Säkerhetskopiera Windows Server-filer och-mappar till AzureBack up Windows Server files and folders to Azure

Den här artikeln beskriver hur du säkerhetskopierar Windows-datorer med hjälp av Azure Backup -tjänsten och Microsoft Azure Recovery Services mars-agenten.This article explains how to back up Windows machines by using the Azure Backup service and the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent. MARS kallas även Azure Backup agenten.MARS is also known as the Azure Backup agent.

I den här artikeln får du lära dig att:In this article, you'll learn how to:

 • Verifiera kravenVerify the prerequisites
 • Skapa en säkerhets kopierings princip och ett schema.Create a backup policy and schedule.
 • Utföra en säkerhets kopiering på begäran.Perform an on-demand backup.

Innan du börjarBefore you start

Skapa en säkerhetskopieringspolicyCreate a backup policy

Säkerhets kopierings principen anger när ögonblicks bilder av data ska tas för att skapa återställnings punkter.The backup policy specifies when to take snapshots of the data to create recovery points. Det anger också hur länge återställnings punkter ska behållas.It also specifies how long to keep recovery points. Du kan använda MARS-agenten för att konfigurera en säkerhets kopierings princip.You use the MARS agent to configure a backup policy.

Azure Backup tar inte automatiskt sommar tid (DST) i kontot.Azure Backup doesn't automatically take daylight saving time (DST) into account. Standardvärdet kan orsaka en avvikelse mellan den faktiska tiden och den schemalagda säkerhets kopierings tiden.This default could cause some discrepancy between the actual time and the scheduled backup time.

Så här skapar du en säkerhetskopieringspolicy:To create a backup policy:

 1. När du har hämtat och registrerat MARS-agenten öppnar du agent konsolen.After you download and register the MARS agent, open the agent console. Du hittar den genom att söka efter Microsoft Azure Backup på datorn.You can find it by searching your machine for Microsoft Azure Backup.

 2. Under åtgärderväljer du Schemalägg säkerhets kopiering.Under Actions, select Schedule Backup.

  Schemalägga en Windows Server-säkerhetskopiering

 3. I guiden Schemalägg säkerhets kopiering väljer du komma igång > härnäst.In the Schedule Backup Wizard, select Getting started > Next.

 4. Under Välj objekt som ska säkerhets kopie rasväljer du Lägg till objekt.Under Select Items to Back up, select Add Items.

  Lägg till objekt som ska säkerhets kopie ras

 5. I rutan Välj objekt väljer du objekt som ska säkerhets kopie ras och väljer sedan OK.In the Select Items box, select items to back up, and then select OK.

  Välj objekt som ska säkerhets kopie ras

 6. På sidan Välj objekt som ska säkerhets kopie ras väljer du Nästa.On the Select Items to Back Up page, select Next.

 7. På sidan Ange schema för säkerhets kopiering anger du när du vill göra en daglig eller veckovis säkerhets kopiering.On the Specify Backup Schedule page, specify when to take daily or weekly backups. Välj Nästa.Then select Next.

  • En återställnings punkt skapas när en säkerhets kopia görs.A recovery point is created when a backup is taken.

  • Antalet återställnings punkter som har skapats i din miljö beror på ditt schema för säkerhets kopiering.The number of recovery points created in your environment depends on your backup schedule.

  • Du kan schemalägga upp till tre dagliga säkerhets kopieringar per dag.You can schedule up to three daily backups per day. I följande exempel sker två dagliga säkerhets kopieringar, en vid midnatt och en på 6:00 PM.In the following example, two daily backups occur, one at midnight and one at 6:00 PM.

   Konfigurera ett schema för daglig säkerhets kopiering

  • Du kan också köra vecko Visa säkerhets kopieringar.You can run weekly backups too. I följande exempel tas säkerhets kopiorna varje alternativ söndag och onsdag vid 9:30 AM och 1:00.In the following example, backups are taken every alternate Sunday and Wednesday at 9:30 AM and 1:00 AM.

