Använd Azure Blob Storage för att hantera affärs marknads platser

Varning

Stöd för kommersiella Marketplace för Azure Blob Storage är föråldrat och är inte längre ett alternativ för att bearbeta leads från ditt erbjudande. Om du för närvarande har ett erbjudande om kommersiellt marknads plats med hantering av lead som kon figurer ATS för Azure Blob får du inte längre kund leads. Uppdatera konfigurationen för hantering av lead till något av de andra alternativen för hantering av lead. Lär dig mer om de andra alternativen på sidan för introduktions hanteringens landning. "

Om ditt CRM-system (Customer Relations hip Management) inte uttryckligen stöds i Partner Center för att ta emot Microsoft AppSource och Azure Marketplace-leads, kan du använda Azure Blob Storage. Du kan sedan välja att exportera data och importera dem till ditt CRM-system. I instruktionerna i den här artikeln får du lära dig hur du skapar ett Azure Storage-konto och en BLOB under det kontot. Dessutom kan du skapa ett nytt flöde med hjälp av Automatisk inskrivning för att skicka ett e-postmeddelande när ditt erbjudande tar emot ett lead.

Anteckning

Den Energis par anslutning som används i dessa instruktioner kräver en betald prenumeration för att automatisera energi. Se till att du tar hänsyn till detta innan du följer anvisningarna i den här artikeln.

Konfigurera Azure Blob Storage

 1. Om du inte har ett Azure-konto kan du skapa ett kostnads fritt utvärderings konto.

 2. När ditt Azure-konto är aktivt loggar du in på Azure Portal.

 3. I Azure Portal skapar du ett lagrings konto med hjälp av följande procedur.

  1. Välj + skapa en resurs i den vänstra meny raden. Det nya fönstret (bladet) kommer att visas till höger.
  2. Välj lagring i det nya fönstret. En aktuell lista visas till höger.
  3. Välj lagrings kontot för att börja skapa konto. Följ anvisningarna i artikeln skapa ett lagrings konto.

  Steg för att skapa ett Azure Storage-konto

  Mer information om lagrings konton finns i den här snabbstarten. Mer information om lagrings priser finns i Storage-priser.

 4. Vänta tills ditt lagrings konto har tillhandahållits, en process som vanligt vis tar några minuter. Kom sedan åt ditt lagrings konto från Start sidan för Azure Portal genom att välja Visa alla resurser eller genom att välja alla resurser i den vänstra navigerings meny raden i Azure Portal.

  Åtkomst till ditt Azure Storage-konto

 5. I fönstret lagrings konto väljer du åtkomst nycklar och kopierar värdet för anslutnings strängen för nyckeln. Spara det här värdet eftersom det är det lagrings kontots anslutnings sträng värde som du måste ange i publicerings portalen för att ta emot leads för ditt Marketplace-erbjudande.

  Ett exempel på en anslutnings sträng är:

  DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.windows.net
  

  Skärm bild som visar sidan "åtkomst nycklar" med text rutan "anslutnings sträng" markerad.

 6. På sidan lagrings konto väljer du blobbar.

  Skärm bild av sidan Azure Storage-konto med blobbar valda

 7. På sidan blobbar väljer du knappen + container .

 8. Ange ett namn för den nya behållaren. Containernamnet får bara innehålla gemener, måste börja med en bokstav eller siffra och får bara innehålla bokstäver, siffror och bindestreck (-). Mer information om behållare och blob-namn finns i namngivning och referens av behållare, blobbar och metadata.

  Spara det här värdet eftersom det är det behållar namns värde som du måste ange i publicerings portalen för att ta emot leads för ditt Marketplace-erbjudande.

 9. Ange nivån för offentlig åtkomst till behållaren som privat (ingen anonym åtkomst).

 10. Klicka på OK för att skapa containern.

  Ny behållare

Konfigurera ditt erbjudande för att skicka leads till Azure Blob Storage

När du är redo att konfigurera ledar hanterings informationen för ditt erbjudande i publicerings portalen följer du stegen nedan:

 1. Gå till sidan med installations programmet för erbjudandet.

 2. Under avsnittet kund leads väljer du Anslut.

  Kund ledare

 3. I popup-fönstret anslutnings information väljer du Azure- BLOB för lead-målet.

  Anslutnings information

 4. Ange behållar namnet och lagrings kontots anslutnings sträng som du fick från att följa dessa anvisningar.

  • Exempel på container namn: marketplaceleadcontainer
  • Exempel på anslutnings sträng för lagrings konto: DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myAccountName;AccountKey=myAccountKey;EndpointSuffix=core.windows.net anslutnings information
 5. Välj Spara.

  Anteckning

  Du måste slutföra konfigurationen av resten av erbjudandet och publicera den innan du kan ta emot leads för erbjudandet.