Så tillämpas rabatten för Azure-reservation på virtuella datorerHow the Azure reservation discount is applied to virtual machines

När du har köpt en reserverad instans för virtuella Azure-datorer tillämpas reservationsrabatten automatiskt på virtuella datorer som matchar reservationens attribut och kvantitet.After you buy an Azure Reserved Virtual Machine Instance, the reservation discount is automatically applied to virtual machines that match the attributes and quantity of the reservation. En reservation omfattar beräkningskostnaderna för dina virtuella datorer.A reservation covers the compute costs of your virtual machines.

En reservationsrabatt tillämpas på de virtuella datorer som du köper från Azure Marketplace.A reservation discount applies to the base VMs that you purchase from the Azure Marketplace.

Information som gäller reserverad SQL Database-kapacitet finns i avsnittet om att förstå rabatten för reserverade Azure-instanser.For SQL Database reserved capacity, see Understand Azure Reserved Instances discount.

I följande tabell visas kostnaderna för din virtuella dator efter att du har köpt en reserverad VM-instans.The following table illustrates the costs for your virtual machine after you purchase a Reserved VM Instance. I alla dessa fall debiteras du för lagring och nätverk enligt de vanliga priserna.In all cases, you're charged for storage and networking at the normal rates.

Typ av virtuell datorVirtual Machine Type Avgifter med reserverad VM-instansCharges with Reserved VM Instance
Virtuella Linux-datorer utan ytterligare programvaraLinux VMs without additional software Reservationen omfattar dina kostnader för VM-infrastruktur.The reservation covers your VM infrastructure costs.
Virtuella Linux-datorer med programvaruavgifter (till exempel Red Hat)Linux VMs with software charges (For example, Red Hat) Reservationen omfattar kostnaderna för infrastruktur.The reservation covers the infrastructure costs. Du debiteras för ytterligare programvara.You're charged for additional software.
Virtuella Windows-datorer utan ytterligare programvaraWindows VMs without additional software Reservationen omfattar kostnaderna för infrastruktur.The reservation covers the infrastructure costs. Du debiteras för Windows-programvara.You're charged for Windows software.
Virtuella Windows-datorer med ytterligare programvara (till exempel SQL Server)Windows VMs with additional software (For example, SQL server) Reservationen omfattar kostnaderna för infrastruktur.The reservation covers the infrastructure costs. Du debiteras för Windows-programvara samt för ytterligare programvara.You're charged for Windows software and for additional software.
Virtuella Windows-datorer med Azure Hybrid-förmånWindows VMs with Azure Hybrid Benefit Reservationen omfattar kostnaderna för infrastruktur.The reservation covers the infrastructure costs. Kostnaderna för Windows-programvara omfattas av Azure Hybrid-förmånen.The Windows software costs are covered by the Azure Hybrid Benefit. Eventuell ytterligare programvara debiteras separat.Any additional software is charged separately.

Så tillämpas reservationsrabattenHow reservation discount is applied

Reservationsrabatter går förlorade om de inte används.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Om du inte har några matchande resurser för en viss timme förlorar du därmed en reservationskvantitet för den timmen.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. Det går inte att föra vidare oanvända reserverade timmar.You can't carry forward unused reserved hours.

När du avslutar en resurs tillämpas reservationsrabatten automatiskt på en annan matchande resurs i det angivna omfånget.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Om det inte finns några matchande resurser i det angivna omfånget går de reserverade timmarna förlorade.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Reservationsrabatt för virtuella datorer som inte baseras på WindowsReservation discount for non-Windows VMs

