdefinitioner för Azure Attestation.This page is an index of Azure Policy built-in policy definitions for Azure Attestation. Ytterligare Azure Policy inbyggda funktioner för andra tjänster finns i Azure Policy inbyggda definitionerna.For additional Azure Policy built-ins for other services, see Azure Policy built-in definitions.

Namnet på varje inbyggd principdefinition länkar till principdefinitionen i Azure Portal.The name of each built-in policy definition links to the policy definition in the Azure portal. Använd länken i kolumnen Version för att visa källan på Azure Policy GitHub-lagringsplatsen.Use the link in the Version column to view the source on the Azure Policy GitHub repo.

Azure AttestationAzure Attestation

NameName
(Azure Portal)(Azure portal)
BeskrivningDescription Effekt(er)Effect(s) VersionVersion
(GitHub)(GitHub)
Azure Attestation bör använda privata slutpunkterAzure Attestation providers should use private endpoints Privata slutpunkter är ett sätt att ansluta Azure Attestation till dina Azure-resurser utan att skicka trafik via det offentliga Internet.Private endpoints provide a way to connect Azure Attestation providers to your Azure resources without sending traffic over the public internet. Genom att förhindra offentlig åtkomst hjälper privata slutpunkter till att skydda mot oönskad anonym åtkomst.By preventing public access, private endpoints help protect against undesired anonymous access. AuditIfNotExists, inaktiveradAuditIfNotExists, Disabled 1.0.01.0.0

Nästa stegNext steps