Verifiera Azure Rights Management-tjänstenVerifying the Azure Rights Management service

Gäller för: Azure information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

När skydds tjänsten (Azure Rights Management) från Azure Information Protection aktive ras och du har utfört ytterligare konfigurations steg som krävs för din organisation, är du redo att verifiera att skydds tjänsten fungerar som förväntat.When the protection service (Azure Rights Management) from Azure Information Protection is activated and you have performed any additional configuration steps that are required for your organization, you are ready to verify that this protection service is working as expected.

Ett enkelt verifieringstest är att skydda ett dokument eller e-postmeddelande med hjälp av ett användarkonto och sedan försöka öppna och använda det skyddade innehållet från ett annat användarkonto på en annan dator.A simple verification test is to protect a document or email message by using one user account, and then attempt to open and use that protected content from another user account on a different computer.

Om du vill göra detta test kan du använda informationen i Hjälp användare att skydda filer med Azure Rights Management-tjänsten.For instructions to complete this testing, see the information in Helping users to protect files by using the Azure Rights Management service.

Om testet misslyckas, går du igenom konfigurationsstegen i Översikt över Azure Information Protection-distributionen.If your testing is unsuccessful, review the configuration steps in Azure Information Protection deployment roadmap.

Nästa stegNext steps

Du kan övervaka hur din organisation använder den här skydds tjänsten med hjälp av användnings loggning.You can monitor how your organization is using this protection service by using usage logging. Mer information finns i Logga och analysera skydds användningen från Azure information Protection.For more information, see Logging and analyzing the protection usage from Azure Information Protection.