   Konfigurera ett schema för veckovis säkerhets kopiering

 8. På sidan Välj bevarande princip anger du hur du vill lagra historiska kopior av dina data.On the Select Retention Policy page, specify how to store historical copies of your data. Välj Nästa.Then select Next.

  • Inställningarna för kvarhållning anger vilka återställnings punkter som ska lagras och hur länge de ska lagras.Retention settings specify which recovery points to store and how long to store them.

  • För en inställning för daglig kvarhållning anger du att vid den tid som anges för daglig kvarhållning, kommer den senaste återställnings punkten att behållas för det angivna antalet dagar.For a daily retention setting, you indicate that at the time specified for the daily retention, the latest recovery point will be retained for the specified number of days. Du kan också ange en bevarande princip per månad för att ange att återställnings punkten som skapades den 30 i varje månad ska lagras i 12 månader.Or you could specify a monthly retention policy to indicate that the recovery point created on the 30th of every month should be stored for 12 months.

  • Kvarhållning för dagliga och vecko Visa återställnings punkter sammanfaller vanligt vis med schemat för säkerhets kopiering.Retention for daily and weekly recovery points usually coincides with the backup schedule. Så när schemat utlöser en säkerhets kopia lagras återställnings punkten som säkerhets kopian skapar under den tid som en daglig eller veckovis bevarande princip anger.So when the schedule triggers a backup, the recovery point that the backup creates is stored for the duration that the daily or weekly retention policy specifies.

  • Se följande exempel:In the following example:

   • Dagliga säkerhets kopieringar vid midnatt och 6:00 är sparade i sju dagar.Daily backups at midnight and 6:00 PM are kept for seven days.
   • Säkerhets kopieringar som gjorts på en lördag vid midnatt och 6:00 PM behålls i fyra veckor.Backups taken on a Saturday at midnight and 6:00 PM are kept for four weeks.
   • Säkerhets kopieringar som gjorts den sista lördagen i månaden vid midnatt och 6:00 PM behålls i 12 månader.Backups taken on the last Saturday of the month at midnight and 6:00 PM are kept for 12 months.
   • Säkerhets kopieringar som gjorts den senaste lördagen i mars behålls i 10 år.Backups taken on the last Saturday in March are kept for 10 years.

   Exempel på en bevarande princip

 9. På sidan Välj typ av första säkerhets kopiering bestämmer du om du vill ta den första säkerhets kopian över nätverket eller använda säkerhets kopiering offline.On the Choose Initial Backup Type page, decide if you want to take the initial backup over the network or use offline backup. För att ta den första säkerhets kopieringen över nätverket väljer du automatiskt över nätverket > Nästa.To take the initial backup over the network, select Automatically over the network > Next.

  Mer information om säkerhets kopiering offline finns i använda Azure Data box för säkerhets kopiering offline.For more information about offline backup, see Use Azure Data Box for offline backup.

  Välj en första säkerhets kopierings typ

 10. På sidan bekräftelse granskar du informationen och väljer sedan Slutför.On the Confirmation page, review the information, and then select Finish.

  Bekräfta säkerhets kopierings typen

 11. När du har skapat säkerhets kopierings schemat väljer du Stäng.After the wizard finishes creating the backup schedule, select Close.

  Visa schema förlopp för säkerhets kopiering

Skapa en princip på varje dator där agenten är installerad.Create a policy on each machine where the agent is installed.

Gör den första säkerhets kopieringen offlineDo the initial backup offline

Du kan köra en första säkerhets kopiering automatiskt via nätverket eller så kan du säkerhetskopiera offline.You can run an initial backup automatically over the network, or you can back up offline. Dirigerings-seeding för en första säkerhets kopiering är användbart om du har stora mängder data som kräver mycket bandbredd i nätverket som ska överföras.Offline seeding for an initial backup is useful if you have large amounts of data that will require a lot of network bandwidth to transfer.

