Självstudier: Integrera Power BI med den kognitiva tjänsten för textanalysTutorial: Integrate Power BI with the Text Analytics Cognitive Service

Microsoft Power BI Desktop är ett kostnadsfritt program som låter dig ansluta till, transformera och visualisera dina data.Microsoft Power BI Desktop is a free application that lets you connect to, transform, and visualize your data. Tjänsten textanalystjänsten är del av Microsoft Azure Cognitive Services och ger naturlig språkbearbetning.The Text Analytics service, part of Microsoft Azure Cognitive Services, provides natural language processing. Den kan ta rå ostrukturerad text och utvinna de viktigaste fraserna, analysera avsikter och identifiera välkända koncept, till exempel varumärken.Given raw unstructured text, it can extract the most important phrases, analyze sentiment, and identify well-known entities such as brands. Tillsammans kan dessa verktyg hjälpa dig att snabbt se vad kunderna talar om och vad de anser om det.Together, these tools can help you quickly see what your customers are talking about and how they feel about it.

I den här kursen får du lära du dig att:In this tutorial, you'll learn how to:

 • Använda Power BI Desktop för att importera och transformera dataUse Power BI Desktop to import and transform data
 • Skapa en anpassad funktion i Power BI DesktopCreate a custom function in Power BI Desktop
 • Integrera Power BI Desktop med API:et textanalys för nyckelfraserIntegrate Power BI Desktop with the Text Analytics Key Phrases API
 • Använd API:et textanalys för nyckelfraser för att hämta de viktigaste fraserna från kundåterkopplingUse the Text Analytics Key Phrases API to extract the most important phrases from customer feedback
 • Skapa ett ordmoln från kundåterkopplingCreate a word cloud from customer feedback

FörutsättningarPrerequisites

Hämta kundinformationLoad customer data

Börja med att öppna Power BI Desktop och läsa in den kommaavgränsade filen (CSV-filen)FabrikamComments.csv som du hämtade i Förhandskrav.To get started, open Power BI Desktop and load the comma-separated value (CSV) file FabrikamComments.csv that you downloaded in Prerequisites. Den här filen representerar en dags hypotetisk aktivitet i ett supportforum hos ett fiktivt småföretag.This file represents a day's worth of hypothetical activity in a fictional small company's support forum.

Anteckning

Power BI kan använda data från en mängd olika källor, till exempel Facebook eller en SQL-databas.Power BI can use data from a wide variety of sources, such as Facebook or a SQL database. Läs mer på Facebook-integrering med Power BI och SQL Server-integrering med Power BI.Learn more at Facebook integration with Power BI and SQL Server integration with Power BI.

I huvudfönstret i Power BI Desktop väljer du menyfliksområdet Start.In the main Power BI Desktop window, select the Home ribbon. I gruppen Externa data på menyfliken öppnar du listrutan Hämta data och väljer Text/CSV.In the External data group of the ribbon, open the Get Data drop-down menu and select Text/CSV.

[Knappen Hämta data]

Dialogrutan Öppna visas.The Open dialog appears. Navigera till din mapp för nedladdningar eller till den mapp där du hämtade filen FabrikamComments.csv.Navigate to your Downloads folder, or to the folder where you downloaded the FabrikamComments.csv file. Klicka på FabrikamComments.csv och sedan knappen Öppna.Click FabrikamComments.csv, then the Open button. Dialogrutan för CSV-import visas.The CSV import dialog appears.

[Dialogrutan för CSV-import]

Via dialogrutan för .csv-import kan du kontrollera att Power BI Desktop har identifierat rätt teckenuppsättning, avgränsare, rubrikrader och kolumntyper.The CSV import dialog lets you verify that Power BI Desktop has correctly detected the character set, delimiter, header rows, and column types. Den här informationen stämmer. Klicka på Läs in.This information is all correct, so click Load.

