Snabbstart: Prova en molnbaserad lösning för att analysera behovet av förutsägande underhåll på anslutna enheterQuickstart: Try a cloud-based solution to run a predictive maintenance analysis on my connected devices

I den här snabbstarten får du lära dig att distribuera Azure IoT-lösningsacceleratorn för förutsägande underhåll och simulera ett molnbaserat förutsägande underhåll.This quickstart shows you how to deploy the Azure IoT Predictive Maintenance solution accelerator to run a cloud-based predictive maintenance simulation. När du har distribuerat lösningsacceleratorn kan du analysera behovet av förebyggande underhåll utifrån data om en simulerad flygplansmotor på sidan Instrumentpanel i lösningen.After you've deployed the solution accelerator, you use the solution Dashboard page to run a predictive maintenance analysis on data from a simulated aircraft engine. Du kan använda den här lösningsacceleratorn som utgångspunkt för en egen implementering eller som utbildningsverktyg.You can use this solution accelerator as the starting point for your own implementation or as a learning tool.

I den här simuleringen är Fabrikam ett regionalt flygbolag som fokuserar på bra kundupplevelser till konkurrenskraftiga priser.In the simulation, Fabrikam is a regional airline that focuses on great customer experience at competitive prices. En orsak till flygförseningar är underhållsproblem, och flygplansmotorernas underhåll är särskilt krävande.One cause of flight delays is maintenance issues and aircraft engine maintenance is particularly challenging. Fabrikam måste till vilket pris som helst förhindra motorfel under flygningar och inspekterar därför regelbundet sina motorer och schemalägger underhåll med utgångspunkt i en plan.Fabrikam must avoid engine failure during flight at all costs, so it inspects its engines regularly and schedules maintenance according to a plan. Flygplansmotorer slits dock inte alltid likadant.However, aircraft engines don't always wear the same. En del onödigt underhåll utförs på motorer.Some unnecessary maintenance is done on engines. Dessutom kan det uppstå problem som gör att planet blir stående tills underhåll har utförts.More importantly, issues arise which can ground an aircraft until maintenance is done. Dessa problem bli extra kostsamma om ett flygplan finns på en plats där rätt tekniker eller reservdelar inte är tillgängliga.These issues can be especially costly if an aircraft is at a location where the right technicians or spare parts aren't available.

Motorerna i Fabrikams flygplan är utrustade med sensorer som övervakar motortillståndet under flygning.The engines of Fabrikam's aircraft are instrumented with sensors that monitor engine conditions during flight. Fabrikam har flera års drifts- och feldata för motorer från dessa sensorer.Fabrikam has years of engine operational and failure data from these sensors. Fabrikams datavetare har använt dessa data för att utveckla en modell för att förutsäga återstående driftstid (RUL) för en flygplansmotor.Fabrikam's data scientists used this data to develop a model to predict the Remaining Useful Life (RUL) of an aircraft engine. Modellen använder en korrelation mellan data från fyra av motorsensorerna och motorförslitningar som med tiden leder till motorfel.The model uses a correlation between data from four of the engine sensors and the engine wear that leads to eventual failure. Fabrikam fortsätter att utföra regelbundna säkerhetsinspektioner men nu kan man använda modeller för att beräkna varje motors återstående livslängd efter varje flygning.While Fabrikam continues to do regular safety inspections, it can now use the models to compute the RUL for each engine after every flight. Fabrikam kan nu förutsäga framtida felpunkter och planera för underhåll för att minimera flygplanens marktid.Fabrikam can now predict future points of failure and plan for maintenance to minimize aircraft ground time. Processen minskar driftkostnaderna och säkerställer passagerarnas och personalens säkerhet.This process reduces operating costs while ensuring the safety of passengers and crew.

Du behöver en aktiv Azure-prenumeration för att kunna utföra den här snabbstarten.To complete this quickstart, you need an active Azure subscription.

Om du inte har en Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto innan du börjar.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Distribuera lösningenDeploy the solution

När du distribuerar lösningsacceleratorn till Azure-prenumerationen måste du ange några konfigurationsalternativ.When you deploy the solution accelerator to your Azure subscription, you must set some configuration options.

Gå till Microsoft Azure IoT-lösningsacceleratorer och logga in med autentiseringsuppgifterna för ditt Azure-konto.Navigate to Microsoft Azure IoT solution accelerators and sign in using your Azure account credentials.

Klicka på panelen Förebyggande underhåll.Click the Predictive Maintenance tile. På sidan Förebyggande underhåll klickar du på Try Now (Testa nu):On the Predictive Maintenance page, click Try Now:

Testa nu

På sidan Create Predictive Maintenance solution (Skapa lösning för förutsägande underhåll) anger du ett unikt lösningsnamn för utvecklingsacceleratorn för förutsägande underhåll.On the Create Predictive Maintenance solution page, enter a unique Solution name for your Predictive Maintenance solution accelerator. I den här snabbstarten använder vi MyPredictiveMaintenance.For this quickstart, we're using MyPredictiveMaintenance.

