Snabbstart: Distribuera och köra en IoT-enhetssimulering i AzureQuickstart: Deploy and run an IoT device simulation in Azure

Den här snabbstarten visar hur du distribuerar Azure IoT-enhetssimulering för att testa din IoT-lösning.This quickstart shows you how to deploy Azure IoT Device Simulation to test your IoT solution. När du har distribuerat lösningsacceleratorn kör du en exempelsimulering för att komma igång.After you've deployed the solution accelerator, you run a sample simulation to get started.

Du behöver en aktiv Azure-prenumeration för att kunna utföra den här snabbstarten.To complete this quickstart, you need an active Azure subscription.

Om du inte har en Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto innan du börjar.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Distribuera enhetssimuleringDeploy Device Simulation

När du distribuerar enhetssimuleringen till din Azure-prenumeration måste du ange vissa konfigurationsalternativ.When you deploy Device Simulation to your Azure subscription, you must set some configuration options.

Logga in på azureiotsolutions.com med dina Azure-kontouppgifter.Sign in to azureiotsolutions.com using your Azure account credentials.

Klicka på panelen Enhetssimulering:Click the Device Simulation tile:

Välj enhetssimulering

Klicka på Testa nu på sidan med beskrivning av enhetssimulering:Click Try now on the Device Simulation description page:

Klicka på Testa nu

På sidan Skapa enhetssimuleringslösning anger du ett unikt Lösningsnamn.On the Create Device Simulation solution page, enter a unique Solution name.

Välj den prenumeration och den region du vill använda för att distribuera lösningsacceleratorn.Select the Subscription and Region you want to use to deploy the solution accelerator. Normalt väljer du regionen närmast dig.Typically, you choose the region closest to you. Du måste vara global administratör eller användare i prenumerationen.You must be a global administrator or user in the subscription.

Markera rutan för att distribuera en IoT Hub som ska användas med din enhetssimuleringslösning.Check the box to deploy an IoT hub to use with your Device Simulation solution. Du kan alltid ändra den IoT Hub-simuleringen du använder senare.You can always change the IoT hub your simulation uses later.

Klicka på Skapa för att börja etablera din lösning.Click Create to begin provisioning your solution. Processen tar minst fem minuter att köra:This process takes at least five minutes to run:

Detaljer för enhetssimuleringslösning

Logga in på lösningenSign in to the solution

När etableringsprocessen är klar kan du logga in på din instans av enhetssimulering genom att klicka på knappen Starta:When the provisioning process is complete, you can sign in to your instance of Device Simulation by clicking the Launch button:

Öppna enhetssimulering

Klicka på Acceptera för att acceptera den begäran om behörigheter som instrumentpanelen för enhetssimuleringslösningen visar i webbläsaren.Click Accept to accept the permissions request, the Device Simulation solution dashboard displays in your browser.

Vid första öppningen ser du instrumentpanelen för enhetssimulering med en komma igång-guide.When first opened, you see the Device Simulation dashboard with a Getting started guide. Klicka på den första panelen så öppnas en exempelsimulering.Click on the first tile to open a sample simulation. Om du stänger komma igång-guiden kan du öppna den enkla exempelsimuleringen från instrumentpanelen genom att klicka på dess panel:If you close the Getting started guide, you can open the Sample Simple Simulation from the dashboard by clicking its tile:

Instrumentpanel för lösningen

ExempelsimuleringSample Simulation

Eftersom den är en exempelsimulering kan den inte redigeras.As a sample simulation, it can't be edited. Simuleringen konfigureras med följande inställningar:The simulation is configured with the following settings:

InställningSetting VärdeValue
Mål-IoT HubTarget IoT Hub Använd i förväg etablerad IoT HubUse pre-provisioned IoT Hub
EnhetsmodellDevice model LastbilTruck
Antal enheterNumber of devices 1010
TelemetrifrekvensTelemetry frequency 10 sekunder10 seconds
Simuleringens varaktighetSimulation duration Kör utan tidsbegränsningRun indefinitely

Simuleringskonfiguration

Köra simuleringenRun the simulation

Klicka på Starta simulering.Click Start Simulation. Simuleringen körs utan tidsbegränsning enligt konfigurationen.The simulation will run indefinitely as configured. Du kan stoppa simuleringen när som helst genom att klicka på Stoppa simulering.You can stop the simulation at any time by clicking Stop Simulation. Simuleringen visar statistik för den aktuella körningen.The simulation shows statistics for the current run.

Simuleringskörning

Du kan bara köra en simulering i taget från en enhetssimuleringsinstans.You can only run one simulation at a time from a Device Simulation instance.

Rensa resurserClean up resources

Om du vill utforska ytterligare låter du enhetssimuleringen förbli distribuerad.If you plan to explore further, leave Device Simulation deployed.

Om du inte längre behöver enhetssimuleringen tar du bort den från sidan Etablerade lösningar genom att klicka på dess panel och sedan på Ta bort lösning:If you no longer need Device Simulation, delete it from the Provisioned solutions page, by clicking on its tile, and then clicking Delete Solution:

Ta bort lösningen

Nästa stegNext steps

I den här snabbstarten har du distribuerat och kört en exempelsimulering för IoT-enheter.In this quickstart, you've deployed Device Simulation and run a sample IoT device simulation.