För att utföra en offline-överföring:To do an offline transfer:

 1. Skriv säkerhets kopierings data till en mellanlagringsplats.Write the backup data to a staging location.

 2. Använd AzureOfflineBackupDiskPrep-verktyget för att kopiera data från mellanlagringsplatsen till en eller flera SATA-diskar.Use the AzureOfflineBackupDiskPrep tool to copy the data from the staging location to one or more SATA disks.

  Verktyget skapar ett Azure-importerat jobb.The tool creates an Azure Import job. Mer information finns i Vad är Azure import/export-tjänsten.For more information, see What is the Azure Import/Export service.

 3. Skicka SATA-diskarna till ett Azure-datacenter.Send the SATA disks to an Azure datacenter.

  På data centret kopieras disk data till ett Azure Storage-konto.At the datacenter, the disk data is copied to an Azure storage account. Azure Backup kopierar data från lagrings kontot till valvet och stegvisa säkerhets kopieringar schemaläggs.Azure Backup copies the data from the storage account to the vault, and incremental backups are scheduled.

Mer information om seeding offline finns i använda Azure Data box för säkerhets kopiering offline.For more information about offline seeding, see Use Azure Data Box for offline backup.

Aktivera nätverks begränsningEnable network throttling

Du kan styra hur MARS-agenten använder nätverks bandbredd genom att aktivera nätverks begränsning.You can control how the MARS agent uses network bandwidth by enabling network throttling. Begränsning är användbart om du behöver säkerhetskopiera data under arbets tid, men du vill kontrol lera hur mycket bandbredd som används av säkerhets kopierings-och återställnings aktiviteten.Throttling is helpful if you need to back up data during work hours but you want to control how much bandwidth the backup and restore activity uses.

Nätverks begränsning i Azure Backup använder tjänst kvalitet (QoS) på det lokala operativ systemet.Network throttling in Azure Backup uses Quality of Service (QoS) on the local operating system.

Nätverks begränsning för säkerhets kopieringar är tillgängligt på Windows Server 2012 och senare och på Windows 8 och senare.Network throttling for backups is available on Windows Server 2012 and later, and on Windows 8 and later. Operativ system ska köra de senaste Service Pack-versionerna.Operating systems should be running the latest service packs.

Så här aktiverar du nätverks begränsning:To enable network throttling:

 1. I MARS-agenten väljer du ändra egenskaper.In the MARS agent, select Change Properties.

 2. På fliken begränsning väljer du Aktivera användnings begränsning för Internet bandbredd för säkerhets kopierings åtgärder.On the Throttling tab, select Enable internet bandwidth usage throttling for backup operations.

  Konfigurera nätverks begränsning för säkerhets kopierings åtgärder

 3. Ange tillåten bandbredd under arbets tid och arbets tid.Specify the allowed bandwidth during work hours and nonwork hours. Bandbredds värden börjar på 512 kbit/s och går upp till 1 023 Mbit/s.Bandwidth values begin at 512 Kbps and go up to 1,023 Mbps. Välj sedan OK.Then select OK.

Köra en säkerhetskopiering på begäranRun an on-demand backup

 1. I MARS-agenten väljer du Säkerhetskopiera nu.In the MARS agent, select Back Up Now.

  Säkerhetskopiera nu i Windows Server

 2. Om MARS-agentens version är 2.0.9169.0 eller senare kan du ange ett anpassat kvarhållningsdatum.If the MARS agent version is 2.0.9169.0 or newer, then you can set a custom retention date. I avsnittet Kvarhåll säkerhets kopiering till väljer du ett datum i kalendern.In the Retain Backup Till section, choose a date from the calendar.

  Använd kalendern för att anpassa ett kvarhållningsdatum

 3. På sidan bekräftelse granskar du inställningarna och väljer sedan säkerhetskopiera.On the Confirmation page, review the settings, and select Back Up.

 4. Stäng guiden genom att välja Stäng .Select Close to close the wizard. Om du stänger guiden innan säkerhets kopieringen är klar fortsätter guiden att köras i bakgrunden.If you close the wizard before the backup finishes, the wizard continues to run in the background.

