Molnmigrering i Cloud Adoption FrameworkCloud migration in the Cloud Adoption Framework

Alla molnimplementeringsplaner i företagsskala inkluderar arbetsbelastningar som inte kräver några stora investeringar i utveckling av ny affärslogik.Any enterprise-scale cloud adoption plan, will include workloads that do not warrant significant investments in the creation of new business logic. Dessa arbetsbelastningar kan flyttas till molnet på flera olika sätt: lyfta och flytta, lyfta och optimera eller modernisera.Those workloads could be moved to the cloud through any number of approaches: lift and shift; lift and optimize; or modernize. Var och en av dessa metoder anses vara en migrering.Each of these approaches is considered a migration. Följande övningar hjälper dig att upprätta iterativa processer för att utvärdera, migrera, optimera, skydda och hantera dessa arbetsbelastningar.The following exercises will help establish the iterative processes to assess, migrate, optimize, secure, and manage those workloads.

Vi rekommenderar följande för att förbereda dig inför den här fasen i livscykeln för molnimplementering:To prepare you for this phase of the cloud adoption lifecycle, we recommend the following:

     


Migrera din första arbetsbelastning: Använd Azure-migreringsguiden och bekanta dig med de inbyggda verktygen i Azure och migreringsmetoderna.Migrate your first workload: Use the Azure migration guide to become familiar with the Azure native tools and approach to migration.


Migreringsscenarier: Använd ytterligare migreringsverktyg och metoder för att arbeta med andra migreringsscenarier.Migration scenarios: Use additional migration tools and approaches to act on other migration scenarios.


Metodtips: Hantera vanliga migreringsbehov genom att använda bästa praxis.Best practices: Address common migration needs through the application of consistent best practices.


Processförbättringar: Migration är en högaktivitetsprocess.Process improvements: Migration is a process heavy activity. När migreringsarbetet skalas kan du använda de här processförbättringarna för att utvärdera och utveckla olika aspekter av migreringen.As migration efforts scale, use these process improvements to evaluate and mature various aspects of migration.

Migreringsmetoden och stegen ovan bygger på följande antaganden:The Migrate methodology and the steps above build on the following assumptions:

  • Metoden som styr migreringssprintar följer migreringsvågor eller utgåvor, som definieras med metoderna Planera, Redo och Implementera.The methodology governing migration sprints fits within migration waves or releases, which are defined using the Plan, Ready, and Adopt methodologies. I varje migreringssprint migreras en batch med arbetsbelastningar till molnet.Within each migration sprint, a batch of workloads is migrated to the cloud.
  • Innan arbetsbelastningar migreras har minst en landningszon identifierats, konfigurerats och distribuerats för att uppfylla behoven för molnimplementeringsplanen för den nära framtiden.Before migrating workloads, at least one landing zone has been identified, configured, and deployed to meet the needs of the near-term cloud adoption plan.
  • Migrering associeras ofta med termerna Lift and Shift eller Rehost (värdbyte).Migration is commonly associated with the terms lift and shift or rehost. Den här metodiken och stegen ovan bygger på tanken att inga datacenter (och få arbetsbelastningar) ska migreras med en metod för endast värdbyte.This methodology and the above steps are built on the belief that no datacenter and few workloads should be migrated using a pure rehost approach. Fastän värdbyte kan användas för många arbetsbelastningar brukar kunderna välja att modernisera vissa tillgångar inom varje arbetsbelastning.While many workloads can be rehosted, customers more often choose to modernize specific assets within each workload. Under den här iterativa processen är balansen mellan hastighet och modernisering ett vanligt diskussionsämne.During this iterative process, the balance between speed and modernization is a common discussion point.

MigreringsarbeteMigration effort

De åtgärder som krävs för att migrera arbetsbelastningar kan delas in i tre typer av arbete (eller faser) för varje arbetsbelastning: utvärdera arbetsbelastningar, distribuera arbetsbelastningar och släppa arbetsbelastningar.The actions required to migrate workloads generally falls into three efforts (or phases) for each workload: assess workloads, deploy workloads, and release workloads. Det här avsnittet om Cloud Adoption Framework beskriver hur användaren kan maximera avkastningen från varje fas som krävs för att migrera en arbetsbelastning till produktionsmiljön.This section of the Cloud Adoption Framework teaches readers how to maximize the return from each phase required to migrate a workload to production.

I en två veckor lång standarditeration kan ett erfaret migreringsteam slutföra den här processen för 2–5 arbetsbelastningar med låg till medellåg komplexitet.In a standard two-week long iteration, an experienced migration team can complete this process for 2-5 workloads of low-medium complexity. För mer avancerade arbetsbelastningar, till exempel SAP, kan det krävas flera 2-veckorsiterationer för att slutföra alla tre faser av migreringen för en enda arbetsbelastning.More complex workloads, such as SAP, may take several two-week iterations to complete all three phases of migration effort for a single workload. Erfarenhet och komplexitet är båda viktiga faktorer som påverkar tidslinjen och hur snabbt migreringen kan göras.Experience and complexity both have a significant impact on timelines and migration velocity.

