Användardefinierade skalärfunktioner (UDF)

Användardefinierade skalära funktioner (UDF: er) är användar programmerings bara rutiner som fungerar på en rad. Den här dokumentationen visar de klasser som krävs för att skapa och registrera UDF: er. Den innehåller också exempel som visar hur du definierar och registrerar UDF: er och anropar dem i Spark SQL.

UserDefinedFunction lektion

Om du vill definiera egenskaperna för en användardefinierad funktion kan du använda några av de metoder som definierats i den här klassen.

 • asNonNullable (): UserDefinedFunction: uppdateringar UserDefinedFunction kan inte ha värdet null.
 • asNondeterministic (): UserDefinedFunction: uppdateringar UserDefinedFunction av icke deterministiska.
 • withName (namn: sträng): UserDefinedFunction: uppdateringar UserDefinedFunction med ett angivet namn.

Exempel

Scala

import org.apache.spark.sql.SparkSession
import org.apache.spark.sql.functions.udf

val spark = SparkSession
   .builder()
   .appName("Spark SQL UDF scalar example")
   .getOrCreate()

// Define and register a zero-argument non-deterministic UDF
// UDF is deterministic by default, i.e. produces the same result for the same input.
val random = udf(() => Math.random())
spark.udf.register("random", random.asNondeterministic())
spark.sql("SELECT random()").show()
// +-------+
// |UDF() |
// +-------+
// |xxxxxxx|
// +-------+

// Define and register a one-argument UDF
val plusOne = udf((x: Int) => x + 1)
spark.udf.register("plusOne", plusOne)
spark.sql("SELECT plusOne(5)").show()
// +------+
// |UDF(5)|
// +------+
// |   6|
// +------+

// Define a two-argument UDF and register it with Spark in one step
spark.udf.register("strLenScala", (_: String).length + (_: Int))
spark.sql("SELECT strLenScala('test', 1)").show()
// +--------------------+
// |strLenScala(test, 1)|
// +--------------------+
// |          5|
// +--------------------+

// UDF in a WHERE clause
spark.udf.register("oneArgFilter", (n: Int) => { n > 5 })
spark.range(1, 10).createOrReplaceTempView("test")
spark.sql("SELECT * FROM test WHERE oneArgFilter(id)").show()
// +---+
// | id|
// +---+
// | 6|
// | 7|
// | 8|
// | 9|
// +---+

Java

import org.apache.spark.sql.*;
import org.apache.spark.sql.api.java.UDF1;
import org.apache.spark.sql.expressions.UserDefinedFunction;
import static org.apache.spark.sql.functions.udf;
import org.apache.spark.sql.types.DataTypes;

SparkSession spark = SparkSession
   .builder()
   .appName("Java Spark SQL UDF scalar example")
   .getOrCreate();

// Define and register a zero-argument non-deterministic UDF
// UDF is deterministic by default, i.e. produces the same result for the same input.
UserDefinedFunction random = udf(
 () -> Math.random(), DataTypes.DoubleType
);
random.asNondeterministic();
spark.udf().register("random", random);
spark.sql("SELECT random()").show();
// +-------+
// |UDF() |
// +-------+
// |xxxxxxx|
// +-------+

// Define and register a one-argument UDF
spark.udf().register("plusOne", new UDF1<Integer, Integer>() {
 @Override
 public Integer call(Integer x) {
  return x + 1;
 }
}, DataTypes.IntegerType);
spark.sql("SELECT plusOne(5)").show();
// +----------+
// |plusOne(5)|
// +----------+
// |     6|
// +----------+

// Define and register a two-argument UDF
UserDefinedFunction strLen = udf(
 (String s, Integer x) -> s.length() + x, DataTypes.IntegerType
);
spark.udf().register("strLen", strLen);
spark.sql("SELECT strLen('test', 1)").show();
// +------------+
// |UDF(test, 1)|
// +------------+
// |      5|
// +------------+

// UDF in a WHERE clause
spark.udf().register("oneArgFilter", new UDF1<Long, Boolean>() {
 @Override
 public Boolean call(Long x) {
  return x > 5;
 }
}, DataTypes.BooleanType);
spark.range(1, 10).createOrReplaceTempView("test");
spark.sql("SELECT * FROM test WHERE oneArgFilter(id)").show();
// +---+
// | id|
// +---+
// | 6|
// | 7|
// | 8|
// | 9|
// +---+