Scheman för Anslutningsövervakare för Azure Network Watcher

Anslutningsövervakaren ger enhetlig anslutningsövervakning från slutpunkt till slutpunkt i Azure Network Watcher. Funktionen Anslutningsövervakare stöder hybrid- och Azure-molndistributioner. Network Watcher innehåller verktyg för övervakning, diagnostisering och visning av anslutningsrelaterade mått för dina Azure-distributioner.

Här följer några användningsfall för Anslutningsövervakaren:

 • Din virtuella klientwebbserverdator (VM) kommunicerar med en virtuell databasserverdator i ett program med flera nivåer. Du vill kontrollera nätverksanslutningen mellan de två virtuella datorerna.
 • Du vill att virtuella datorer i regionen USA, östra ska pinga virtuella datorer i regionen USA, centrala och jämföra nätverksfördröjningar mellan regioner.
 • Du har flera lokala kontor i Seattle, Washington och Ashburn, Virginia. Dina kontorsplatser ansluter till Microsoft 365-URL:er. Jämför svarstiderna mellan Seattle och Ashburn för dina användare av Microsoft 365-URL:er.
 • Hybridprogrammet behöver anslutning till en Azure Storage-slutpunkt. Din lokala plats och ditt Azure-program ansluter till samma Azure Storage-slutpunkt. Du vill jämföra svarstiderna för den lokala platsen med svarstiderna för Azure-programmet.
 • Du vill kontrollera anslutningen mellan dina lokala installationer och de virtuella Azure-datorer som är värdar för ditt molnprogram.

Här följer några fördelar med Anslutningsövervakaren:

 • Enhetlig, intuitiv upplevelse för Azure- och hybridövervakningsbehov
 • Anslutningsövervakning mellan regioner och arbetsytor
 • Högre avsökningsfrekvenser och bättre insyn i nätverksprestanda
 • Snabbare aviseringar för dina hybriddistributioner
 • Stöd för anslutningskontroller som baseras på HTTP, TCP och ICMP
 • Stöd för mått och Log Analytics för både Azure- och icke-Azure-testkonfigurationer

Det finns två typer av loggar eller data som matas in i Log Analytics. Testdata (NWConnectionMonitorTestResult-frågan) uppdateras baserat på övervakningsfrekvensen för en viss testgrupp. Sökvägsdata (NWConnectionMonitorPathResult-fråga) uppdateras när det sker betydande förändringar i förlustprocent eller tur och retur-tid. Under vissa tidsperioder kan testdata fortsätta att uppdateras medan sökvägsdata inte uppdateras ofta, eftersom båda är oberoende.

Schema för anslutningsövervakarens test

I följande tabell visas fälten i dataschemat Anslutningsövervakarens tester och vad de betyder.

Fält Beskrivning
TimeGenerated Tidsstämpeln (UTC) för när loggen genererades
RecordId Post-ID för unik identifiering av testresultatposten
ConnectionMonitorResourceId Resurs-ID för anslutningsövervakaren för testet
TestGroupName Testgruppens namn som testet tillhör
TestConfigurationName Testkonfigurationsnamnet som testet tillhör
SourceType Typ av källdator som konfigurerats för testet
SourceResourceId Källdatorns resurs-ID
SourceAddress Adressen till källan som konfigurerats för testet
SourceSubnet Källans undernät
SourceIP Källans IP-adress
SourceName Källans slutpunktsnamn
SourceAgentId Källagentens ID
DestinationPort Målporten som konfigurerats för testet
DestinationType Typ av måldator som konfigurerats för testet
DestinationResourceId Måldatorns resurs-ID
DestinationAddress Adressen till målet som konfigurerats för testet
DestinationSubnet Om tillämpligt, undernätet för målet
DestinationIP IP-adressen för målet
DestinationName Målslutpunktens namn
DestinationAgentId Målagentens ID
Protokoll Protokollet för testet
ChecksTotal Det totala antalet kontroller som utförts under testet
ChecksFailed Det totala antalet kontroller som misslyckats under testet
TestResult Resultatet av testet
TestResultCriterion Resultatkriteriet för testet
ChecksFailedPercentThreshold Tröskelvärdet för misslyckade procent för testet har angetts
RoundTripTimeMsThreshold Tröskelvärdet för tur och retur (i millisekunder) som angetts för testet
MinRoundTripTimeMs Minsta tur- och returtid (i millisekunder) för testet
MaxRoundTripTimeMs Den maximala tur- och returtiden för testet
AvgRoundTripTimeMs Genomsnittlig tur- och returtid för testet
JitterMs Den genomsnittliga avvikelsens tur och retur-tid för testet
AdditionalData Ytterligare data för testet

Schema för anslutningsövervakarens sökväg

I följande tabell visas fälten i dataschemat Sökväg för anslutningsövervakaren och vad de betyder.

Fält Beskrivning
TimeGenerated Tidsstämpeln (UTC) för när loggen genererades
RecordId Post-ID för unik identifiering av testresultatposten
Topologi-ID Topologi-ID för sökvägsposten
ConnectionMonitorResourceId Resurs-ID för anslutningsövervakaren för testet
TestGroupName Testgruppens namn som testet tillhör
TestConfigurationName Testkonfigurationsnamnet som testet tillhör
SourceType Typ av källdator som konfigurerats för testet
SourceResourceId Källdatorns resurs-ID
SourceAddress Adressen till källan som konfigurerats för testet
SourceSubnet Källans undernät
SourceIP Källans IP-adress
SourceName Källans slutpunktsnamn
SourceAgentId Källagentens ID
DestinationPort Målporten som konfigurerats för testet
DestinationType Typ av måldator som konfigurerats för testet
DestinationResourceId Måldatorns resurs-ID
DestinationAddress Adressen till målet som konfigurerats för testet
DestinationSubnet Om tillämpligt, undernätet för målet
DestinationIP IP-adressen för målet
DestinationName Målslutpunktens namn
DestinationAgentId Målagentens ID
Protokoll Protokollet för testet
ChecksTotal Det totala antalet kontroller som utförts under testet
ChecksFailed Det totala antalet kontroller som misslyckats under testet
PathTestResult Resultatet av testet
PathResultCriterion Resultatkriteriet för testet
ChecksFailedPercentThreshold Tröskelvärdet för misslyckade procent för testet har angetts
RoundTripTimeMsThreshold Tröskelvärdet för tur och retur (i millisekunder) som angetts för testet
MinRoundTripTimeMs Minsta tur- och returtid (i millisekunder) för testet
MaxRoundTripTimeMs Den maximala tur- och returtiden för testet
AvgRoundTripTimeMs Genomsnittlig tur- och returtid för testet
JitterMs Den genomsnittliga avvikelsens tur och retur-tid för testet
HopAddresses Hoppadresserna som identifierats för testet
HopTypes Hopptyperna som identifierats för testet
HopLinkTypes Hopplänktyperna som identifierats för testet
HopResourceIds Hoppresurs-ID:t som identifierats för testet
Ärenden De problem som identifierats för testet
Hopp Hoppen som identifierats för testet
AdditionalData Ytterligare data för testet