Börja med landningszoner för Cloud Adoption Framework i företagsskalaStart with Cloud Adoption Framework enterprise-scale landing zones

Arkitekturen i företagsskala representerar strategiska designval och måltillståndet för din Azure-miljö.The enterprise-scale architecture represents the strategic design path and target technical state for your Azure environment. Den kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med Azure-plattformen och definieras av olika designval som din organisation måste göra för att mappa din Azure-resa.It will continue to evolve alongside the Azure platform and is defined by the various design decisions that your organization must make to map your Azure journey.

Företag använder Azure på olika sätt, vilket innebär att arkitekturen för landningszoner för Cloud Adoption Framework i företagsskala varierar mellan olika kunder.Not all enterprises adopt Azure in the same way, so the Cloud Adoption Framework for Azure enterprise-scale landing zone architecture varies between customers. De tekniska övervägandena och designrekommendationerna för arkitekturen i företagsskala kan leda till olika kompromisser utifrån din organisations scenario.The technical considerations and design recommendations of the enterprise-scale architecture might lead to different trade-offs based on your organization's scenario. En viss variation är väntad, men om du följer de grundläggande rekommendationerna får din organisation en bra grundläggande arkitektur för att uppnå en hållbar skala.Some variation is expected, but if you follow the core recommendations, the resulting target architecture will set your organization on a path to sustainable scale.

Förebyggande vägledningPrescriptive guidance

Arkitekturen i företags skala ger vägledning tillsammans med bästa praxis för ditt Azures kontroll plan.The enterprise-scale architecture provides prescriptive guidance coupled with best practices for your Azure control plane. Den följer designprinciper i viktiga designområden för en organisations Azure-miljö.It follows design principles across the critical design areas for an organization's Azure environment.

Kvalificerare: ska jag börja med företags skala?Qualifiers: Should I start with enterprise-scale?

Arkitekturen i företagsskala är har en modulär design.The enterprise-scale architecture is modular by design. Det gör att du kan börja med ett kontroll plan för grundläggande landnings zoner som stöder dina program portföljer, oavsett om programmen migreras eller nyligen har utvecklats och distribuerats till Azure.It allows you to start with a foundational landing zone control plane that support your application portfolios, no matter whether the applications are being migrated or are newly developed and deployed to Azure. Arkitekturen kan skalas tillsammans med dina affärskrav oavsett skalpunkt.The architecture can scale alongside your business requirements regardless of scale point.

Börja med en landningszon för Cloud Adoption Framework i företagsskalaStart with a Cloud Adoption Framework enterprise-scale landing zone

I metoden för att skapa landningszoner i företagsskala ingår tre uppsättningar med tillgångar som stöder molnteam:The enterprise-scale approach to construct landing zones includes three sets of assets to support cloud teams:

  • Designriktlinjer: Guide till viktiga beslut som styr utformningen av landningszonen för Cloud Adoption Framework för Azure i företagsskala.Design guidelines: Guide to the critical decisions that drive the design of the Cloud Adoption Framework for Azure enterprise-scale landing zone.
  • Arkitektur: Konceptuell referensarkitektur som visar designområden och bästa praxis.Architecture: Conceptual reference architecture that demonstrates design areas and best practices.
  • Implementeringar: Azure Resource Manager-arkitekturmall som ger en snabbare implementering.Implementations: Azure Resource Manager template of the architecture to accelerate adoption.

CommunityCommunity

Den här guiden har till stor del utvecklats av Microsofts arkitekter och den bredare tekniska communityn Cloud Solutions Unit.This guide is developed largely by Microsoft architects and the broader Cloud Solutions Unit technical community. Communityn utökar ständigt guiden genom att deltagarna delar med sig av vad de lärt sig under implementeringen i företagsskala.This community actively advances this guide to share lessons learned during enterprise-scale adoption efforts.

Den här guiden delar samma designprinciper som standardmetoden Redo.This guide shares the same design principles as the standard Ready methodology. Den utökar dessa principer med ämnen som styrning och säkerhet tidigare i planeringsprocessen.It expands on those principles to integrate subjects such as governance and security earlier in the planning process. Att den vanliga processen behöver utökas beror på ett par naturliga antaganden som görs när en implementering kräver en storskalig förändring i företaget.Expanding the standard process is necessary because of a few natural assumptions that can be made when an adoption effort requires large-scale enterprise change.

Nästa stegNext steps

Implementera en landningszon för Cloud Adoption Framework i företagsskalaImplement a Cloud Adoption Framework enterprise-scale landing zone