Skapa en Azure Automation-runbookCreate an Azure Automation runbook

Azure Automation-runbooks kan skapas via Azure.Azure Automation runbooks can be created through Azure. Den här metoden ger ett webbläsarbaserat användargränssnitt för att skapa Automation-runbooks.This method provides a browser-based user interface for creating Automation runbooks. Den här snabbstarten går igenom hur du skapar, testar och publicerar en Automation PowerShell-runbook.In this quickstart you walk through creating, editing, testing, and publishing an Automation PowerShell runbook.

Om du inte har en Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt Azure-konto innan du börjar.If you don't have an Azure subscription, create a free Azure account before you begin.

Logga in på AzureSign in to Azure

Logga in i Azure på https://portal.azure.comSign in to Azure at https://portal.azure.com

Skapa runbookCreate runbook

Skapa en runbook först.First, create a runbook. Exempelrunbooken som skapas i den här snabbstarten matar ut Hello World som standard.The sample runbook created in this quickstart outputs Hello World by default.

 1. Öppna ditt Automation-konto.Open your Automation account.

 2. Klicka på Runbooks under PROCESSAUTOMATISERING.Click Runbooks under PROCESS AUTOMATION. En lista med runbooks visas.The list of runbooks is displayed.

 3. Klicka på knappen Lägg till en runbook överst i listan.Click the Add a runbook button found at the top of the list. På sidan Lägg till runbook väljer du Snabbregistrering.On the Add Runbook page, select Quick Create.

 4. Ange ”Hello-World” som runbookens Namn och välj PowerShell som Typ av runbook.Enter "Hello-World" for the runbook Name, and select PowerShell for Runbook type. Klicka på Skapa.Click Create.

  Ange information om din Automation-runbook på sidan

 5. Runbooken skapas och sidan Redigera PowerShell-runbook öppnas.The runbook is created and the Edit PowerShell Runbook page opens.

  Skapa PowerShell-skript i runbook-redigeringsprogrammet

 6. Skriv in eller kopiera och klistra in följande kod i redigeringsrutan.Type or copy and paste the following code into the edit pane. Detta skapar en valfri indataparameter som heter ”Name” med standardvärdet ”World”, och matar ut en sträng som använder det här indatavärdet:It creates an optional input parameter called "Name" with a default value of "World", and outputs a string that uses this input value:

  param
  (
    [Parameter(Mandatory=$false)]
    [String] $Name = "World"
  )
  
  "Hello $Name!"
  
 7. Klicka på Spara och spara ett utkast av din runbook.Click Save, to save a draft copy of the runbook.

  Skapa PowerShell-skript i runbook-redigeringsprogrammet

Testa runbookenTest the runbook

När din runbook har skapats ska du testa den för att se om den fungerar.Once the runbook is created, you test the runbook to validate that it works.

 1. Klicka på testfönstret för att öppna testsidan.Click Test pane to open the Test page.

 2. Ange ett värde för Namn och klicka på Starta.Enter a value for Name, and click Start. Testjobbet startar och jobbstatus och utdata visas.The test job starts and the job status and output display.

  Testjobb för runbook

 3. Stäng testsidan genom att klicka på ”X” i det övre högra hörnet.Close the Test page by clicking the X in the upper right corner. Välj OK i popup-fönstret som visas.Select OK in the popup that appears.

 4. På sidan Redigera PowerShell-runbook klickar du på Publicera för att publicera runbooken som den officiella versionen av runbooken på kontot.In the Edit PowerShell Runbook page, click Publish to publish the runbook as the official version of the runbook in the account.

  Testjobb för runbook

Köra runbookenRun the runbook

När runbooken har publicerats visas översiktssidan.Once the runbook is published, the overview page is shown.

 1. På översiktssidan i runbooken klickar du på Starta för att öppna konfigurationssidan Starta runbook för denna runbook.In the runbook overview page, click Start to open the Start Runbook configuration page for this runbook.

  Testjobb för runbook

 2. Lämna Namn tomt, så standardvärdet används, och klicka på OK.Leave Name blank, so that the default value is used, and click OK. Runbookjobbet skickas och jobbsidan visas.The runbook job is submitted, and the job page appears.

  Testjobb för runbook

 3. När Jobbstatus visar Körs eller Slutfört klickar du på Utdata för att öppna rutan Utdata och visa runbookens utdata.When the Job status is Running or Completed, click Output to open the Output pane and view the runbook output.

  Testjobb för runbook

Rensa resurserClean up resources

Ta bort din runbook när den inte längre behövs.When no longer needed, delete the runbook. Det gör du genom att markera runbooken i runbooklistan och klicka på Ta bort.To do so, select the runbook in the runbook list, and click Delete.

Nästa stegNext steps

I den här snabbstarten har du skapat, redigerat, testat och publicerat en runbook och startat ett runbookjobb.In this quickstart, you’ve created, edited, tested, and published a runbook and started a runbook job. Om du vill lära dig mer om Automation-runbooks fortsätter du till artikeln om olika runbooktyper du kan skapa och använda i Automation.To learn more about Automation runbooks, continue to the article on the different runbook types that you can create and use in Automation.