Rabatten för Azure-reservation tillämpas per timme på VM-instanser som körs.The Azure reservation discount is applied to running VM instances on an hourly basis. De reservationer som du har köpt matchas mot den användning som skickas av de virtuella datorer som körs för att tillämpa reservationsrabatten.The reservations that you have purchased are matched to the usage emitted by the running VMs to apply the reservation discount. För virtuella datorer som kanske inte körs timmen ut fylls reservationen från andra virtuella datorer som inte använder en reservation, däribland virtuella datorer som körs samtidigt.For VMs that may not run the full hour, the reservation will be filled from other VMs not using a reservation, including concurrently running VMs. I slutet av timmen låses reservationstillämpningen för virtuella datorer inom timmen.At the end of the hour, the reservation application for VMs in the hour is locked. Om en virtuell dator inte körs i en hel timme, eller om samtidiga virtuella datorer inom timmen inte fyller timmen i reservationen, underutnyttjas reservationen för den timmen.In the event a VM does not run for an hour or concurrent VMs within the hour do not fill the hour of the reservation, the reservation is underutilized for that hour. Följande diagram illustrerar tillämpningen av en reservation för fakturerbar VM-användning.The following graph illustrates the application of a reservation to billable VM usage. Bilden baseras på ett reservationsköp och två matchande VM-instanser.The illustration is based on one reservation purchase and two matching VM instances.

Skärmbild av en tillämpad reservation och två matchande VM-instanser

 1. All användning som är ovanför reservationslinjen debiteras enligt de vanliga Betala per användning-priserna.Any usage that's above the reservation line gets charged at the regular pay-as-you-go rates. Du debiteras inte för användning under reservationslinjen eftersom den redan har betalats som en del av reservationsköpet.You're not charge for any usage below the reservations line, since it has been already paid as part of reservation purchase.
 2. Under timme 1 körs instans 1 i 0,75 timmar och instans 2 körs i 0,5 timmar.In hour 1, instance 1 runs for 0.75 hours and instance 2 runs for 0.5 hours. Total användning för timme 1 är 1,25 timmar.Total usage for hour 1 is 1.25 hours. Du debiteras Betala per användning-priser för de återstående 0,25 timmarna.You're charged the pay-as-you-go rates for the remaining 0.25 hours.
 3. För timme 2 och timme 3 kördes båda instanserna 1 timme vardera.For hour 2 and hour 3, both instances ran for 1 hour each. Den ena instansen omfattas av reservationen och den andra debiteras enligt Betala per användning-priserna.One instance is covered by the reservation and the other is charged at pay-as-you-go rates.
 4. För timme 4 körs instans 1 i 0,5 timmar och instans 2 körs i 1 timme.For hour 4, instance 1 runs for 0.5 hours and instance 2 runs for 1 hour. Instans 1 omfattas helt av reservationen och 0,5 timmar av instans 2 omfattas.Instance 1 is fully covered by the reservation and 0.5 hours of instance 2 is covered. Du debiteras Betala per användning-priser för de återstående 0,5 timmarna.You’re charged the pay-as-you-go rate for the remaining 0.5 hours.

Information om hur du förstår och visar tillämpningen av dina Azure-reservationer i användningsrapporter för fakturering finns i Förstå reservationsanvändning.To understand and view the application of your Azure Reservations in billing usage reports, see Understand reservation usage.

Reservationsrabatt för virtuella Windows-datorerReservation discount for Windows VMs

När du kör instanser av virtuella Windows-datorer tillämpas reservationen för att omfatta kostnaderna för infrastruktur.When you're running Windows VM instances, the reservation is applied to cover the infrastructure costs. Tillämpningen av reservationen på kostnaderna för VM-infrastruktur för virtuella Windows-datorer är samma som för virtuella datorer utan Windows.The application of the reservation to the VM infrastructure costs for Windows VMs is the same as for non-Windows VMs. Du debiteras separat för Windows-programvara per vCPU.You're charged separately for Windows software on a per vCPU basis. Se Kostnader för Windows-programvara med reservationer.See Windows software costs with Reservations. Du kan täcka dina Windows-licensieringskostnader med Azure Hybrid-förmån för Windows Server.You can cover your Windows licensing costs with Azure Hybrid Benefit for Windows Server.