Cloud Adoption Framework-migreringsarbete

Följande punkter ger en översikt över faserna i processen (som illustreras i bilden ovan):The following bullets provide an overview of the phases of this process (pictured above):

  • Utvärdera arbetsbelastningar: Utvärdera arbetsbelastningar för att få en uppfattning om kostnader, modernisering och distributionsverktyg.Assess workloads: Assess workloads to evaluate cost, modernization, and deployment tooling. Den här processen fokuserar på att verifiera eller bestrida de antaganden som gjorts under tidigare identifiering och utvärderingar genom att titta närmare på rationaliseringsalternativ.This process focuses on validating or challenging the assumptions made during earlier discovery and assessments by looking more closely at rationalization options. Det är också i den här processen som användarmönster och beroenden studeras mer i detalj för att säkerställa arbetsbelastningarnas tekniska funktion efter migreringen.This is also when user patterns and dependencies are studied more closely to ensure workloads will achieve technical success after migration.
  • Distribuera arbetsbelastningar: När arbetsbelastningarna har utvärderats replikeras de befintliga funktionerna i dessa arbetsbelastningar (eller förbättras) i molnet.Deploy workloads: After workloads are assessed, the existing functionality of those workloads is replicated (or improved) in the cloud. Detta kan inbegripa en lift and shift eller värdbyte till molnet.This could involve a lift and shift or rehost to the cloud. Men vanligare i den här fasen är att många av tillgångarna som används av dessa arbetsbelastningar moderniseras för att dra nytta av möjligheterna med molnet.But more commonly during this phase, many of the assets supporting these workloads will be modernized to capitalize on the benefits of the cloud.
  • Släppa arbetsbelastningar: När funktionerna har replikerats till molnet kan arbetsbelastningarna testas, optimeras, dokumenteras och ges ut för löpande åtgärder.Release workloads: Once functionality is replicated to the cloud, workloads can be tested, optimized, documented, and released for ongoing operations. Viktigt i den här processen är att granska de migrerade arbetsbelastningarna och överlämna dem till styrnings-, drifthanterings- och säkerhetsteamen för löpande hantering.Critical during this process, is the effort to review the migrated workloads and hand them off to governance, operations management, and security teams for ongoing support of those workloads.

Anteckning

I vissa tidiga iterationer av migreringen är det vanligt att begränsa omfattningen till en enskild arbetsbelastning.In some early iterations of migration effort, it is common to limit scope to a single workload. Den här metoden maximerar inlärningen och ger teamet mer tid att experimentera och öva.This approach maximizes skills retention and provides the team with more time to experiment and learn.

Anteckning

Vissa team som skapar en migreringsfabrik kan välja att fördela faserna ovan mellan flera team och flera sprintar.When building a migration factory, some teams may choose to disperse each of the above phases across multiple teams and multiple sprints. Den här metoden kan förbättra repeterbarheten och påskynda migreringen.This approach can improve repeatability and accelerate migration efforts.

Migreringsvågor och iterativ förändringsledningMigration waves and iterative change management

Migreringsiterationer levererar tekniskt värde genom att migrera tillgångar och arbetsbelastningar.Migration iterations deliver technical value by migrating assets and workloads. En migrationsvåg är den minsta mängden arbetsbelastningar som levererar ett påtagligt och mätbart affärsvärde.A migration wave is the smallest collection of workloads that deliver tangible and measurable business value. Varje iteration bör resultera i en rapport som beskriver det utförda tekniska arbetet.Each iteration should result in a report outlining the technical efforts completed. Men företagsförändringar och strategisk planering sker vanligtvis på en något högre nivå.However, business change and strategic planning typically happen at a slightly higher level. Medan molnimplementeringsteamet arbetar med migreringen, planerar molnstrategiteamet de kommande 1–2 migreringsvågorna.As the cloud adoption team delivers on the migration effort, the cloud strategy team focuses on planning the next 1-2 migration waves. Molnstrategiteamet följer också upp tekniska framsteg för att bättre förstå tidslinjerna för realisering av affärsvärde.The cloud strategy team also tracks technical progress as a learning metric to better understand the timelines for realizing business value. I detta avseende är migreringsvågor en metod för iterativ ändringshantering för att spåra affärsresultat, människor och tidslinjer.In that regard, migration waves are the iterative change management approach to tracking business outcomes, people, and timelines.

Som du ser i bilden i föregående avsnitt ger processer i metoden Planera, Redo och i viss mån metoden Strategi i Cloud Adoption Framework vägledning om planeringen och hanteringen av migreringsvågorna.As outlined in the graphic in the prior section, processes within the Plan methodology, the Ready methodology, and to some extent the Strategy methodology of the Cloud Adoption Framework provide guidance on planning and managing the migration waves. Hanteringen av dessa vågor prioriterar och definierar migreringsarbetet som ska utföras av de tekniska teamen.The management of those waves will prioritize and define the migration effort to be delivered by the technical teams.

Nästa stegNext steps

I stegen ovan och i efterföljande riktlinjer i metoden Migrera lär du dig hur du kan effektivisera processerna i respektive migreringssprint.The steps outlined above, and subsequent guidance in the Migrate methodology, can help you develop skills to improve processes within each migration sprint. Azure-migreringsguiden är en kort serie artiklar som beskriver de vanligaste verktygen och de metoder som används under den första migreringsvågen.The Azure migration guide is a brief series of articles that outlines the most common tools and approaches needed during your first migration wave.