Vad är Translator Text API?What is the Translator Text API?

Translator Text API är enkelt att integrera i dina program, webbplatser, verktyg och lösningar.The Translator Text API is easy to integrate in your applications, websites, tools, and solutions. Det gör att du kan flerspråksanvändarupplevelser med fler än 60 språk, och det kan användas på alla maskinvaruplattformar med alla operativsystem för text-till-text-språköversättningar.It allows you to add multi-language user experiences in more than 60 languages, and can be used on any hardware platform with any operating system for text-to-text language translation.

Translator Text API är en del av Azure Cognitive Services API-samlingen med maskininlärnings- och AI-algoritmer i molnet, och det kan enkelt användas i dina utvecklingsprojekt.The Translator Text API is part of the Azure Cognitive Services API collection of machine learning and AI algorithms in the cloud, and is readily consumable in your development projects.

Om Microsoft TranslatorAbout Microsoft Translator

Microsoft Translator är en molnbaserad maskinöversättningstjänst.Microsoft Translator is a cloud-based machine translation service. Den viktigaste tjänsten är Translator Text API, som driver ett antal produkter och tjänster från Microsoft och används av tusentals företag över hela världen i program och arbetsflöden, vilket gör att deras innehåll kan nå en världsomspännande publik.The core service is the Translator Text API, which powers a number of Microsoft products and services, and is used by thousands of businesses worldwide in their applications and workflows, which allows their content to reach a global audience.

Talöversättning, som drivs av Translator Text API, är också tillgängligt via Microsoft Speech Service.Speech translation, powered by the Translator Text API, is also available through the Microsoft Speech Service. Den kombinerar funktionen från Translator Speech API och Custom Speech Service till en enhetlig och helt anpassningsbara tjänst.It combines functionality from the Translator Speech API and the Custom Speech Service into a unified and fully customizable service. Speech Service ersätter Translator Speech API, som tas ur drift 15 oktober 2019. Speech Service is replacing the Translator Speech API, which will be decommissioned on October 15, 2019.

Stöd för språkLanguage support

Microsoft Translator ger flerspråksstöd för översättning, translitteration, språkidentifiering och ordlistor.Microsoft Translator provides multi-language support for translation, transliteration, language detection, and dictionaries. Se språkstöd för en fullständig lista, eller kom åt listan programmatiskt med REST API.See language support for a complete list, or access the list programmatically with the REST API.

Neural maskinöversättning med Microsoft TranslatorMicrosoft Translator Neural Machine Translation

Neural maskinöversättning är den nya standarden för högkvalitativ AI-driven maskinöversättning.Neural Machine Translation (NMT) is the new standard for high-quality AI-powered machine translations. Den ersätter den äldre statistiska maskinöversättningen, som nådde en kvalitetsplatå i mitten av 2010-talet.It replaces the legacy Statistical Machine Translation (SMT) technology that reached a quality plateau in the mid-2010s.

Neural maskinöversättning ger bättre översättningar än den statistiska varianten. Den ger bättre överensstämmelse betydelsemässigt och låter dessutom mer mänsklig.NMT provides better translations than SMT not only from a raw translation quality scoring standpoint but also because they will sound more fluent and human. Den viktigaste orsaken till det är att hela meningskontexten används när ord översätts.The key reason for this fluidity is that NMT uses the full context of a sentence to translate words. I den statistiska översättningen användes bara direkta samband med några få ord före och efter varje ord.SMT only took the immediate context of a few words before and after each word.

Neurala modeller är kärnan i API:et och visas inte för slutanvändaren.NMT models are at the core of the API and are not visible to end users. Den enda märkbara skillnaden är förbättrad översättning, och särskilt för språk som arabiska, kinesiska och japanska.The only noticeable difference is improved translation quality, especially for languages such as Chinese, Japanese, and Arabic.

Läs mer om hur neural maskinöversättning fungerarLearn more about how NMT works

SpråkanpassningLanguage customization

Den anpassade översättningstjänsten är ett tillägg till Microsofts grundläggande översättningstjänst. Den kan användas tillsammans med Translator Text API för att anpassa det neutrala översättningssystemet, så att specifik terminologi och stil översätts bättre.An extension of the core Microsoft Translator service, Custom Translator can be used in conjunction with the Translator Text API to help you customize the neural translation system and improve the translation for your specific terminology and style.

Med den anpassade översättningstjänsten kan du skapa översättningssystem som hanterar den terminologi som används inom företaget eller branschen.With Custom Translator, you can build translation systems that handle the terminology used in your own business or industry. Det anpassade översättningssystemet är enkelt att integrera i befintliga program, arbetsflöden och webbplatser och på olika typer av enheter, via vanliga Microsoft Translator Text API, med hjälp av kategoriparametern.Your customized translation system will then easily integrate into your existing applications, workflows, and websites, across multiple types of devices, through the regular Microsoft Translator Text API, by using the category parameter.

Läs mer om språkanpassningLearn more about language customization

Nästa stegNext steps