När den första säkerhets kopieringen är klar visas statusen slutfört jobb i säkerhets kopierings konsolen.After the initial backup finishes, the Job completed status appears in the Backup console.

Konfigurera princip för kvarhållning av säkerhets kopiering på begäranSet up on-demand backup policy retention behavior

Anteckning

Den här informationen gäller endast MARS agent-versioner som är äldre än 2.0.9169.0.This information applies only to MARS agent versions that are older than 2.0.9169.0.

Säkerhets kopiering – schema alternativBackup-schedule option Varaktighet för datakvarhållningDuration of data retention
DagDay Standard kvarhållning: motsvarar "kvarhållning i dagar för dagliga säkerhets kopieringar."Default retention: Equivalent to the "retention in days for daily backups."

Undantag: om en daglig schemalagd säkerhets kopia som anges för långsiktig kvarhållning (veckor, månader eller år) Miss lyckas, kan en säkerhets kopiering på begäran som aktive ras direkt efter felet anses vara för långsiktig kvarhållning.Exception: If a daily scheduled backup that's set for long-term retention (weeks, months, or years) fails, an on-demand backup that's triggered right after the failure is considered for long-term retention. Annars anses nästa schemalagda säkerhets kopiering för långsiktig kvarhållning.Otherwise, the next scheduled backup is considered for long-term retention.

Exempel scenario: den schemalagda säkerhets kopieringen på torsdag klockan 8:00 misslyckades.Example scenario: The scheduled backup on Thursday at 8:00 AM failed. Den här säkerhets kopian var tänkt för varje vecka, månads vis eller årlig kvarhållning.This backup was to be considered for weekly, monthly, or yearly retention. Den första säkerhets kopieringen på begäran som utlöses innan nästa schemalagda säkerhets kopiering på fredag på 8:00 är automatiskt märkt för varje vecka, månad eller årlig kvarhållning.So the first on-demand backup triggered before the next scheduled backup on Friday at 8:00 AM is automatically tagged for weekly, monthly, or yearly retention. Den här säkerhets kopieringen ersätter torsdag 8:00 AM-säkerhetskopiering.This backup substitutes for the Thursday 8:00 AM backup.
VeckaWeek Standard kvarhållning: en dag.Default retention: One day. Säkerhets kopieringar på begäran som görs för en data källa med en veckovis säkerhets kopierings policy tas bort nästa dag.On-demand backups that are taken for a data source that has a weekly backup policy are deleted the next day. De tas bort även om de är de senaste säkerhets kopiorna för data källan.They're deleted even if they're the most recent backups for the data source.

Undantag: om en schemalagd säkerhets kopia som har angetts för långsiktig kvarhållning (veckor, månader eller år) Miss lyckas, Miss lyckas en säkerhets kopiering på begäran som aktive ras direkt efter felet, för långsiktig kvarhållning.Exception: If a weekly scheduled backup that's set for long-term retention (weeks, months, or years) fails, an on-demand backup that's triggered right after the failure is considered for long-term retention. Annars anses nästa schemalagda säkerhets kopiering för långsiktig kvarhållning.Otherwise, the next scheduled backup is considered for long-term retention.

Exempel scenario: den schemalagda säkerhets kopieringen på torsdag klockan 8:00 misslyckades.Example scenario: The scheduled backup on Thursday at 8:00 AM failed. Den här säkerhets kopian var tänkt för månatlig eller årlig kvarhållning.This backup was to be considered for monthly or yearly retention. Den första säkerhets kopieringen på begäran som utlöses innan nästa schemalagda säkerhets kopiering på torsdag klockan 8:00 är automatiskt märkt för månatlig eller årlig kvarhållning.So the first on-demand backup that's triggered before the next scheduled backup on Thursday at 8:00 AM is automatically tagged for monthly or yearly retention. Den här säkerhets kopieringen ersätter torsdag 8:00 AM-säkerhetskopiering.This backup substitutes for the Thursday 8:00 AM backup.

Mer information finns i skapa en säkerhets kopierings princip.For more information, see Create a backup policy.

Nästa stegNext steps