sys.external_job_streams (Transact-SQL)sys.external_job_streams (Transact-SQL)

Returnerar en rad för det indata-eller utdata externa Stream-objektet som har mappats till ett externt strömmande jobb.Returns a row each for the input or output external stream object mapped to an external streaming job.

KolumnnamnColumn name DatatypData type BeskrivningDescription
job_idjob_id intint Objekt identifierings nummer för objektet strömmande jobb.Object identification number for the streaming job object. Den här kolumnen mappas till object_id kolumnen för sys.external_streaming_jobs.This column maps to the object_id column of sys.external_streaming_jobs.
stream_idstream_id intint Objekt identifierings nummer för Stream-objektet.Object identification number for the stream object. Den här kolumnen mappas till object_id kolumnen för sys.external_streams.This column maps to the object_id column of sys.external_streams.
is_inputis_input bitbit 1 om Stream-objektet används som indata för strömnings jobbet, annars 0.1 if the stream object is used an input for the streaming job, otherwise 0.
is_outputis_output bitbit 1 om Stream-objektet används som utdata för strömnings jobbet, annars 0.1 if the stream object is used an output for the streaming job, otherwise 0.

ExempelExample

Den här vyn används tillsammans med sys.external_streams och sys.external_streaming_jobs katalogvyer.This catalog view is used together with sys.external_streams and sys.external_streaming_jobs catalog views. En exempel fråga visas nedanA sample query is shown below

Select
  sj.Name as Job_Name,
  sj.Create_date as Job_Create_date,
  sj.modify_date as Job_Modify_date,
  sj.statement as Stream_Job_Query,
  Input_Stream_Name =
    Case js.is_input
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  output_Stream_Name =
    case js.is_output
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  s.location as Stream_Location
from sys.external_job_streams js
inner join sys.external_streams s on s.object_id = js.stream_id
inner join sys.external_streaming_jobs sj on sj.object_id = js.job_id

BehörigheterPermissions

Synligheten för metadata i katalogvyer är begränsad till skydd bara objekt som en användare antingen äger eller som användaren har beviljats behörighet till.The visibility of the metadata in catalog views is limited to securables that a user either owns or on which the user has been granted some permission. Mer information finns i konfiguration av metadata-synlighet.For more information, see Metadata Visibility Configuration.

Se ävenSee also