Visa inlästa data genom att klicka på knappen Datavy längs till vänster på Power BI-arbetsytan.To see the loaded data, click the Data View button on the left edge of the Power BI workspace. En tabell med våra data öppnas, t.ex. i Microsoft Excel.A table opens that contains the data, like in Microsoft Excel.

[Startvy för importerade data]

Förbereda dataPrepare the data

Du kan behöva transformera data i Power BI Desktop innan de är klara att bearbetas med nyckelfras-API för textanalystjänsten.You may need to transform your data in Power BI Desktop before it's ready to be processed by the Key Phrases API of the Text Analytics service.

Våra exempeldata inkluderar en subject-kolumn och en comment-kolumn.The sample data contains a subject column and a comment column. Med funktionen slå ihop kolumner i Power BI Desktop kan du extrahera nyckelfraser från data i båda dessa kolumner, i stället för endast kolumnen comment.With the Merge Columns function in Power BI Desktop, you can extract key phrases from the data in both these columns, rather than just the comment column.

I Power BI Desktop väljer du menyfliksområdet Start.In Power BI Desktop, select the Home ribbon. I gruppen Externa data klickar du på Redigera frågor.In the External data group, click Edit Queries.

[Gruppen med externa data på startmenyfliken]

Välj FabrikamComments i frågelistan på vänster sida av fönstret om det inte redan är valt.Select FabrikamComments in the Queries list at the left side of the window if it isn't already selected.

Välj nu båda kolumnerna, subject och comment, i tabellen.Now select both the subject and comment columns in the table. Du kan behöva bläddra vågrätt för att se de här kolumnerna.You may need to scroll horizontally to see these columns. Klicka först på kolumnrubriken subject. Håll sedan ned Ctrl-tangenten och klicka sedan på kolumnrubriken comment.First click the subject column header, then hold down the Control key and click the comment column header.

[Markera fält som ska slås samman]

Välj menyfliksområdet Transformera.Select the Transform ribbon. I gruppen Textkolumner i menyfliksområdet för klickar du på Slå ihop kolumner.In the Text Columns group of the ribbon, click Merge Columns. Dialogrutan Slå ihop kolumner visas.The Merge Columns dialog appears.

[Slå samman fält med dialogrutan Slå ihop kolumner]

I dialogrutan Slå ihop kolumner väljer du Tab som avgränsare. Klicka sedan på OK.In the Merge Columns dialog, choose Tab as the separator, then click OK.

Du kan också överväga att filtrera bort tomma meddelanden med filtret Ta bort tom och att ta bort icke utskrivbara tecken med Rensa-transformeringen.You might also consider filtering out blank messages using the Remove Empty filter, or removing unprintable characters using the Clean transformation. Om det i dina data finns en kolumn som kolumnen spamscore i vår exempelfil kan du hoppa över skräpkommentarer med hjälp av ett nummerfilter.If your data contains a column like the spamscore column in the sample file, you can skip "spam" comments using a Number Filter.

Förstå API:etUnderstand the API

Nyckelfras-API:et för textanalystjänsten kan bearbeta upp till tusen textdokument per HTTP-begäran.The Key Phrases API of the Text Analytics service can process up to a thousand text documents per HTTP request. Power BI föredrar dock att hantera poster en i taget, så att våra anrop till API:et i den här självstudien innehåller endast ett enskilt dokument.Power BI prefers to deal with records one at a time, so in this tutorial your calls to the API will include only a single document each. Nyckelfras-API:et kräver följande fält för varje dokument som bearbetas.The Key Phrases API requires the following fields for each document being processed.

