Hur bidrar utvärderingar till att utveckla ett tillväxtorienterat tänkesätt?How do retrospectives help build a growth mindset?

”Kultur slår strategi med hästlängder”."Culture eats strategy for breakfast." Det bästa migrerings planen kan enkelt göras om den inte har support för chefer och uppmuntras från ledarskap.The best migration plan can easily be undone, if it doesn't have executive support and encouragement from leadership. Inlärning, utveckling och till och med misslyckande är själva grunden för ett tillväxtorienterat tänktesätt.Learning, growing, and even failure are at the heart of a growth mindset. De är också i hjärtat av alla omvandlings ansträngningar.They're also at the heart of any transformation effort.

Humility och Curiosity är aldrig viktigare än under en affärs omvandling.Humility and curiosity are never more important than during a business transformation. En digital omvandling behöver båda i stora mått.Embracing digital transformation requires both in ample supply. Dessa egenskaper stärks genom regelbundna reflektioner och en uppmuntrande miljö.These traits are strengthened by regular introspection and an environment of encouragement. När de anställda uppmuntras att ta risker hittar de bättre lösningar.When employees are encouraged to take risks, they find better solutions. När anställda tillåts att misslyckas och dra lärdomar når de framgångar.When employees are allowed to fail and learn, they succeed. Utvärderingar är tillfällen för sådana reflektioner och tillväxt.Retrospectives are an opportunity for such investigation and growth.

Utvärderingar stärker det tillväxtorienterade tänkesättet: experimentering, test, inlärning, delning, tillväxt och utveckling.Retrospectives reinforce the principles of a growth mindset: experimentation, testing, learning, sharing, growing, and empowering. De ger en säker plats för teammedlemmar att dela utmaningar som de stötte på under den senaste intensiva arbetsfasen.They provide a safe place for team members to share the challenges faced in the current sprint. Och de låter teamet diskutera och samarbeta på olika sätt för att lösa dessa utmaningar.And they allow the team to discuss and collaborate on ways to overcome those challenges. Utvärderingar hjälper teamet att utvecklas långsiktigt.Retrospectives empower the team to create sustainable growth.

Struktur för utvärderingRetrospective structure

En snabbsökning med en sökmotor visar många olika metoder och verktyg för utvärderingar.A quick search on any search engine will offer many different approaches and tools for running a retrospective. Beroende på kulturens mognad och teamets erfarenhetsnivå kan de vara användbara.Depending on the maturity of the culture and experience level of the team, these could prove useful. Den allmänna strukturen i en utvärdering förblir dock densamma.However, the general structure of a retrospective remains roughly the same. Under dessa möten förväntas varje medlem bidra med en reflektion om tre grundläggande frågor:During these meetings, each member of the team is expected to contribute a thought regarding three basic questions:

  • Vad gick bra?What went well?
  • Vad kunde ha gått bättre?What could have been better?
  • Vad har vi lärt oss?What did we learn?

Även om dessa frågor är enkla till sin natur måste de anställda stanna upp och reflektera över sitt arbeta under den senaste fasen.Although these questions are simple in nature, they require employees to pause and reflect on their work over the last iteration. Denna korta paus för reflektion är det grundläggande byggblocket för ett tilläxtorienterat tänkesätt.This small pause for introspection is the primary building block of a growth mindset. Den ödmjukhet och uppriktighet som träder fram när svar delas kan spridas bortom den avsatta tiden för utvärderingsmötet.The humility and honesty produced when sharing the answers can become infectious beyond the time contract for the retrospective meeting.

Ledningens roll i en utvärderingLeadership's role in a retrospective

Frågan om ledningens roll i en utvärdering är omdebatterad.The topic of leadership involvement in a retrospective is highly debated. Många tekniska team rekommenderar inga ledare, oavsett nivå, bör delta i processen eftersom detta kan förhindra insyn och en öppen dialog.Many technical teams suggest that leaders of any level should not be involved in the process, since it could discourage transparency and open dialogue. Andra menar att utvärderingsmöten är en bra plats för chefer att hålla sig uppdaterade och bidra med ytterligare stöd.Others suggest that retrospectives are a good place for leaders to stay connected and to find ways to provide additional support. Detta beslut är bäst att lämna till teamet och dess ledning.This decision is best left to the team and its leadership structure.

Om chefer deltar i utvärderingen är en roll starkt rekommenderad.If leaders are involved in the retrospective, one role is highly encouraged. Chefens huvudsakliga roll i en utvärdering är att få gruppen att känna sig trygg.The leader's primary duty in a retrospective is to make the team feel safe. För att skapa ett tillväxtorienterat tänkesätt inom en kultur måste medarbetarna känna att de kan dela med sig av sina misstag och framgångar utan konsekvenser.Creating a growth mindset within a culture requires employees to be free to share their failures and successes without fear of rebuke. Chefer som hyllar det mod och den ödmjukhet som krävs för att medge brister kommer mer sannolikt att se ett tillväxtorienterat tänkesätt växa fram i sina team.Leaders who applaud the courage and humility required to admit shortcomings are more likely to see a growth mindset established in their teams. När ledare utför åtgärder för data punkter som delas i efterhand, är det troligt att det här verktyget blir ineffektiva.When leaders take action on data points shared in a retrospective, they're likely to see this tool become an ineffective formality.

LärdomarLessons learned

Högeffektiva team har inte bara utvärderingsmöten.Highly effective teams don't just run retrospective meetings. De skapar levande utvärderingsprocesser.They live retrospective processes. Lärdomarna som delas på dessa möten kan påverka processer, forma framtida arbete och hjälpa teamet att bli mer effektivt.The lessons learned and shared in these meetings can influence process, shape future work, and help the team execute more effectively. Lärdomar i efterhand kan hjälpa teamet att utvecklas.Lessons learned in a retrospective should help the team grow organically. Den främsta bieffekten av en utvärdering är mer experimentering och en förfining av de lärdomar som teamet har dragit.The primary byproducts of a retrospective are an increase in experimentation and a refinement of the lessons learned by the team.

Den nya tillväxten syns tydligast i ändringarna i de kvarvarande uppgifterna för lansering och upprepningar.That new growth is most tangibly represented in changes to the release or iteration backlog.

Utvärderingen markerar slutet på en lansering eller upprepning. Teamen drar lärdomar och erfarenheter och de kan ändra de kvarvarande uppgifterna för lanseringen eller upprepningen så att de nya processerna och experimenten kan testas.The retrospective marks the end of a release or iteration, as teams gain experience and learn lessons, and they adjust the adjust the release and iteration backlog to reflect new processes and experiments to be tested. Detta startar nästa iteration genom migrationsprocesserna.This starts the next iteration through the migration processes.