Släppa arbetsbelastningarRelease workloads

När en samling arbetsbelastningar och associerade tillgångar har distribuerats till molnet måste den förberedas innan den kan släppas.After a collection of workloads and their supporting assets have been deployed to the cloud, it must be prepared before it can be released. I den här fasen av migreringen belastningstestas arbetsbelastningarna och verifieras med verksamheten.In this phase of the migration effort, the collection of workloads are load tested and validated with the business. Därefter optimeras de och dokumenteras.They're then optimized and documented. När affärs- och IT-teamen har granskat och godkänt distributionen av arbetsbelastningar kan arbetsbelastningarna släppas eller överlämnas till styrnings-, säkerhets- och driftteam för löpande hantering.Once the business and IT teams have reviewed and signed off on workload deployments, those workloads can be released or handed off to governance, security, and operations teams for ongoing operations.

Målet för arbetsbelastningar som släpps är att förbereda migrerade arbetsbelastningar för produktionsmiljön.The objective of "release workloads" is to prepare migrated workloads for promotion to production usage.

Definitionen av klarDefinition of done

Optimeringsprocessen är klar när en arbetsbelastning är korrekt konfigurerad, storleksbestämd och distribuerad i produktionen.The optimization process is complete when a workload has been properly configured, sized, and deployed to production.

Ansvarstagande under optimeringenAccountability during optimization

Molnimplementeringsteamet ansvarar för hela optimeringsprocessen.The cloud adoption team is accountable for the entire optimization process. Dock bör även medlemmar i teamen för molnstrategi, molndrift och molnstyrning vara ansvariga för aktiviteter i den här processen.However, members of the cloud strategy team, the cloud operations team, and the cloud governance team should also be responsible for activities within this process.

Ansvarsområden under optimeringResponsibilities during optimization

Utöver det övergripande ansvaret finns det åtgärder som en person eller en grupp måste vara direkt ansvarig för.In addition to the high-level accountability, there are actions that an individual or group needs to be directly responsible for. Här följer några aktiviteter som ansvariga parter måste tilldelas:The following are a few activities that require assignments to responsible parties:

  • Verksamhetstestning.Business testing. Lös eventuella kompatibilitetsproblem som förhindrar att arbetsbelastningen slutför migreringen till molnet.Resolve any compatibility issues that prevent the workload from completing its migration to the cloud.
    • Privilegierade användare i verksamheten bör ha stort deltagande i testningen av den migrerade arbetsbelastningen.Power users from within the business should participate heavily in testing of the migrated workload. Beroende på den grad av optimering som försöks kan flera testningscykler komma att krävas.Depending on the degree of optimization attempted, multiple testing cycles may be required.
  • Plan för verksamhetsändring.Business change plan. Utvecklingen av en plan för användningsimplementering, ändringar i affärsprocesser och ändringar i affärs-KPI:er eller utbildningsmått som ett resultat av migreringsarbetet.Development of a plan for user adoption, changes to business processes, and modification to business KPIs or learning metrics as a result of the migration effort.
  • Prestandamätning och optimering.Benchmark and optimize. Undersökning av affärstestningen och automatiserad testning för att granska prestanda.Study of the business testing and automated testing to benchmark performance. Baserat på användningen förfinar molnimplementeringsteamet storleksbestämningen för de distribuerade tillgångarna i syfte att balansera kostnad och prestanda mot förväntade produktionskrav.Based on usage, the cloud adoption team refines sizing of the deployed assets to balance cost and performance against expected production requirements.
  • Redo för produktion.Ready for production. Förbered arbetsbelastningen och miljön för att stödja arbetsbelastningens pågående produktionsanvändning.Prepare the workload and environment for the support of the workload's ongoing production usage.
  • Höj upp.Promote. Omdirigera produktionstrafik till den migrerade och optimerade arbetsbelastningen.Redirect production traffic to the migrated and optimized workload. Den här aktiviteten representerar slutförandet av en lanseringscykel.This activity represents the completion of a release cycle.

Utöver grundläggande aktiviteter finns det några parallella aktiviteter som kräver specifika tilldelningar och genomförandeplaner:In addition to core activities, there are a few parallel activities that require specific assignments and execution plans:

  • Ta ur bruk.Decommission. I allmänhet kan besparingar realiseras från en migrering när de föregående produktionstillgångarna tas ur bruk och kasseras på rätt sätt.Generally, cost savings can be realized from a migration, when the previous production assets are decommissioned and properly disposed of.
  • Återblick.Retrospective. Varje lansering medför möjligheter till djupare inlärning och fokus på tillväxt.Every release creates an opportunity for deeper learning and adoption of a growth mindset. Efter varje lanseringscykel bör molnimplementeringsteamet utvärdera migreringsprocesserna för att identifiera möjliga förbättringar.When each release cycle is completed, the cloud adoption team should evaluate the processes used during migration to identify improvements.

Nästa stegNext steps

Nu när du har en övergripande förståelse för optimeringsprocessen kan du påbörja processen genom att upprätta en plan för verksamhetsändring för kandidatarbetsbelastningen.With a general understanding of the optimization process, you're ready to begin the process by establishing a business change plan for the candidate workload.