Välj den prenumeration och den region du vill använda för att distribuera lösningsacceleratorn.Select the Subscription and Region you want to use to deploy the solution accelerator. Normalt väljer du regionen närmast dig.Typically, you choose the region closest to you. I den här snabbstarten använder vi Visual Studio Enterprise och USA, östra.For this quickstart, we're using Visual Studio Enterprise and East US. Du måste vara global administratör eller användare i prenumerationen.You must be a global administrator or user in the subscription.

Klicka på Skapa för att inleda distributionen.Click Create to begin the deployment. Processen tar minst fem minuter att köra:This process takes at least five minutes to run:

Information om lösningen för förutsägande underhåll

Logga in på lösningenSign in to the solution

När distributionen till Azure-prenumerationen är klar visas en grön bockmarkering och Redo på lösningspanelen.When the deployment to your Azure subscription is complete, you see a green checkmark and Ready on the solution tile. Nu kan du logga in på instrumentpanelen för lösningsacceleratorn för förutsägande underhåll.You can now sign in to your Predictive Maintenance solution accelerator dashboard.

Klicka på den nya lösningsacceleratorn för förutsägande underhåll på sidan Etablerade lösningar.On the Provisioned solutions page, click your new Predictive Maintenance solution accelerator.

Lösningens panel

Du kan visa information om lösningsacceleratorn på sidan som visas.You can view information about the solution accelerator in the page that appears. Välj Go to your Solution accelerator (Gå till din lösningsaccelerator) för att visa lösningsacceleratorn för förutsägande underhåll:Choose Go to your solution accelerator to view your Predictive Maintenance solution accelerator:

Lösningens panel

Acceptera behörighetsförfrågan genom att klicka på Acceptera. Nu visas instrumentpanelen för lösningen för förutsägande underhåll i webbläsaren:Click Accept to accept the permissions request, the Predictive Maintenance solution dashboard displays in your browser:

Instrumentpanel för lösningen

Starta simuleringen genom att klicka på Starta simulering.Click Start simulation to begin the simulation. Instrumentpanelen fylls med sensorhistorik, RUL-värden, cykler och RUL-historik:The sensor history, RUL, Cycles, and RUL history populate the dashboard:

Simuleringen körs

Om RUL-värdet är mindre än 160 (ett godtyckligt tröskelvärde som valts som exempel) visas en varningssymbol på lösningsportalen bredvid RUL-värdet.When RUL is less than 160 (an arbitrary threshold chosen for demonstration purposes), the solution portal displays a warning symbol next to the RUL display. Dessutom markeras flygplansmotorn i gult på lösningsportalen.The solution portal also highlights the aircraft engine in yellow. Lägg märke till att RUL-värdena har en nedåtgående trend generellt, men med många upp- och nedgångar.Notice how the RUL values have a general downward trend overall, but tend to bounce up and down. Detta mönster beror på de olika cykellängderna och modellens precision.This behavior results from the varying cycle lengths and the model accuracy.

Simuleringsvarning

Den fullständiga simuleringen tar 35 minuter för att slutföra 148 cykler.The full simulation takes around 35 minutes to complete 148 cycles. RUL-tröskelvärdet på 160 nås för första gången vid cirka 5 minuter och båda motorerna når tröskelvärdet ungefär vid 8 minuter.The 160 RUL threshold is met for the first time at around 5 minutes and both engines hit the threshold at around 8 minutes.

Simuleringen kör igenom den fullständiga datauppsättningen i 148 cykler och bestämmer den slutliga återstående användbara livslängden och cykelvärdena.The simulation runs through the complete dataset for 148 cycles and settles on final RUL and cycle values.

Du kan stoppa simuleringen när du vill, men om du klickar på Starta simulering spelas simuleringen upp igen från början av datauppsättningen.You can stop the simulation at any point, but clicking Start Simulation replays the simulation from the start of the dataset.

Rensa resurserClean up resources

Om du vill utforska ytterligare låter du lösningsacceleratorn för förutsägande underhåll förbli distribuerad.If you plan to explore further, leave the Predictive Maintenance solution accelerator deployed.

Om du inte längre behöver lösningsacceleratorn tar du bort den från sidan Etablerade lösningar genom att välja den och sedan klicka på Ta bort lösning:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page, by selecting it, and then clicking Delete Solution:

Ta bort lösningen

Nästa stegNext steps

I den här snabbstarten har du distribuerat lösningsacceleratorn för förutsägande underhåll och kört en simulering.In this quickstart, you've deployed the Predictive Maintenance solution accelerator and run a simulation.

Fortsätt till nästa artikel om du vill lära dig mer om lösningsacceleratorn och de simulerade flygplansmotorerna.To learn more about the solution accelerator and the simulated aircraft engines, continue to the following article.