Hitta avgiften för enheter för programbegäran för åtgärder som körs i Azure Cosmos DB Gremlin-API

GÄLLER för: Gremlin-API

Azure Cosmos DB har stöd för många API:er, till exempel SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin och Table. Varje API har en egen uppsättning databasåtgärder. De här åtgärderna sträcker sig från enkla punktläsningar och skrivningar till komplexa frågor. Varje databasåtgärd förbrukar systemresurser baserat på åtgärdens komplexitet.

Kostnaden för alla databasåtgärder normaliseras av Azure Cosmos DB och uttrycks i form av enheter för programbegäran (Request Units, RU:er). Begärandeavgift är de enheter för begäran som förbrukas av alla dina databasåtgärder. Du kan tänka på RU:er som en prestandavaluta som abstraherar systemresurser som CPU, IOPS och minne som krävs för att utföra de databasåtgärder som stöds av Azure Cosmos DB. Oavsett vilket API du använder för att interagera med din Azure Cosmos-behållare mäts kostnaderna alltid med RU:er. Oavsett om databasåtgärden är en skrivning, punktläsning eller fråga mäts kostnaderna alltid i RU:er. Mer information finns i artikeln enheter för begärandebegäran och dess överväganden.

I den här artikeln beskrivs olika sätt att hitta förbrukningen för enheter för programbegäran (RU) för alla åtgärder som körs mot en container i Azure Cosmos DB Gremlin API. Om du använder ett annat API kan du läsa artiklarna API för MongoDB, API för Cassandra, SQL APIoch Tabell-API för att hitta RU/s-avgiften.

Huvuden som returneras av Gremlin-API:et mappas till anpassade statusattribut, som för närvarande visas av Gremlin .NET och Java SDK. Begärandeavgiften är tillgänglig under x-ms-request-charge nyckeln. När du använder Gremlin-API:et har du flera alternativ för att hitta RU-förbrukningen för en åtgärd mot en Azure Cosmos-container.

Använda Azure-portalen

  1. Logga in på Azure-portalen.

  2. Skapa ett nytt Azure Cosmos-konto och mata det med data, eller välj ett befintligt konto som redan innehåller data.

  3. Gå till Datautforskaren och välj sedan den container som du vill arbeta med.

  4. Ange en giltig fråga och välj sedan Kör Gremlin-fråga.

  5. Välj Frågestatistik för att visa den faktiska begärandeavgiften för den begäran som du har kört.

Skärmbild som visar hur du debiteras för en Gremlin-frågebegäran i Azure Portal

Använda .NET SDK-drivrutinen

När du använder Gremlin.NET SDKär statusattribut tillgängliga under StatusAttributes -egenskapen för ResultSet<> objektet:

ResultSet<dynamic> results = client.SubmitAsync<dynamic>("g.V().count()").Result;
double requestCharge = (double)results.StatusAttributes["x-ms-request-charge"];

Mer information finns i Snabbstart: Skapa ett .NET Framework- eller Core-program med hjälp av Azure Cosmos DB Gremlin API-konto.

Använda Java SDK-drivrutinen

När du använder Gremlin Java SDKkan du hämta statusattribut genom att anropa statusAttributes() metoden för ResultSet -objektet:

ResultSet results = client.submit("g.V().count()");
Double requestCharge = (Double)results.statusAttributes().get().get("x-ms-request-charge");

Mer information finns i Snabbstart: Skapa en grafdatabas i Azure Cosmos DB med hjälp av Java SDK.

Nästa steg

Mer information om hur du optimerar din RU-förbrukning finns i följande artiklar: