ST_WITHIN (Azure Cosmos DB)

GÄLLER FÖR: SQL API

Returnerar ett booleskt uttryck som anger om GeoJSON-objektet (Point, Polygon, MultiPolygon eller LineString) som anges i det första argumentet finns i GeoJSON (Point, Polygon, MultiPolygon eller LineString) i det andra argumentet.

Syntax

ST_WITHIN (<spatial_expr>, <spatial_expr>)  

Argument

spatial_expr
Är ett GeoJSON-punkt-, Polygon- eller LineString-objektuttryck.

Returtyper

Returnerar ett booleskt värde.

Exempel

I följande exempel visas hur du hittar alla familjedokument i en polygon med hjälp av ST_WITHIN .

SELECT f.id
FROM Families f
WHERE ST_WITHIN(f.location, {  
    'type':'Polygon',
    'coordinates': [[[31.8, -5], [32, -5], [32, -4.7], [31.8, -4.7], [31.8, -5]]]  
})  

Här är resultatuppsättningen.

[{ "id": "WakefieldFamily" }]  

Kommentarer

Den här systemfunktionen kan dra nytta av ett geospatialt index förutom i frågor med aggregeringar.

Anteckning

GeoJSON-specifikationen kräver att punkter i en Polygon anges i moturs ordning. En Polygon som anges i medurs ordning representerar inversen av regionen i den.

Nästa steg