Vad är Language Understanding Intelligent Service (LUIS)?What is Language Understanding (LUIS)?

Language Understanding Intelligent Service (LUIS) är en molnbaserad API-tjänst som använder anpassad maskininlärningsinformation på en användares naturliga konversationsspråk för att förutsäga den övergripande betydelsen och hämta relevant, detaljerad information.Language Understanding (LUIS) is a cloud-based API service that applies custom machine-learning intelligence to a user's conversational, natural language text to predict overall meaning, and pull out relevant, detailed information.

Ett klientprogram för LUIS är alla konversationsanpassade program som kommunicerar med en användare på naturligt språk för att utföra en uppgift.A client application for LUIS is any conversational application that communicates with a user in natural language to complete a task. Exempel på klientprogram är appar för sociala medier, chattrobotar och talaktiverade skrivbordsprogram.Examples of client applications include social media apps, chat bots, and speech-enabled desktop applications.

Konceptuell bild av 3 klient program som arbetar med Cognitive Services Language Understanding (LUIS)Conceptual image of 3 client applications working with Cognitive Services Language Understanding (LUIS)

Använda LUIS i en chattrobotUse LUIS in a chat bot

När LUIS-appen har publicerats skickar ett klient program yttranden (text) till LUISs slut punkts- API för naturlig språk bearbetning och tar emot resultatet som JSON-svar.Once the LUIS app is published, a client application sends utterances (text) to the LUIS natural language processing endpoint API and receives the results as JSON responses. Ett vanligt klientprogram för LUIS är en chattrobot.A common client application for LUIS is a chat bot.

Konceptuell bilder av LUIS fungerar med chatt-roboten för att förutsäga användar text med naturligt språk förståelse (NLP)Conceptual imagery of LUIS working with Chat bot to predict user text with natural language understanding (NLP)

StegStep ÅtgärdAction
11 Klientprogrammet skickar användarens yttrande (text med användarens egna ord), "I want to call my HR rep." (”Jag vill ringa HR-personalen.”)The client application sends the user utterance (text in their own words), "I want to call my HR rep." till LUIS-slutpunkten som en HTTP-begäran.to the LUIS endpoint as an HTTP request.
22 Med LUIS kan du utforma dina anpassade språk modeller för att lägga till information i ditt program.LUIS enables you to craft your custom language models to add intelligence to your application. Datorns inlärda språk modeller tar användarens ostrukturerade indata och returnerar ett JSON-formaterat svar, med en största avsikt HRContact.Machine learned language models take the user's unstructured input text and returns a JSON-formatted response, with a top intent, HRContact. Det minsta JSON-slutpunktssvaret innehåller frågeyttrandet och avsikten med högsta poäng.The minimum JSON endpoint response contains the query utterance, and the top scoring intent. Det kan också extrahera data, till exempel entiteten kontakt typ .It can also extract data such as the Contact Type entity.
33 Klientprogrammet använder JSON-svaret för att fatta beslut om hur användarens begäranden sak uppfyllas.The client application uses the JSON response to make decisions about how to fulfill the user's requests. Dessa beslut kan innehålla besluts träd i bot Framework-koden och anrop till andra tjänster.These decisions can include decision tree in the bot framework code and calls to other services.

LUIS-appen tillhandahåller information så att klientprogrammet kan fatta smarta beslut.The LUIS app provides intelligence so the client application can make smart choices. LUIS har inte dessa alternativ.LUIS doesn't provide those choices.

Bearbetning av naturligt språkNatural language processing

LUIS-appen innehåller en domänbaserad naturlig språk modell.Your LUIS app contains a domain-specific natural language model. Du kan starta LUIS-appen med en fördefinierad domänmodell, bygga din egen modell eller blanda delar av en fördefinierad modell med egen anpassad information.You can start the LUIS app with a prebuilt domain model, build your own model, or blend pieces of a prebuilt domain with your own custom information.

 • LUIS medfördefinierad modell har många fördefinierade domänmodeller som innehåller avsikter, yttranden och fördefinierade yttranden.Prebuilt model LUIS has many prebuilt domain models including intents, utterances, and prebuilt entities. Du kan använda de fördefinierade entiteterna utan att behöva använda den fördefinierade modellens avsikter och yttranden.You can use the prebuilt entities without having to use the intents and utterances of the prebuilt model. Fördefinierade domänmodeller innehåller hela designen för dig och är ett bra sätt att börja använda LUIS snabbt.Prebuilt domain models include the entire design for you and are a great way to start using LUIS quickly.

 • Anpassad modell LUIS ger dig flera olika sätt att identifiera dina egna anpassade modeller, inklusive avsikter och entiteter.Custom model LUIS gives you several ways to identify your own custom models including intents, and entities. Entiteter innehåller enheter som har registrerats av enheten, speciella eller litterala entiteter och en kombination av dator – lärt sig och litteral.Entities include machine-learned entities, specific or literal entities, and a combination of machine-learned and literal.

Skapa LUIS-modellenBuild the LUIS model

Skapa modellen med API: erna för redigering eller med Luis-portalen.Build the model with the authoring APIs or with the LUIS portal.

