Utvärdera din omvandlings resaAssess your transformation journey

Ramverket för moln införande innehåller ett riktmärke-verktyg som hjälper dig att identifiera luckor i organisationen över sex viktiga domäner som definieras i ramverket.The Cloud Adoption Framework provides a governance benchmark tool to help you identify gaps in your organization across six key domains as defined in the framework.

Benchmark-verktyg för styrningGovernance benchmark tool

Få en anpassad rapport som beskriver skillnaden mellan aktuella tillstånd och affärs prioriteringar, tillsammans med skräddarsydda resurser som hjälper dig att komma igång.Receive a personalized report that outlines the difference between your current state and business priorities, along with tailored resources to help you get started. Utvärdera nuvarande och framtida tillstånd så att du kan skapa en vision för hur ramverket ska tillämpas.Assess your current state and future state to establish a vision for applying the framework.

Nästa stegNext steps

Inled din styrningserfarenhet med en liten lättimplementerad uppsättning styrningsverktyg.Begin your governance journey with a small, easily implemented set of governance tools. Den här inledande styrningsgrunden kallas för en MVP (minsta fungerande produkt).This initial governance foundation is called a minimum viable product (MVP).