id En unik identifierare för det här dokumentet inom begäran.A unique identifier for this document within the request. Svaret innehåller även det här fältet.The response also contains this field. På så sätt kan du enkelt koppla de extraherade nyckelfraserna med det dokument de kom från, om du bearbetar flera dokument.That way, if you process more than one document, you can easily associate the extracted key phrases with the document they came from. Eftersom du endast bearbetar ett dokument per begäran i denna självstudie kan du hårdkoda värdet för id så att det är samma som begäran.In this tutorial, because you're processing only one document per request, you can hard-code the value of id to be the same for each request.
text Texten som ska bearbetas.The text to be processed. Värdet för det här fältet kommer från kolumnen Merged som du skapade i föregående avsnitt och som innehåller den kombinerade ämnesrad- och kommentarstexten.The value of this field comes from the Merged column you created in the previous section, which contains the combined subject line and comment text. Enligt nyckelfras-API:et får dessa data inte vara längre än cirka 5 120 tecken.The Key Phrases API requires this data be no longer than about 5,120 characters.
language Koden för det naturliga språket som dokumentet är skrivet i.The code for the natural language the document is written in. Alla meddelanden i exempelfilen är skrivna på engelska så du kan hårdkoda värdet en för detta fält.All the messages in the sample data are in English, so you can hard-code the value en for this field.

Skapa anpassad funktionCreate a custom function

Nu är du redo att skapa den anpassade funktionen som integrerar Power BI och textanalysen.Now you're ready to create the custom function that will integrate Power BI and Text Analytics. Funktionen tar emot texten som ska behandlas som parameter.The function receives the text to be processed as a parameter. Den konverterar data till och från JSON-formatet som krävs och gör en HTTP-begäran till nyckelfras-API-slutpunkten.It converts data to and from the required JSON format and makes the HTTP request to the Key Phrases API. När vi har tolkat svaret returnerar funktionen en sträng från API:et som innehåller en kommaavgränsad lista över extraherade nyckelfraser.The function then parses the response from the API and returns a string that contains a comma-separated list of the extracted key phrases.

Anteckning

De anpassade funktionerna i Power BI Desktop är skrivna med Power Query M-formelspråket, även kallat M.Power BI Desktop custom functions are written in the Power Query M formula language, or just "M" for short. M är ett funktionellt programmeringsspråk som baseras på F#.M is a functional programming language based on F#. Du behöver inte vara programmerare för att genomföra den här självstudien. Den kod som krävs finns nedan.You don't need to be a programmer to finish this tutorial, though; the required code is included below.

Kontrollera att du fortfarande befinner dig i frågeredigerarfönstret i Power BI Desktop.In Power BI Desktop, make sure you're still in the Query Editor window. Om du inte är där väljer du menyfliksområdet Start. I gruppen externa data klickar du sedan på Redigera frågor.If you aren't, select the Home ribbon, and in the External data group, click Edit Queries.

Nu, i den Startmenyfliksområdet i gruppen Ny fråga öppnar du listrutan Ny källa och väljer Tom fråga.Now, in the Home ribbon, in the New Query group, open the New Source drop-down menu and select Blank Query.

En ny fråga, inledningsvis med namnet Query1 visas i listan med frågor.A new query, initially named Query1, appears in the Queries list. Dubbelklicka på den här posten och ge den namnet KeyPhrases.Double-click this entry and name it KeyPhrases.

Nu, i den Startmenyfliksområdet i gruppen Fråga öppnar du Aancerad redigerare för att öppna den avancerade redigeraren.Now, in the Home ribbon, in the Query group, click Advanced Editor to open the Advanced Editor window. Ta bort den kod som redan finns i fönstret och klistra in följande kod.Delete the code that's already in that window and paste in the following code.

Anteckning

Exemplen nedan förutsätter att slutpunkten för textanalys-API:et börjar med https://westus.api.cognitive.microsoft.com.The examples below assume the Text Analytics API endpoint begins with https://westus.api.cognitive.microsoft.com. Med textanalys kan du skapa en prenumeration i 13 olika regioner.Text Analytics allows you to create a subscription in 13 different regions. Om du har registrerat dig för tjänsten i en annan region ska du se till att använda slutpunkten för den region du har valt.If you signed up for the service in a different region, please make sure to use the endpoint for the region you selected. Du kan hitta denna slutpunkt genom att logga in på Azure-portalen, välja din textanalysprenumeration och välja sidan Översikt.You can find this endpoint by signing in to the Azure portal, selecting your Text Analytics subscription, and selecting the Overview page.

