Gör så här: Använda inbyggda rättigheterHow to: Use built-in rights

I det här avsnittet beskrivs de inbyggda rättigheter som tillhandahålls av Microsoft Rights Management SDK 4.2 och de användningsbegränsningar som en app ska framtvinga för att följa dessa begränsningar.This topic outlines the built-in rights that the Microsoft Rights Management SDK 4.2 provides and usage restrictions that an app should enforce in honoring those restrictions. Nedan visas inbyggda rättigheter, vanliga rättigheter, redigerbara dokumenträttigheter samt e-posträttigheter följt av en beskrivning och deras värden efter operativsystem.The following shows the built-in rights; common rights, editable document rights and email rights follwed by a description and their values by operating system.

Observera – För Linux SDK, se rights.h-källfilen för mer information.Note - For the Linux SDK, see the rights.h source file for details.

Vanliga rättigheterCommon Rights

Alla – En samling med alla vanliga rättigheter.All - A collection of all common rights.

Ägare – Rättigheten Ägare ger fullständig kontroll över det skyddade innehållet.Owner - The Owner right grants full control over the protected content.

Visa – Rätten att visa skyddat innehåll.View - The right to view protected content. När den här rättigheten beviljas kan användaren öppna och visa skyddat innehåll via programmet. Dock krävs ytterligare rättigheter för att ändra, extrahera, vidarebefordra eller spara innehållet.Typically, when this right is granted, the application enables the user to open and view protected content; however, additional rights are required to modify, extract, forward, or save the content.

 

Redigerbara dokumenträttigheterEditable Document Rights

Alla – En samling som innehåller samtliga redigerbara dokumenträttigheter.All - A collection that contains all of the editable document rights.

Kommentera – Rätten att kommentera ett dokument.Comment - The right to make comments on the document.

Redigera – Rätten att redigera skyddat innehåll och spara det i samma skyddade format.Edit - The right to edit protected content and save it in the same protected format. När den här rättigheten beviljas gör appen normalt att användaren kan ändra skyddat innehåll och sedan spara det i samma fil.Typically, when this right is granted, the app enables the user to change protected content and then save it to the same file.

Exportera – Rätten att extrahera innehåll från ett skyddat format och överföra det till ett annat AD RMS-skyddad format.Export - The right to extract content from a protected format and place it in a different AD RMS-protected format. När den här rättigheten beviljas kan användaren normalt spara skyddat innehåll i andra AD RMS-skyddade format via appen, exempelvis om programmet innehåller en Spara som-funktion.Typically, when this right is granted, the app enables the user to save protected content to other AD RMS-protected formats; for example, if the application implements a Save As functionality.

Extrahera – Rätten att extrahera innehåll från ett skyddat format och ge det ett oskyddat format.Extract - The right to extract content from a protected format and place it in an unprotected format. När den här rättigheten beviljas kan användaren normalt använda appen för att kopiera och klistra in information från skyddat innehåll.Typically, when this right is granted, the app enables the user to copy and paste information from protected content. Om appen innehåller en Spara som-funktion kan programmet kan även användas av användaren för att spara skyddat innehåll i oskyddade format och andra skyddade format.If the app implements a Save As functionality, the application might also enable the user to save protected content to unprotected formats and other protected formats. Den här rättigheten har samma värde som rättigheten Extrahera för e-post.This right has the same value as the Extract right for email.

Skriva ut – Rätten att skriva ut skyddat innehåll.Print - The right to print protected content. När den här rättigheten beviljas får användaren normalt möjlighet att skriva ut skyddat innehåll via appen.Typically, when this right is granted, the app enables the user to print protected content. Den här rättigheten har samma värde som rättigheten Skriv ut för e-post.This right has the same value as the Print right for email.

 

E-posträttigheterEmail Rights

Alla – En samling som innehåller samtliga e-posträttigheter.All - A collection that contains all of the email rights.

Extrahera – Rätten att extrahera innehåll från ett skyddat format och ge det ett oskyddat format.Extract - The right to extract content from a protected format and place it in an unprotected format. När den här rättigheten beviljas kan en e-postmottagare normalt kopiera och klistra in information från ett skyddat meddelande med hjälp av appen.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to copy and paste information from a protected message. Om det finns en Spara som-funktion kan programmet även göra det möjligt för mottagaren att spara skyddat innehåll i oskyddade format och andra skyddade format.If the app implements a Save As functionality, the application might also enable the recipient to save protected content to unprotected formats and other protected formats. Den här rättigheten har samma värde som rättigheten Extrahera för redigerbara dokument.This right has the same value as the Extract right for editable documents.

Vidarebefordra – Rätten att vidarebefordra ett skyddat meddelande.Forward - The right to forward a protected message. När den här rättigheten beviljas kan en e-postmottagare normalt vidarebefordra ett skyddat meddelande via appen.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to forward a protected message.

Skriva ut – Rätten att skriva ut skyddat innehåll.Print - The right to print protected content. När den här rättigheten beviljas kan en e-postmottagare normalt skriva ut ett skyddat meddelande via appen.Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to print a protected message. Den här rättigheten har samma värde som rättigheten Skriv ut för redigerbara dokument.This right has the same value as the Print right for editable documents.

Svara – När den här rättigheten har beviljas kan en e-postmottagare normalt använda appen för att svara på ett skyddat meddelande och ta med en kopia av det ursprungliga meddelandet.Reply - Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to reply to a protected message and include a copy of the original message.

Svara alla – När den här rättigheten har beviljas kan en e-postmottagare normalt använda appen för att svara alla mottagare av ett skyddat meddelande och ta med en kopia av det ursprungliga meddelandet.ReplyAll - Typically, when this right is granted, the app enables an email recipient to reply to all recipients of a protected message and include a copy of the original message.