Självstudier: Utföra en rotorsaksanalys på en aviseringTutorial: Conduct a root cause analysis on an alert

I den här självstudiekursen lär du dig hur du diagnostiserar rotorsaken till en avisering med acceleratorn Fjärrövervakningslösning.In this tutorial, you learn how to use the Remote Monitoring solution accelerator to diagnose the root cause of an alert. Du ser att en avisering har utlösts i fjärrövervakningslösningens instrumentpanel. Använd sedan Azure Time Series Insights-utforskaren för att undersöka orsaken.You see that an alert has been triggered in the Remote Monitoring solution dashboard and then use the Azure Time Series Insights explorer to investigate the root cause.

I självstudien används två simulerade lastbilsenheter som skickar telemetri om plats, höjd, hastighet och lasttemperatur.The tutorial uses two simulated delivery truck devices that send location, altitude, speed, and cargo temperature telemetry. Lastbilarna hanteras av en organisation som heter Contoso och är anslutna till acceleratorn Fjärrövervakningslösning.The trucks are managed by an organization called Contoso and are connected to the Remote Monitoring solution accelerator. Som Contoso-operatör måste du veta varför en av dina lastbilar (lastbil-02) har loggat en avisering om låg temperatur.As a Contoso operator, you need to understand why one of your trucks (delivery-truck-02) has logged a low temperature alert.

I den här kursen för du göra följande:In this tutorial, you:

  • Filtrera enheterna på instrumentpanelenFilter the devices in the dashboard
  • Visa telemetri i realtidView real-time telemetry
  • Visa dina data i Time Series Insights-utforskarenExplore data in the Time Series Insights explorer
  • Utföra en rotorsaksanalys för en aviseringConduct a root cause analysis
  • Skapa en ny regel baserat på dina erfarenheterCreate a new rule based on your learnings

Om du inte har en Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto innan du börjar.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Nödvändiga komponenterPrerequisites

Om du vill följa den här självstudien behöver du en distribuerad instans av acceleratorn Fjärrövervakningslösning i Azure-prenumerationen.To follow this tutorial, you need a deployed instance of the Remote Monitoring solution accelerator in your Azure subscription.

Om du inte har distribuerat acceleratorn Fjärrövervakningslösning ännu bör du genomföra snabbstarten Distribuera en molnbaserad fjärrövervakningslösning.If you haven't deployed the Remote Monitoring solution accelerator yet, you should complete the Deploy a cloud-based remote monitoring solution quickstart.

Om du vill visa fjärrövervakningslösningens instrumentpanel i webbläsaren går du först till Acceleratorer för Microsoft Azure IoT-lösning.To view to the Remote Monitoring solution dashboard in your browser, first navigate to Microsoft Azure IoT Solution Accelerators. Du kan bli ombedd att logga in med dina autentiseringsuppgifter för Azure-prenumeration.You may be asked to sign in using your Azure subscription credentials.

Klicka sedan på Starta på panelen för den accelerator för fjärrövervakningslösningen som du distribuerade i Snabbstarten.Then click Launch on the tile for the Remote Monitoring solution accelerator you deployed in the Quickstart.

Välja enheter som ska visasChoose the devices to display

Du kan välja vilka anslutna enheters som ska visas på sidan Instrumentpanel med hjälp av filter.To select which connected devices display on the Dashboard page, use filters. Om du bara vill visa enheter av typen Truck (Lastbil) väljer du de inbyggda filtret Trucks (Lastbilar) i filterlistrutan:To display only the Truck devices, choose the built-in Trucks filter in the filter drop-down:

Filtrera lastbilar på instrumentpanelenFilter for trucks on the dashboard

När du använder ett filter visas endast de enheter som matchar filtervillkoren på kartan och i telemetripanelen på Instrumentpanelen.When you apply a filter, only those devices that match the filter conditions are displayed on the map and in the telemetry panel on the Dashboard. Du kan se att det finns två lastbilar som är anslutna till lösningsacceleratorn, inklusive lastbil-02.You can see that there are two trucks connected to the solution accelerator, including truck-02.

Visa telemetri i realtidView real-time telemetry

Lösningsacceleratorn kartlägger telemetridata i realtid på sidan Instrumentpanel.The solution accelerator plots real-time telemetry in the chart on the Dashboard page. Som standard visar diagrammet höjdtelemetri, vilket varierar över tid:By default, the chart is showing altitude telemetry, which varies over time:

Diagram med lastbilens höjdtelemetriTruck altitude telemetry plot

Visa temperaturtelemetri för lastbilarna genom att klicka på Temperatur i telemetripanelen.To view temperature telemetry for the trucks, click Temperature in the Telemetry panel. Du kan se hur temperaturen för båda lastbilar har varierat under de senaste 15 minuterna.You can see how the temperature for both trucks has varied over the last 15 minutes. Du kan också se att en varning för låg temperatur har aktiverats för lastbil-02 i aviseringspanelen.You can also see that an alert for low temperature has been triggered for delivery-truck-02 in the alerts pane.

