collect_set mängdfunktion

Returnerar en matris som består av alla unika expr värden i gruppen.

Syntax

collect_set(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argument

  • expr: Ett uttryck av valfri typ.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.

Returer

En MATRIS av argumenttypen.

Ordningen på elementen i matrisen är icke-deterministisk. NULL-värden utesluts.

Exempel

> SELECT collect_set(col) FROM VALUES (1), (2), (NULL), (1) AS tab(col);
 [1,2]
> SELECT collect_set(col1) FILTER(WHERE col2 = 10)
    FROM VALUES (1, 10), (2, 10), (NULL, 10), (1, 10), (3, 12) AS tab(col1, col2);
 [1,2]