LUIS-modellen börjar med kategorier av användaravsikter som kallas för avsikter .The LUIS model begins with categories of user intentions called intents. Varje avsikt behöver exempel på yttranden från användaren.Each intent needs examples of user utterances. Varje uttryck kan tillhandahålla data som behöver extraheras.Each utterance can provide data that needs to be extracted.

Exempel på användaryttrandeExample user utterance AvsiktIntent Extraherade dataExtracted data
Book a flight to __Seattle__? BookFlight (Boka flyg)BookFlight SeattleSeattle
When does your store __open__? StoreHoursAndLocation (Butikens öppettider och plats)StoreHoursAndLocation open (öppen)open
Schedule a meeting at __1pm__ with __Bob__ in Distribution ScheduleMeeting (Boka möte)ScheduleMeeting 1pm, Bob (kl. 13, Bob)1pm, Bob

Slutpunkt för frågeförutsägelseQuery prediction endpoint

När din app har tränats och publicerats till slut punkten skickar klient programmet yttranden till API: et för förutsägelse slut punkt .After your app is trained and published to the endpoint, the client application sends utterances to the prediction endpoint API. API: n tillämpar appen på uttryck för analys och svarar med förutsägelse resultatet i JSON-format.The API applies the app to the utterance for analysis and responds with the prediction results in a JSON format.

Det minsta JSON-slutpunktssvaret innehåller frågeyttrandet och avsikten med högsta poäng.The minimum JSON endpoint response contains the query utterance, and the top scoring intent. Det kan också extrahera data som följande kontakt typ entitet och övergripande sentiment.It can also extract data such as the following Contact Type entity and overall sentiment.

{
  "query": "I want to call my HR rep",
  "prediction": {
    "normalizedQuery": "i want to call my hr rep",
    "topIntent": "HRContact",
    "intents": {
      "HRContact": {
        "score": 0.8582669
      }
    },
    "entities": {
      "Contact Type": [
        "call"
      ]
    },
    "sentiment": {
      "label": "negative",
      "score": 0.103343368
    }
  }
}

Förbättra modellförutsägelseImprove model prediction

När din LUIS-app har publicerats och tar emot verkliga användar yttranden ger LUIS aktiv inlärning av slut punkts yttranden för att förbättra förutsägelse noggrannhet.After your LUIS app is published and receives real user utterances, LUIS provides active learning of endpoint utterances to improve prediction accuracy.

UtvecklingscykelDevelopment lifecycle

LUIS innehåller verktyg, versions hantering och samarbete med andra LUIS-författare som kan integreras i hela utvecklings livs cykeln.LUIS provides tools, versioning, and collaboration with other LUIS authors to integrate into the full development life cycle.

Implementera LUISImplementing LUIS

Language Understanding (LUIS), som REST API, kan användas med valfri produkt, tjänst eller ramverk med en HTTP-begäran.Language Understanding (LUIS), as a REST API, can be used with any product, service, or framework with an HTTP request. Följande lista innehåller de främsta Microsoft-produkterna och -tjänsterna som används med LUIS.The following list contains the top Microsoft products and services used with LUIS.

Det vanligaste klientprogram för LUIS är:The top client application for LUIS is:

 • Web app bot skapar snabbt en LUIS-aktiverad chattrobot för att prata med en användare via textinmatning.Web app bot quickly creates a LUIS-enabled chat bot to talk with a user via text input. Använder bot Framework version 4. x för en fullständig bot-upplevelse.Uses Bot Framework version 4.x for a complete bot experience.

Verktyg för att snabbt och enkelt använda LUIS med en robot:Tools to quickly and easily use LUIS with a bot:

 • Luis CLI NPM-paketet ger redigering och förutsägelse med antingen ett fristående kommando rads verktyg eller som import.LUIS CLI The NPM package provides authoring and prediction with as either a stand-alone command line tool or as import.
 • LUISGen LUISGen är ett verktyg för att generera starkt typbestämd C#- och TypeScript-källkod från en exporterad LUIS-modell.LUISGen LUISGen is a tool for generating strongly typed C# and typescript source code from an exported LUIS model.
 • Med Dispatch kan flera LUIS- och QnA Maker-appar användas via en överordnad app som använder en dispatcher-modell.Dispatch allows several LUIS and QnA Maker apps to be used from a parent app using dispatcher model.
 • LUDown LUDown är ett kommandoradsverktyg som hjälper dig att hantera språkmodeller för din robot.LUDown LUDown is a command line tool that helps manage language models for your bot.
 • Bot Framework-Composer – ett integrerat utvecklingsverktyg för utvecklare och flera disciplin team för att bygga robotar-och konversations upplevelser med Microsoft bot FrameworkBot framework - Composer - an integrated development tool for developers and multi-disciplinary teams to build bots and conversational experiences with the Microsoft Bot Framework

Andra Cognitive Services-tjänster som används med LUIS:Other Cognitive Services used with LUIS:

 • QNA Maker tillåter att flera typer av text kombineras till en fråga och besvarar kunskaps basen.QnA Maker allows several types of text to combine into a question and answer knowledge base.
 • Speech Service konverterar begäranden med talat språk till text.Speech service converts spoken language requests into text.
 • Med Conversation learner kan du skapa robotkonversationer snabbare med LUIS.Conversation learner allows you to build bot conversations quicker with LUIS.

Exempel som använder LUIS:Samples using LUIS:

Nästa stegNext steps