Skapa ett IoT Edge Module-erbjudande

Den här artikeln beskriver hur du skapar ett IoT-erbjudande (Sakernas Internet) Edge-modul. Alla erbjudanden går igenom vår certifieringsprocess, som kontrollerar din lösning för standardkrav, kompatibilitet och korrekta metoder.

Innan du börjar skapar du ett konto för den kommersiella marknadsplatsen i Partnercenter och ser till att det har registrerats i programmet för den kommersiella marknadsplatsen.

Innan du börjar

Granska Plan an IoT Edge Module offer ( Planera ett erbjudande IoT Edge Module). Den förklarar de tekniska kraven för det här erbjudandet och listar den information och de tillgångar som du behöver när du skapar det.

Skapa ett nytt erbjudande

 1. Logga in på Partner Center.

 2. I den vänstra navigeringsmenyn väljer du Översikt över Kommersiell > marknadsplats.

 3. På sidan Översikt väljer du + Nytt erbjudande IoT Edge > modul.

  Menyalternativen till vänster och knappen Nytt erbjudande.

Viktigt

När ett erbjudande har publicerats visas eventuella ändringar som du gör i Partnercenter Azure Marketplace du publicerar erbjudandet igen. Se till att alltid publicera om ett erbjudande när du har ändrat det.

Nytt erbjudande

Ange ett erbjudande-ID. Det här är en unik identifierare för varje erbjudande i ditt konto.

 • Detta ID är synligt för kunder i webbadressen för erbjudandet och i Azure Resource Manager mallar, om tillämpligt.
 • Använd bara gemena bokstäver och siffror. ID:t kan innehålla bindestreck och understreck, men inga blanksteg och är begränsat till 50 tecken. Om ditt utgivar-ID till exempel är och du anger testpublisherid test-offer-1 blir erbjudandets webbadress https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/testpublisherid.test-offer-1 .
 • Erbjudande-ID:t kan inte ändras när du har valt Skapa.

Ange ett erbjudandealias. Det här är det namn som används för erbjudandet i Partnercenter.

 • Det här namnet används inte på AppSource. Det skiljer sig från erbjudandets namn och andra värden som visas för kunder.
 • Det går inte att ändra det här namnet när du har valt Skapa.

Välj Skapa för att generera erbjudandet. Partnercenter öppnar sidan Erbjudandekonfiguration.

Alias

Ange ett beskrivande namn som vi använder för att referera till det här erbjudandet enbart i Partnercenter. Erbjudandets alias (i förväg ifylld med det du angav när du skapade erbjudandet) används inte på marketplace och skiljer sig från det erbjudandenamn som visas för kunderna. Om du vill uppdatera erbjudandets namn senare kan du gå till sidan Erbjudandelista.

Kund leads

När du publicerar ett erbjudande till den kommersiella Marketplace med partner Center ansluter du det till ditt CRM-system (Customer Relations hip Management). På så sätt kan du ta emot kund kontakt information så snart någon uttrycker intresse för eller använder produkten. Att ansluta till en CRM krävs om du vill aktivera en testen het (se föregående avsnitt). Annars är det valfritt att ansluta till en CRM.

 1. Under kund ledare väljer du länken Anslut .

 2. I dialog rutan anslutnings information väljer du ett mål för lead.

 3. Fyll i fälten som visas. Detaljerade anvisningar finns i följande artiklar:

 4. Om du vill verifiera konfigurationen som du har angett väljer du länken Verifiera .

 5. Välj Anslut.

Mer information finns i Kund-leads från ditt erbjudande på den kommersiella marknadsplatsen.

Välj Spara utkast innan du fortsätter till nästa flik i den vänstra navigeringsmenyn, Egenskaper.

Nästa steg