// Returns key phrases from the text in a comma-separated list
(text) => let
  apikey   = "YOUR_API_KEY_HERE",
  endpoint  = "https://westus.api.cognitive.microsoft.com/text/analytics/v2.1/keyPhrases",
  jsontext  = Text.FromBinary(Json.FromValue(Text.Start(Text.Trim(text), 5000))),
  jsonbody  = "{ documents: [ { language: ""en"", id: ""0"", text: " & jsontext & " } ] }",
  bytesbody  = Text.ToBinary(jsonbody),
  headers   = [#"Ocp-Apim-Subscription-Key" = apikey],
  bytesresp  = Web.Contents(endpoint, [Headers=headers, Content=bytesbody]),
  jsonresp  = Json.Document(bytesresp),
  keyphrases = Text.Lower(Text.Combine(jsonresp[documents]{0}[keyPhrases], ", "))
in keyphrases

Ersätt YOUR_API_KEY_HERE med en textanalysåtkomstnyckel.Replace YOUR_API_KEY_HERE with your Text Analytics access key. Du kan också hitta denna nyckel genom att logga in på Azure-portalen, välja din textanalysprenumeration och välja sidan Översikt.You can also find this key by signing in to the Azure portal, selecting your Text Analytics subscription, and selecting the Overview page. Kom ihåg att lämna de dubbla citattecknen före och efter nyckeln.Be sure to leave the quotation marks before and after the key. Klicka sedan på Klar.Then click Done.

Använda anpassad funktionUse the custom function

Du kan nu hämta nyckelfraser i var och en av våra kundkommentarer med den anpassade funktionen. Vi lagrar dem i en ny kolumn i tabellen.Now you can use the custom function to extract the key phrases from each of the customer comments and store them in a new column in the table.

Växla tillbaka till frågan FabrikamComments i frågeredigerarfönstret i Power BI Desktop.In Power BI Desktop, in the Query Editor window, switch back to the FabrikamComments query. Välj menyfliksområdet Lägg till kolumn.Select the Add Column ribbon. I gruppen Allmänt klickar du på Anropa anpassad funktion.In the General group, click Invoke Custom Function.

[Knappen Anropa anpassad funktion]

Dialogrutan Anropa anpassad funktion visas.The Invoke Custom Function dialog appears. Ange keyphrases i Nytt kolumnnamn.In New column name, enter keyphrases. I Funktionsfråga väljer du den anpassad funktionen som du skapade, KeyPhrases.In Function query, select the custom function you created, KeyPhrases.

Ett nytt fält visas i dialogrutan text (valfritt) .A new field appears in the dialog, text (optional). Det här fältet frågar vilken kolumn som ska användas för att ange värden för text -parametern i nyckelfras-API:et.This field is asking which column we want to use to provide values for the text parameter of the Key Phrases API. (Kom ihåg att du redan har hårdkodat värden för parametrarna language och id.) Välj Merged (den kolumn vi skapade tidigare genom att slå samman ämnes- och meddelandefälten) i listrutan.(Remember that you already hard-coded the values for the language and id parameters.) Select Merged (the column you created previously by merging the subject and message fields) from the drop-down menu.

[Anropa anpassad funktion]

Klicka slutligen på OK.Finally, click OK.

Om allt är klart anropar Power BI din anpassade funktion en gång för varje rad i tabellen.If everything is ready, Power BI calls your custom function once for each row in the table. Den skickar frågor till nyckelfras-API:et och lägger till en ny kolumn i tabellen där resultaten lagras.It sends the queries to the Key Phrases API and adds a new column to the table to store the results. Innan det händer kan du behöva ange inställningar för autentisering och sekretess.But before that happens, you may need to specify authentication and privacy settings.

