Vad är Azure SQL Database servicenivåerWhat are Azure SQL Database service tiers

Azure SQL Database erbjuder grundläggande, Standard, Premium, och Premium RS tjänstnivåer för båda enkel databaser och elastiska pooler.Azure SQL Database offers Basic, Standard, Premium, and Premium RS service tiers for both single databases and elastic pools. Tjänstnivåer särskiljs främst med hjälp av ett intervall av prestandanivå och lagringsalternativ för storlek och pris.Service tiers are primarily differentiated by a range of performance level and storage size choices, and price. Alla tjänstnivåer ger flexibilitet för att ändra storlek på prestanda nivå och lagring.All service tiers provide flexibility in changing performance level and storage size. Enskilda databaser och elastiska pooler faktureras timvis baserat på tjänstnivå och prestandanivå lagringsstorlek.Single databases and elastic pools are billed hourly based on service tier, performance level, and storage size.

Välja tjänstnivåChoosing a service tier

Om du väljer en tjänstnivå beror huvudsakligen på kontinuitet för företag-, lagrings- och prestandakrav.Choosing a service tier depends primarily on business continuity, storage, and performance requirements.

BasicBasic StandardStandard PremiumPremium Premium-RSPremium RS
Mål arbetsbelastningTarget workload Utveckling och produktionDevelopment and production Utveckling och produktionDevelopment and production Utveckling och produktionDevelopment and production Arbetsbelastning som kan tolerera dataförlust upp till 5 minuter på grund av tjänstfel inträffarWorkload that can tolerate data loss up to 5-minutes due to service failures
SLA för drifttidUptime SLA 99,99 %99.99% 99,99 %99.99% 99,99 %99.99% Ej tillämpligt i previewN/A while in preview
Kvarhållning av säkerhetskopiorBackup retention 7 dagar7 days 35 dagar35 days 35 dagar35 days 35 dagar35 days
ProcessorCPU LågLow Låg, medel, högLow, Medium, High Medelhög och högMedium, High MedelMedium
I/o-genomflödeIO throughput LågLow MedelMedium Storleksordning som är högre än StandardOrder of magnitude higher than Standard Samma som PremiumSame as Premium
I/o-svarstidIO latency Högre än PremiumHigher than Premium Högre än PremiumHigher than Premium Lägre än Basic och StandardLower than Basic and Standard Samma som PremiumSame as Premium
Columnstore indexering och OLTP i minnetColumnstore indexing and in-memory OLTP SaknasN/A SaknasN/A StödsSupported StödsSupported

Storleksbegränsningar för prestanda och lagringPerformance level and storage size limits

Prestandanivåer uttrycks i Database Transaction Units (Dtu) för enskilda databaser och elastiska Datatransaktionsenheter (edtu: er) för elastiska pooler.Performance levels are expressed in terms of Database Transaction Units (DTUs) for single databases and elastic Database Transaction Units (eDTUs) for elastic pools. Mer information om dtu: er och edtu: er Se vad är dtu: er och edtu: er?.For more on DTUs and eDTUs, see What are DTUs and eDTUs?.

Enkla databaserSingle databases

BasicBasic StandardStandard PremiumPremium Premium-RSPremium RS
Maximalt lagringsutrymme storlek Maximum storage size 2 GB2 GB 1 TB1 TB 4 TB4 TB 1 TB1 TB
Maximal dtu: erMaximum DTUs 55 30003000 40004000 10001000

Elastiska poolerElastic pools

BasicBasic StandardStandard PremiumPremium Premium-RSPremium RS
Maximala lagringsstorleken per databas Maximum storage size per database 2 GB2 GB 1 TB1 TB 1 TB1 TB 1 TB1 TB
Maximala lagringsstorleken per pool Maximum storage size per pool 156 GB156 GB 4 TB4 TB 4 TB4 TB 1 TB1 TB
Maximal edtu: er per databasMaximum eDTUs per database 55 30003000 40004000 10001000
Maximal edtu: er per poolMaximum eDTUs per pool 16001600 30003000 40004000 10001000
Maximalt antal databaser per poolMaximum number of databases per pool 500500 500500 100100 100100

Viktigt

*Lagringsstorlekar som är större än mängden lagringsutrymme som ingår finns i förhandsversionen, och extra kostnader tillkommer.* Storage sizes greater than the amount of included storage are in preview and extra costs apply. Mer information finns i Priser för SQL Database.For details, see SQL Database pricing.

*I Premium-nivån finns för närvarande mer än 1 TB lagringsutrymme i följande regioner: Östra USA 2, USA, västra, Virginia (USA-förvaltad region), Europa, västra, Centrala Tyskland, Sydostasien, Östra Japan, Australien, östra, Centrala Kanada och Östra Kanada.* In the Premium tier, more than 1 TB of storage is currently available in the following regions: US East2, West US, US Gov Virginia, West Europe, Germany Central, South East Asia, Japan East, Australia East, Canada Central, and Canada East. Se sidan 11-15 i Aktuella begränsningar.See P11-P15 Current Limitations.

Mer information om specifika prestandanivåer och lagring som kan användas, finns gränserna för SQL-databas.For details on specific performance levels and storage size choices available, see SQL Database resource limits.

Nästa stegNext steps