Konfigurera Visual StudioConfigure Visual Studio

Det här avsnittet innehåller instruktioner för hur du konfigurerar ett Visual Studio-projekt att använda Rights Management Services SDK 2.1.This topic contains instructions about how to configure a Visual Studio project to use the Rights Management Services SDK 2.1.

KravPrerequisites

InstruktionerInstructions

Steg 1: Konfigurera ett Visual Studio-projekt att använda RMS SDK 2.1Step 1: Configure a Visual Studio project to use RMS SDK 2.1

Dessa instruktioner är specifika för Microsoft Visual Studio 2010.These instructions are specific to Microsoft Visual Studio 2010. Om du använder en annan version av Microsoft Visual Studio kanske dialogrutorna med inställningar ser lite annorlunda ut.If you are using a different version of Microsoft Visual Studio, your settings dialog boxes may appear slightly different.

Dessa anvisningar gäller utvecklingen av ett internt 32-bitarsprogram.These instructions apply to building a native 32-bit application.

 1. Lägg till inkluderingskatalogen för RMS SDK 2.1 i ditt Visual Studio 2010-projekt.Add the RMS SDK 2.1 include directory to your Visual Studio 2010 project.

  Under Configuration Properties väljer du VC++ Directories och lägger till inkluderingskatalogen för RMS SDK 2.1, $(MSIPCSDKDIR)\inc, i fältet Include Directories.Under Configuration Properties select VC++ Directories and add the RMS SDK 2.1 include directory, $(MSIPCSDKDIR)\inc, to the Include Directories field.

  Fältet Include Directories under Configuration Properties

 2. Lägg till bibliotekskatalogen för RMS SDK 2.1 i ditt Visual Studio 2010-projekt.Add the RMS SDK 2.1 library directory to your Visual Studio 2010 project.

  Under Configuration Properties väljer du VC ++ Directories och lägger till bibliotekskatalogen för RMS SDK 2.1 i fältet Library Directories för din plattform.Under Configuration Properties select VC++ Directories and add the RMS SDK 2.1 library directory, to the Library Directories field for your platform.

  • För Win32 använder du $(MSIPCSDKDIR)\libFor Win32, use $(MSIPCSDKDIR)\lib
  • För x64 använder du $(MSIPCSDKDIR)\lib\x64For x64, use $(MSIPCSDKDIR)\lib\x64

  Fältet Configuration Properties under Library Directories

 3. Lägg till biblioteksfilerna för RMS SDK 2.1 som Visual Studio 2010-beroenden.Add the RMS SDK 2.1 library files as Visual Studio 2010 dependencies.

  Under Linker väljer du Input och lägger till RMS SDK 2.1-biblioteksfilerna, Msipc.lib och Msipc_s.lib, i fältet Additional Dependencies.Under Linker, select Input and add the RMS SDK 2.1 library files; Msipc.lib and Msipc_s.lib, to the Additional Dependencies field.

  Fältet Additional Dependencies under Linker

 4. Lägg till DLL (Dynamic Link Library) för RMS SDK 2.1 som en fördröjd DLL-inläsning.Add the RMS SDK 2.1 Dynamic Link Library (DLL) as a delay-loaded DLL.

  Under Linker väljer du Input och lägger till DLL-filen för RMS SDK 2.1, Msipc.dll, i fältet Delay Loaded Dlls.Under Linker, select Input, and add the RMS SDK 2.1 DLL file, Msipc.dll, to the Delay Loaded Dlls field.

  Fältet Delay-Loaded Libraries under Linker

 5. Skapa versionsinformation för den resulterande binärfilen.Create version information for your resulting binary.

  Under Solution Explorer väljer du Resource Files och lägger till namnet på binärfilen i fältet OriginalFileName.Under Solution Explorer select Resource Files and add your binary name to the OriginalFileName field.

  Fältet Resource Files under Solution Explorer