Autentisering och sekretessAuthentication and privacy

När du stänger dialogrutan Anropa anpassad funktion visas en banderoll där du uppmanas att ange hur du vill ansluta till nyckelfras-API:et.After you close the Invoke Custom Function dialog, a banner may appear asking you to specify how to connect to the Key Phrases API.

[meddelande om autentiseringsuppgifter]

Klicka på Redigera autentiseringsuppgifter. Se till att Anonymous är vald i dialogrutan. Klicka sedan på Anslut.Click Edit Credentials, make sure Anonymous is selected in the dialog, then click Connect.

Anteckning

Du väljer Anonymous eftersom textanalystjänsten autentiserar dig med åtkomstnyckeln. Power BI behöver inte ange autentiseringsuppgifter för HTTP-begäran.You select Anonymous because the Text Analytics service authenticates you using your access key, so Power BI does not need to provide credentials for the HTTP request itself.

[ange autentisering som anonym]

Om du ser meddelandet för att redigera autentiseringsuppgifter även när du har valt anonym åtkomst kan du ha glömt att klistra in åtkomstnyckeln för textanalys i koden i den anpassade funktionen för KeyPhrases.If you see the Edit Credentials banner even after choosing anonymous access, you may have forgotten to paste your Text Analytics access key into the code in the KeyPhrases custom function.

Nu kan ett meddelande visas där du uppmanas att ange information om datakällornas sekretess.Next, a banner may appear asking you to provide information about your data sources' privacy.

[sekretessmeddelande]

Klicka på Fortsätt och välj Public för var och en av datakällorna i dialogrutan.Click Continue and choose Public for each of the data sources in the dialog. Klicka sedan på Spara.Then click Save.

[ange datakällas sekretess]

Skapa ordmolnCreate the word cloud

När du har åtgärdat eventuella banderoller som visas klickar du på Stäng och tillämpa i startmenyfliken för att stänga frågeredigeraren.Once you have dealt with any banners that appear, click Close & Apply in the Home ribbon to close the Query Editor.

Det tar en stund innan Power BI Desktop har slutfört nödvändiga HTTP-begäranden.Power BI Desktop takes a moment to make the necessary HTTP requests. För varje rad i tabellen innehåller den nya keyphrases-kolumnen nyckelfraser som identifieras i texten av nyckelfras-API:et.For each row in the table, the new keyphrases column contains the key phrases detected in the text by the Key Phrases API.

Nu ska du generera ett ordmoln med den här kolumnen.Now you'll use this column to generate a word cloud. Börja med att klicka på knappen Rapport i Power BI Desktop-huvudfönstret, till vänster om arbetsytan.To get started, click the Report button in the main Power BI Desktop window, to the left of the workspace.

Anteckning

Varför generera ett ordmoln med extraherade nyckelfraser i stället för hela texten i varje kommentar?Why use extracted key phrases to generate a word cloud, rather than the full text of every comment? Nyckelfraser förser oss med de viktiga orden från kundkommentarerna, inte bara de vanligaste orden.The key phrases provide us with the important words from our customer comments, not just the most common words. Ordstorleken i det resulterande molnet påverkas dessutom inte av ord som används ofta i ett relativt litet antal kommentarer.Also, word sizing in the resulting cloud isn't skewed by the frequent use of a word in a relatively small number of comments.

Installera den anpassade ordmolnsvyn om du inte redan har den.If you don't already have the Word Cloud custom visual installed, install it. Navigera till panelen Visualiseringar till höger om arbetsytan. Klicka på de tre punkterna ( ... ) och välj Importera från lagret.In the Visualizations panel to the right of the workspace, click the three dots (...) and choose Import From Store. Sök sedan efter moln och klicka på knappen Lägg till bredvid ordmolnsvyn.Then search for "cloud" and click the Add button next the Word Cloud visual. Power BI installerar ordmolnsvyn och bekräftar att installationen slutfördes.Power BI installs the Word Cloud visual and lets you know that it installed successfully.

