Översikt över Azures serverhanteringstjänsterOverview of Azure server management services

Azures serverhanteringstjänster ger konsekventa funktioner för att hantera servrar i stor skala.Azure server management services provide a consistent experience for managing servers at scale. Dessa tjänster fungerar med både Linux- och Windows-operativsystem.These services cover both Linux and Windows operating systems. De kan användas i produktions-, utvecklings- och testningsmiljöer.They can be used in production, development, and test environments. Serverhanteringstjänsterna har stöd för virtuella Azure IaaS-datorer, fysiska servrar och virtuella datorer som körs lokalt eller i andra värdmiljöer.The server management services can support Azure IaaS virtual machines, physical servers, and virtual machines that are hosted on-premises or in other hosting environments.

I diagrammet nedan ser du några av Azure-tjänsterna för serverhantering: Diagram över Azure-driftsmodellenThe Azure server management services suite includes the services in the following diagram: Diagram of the Azure operations model

Det här avsnittet av Microsoft Cloud Adoption Framework innehåller bra exempel på hur du kan distribuera serverhanteringstjänster i din miljö.This section of the Microsoft Cloud Adoption Framework provides an actionable and prescriptive plan for deploying server management services in your environment. Den här planen ger en snabb orientering kring tjänsterna och guidar dig genom en inkrementell uppsättning hanteringssteg för alla miljöer oavsett storlek.This plan helps orient you quickly to these services, guiding you through an incremental set of management stages for all environment sizes.

För enkelhetens skull har vi kategoriserat den här vägledningen i tre steg:For simplicity, we've categorized this guidance into three stages:

De tre stegen för att komma igång med Azures programsvit för serverhantering

Varför ska jag använda Azures serverhanteringstjänster?Why use Azure server management services?

Azures serverhanteringstjänster erbjuder följande fördelar:Azure server management services offer the following benefits:

  • Ingår i Azure: Serverhanteringstjänsterna är inbyggda och integrerade i Azure Resource Manager.Native to Azure: Server management services are built into and natively integrated with Azure Resource Manager. De förbättras ständigt med nya funktioner.These services are continuously improved to provide new features and capabilities.
  • Windows och Linux: Hanteringen sköts likadant på Windows- och Linux-datorer.Windows and Linux: Windows and Linux machines get the same consistent management experience.
  • Hybrid: Serverhanteringstjänsterna omfattar såväl virtuella Azure IaaS-datorer som fysiska och virtuella servrar som körs lokalt eller i andra värdmiljöer.Hybrid: The server management services cover Azure IaaS virtual machines as well as physical and virtual servers that are hosted on-premises or in other hosting environments.
  • Säkerhet: Microsoft ägnar stora resurser åt alla former av säkerhet.Security: Microsoft devotes substantial resources to all forms of security. Den här investeringen skyddar inte bara Azure-infrastrukturen, utan även den resulterande tekniken och expertisen när det gäller att skydda kundernas resurser oavsett var de finns.This investment not only protects the Azure infrastructure but also extends the resulting technologies and expertise to protect customers' resources wherever they reside.

Nästa stegNext steps

Bekanta dig med de verktyg och tjänster och den planering som krävs för att börja använda Azures programsvit för serverhantering.Familiarize yourself with the tools, services, and planning involved with adopting the Azure server management suite.