RM-instrumentpanelen med avisering för låg temperaturRM dashboard with low temp alert

Utforska dataExplore the data

Öppna lastbilens telemetridata i Time Series Insights-utforskaren för att identifiera orsaken till larmet om låg temperatur.To identify the cause of the low temperature alarm, open the delivery truck telemetry data in the Time Series Insights explorer. Klicka på någon av länkarna Utforska i Time Series Insights på instrumentpanelen:Click any of the Explore in Time Series Insights links on the dashboard:

RM-instrumentpanel med markerade TSI-länkarRM dashboard with TSI links highlighted

När utforskaren startas visas alla dina enheter:When the explorer launches, you see all of your devices listed:

Startvyn i TSI-UtforskarenTSI Explorer initial view

Filtrera enheterna genom att skriva lastbil i filterrutan och välj temperatur som mått i den vänstra panelen:Filter the devices by typing delivery-truck in the filter box, and select temperature as the Measure in the left-hand panel:

TSI-utforskaren lastbilstemperaturTSI Explorer truck temperature

Du ser samma vy som du såg i instrumentpanelen för fjärrövervakning.You see the same view that you saw in the Remote Monitoring dashboard. Dessutom kan du nu zooma i närmare på den tidsram som aviseringen utlöstes i:Also, you can now zoom in closer to the time frame that the alert was triggered within:

Zoom för TSI-utforskarenTSI Explorer zoom

Du kan också lägga till i andra telemetriströmmar som kommer från lastbilar.You can also add in other telemetry streams coming from the trucks. Klicka på knappen Lägg till i det övre vänstra hörnet.Click the Add button in the top left-hand corner. Ett nytt fönster visas:A new pane appears:

TSI-Utforskaren med nytt fönsterTSI Explorer with new pane

I det nya fönstret ändrar du namnet på den nya etiketten till Enheter så att den matchar den tidigare.In the new pane, change the name of the new label to Devices so that it matches the previous one. Välj höjd som Mått och iothub-anslutning-enhet-id som värde för Delning enligt för att lägga till höjdtelemetri i vyn:Select altitude as the Measure and iothub-connection-device-id as the Split By value to add the altitude telemetry into your view:

TSI-utforskaren med temperatur och höjdTSI Explorer with temperature and altitude

Diagnostisera aviseringenDiagnose the alert

Du kan se att höjdprofilerna avviker från varandra när du tittar på flödena i den aktuella vyn.When you look at the streams in the current view, you can see that the altitude profiles for the two trucks are different. Dessutom faller temperaturen för lastbil-02 när transporterar når en hög höjd.Also, the temperature drop in delivery-truck-02 happens when the truck reaches a high altitude. Du förvånas av att se detta eftersom lastbilarna förväntades följa samma väg.You are surprised by the finding, because the trucks were scheduled to take the same route.

För att bekräfta din misstanke om att lastbilarna tog olika resvägar lägger du till ett annat fönster i sidopanelen med knappen Lägg till.To confirm your suspicion that the trucks took different journey paths, add in another pane to the side panel using the Add button. I det nya fönstret ändrar du namnet på den nya etiketten till Enheter så att den matchar den tidigare.In the new pane, change the name of the new label to Devices so that it matches the previous one. Välj Höjd som Mått och iothub-anslutning-enhet-id som värde för Delning enligt för att lägga till höjdtelemetri i vyn.Select longitude as the Measure and iothub-connection-device-id as the Split By value to add the longitude telemetry into your view. Du kan se att lastbilarna tog olika vägar genom att titta på skillnaden mellan longitud-flödena:You can see that the trucks did take different journeys by looking at the difference between longitude streams:

TSI-utforskaren med temperatur, longitud och höjdTSI Explorer with temperature, altitude, and longitude

Skapa en ny regelCreate a new rule

Medan lastbilsvägar vanligtvis optimeras i förväg upptäcker du att trafikmönster, väder och andra oförutsedda händelser kan orsaka förseningar och låter lastbilsförarna fatta de slutgiltiga besluten baserat på deras omdöme.While truck routes are typically optimized in advance, you realize that traffic patterns, weather, and other unpredictable events can cause delays and leave last minute route decisions to truck drivers based on their best judgment. Men eftersom tillgångarna i lastbilarna är temperaturkänsliga bör du skapa en extra regel i din fjärrövervakningslösning.However, since the temperature of your assets inside the vehicle is critical, you should create an additional rule in your Remote Monitoring solution. Den här regeln är till för att ge dig en varning om genomsnittshöjden är över 105 meter över ett 1-minutsintervall:This rule is to ensure you receive a warning if the average altitude over a 1-minute interval goes above 350 feet:

Fliken fjärrövervakningsregler höjdregelRemote Monitoring rules tab set altitude rule

Läs föregående självstudie för information om att skapa och identifiera enhetsproblem.To learn how to create and edit rules, check out the previous tutorial on detecting device issues.

Rensa resurserClean up resources

Om du planerar att gå vidare till nästa självstudie lämnar du den distribuerade acceleratorn Fjärrövervakningslösning.If you plan to move on to the next tutorial, leave the Remote Monitoring solution accelerator deployed. Du kan minska kostnaden för att köra lösningsacceleratorn när du inte använder den genom att stoppa de simulerade enheterna på inställningspanelen:To reduce the costs of running the solution accelerator while you're not using it, you can stop the simulated devices in the settings panel:

Pausa telemetriPause telemetry

Du kan starta om de simulerade enheterna när du är redo att starta nästa självstudie.You can restart the simulated devices when you're ready to start the next tutorial.

Om du inte längre behöver lösningsacceleratorn tar du bort den från sidan Etablerade lösningar:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page:

Ta bort lösningen

Ta bort lösningen

Nästa stegNext steps

I den här självstudiekursen fick du lära dig att använda Time Series Insights-utforskaren för att diagnostisera rotorsaken till en avisering med acceleratorn Fjärrövervakningslösning.This tutorial showed you how to use the Time Series Insights explorer with the Remote Monitoring solution accelerator to diagnose the root cause of an alert. Fortsätt till nästa självstudiekurs om du vill lära dig hur du använder lösningsacceleratorn till att identifiera och åtgärda problem med anslutna enheter.To learn how to use the solution accelerator to identify and fix issues with your connected devices, continue to the next tutorial.