[lägga till anpassad visuell vy]

Klicka först på ikonen Ordmoln på panelen visualiseringar.First, click the Word Cloud icon in the Visualizations panel.

[ordmolnsikon i visualiseringspanel]

En ny rapport visas i arbetsytan.A new report appears in the workspace. Dra fältet keyphrases från fältpanelen till kategorifältet på panelen Visualiseringar.Drag the keyphrases field from the Fields panel to the Category field in the Visualizations panel. Ordmolnet visas i rapporten.The word cloud appears inside the report.

Växla nu till sidan Format på panelen Visualiseringar.Now switch to the Format page of the Visualizations panel. I kategorin Stoppord slår du på Standard-stoppord för att slippa korta och vanliga ord som ”och” i molnet.In the Stop Words category, turn on Default Stop Words to eliminate short, common words like "of" from the cloud.

[aktivera standard-stoppord]

Lite längre ned på panelen slår du av Rotera texten och Title (rubrik/titel).Down a little further in this panel, turn off Rotate Text and Title.

[aktivera fokusläge]

Klicka på verktyget Fokusläge i rapporten för att titta närmare på ordmolnet.Click the Focus Mode tool in the report to get a better look at our word cloud. Verktyget expanderar ordmolnet så att det fyller hela arbetsytan. Se nedan.The tool expands the word cloud to fill the entire workspace, as shown below.

[ett ordmoln]

Fler textanalystjänsterMore Text Analytics services

Textanalyssjänsten, som ingår i Cognitive Services i Microsoft Azure, omfattar också attitydanalysen och språkidentifiering.The Text Analytics service, one of the Cognitive Services offered by Microsoft Azure, also provides sentiment analysis and language detection. Språkidentifieringen är särskilt användbart om du får kundfeedback på andra språk än engelska.The language detection in particular is useful if your customer feedback isn't all in English.

Båda dessa andra API:er liknar nyckelfras-API:et.Both of these other APIs are similar to the Key Phrases API. Det innebär att du kan integrera dem med Power BI Desktop med hjälp av anpassade funktioner som nästan är identiska med den som du skapade i den här självstudien.That means you can integrate them with Power BI Desktop using custom functions that are nearly identical to the one you created in this tutorial. Skapa helt enkelt en tom fråga och klistra in lämplig kod nedan i den avancerade redigeraren, som du gjorde tidigare.Just create a blank query and paste the appropriate code below into the Advanced Editor, as you did earlier. (Glöm inte din åtkomstnyckel!) Lägg sedan, som tidigare, till funktionen för att lägga till en ny kolumn i tabellen.(Don't forget your access key!) Then, as before, use the function to add a new column to the table.

Attitydanalysen returnerar ett värde som anger hur positiva åsikterna som uttrycks i texten är.The Sentiment Analysis function below returns a score indicating how positive the sentiment expressed in the text is.

// Returns the sentiment score of the text, from 0.0 (least favorable) to 1.0 (most favorable)
(text) => let
  apikey   = "YOUR_API_KEY_HERE",
  endpoint  = "https://westus.api.cognitive.microsoft.com/text/analytics/v2.1/sentiment",
  jsontext  = Text.FromBinary(Json.FromValue(Text.Start(Text.Trim(text), 5000))),
  jsonbody  = "{ documents: [ { language: ""en"", id: ""0"", text: " & jsontext & " } ] }",
  bytesbody  = Text.ToBinary(jsonbody),
  headers   = [#"Ocp-Apim-Subscription-Key" = apikey],
  bytesresp  = Web.Contents(endpoint, [Headers=headers, Content=bytesbody]),
  jsonresp  = Json.Document(bytesresp),
  sentiment  = jsonresp[documents]{0}[score]
in sentiment

Här följer två typer av språkidentifiering.Here are two versions of a Language Detection function. Den första returnerar ISO-språkkoden (t.ex. en för engelska), och den andra returnerar ett smeknamn (t.ex. English).The first returns the ISO language code (for example, en for English), while the second returns the "friendly" name (for example, English). Du kanske märker att bara den sista raden i texten skiljer sig åt mellan de två versionerna.You may notice that only the last line of the body differs between the two versions.

