Funktionen xpath_long

Returnerar ett BIGINT-värde från ett XML-dokument.

Syntax

xpath_long(xml, xpath)

Argument

  • xml: Ett STRING-uttryck av XML.
  • xpath: Ett STRING-uttryck som är ett välutformad XPath.

Returer

A BIGINT.

Resultatet är noll om ingen matchning hittas, eller om en matchning hittas men värdet inte är numeriskt.

Funktionen träffar ett fel om xml eller xpath är felaktigt.

Exempel

> SELECT xpath_long('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3