Använda Azure Cloud Shell redigerarenUsing the Azure Cloud Shell editor

Azure Cloud Shell innehåller ett integrerat fil redigerings program som skapats från Monaco- redigerarenmed öppen källkod.Azure Cloud Shell includes an integrated file editor built from the open-source Monaco Editor. Cloud Shell-redigeringsprogrammet stöder funktioner som språkmarkering, kommandopaletten och en filutforskare.The Cloud Shell editor supports features such as language highlighting, the command palette, and a file explorer.

Cloud Shell redigerare

Öppna redigerarenOpening the editor

Om du vill kunna skapa och redigera filer enkelt startar du redigeringsprogrammet genom att köra code . i Cloud Shell-terminalen.For simple file creation and editing, launch the editor by running code . in the Cloud Shell terminal. Då öppnas redigeringsprogrammet med den aktiva arbetskatalogen i terminalen.This action opens the editor with your active working directory set in the terminal.

Om du vill öppna en fil direkt för snabb redigering kör du code <filename> för att öppna redigeringsprogrammet utan filutforskaren.To directly open a file for quick editing, run code <filename> to open the editor without the file explorer.

Om du vill öppna redigeringsprogrammet med en knapp i användargränssnittet klickar du på ikonen för {}-redigeringsprogrammet i verktygsfältet.To open the editor via UI button, click the {} editor icon from the toolbar. Då öppnas redigeringsprogrammet och katalogen /home/<user> används som standard i filutforskaren.This will open the editor and default the file explorer to the /home/<user> directory.

Stänger redigerarenClosing the editor

Om du vill stänga redigeraren öppnar du ... Åtgärds panelen längst upp till höger i redigeraren och väljer Close editor .To close the editor, open the ... action panel in the top right of the editor and select Close editor.

Stäng redigerings programmet

Kommando palettCommand palette

Om du vill starta kommando paletten använder du F1 nyckeln när fokus har angetts i redigeraren.To launch the command palette, use the F1 key when focus is set on the editor. Det går även att öppna kommando paletten via Åtgärds panelen.Opening the command palette can also be done through the action panel.

CMD-palett

Bidra till Monaco-redigerarenContributing to the Monaco Editor

Stöd för språk markering i Cloud Shell-redigeraren stöds via överordnade funktioner i Monaco-redigerarensanvändning av Monarch-syntaxen.Language highlight support in the Cloud Shell editor is supported through upstream functionality in the Monaco Editor's use of Monarch syntax definitions. Information om hur du gör bidrag finns i hand boken för Monaco Contributor.To learn how to make contributions, read the Monaco contributor guide.

Nästa stegNext steps