// Returns the two-letter language code (for example, 'en' for English) of the text
(text) => let
  apikey   = "YOUR_API_KEY_HERE",
  endpoint  = "https://westus.api.cognitive.microsoft.com/text/analytics/v2.1/languages",
  jsontext  = Text.FromBinary(Json.FromValue(Text.Start(Text.Trim(text), 5000))),
  jsonbody  = "{ documents: [ { id: ""0"", text: " & jsontext & " } ] }",
  bytesbody  = Text.ToBinary(jsonbody),
  headers   = [#"Ocp-Apim-Subscription-Key" = apikey],
  bytesresp  = Web.Contents(endpoint, [Headers=headers, Content=bytesbody]),
  jsonresp  = Json.Document(bytesresp),
  language  = jsonresp[documents]{0}[detectedLanguages]{0}[iso6391Name]
in language
// Returns the name (for example, 'English') of the language in which the text is written
(text) => let
  apikey   = "YOUR_API_KEY_HERE",
  endpoint  = "https://westus.api.cognitive.microsoft.com/text/analytics/v2.1/languages",
  jsontext  = Text.FromBinary(Json.FromValue(Text.Start(Text.Trim(text), 5000))),
  jsonbody  = "{ documents: [ { id: ""0"", text: " & jsontext & " } ] }",
  bytesbody  = Text.ToBinary(jsonbody),
  headers   = [#"Ocp-Apim-Subscription-Key" = apikey],
  bytesresp  = Web.Contents(endpoint, [Headers=headers, Content=bytesbody]),
  jsonresp  = Json.Document(bytesresp),
  language  = jsonresp[documents]{0}[detectedLanguages]{0}[name]
in language

Här är en variant av nyckelfrasfunktionen som redan visas. Den returnerar fraserna som listobjekt snarare än som en sträng med kommaseparerade fraser.Finally, here's a variant of the Key Phrases function already presented that returns the phrases as a list object, rather than as a single string of comma-separated phrases.

Anteckning

Returnerar en enkel sträng, förenklad, vårt ordmolnsexempel.Returning a single string simplified our word cloud example. En lista är å andra sidan ett mer flexibelt format för att arbeta med returnerade fraser i Power BI.A list, on the other hand, is a more flexible format for working with the returned phrases in Power BI. Du kan ändra listobjekten i Power BI Desktop. Använd gruppen Strukturerad kolumn på frågeredigerarens transformeringsmenyflik.You can manipulate list objects in Power BI Desktop using the Structured Column group in the Query Editor's Transform ribbon.

// Returns key phrases from the text as a list object
(text) => let
  apikey   = "YOUR_API_KEY_HERE",
  endpoint  = "https://westus.api.cognitive.microsoft.com/text/analytics/v2.1/keyPhrases",
  jsontext  = Text.FromBinary(Json.FromValue(Text.Start(Text.Trim(text), 5000))),
  jsonbody  = "{ documents: [ { language: ""en"", id: ""0"", text: " & jsontext & " } ] }",
  bytesbody  = Text.ToBinary(jsonbody),
  headers   = [#"Ocp-Apim-Subscription-Key" = apikey],
  bytesresp  = Web.Contents(endpoint, [Headers=headers, Content=bytesbody]),
  jsonresp  = Json.Document(bytesresp),
  keyphrases = jsonresp[documents]{0}[keyPhrases]
in keyphrases

Nästa stegNext steps

Läs mer om textanalystjänsten, Power Query M-formelspråket och Power BI.Learn more about the Text Analytics service, the Power Query M formula language, or Power BI.