Rabatten kan tillämpas på olika storlekarDiscount can apply to different sizes

När du köper en reserverad VM-instans och väljer Optimerad för: flexibel instansstorlek beror rabattens täckning på den VM-storlek som du väljer.When you buy a Reserved VM Instance, if you select Optimized for: instance size flexibility, the discount coverage depends on the VM size you select. Reservationen kan tillämpas på de virtuella datorernas (VM) storlekar i seriegrupp med samma storlek.The reservation can apply to the virtual machines (VMs) sizes in the same size series group. Mer information finns i artikeln om flexibel storlek för virtuella datorer med reserverade VM-instanser.For more information, see Virtual machine size flexibility with Reserved VM Instances.

Rabatten tillämpas endast på matchande ServiceTypeDiscount applies to matching ServiceType only

En reservationsrabatt tillämpas endast på den VM-användning där värdet för ServiceType i AdditionalInfo överensstämmer med den reservation som köps.A reservation discount applies only to the VM usage where the ServiceType value in AdditionalInfo matches the reservation that's purchased. Tillämpningen av reservationsrabatt ignorerar den mätare som används för virtuella datorer och utvärdera endast ServiceType.Reservation discount application ignores the meter used for VMs and only evaluates ServiceType. Du bör känna till vilken tjänsttyp som du har köpt den virtuella datorn för.Know which service type that you purchased the VM for. Du kan byta ut en VM-reservation för icke-Premium-lagring mot en reservation för Premium-lagring eller vice versa.You can exchange a non-premium storage VM reservation for a premium storage reservation, or in the opposite manner.

Tjänster som får rabatter för VM-reservationServices that get VM reservation discounts

Dina VM-reservationer kan gälla för VM-användning som skickas från flera tjänster – inte bara för dina VM-distributioner.Your VM reservations can apply to VM usage emitted from multiple services - not just for your VM deployments. Resurser som får reservationsrabatter varierar beroende på inställningen för flexibel instansstorlek.Resources that get reservation discounts change depending on the instance size flexibility setting.

Inställning för flexibel instansstorlekInstance size flexibility setting

Inställningen för flexibel instansstorlek avgör vilka tjänster som får rabatterna för reserverad instans.The instance size flexibility setting determines which services get the reserved instance discounts.

Oavsett om inställningen är på eller av tillämpas reservationsrabatter automatiskt på matchande VM-användning när ConsumedService är Microsoft.Compute.Whether the setting is on or off, reservation discounts automatically apply to any matching VM usage when the ConsumedService is Microsoft.Compute. Kontrollera därför dina användningsdata med avseende på värdet för ConsumedService.So, check your usage data for the ConsumedService value. Några exempel är:Some examples include:

 • Virtuella datorerVirtual machines
 • Skalningsuppsättningar för virtuella datorerVirtual machine scale sets
 • ContainertjänstContainer service
 • Azure Batch-distributioner (i användarprenumerationsläge)Azure Batch deployments (in user subscriptions mode)
 • Azure Kubernetes Service (AKS)Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Service FabricService Fabric

När inställningen är på tillämpas reservationsrabatter automatiskt på matchande VM-användning när ConsumedService är något av följande:When the setting is on, reservation discounts automatically apply to matching VM usage when the ConsumedService is any of the following items:

 • Microsoft.ComputeMicrosoft.Compute
 • Microsoft.ClassicComputeMicrosoft.ClassicCompute
 • Microsoft.BatchMicrosoft.Batch
 • Microsoft.MachineLearningServicesMicrosoft.MachineLearningServices
 • Microsoft.KustoMicrosoft.Kusto

Kontrollera värdet för ConsumedService i dina användningsdata för att fastställa huruvida användningen är berättigad till reservationsrabatter.Check the ConsumedService value in your usage data to determine if the usage is eligible for reservation discounts.

Mer information om flexibel instansstorlek finns i artikeln om flexibel storlek för virtuella datorer med reserverade VM-instanser.For more information about instance size flexibility, see Virtual machine size flexibility with Reserved VM Instances.

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta ossContact us

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps

Du kan läsa mer om Azure-reservationer i följande artiklar:To learn more about Azure Reservations, see the following articles: